عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در تاریخ 1358/11/17

[امضاء]

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران