عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:10204
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1358/12/13
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در تاریخ 1358/11/17

لايحه قانوني واگذاري اختيارات فني به استانها

لايحه قانوني واگذاري اختيارات فني به استانها كه در جلسه مورخ 1358/11/17 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.