عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358

ضبط وثيقه محکوم هرگاه دستور اجراي حکم به محکوم عليه ابلاغ يا اعلام نشده باشد ضبط وثيقه مورد ندارد [...ادامه]

وجه الکفاله و عفو مکفول معافيت متهم يا محکوم عليه از تعقيب يا اجراء حکم موجب عدم اخذ و يا استرداد [...ادامه]

از بين رفتن يا مفقود شدن پرونده درصورتيکه پرونده کيفري از بين برود مقام قضائي مکلف است نسبت به تشکيل و تکميلي پرونده [...ادامه]

قانون عفو عمومي متهمان و محکومان جزائي و محکوميتهاي اداري لايحه قانوني عفو متهمان و محکومان جزائي شامل محکوميتهاي اداري و انتظامي نميشود 0

قانون عفو عمومي متهمان و محکومان جزائي و اعاده حيثيت مشمولين لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محکومان جزائي به اعاده حيثيت نائل ميشوند، و اگر [...ادامه]

قانون عفو عمومي متهمان و محکومان جزائي و وجه الکفاله لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محکومان جزائي شامل وجه الکفاله نميشود 0

انتقالي مالي مشاع اگر ما لک سهم مشاع، آنرا بطور مفروز انتقال دهد در صورتيکه مورد انتقال معادل سهم [...ادامه]

صدور گواهي عدم سوء پيشينه براي اطفال صدور گواهي عدم سوء پيشينه براي اطفال بلا اشکال است.

رانندگي ميني بوس کسانيکه با داشتن گواهينامه پايه 2 قبل از رسيدن به سن 23 سالگي مبادرت برانندگي ميني [...ادامه]

استرداد سپرده بلحاظ از بين رفتن سوابق موجه نيست 0

حقوق ايام بازداشت چون بازداشت صادرکننده چک بلامحل مستند به فعل اوست لذا پرداخت حقوق ايام بازداشت او موجه [...ادامه]

حقوق کارگر عدم پرداخت حقوق کارگر فاقد جنبه جزائي است 0

جرم فرار از خدمت نظام جرم فرار از خدمت نظام از مصاديق جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي است 0 [...ادامه]

انجمن حمايت زندانيان کارکنان انجمن حمايت زندانيان تابع قانون کار ميباشند 0

ابلاغ در غير محل اقامت قانوني سابقه ابلاغ محسوب نمي‌شود.

عدم ابلاغ وقت دادرسي به مدعي خصوصي موجب تجديد جلسهاست.

تشکيل دادگاه عمومي از 2 قاضي با وجود قاضي سوم صالح از براي رسيدگي، غيرقانوني است.

درصورتيکه دارنده چک عليه صادرکننده آن اقامه دعوي و درخواست تأمين خواسته نمايد سپردن خسارات احتمالي لازم نيست.

تشخيص کثيرالانتشار بودن يا نبودن روزنامه با عرف است.

اگر خواهان در دادخواستش به گواهي انحصار وراثت استناد کرده باشد عدم انضمام آن به دادخواست از موارد نقص دادخواست محسوب مي‌شود.

مقررات ماده 151 الحاقي به قانون استخدام کشوري از لحاظ بازنشستگي در مورد دارندگان پايه‌هاي قضائي لازم‌الرعايه است.

بازنشسته کردن کارمند شرکت مخابرات در حاليکه تحت تعقيب کيفري است بلااشکال مي‌باشد.

توافق وراث و مستحقين دريافت مستمري در نحوه تقسيم آن بلااشکالست.

مادام که حکم موت فرضي مستخدم غايب مفقودالاثر صادر نشده است مجوزي از براي پرداخت حقوق وظيفه به ورثه او نيست.

1- توقيف اموال دولت به عنوان تأمين خواسته و يا استيفاء محکوم به جائز نيست. 2- جلب دولت ايران به دادگاه‌هاي خارجي از نظر قوانين ايران اعتبار ندارد.

توقيف ملک بدون پلاک با توجه بقانون اجراي احکام مدني

ثبت درخواست انحصار وراثت در دفتر امور حسبي يا مدني بلااشکال است.

ماده 361 قانون امور حسبي و تبصره ذيل آن، ماده سوم قانون تصديق انحصار وراثت را نسخ نموده است.

صلاحيت دادسرا تابع صلاحيت دادگاه شهرستان و دادگاه عمومي است و عزل قيم و تعيين قيم جديد يا وقت با دادگاهي است که بدواً تعيين قيم کرده است.

مقررات لايحه قانوني الغاء مقررات مخالف با قانون مدني راجع به ولايت و قيموميت ناسخ قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز براي اطفال نيست.

نظريّه 5654/7 ـ 12/12/1358 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

درآمدهاي اداره تصفيه امور ورشکستگي موضوع ماده 293 قانون تجارت و قسمت دوم ماده 54 قانون تصفيه امور ورشکستگي از عوائد و درآمدهاي اختصاصي وزارت دادگستري نيست.

نظريّه 2952/7 ـ 29/10/1358 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

افراز ملک مشاع، به حکم دادگاه انقلاب (صلاحيت دادگاه)

در مورد مستغلات استيجاري مشمول مقررات قانون مدني، اعمال ماده 10 قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني بلااشکال است.

2.#$ نظريّه 5271/7 ـ 25/9/1358 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

تعديل مال‌الاجاره براساس لايحه قانوني نحوه تخليه ساختمان‌هاي استيجاري دولتي نياز به تنظيم اجاره‌نامه مجدد ندارد و از تاريخ اقدام وزارتخانه قابل اجرا است.

نظريّه 562/7 ـ 27/8/1358 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه

مقررات قانون حمايت خانواده در مورد طلاق منسوخ است.

اخذ گواهي عدم امکان سازش قبل از ايقاع طلاق براي کليه اتباع ايران الزامي است.

ملاک وصول ماليات از وکيل دادگستري حق‌الوکاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله است.

وکالت‌نامه‌هايي که در خارج از کشور تنظيم مي‌شود مادام که به گواهي مأمورين سياسي يا کنسولي ايران نرسيده است اعتباري ندارد.

نظريّه 6149/7 ـ 28/8/1358 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

ـ نظريّه 1691/7 ـ 30/3/1358 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به طبيعت قضائي وصايت كه با وكالت و توليت متفاوت است و استفاده از [...ادامه]

لايحه قانوني رفع آثار محكوميتهاي سياسي

لايحه قانون تأسيس شوراي كشاورزي ‌به منظور استفاده از نظرات كشاورزان و دامپروران و صاحبان واحدهاي توليدي كشاورزي و دامي در [...ادامه]

لايحه قانوني اجازه انجام هزينه‌هاي كشور در 3‌ماهه اول سال 1358

لايحه قانوني جلوگيري از هر گونه تجاوز و غصب و تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاك و اراضي‌مزروعي و شهري و باغات و قلمستانها و منابع آب و مؤسسات كشاورزي و تأسيسات دامداري واحدهاي كشت و صنعت‌واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و روستاها

لايحه قانوني‌الغاء قانون تثبيت نسبي بهاي زمين و جلوگيري از افزايش نامتناسب آن مصوب خرداد ماه 1357

لايحه قانوني تمديد مهلت مقرر 10 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347.9.7

لايحه قانوني اصلاح ماليات حقوق

لايحه قانوني ادغام سازمان زمين به سازمان مسكن

لايحه قانوني مربوط به سر رسيد سفته‌ها و تضمين‌نامه‌ها و بروات و چك‌ها

لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت ‌از تاريخ 1358.3.1 مقررات زير در مورد حقوق و مزاياي كليه كاركنان كشوري و لشگري شاغل [...ادامه]

لايحه قانوني مربوط به مستخدمين دولت كه به يكي از مقامات مذكور در تبصره ماده 32 قانون استخدام كشوري منصوب شده و يا مي‌شوند

لايحه قانوني واگذاري وظايف و اختيارات انجمن‌هاي شهرستان و استان به كميته برنامه‌ريزي استان

قانون اعاده صلاحيت مراجع قضايي دادگستري

لايحه قانوني‌الغاء مقررات مخالف با ماده 1041 قانون مدني

لايحه قانوني مربوط به تبصره‌الحاقي به ماده 7 آيين‌نامه اكتشاف معادن مصوب 1336.4.5 ‌تبصره ـ در صورتي كه اكتشاف‌كننده ضمن انجام فعاليتهاي اكتشافي مدت اعتبار پروانه اكتشاف را براي [...ادامه]

لايحه قانوني ادغام شركت‌هاي وابسته به وزارت اطلاعات و تبليغات

‌لايحه قانوني راجع به‌الغا ماده 7 قانون متمم سازمان دادگستري و اصلاح قسمتي از لايحه قانوني اصول تشكيلات‌دادگستري و استخدام قضات مصوب 1335.6.17

‌اصلاح تبصره ماده واحده مربوط به حقوق مقامات موضوع تبصره ماده 32 قانون استخدام كشوري در جلسه 18/2/1358 شوراي انقلاب اسلامي  تبصره ذيل ماده واحده لايحه قانوني مربوط به مستخدمين دولت [...ادامه]

ماده واحده درباره محروميت از مشاغل دولتي نمايندگان مجلسين و وزراي رژيم گذشته

لايحه قانوني اعاده به خدمت قضات و كارمندان بازنشسته

لايحه قانوني اصلاح سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

لايحه قانوني انحلال دادگاه‌هاي نظام صنفي و عفو متخلفين از مقررات قانون نظام صنفي

اجازه پرداخت اعتبارات طرحهاي خاص ناحيه‌اي، راه‌هاي روستايي و نيازهاي ضروري روستاها در سال 1358

‌لايحه قانوني تجديد قرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه و تجديد انتخاب متوليان و امناء و نظار اماكن متبركه مذهبي‌و مساجد

‌لايحه قانوني واگذاري اختيارات كميسيونهاي مربوط مجلسين كه در اجراي ماده واحده مشمول قانون استخدام كشوري‌درباره كاركنان سازمان مركزي تعاون روستايي ايران به‌هيأتي مركب از وزراء كشاورزي و عمران روستايي و سازمان برنامه‌و بودجه و رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور.

اصلاح تبصره ماده واحده مربوط به حقوق مقامات موضوع تبصره ماده 32 قانون استخدام كشوري در تبصره ماده واحده لايحه قانوني مصوب 4/2/1358 مربوط به مستخدمين دولت كه بيكي از مقامات [...ادامه]

‌لايحه قانوني انتخاب هيأت‌هاي‌رييسه اطاق بازرگاني و صنايع و معادن و اطاق اصناف

‌لايحه قانوني لغو اجازه استفاده مستشاران نظامي آمريكا در ايران از مصونيتها و معافيتهاي قرارداد وين

‌لايحه قانوني اجازه تبديل وضع استخدامي مستخدمين انجمنهاي بهداري ـ توان‌بخشي سازمان خدمات اجتماعي سابق‌و مستخدمين مؤسساتي كه به موجب مقررات قانوني و با تصويب هيأت وزيران به وزارت بهداري و بهزيستي واگذار‌شده يا مي‌شوند به رسمي

‌لايحه قانوني اصلاح ماده 60 قانون استخدام كشوري و‌الغاء مواد 61 و 62 و 63 قانون مذكور

‌لايحه قانوني تغيير نام وزارت اطلاعات و جهانگردي به وزارت ارشاد ملي

‌لايحه قانوني پرداخت مابه‌التفاوت بهاي گوشت مصرفي پادگانهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران

‌لايحه قانوني بخشودگي 9% زيان دير كرد عوارض نوسازي مؤدياني كه تا پايان شهريور ماه سال جاري اصل بدهي خود را‌پرداخت نمايند.

‌لايحه قانوني اصلاح ماده 5 آيين‌نامه شوراي عالي آموزش و پرورش مصوب 1345

‌لايحه قانوني اجازه منظور نمودن اسناد هزينه مربوط به عمليات زير بنايي خانه‌سازي طرحهاي كشت و صنعت نيشكر‌كارون و كشت و صنعت و دامپروري مغان به حساب قطعي

‌لايحه قانوني مربوط به تعيين تكليف مشمولان و پرسنل وظيفه‌اي كه به علل سياسي مشمول عنوان محروميت از انجام‌خدمت زير پرچم بوده و يا خدمت زير پرچم خود را با درجه و حقوق سربازي عادي انجام مي‌دهند

‌لايحه قانوني معافيت فارغ‌التحصيلان مراكز تربيت معلم از خدمت زير پرچم

‌لايحه قانوني راجع به توقيف عمليات اجرايي و منع صدور برگ اجرايي در خصوص تخليه مورد اجاره

‌لايحه قانوني اجازه پرداخت مبلغ هزار ميليون ريال بدون بهره و كارمزد به مدت شش ماه در مقابل وثيقه‌اي كه از اموال‌شاه سابق مي‌باشد به بانك مركزي ايران

‌لايحه قانوني انتزاع آموزشگاه عالي مددكاري ياخچي‌آباد با كليه كاركنان و تعهدات و ديون و ساختمانها و‌سرمايه‌گذاري‌هاي از سازمان زنان سابق و وابستگي آن به وزارت فرهنگ و آموزش عالي

‌لايحه قانوني انتزاع سازمان هواشناسي از وزارت دفاع ملي و تبديل آن به اداره كل و ادغام آن با سازمان هواپيمايي‌كشوري وابسته به وزارت راه و ترابري

‌لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد مقررات استخدامي شركتهاي دولتي و‌الحاق مواد و تبصره‌هايي به آن

‌لايحه قانوني پرداخت مقرري به وراث مرحوم كامران نجات‌اللهي

‌لايحه قانوني اصلاح ماده 14 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 25 خرداد 1356

ماده واحده درباره معافيت مالياتي و حقوق ثبتي بنيادمستضعفان

‌قانون ملي شدن بانكها

لايحه قانوني تعيين مرجع تجديد نظر و اعاده دادرسي نسبت به احكام دادگاه عالي انتظامي قضات

‌لايحه قانوني تخصيص مبلغي به صورت تنخواه‌گردان براي اجراي طرح جهاد سازندگي

‌لايحه قانوني انتقال كارخانه سيمان آريا از وزارت دفاع ملي به وزارت صنايع و معادن 

‌لايحه قانوني انتزاع سازمان نقشه‌برداري از وزارت دفاع ملي و‌الحاق آن به سازمان برنامه و بودجه

‌لايحه قانوني اصلاح مواد 17 و 24 اساسنامه شركت ملي صنايع و پتروشيمي ‌ماده 17 و 24 اساسنامه شركت ملي صنايع پتروشيمي به شرح زير اصلاح مي‌گردد: [...ادامه]

‌لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت براي سرپرستي واحدهاي توليدي و صنعتي و تجاري و كشاورزي و‌خدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي

‌لايحه قانوني اصلاح قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 7/4/1350

‌لايحه قانوني تشكيل دادگاه فوق‌العاده رسيدگي به جرائم ضد انقلاب

‌قانون شوراهاي محلي

‌لايحه قانوني تسريع در رسيدگي به اتهامات ضد انقلابي پرسنل شاغل ارتش، شهرباني و ژاندارمري جمهوري اسلامي‌ايران

‌لايحه قانون انتخابات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

‌لايحه قانوني اصلاح قانون ملي شدن بانكها مصوب 1358.3.17 شوراي انقلاب اسلامي

‌قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن ‌مقدمه ـ از آن جا كه طبق موازين اسلام زمين موات ملك كسي شناخته نمي‌شود در [...ادامه]

‌لايحه قانوني مربوط به اجازه‌هزينه طرحهاي عمراني در سال 1358

‌لايحه قانوني بخشودگي طلب دولت از آقاي مصطفي اسدي كني

‌لايحه قانوني اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي ‌آموزشي و پژوهشي شاغل و بازنشسته مؤسسات عالي علمي دولتي

‌لايحه قانوني مربوط به لغو مقررات و تشريفات دست و پاگير موجود در ارتباط با برنامه انتخابات بررسي نهايي قانون‌اساسي و تسريع در انجام امور مربوط به آن

‌لايحه قانوني متمم تأديه و تسويه بدهي مالياتي

‌قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران ‌نظام گذشته ضمن حمايت ظاهري از صنايع كشور كه به بهاي نابودي كشاورزي به عمل مي‌آورد [...ادامه]

‌لايحه قانوني خاتمه مدت خدمت مستشاران ديوان محاسبات

‌لايحه قانوني اصلاح ماده 3 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1357.12.10

‌لايحه قانوني‌الحاق يك تبصره به عنوان تبصره 3 به ماده 10 مكرر قانون تملك آپارتمانها ‌تبصره 3 ـ مقررات قانون تملك آپارتمان در خصوص نحوه اداره و وصول هزينه‌هاي مشترك مربوط [...ادامه]

‌لايحه قانوني انتقال اداره كل ساختمان شركت سهامي راه‌آهن ايران به وزارت راه و ترابري

‌لايحه قانوني اصلاح ماده 56 قانون آيين دادرسي مدني

‌لايحه قانوني مربوط به‌هزينه تحصيلي و احتساب مدت تحصيلي محصلين مستعفي و اخراجي دانشكده‌ها و‌آموزشگاه‌هاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

‌لايحه قانوني ادغام سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور در نخست‌وزيري

‌لايحه قانوني‌الغاء تكميل و اجاره واحدهاي مسكوني مصوب تير ماه 1356 ‌

‌لايحه قانوني اجازه‌هزينه مبلغ دويست ميليون ريال به اضافه مبلغ 71668578 ريال مانده اعتبار صرفه‌جويي در برنامه‌رفراندم جمهوري اسلامي به منظور انجام انتخابات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي

‌تبصره 2 اصلاحي لايحه قانوني انحلال هيأتهاي امناء دانشگاه‌ها ‌تبصره 2 ـ وزير فرهنگ و آموزش عالي و وزراي مشاور در سازمان برنامه و بودجه [...ادامه]

‌لايحه اصلاح تبصره ماده 6 و ماده 7 قانون تقسيمات كشوري و وظايف فرمانداران و بخشداران مصوب آبان ماه 1316

‌لايحه قانوني استخدام چهار هزار پاسدار براي شهرباني كل كشور

‌لايحه قانوني اجازه پرداخت مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال از اعتبار دولت براي هزينه‌هاي مسابقه ورودي دانشگاه‌ها   

‌لايحه قانوني انتقال كليه مجتمع‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي سازمان ملي خدمات اجتماعي با ادارات تابعه و بودجه و‌اموال منقول و غير منقول به وزارت آموزش و پرورش

‌لايحه قانوني قرارداد خدمت تا دوازده‌هزار نفر به مدت يك سال براي ژاندارمري كل كشور

‌لايحه قانوني تجويز اعاده رسيدگي به اتهامات بعضي از محكومان دادگاه‌هاي نظامي

‌لايحه قانوني‌الغاء ماده 6 قانون ساختمان شاهراه تهران - كرج مصوب تير ماه 1344 و آيين‌نامه مربوط

‌لايحه قانوني‌الغاء قانون انحلال سازمان تربيت بدني ايران و واگذاري وظايف آن مصوب شهريور ماه 1356

‌لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي

‌لايحه قانوني نحوه تخليه ساختمانهاي استيجاري وسيله وزارتخانه‌ها و شركتها و سازمانهاي دولتي

‌لايحه قانوني اصلاح ماده 17 قانون صدور چك

‌لايحه قانوني انتزاع شركت سهامي كشاورزي و دامپروري شاوور از وزارت دفاع ملي و انتقال آن به وزارت كشاورزي و‌عمران روستايي

‌لايحه قانوني‌الحاق يك تبصره به ماده 2 قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب تير ماه 1358 شوراي انقلاب‌اسلامي ايران ‌تبصره ـ از آن جا كه مراد از وضع اين قانون استيفاي حقوق عمومي است و [...ادامه]

‌ماده واحده راجع به جرائم پاسداران كميته‌ها و پاسداران انقلاب

‌لايحه قانوني مربوط به اجازه اعطاي وام بانك توسعه كشاورزي به شركتهاي دولتي

‌لايحه اصلاح ماده 31‌الحاقي به قانون شكار و صيد مصوب دي ماه 1353 و تبصره 1 آن

‌لايحه قانوني مجازات صيد غير مجاز از درياي خزر و خليج فارس

‌لايحه قانوني بخشودگي خسارت تأخير تأديه قبوض اقساطي زارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي

‌لايحه قانوني انتزاع مؤسسه آموزش عالي آمار و انفورماتيك از سازمان برنامه و بودجه و‌الحاق آن به وزارت فرهنگ و‌آموزش عالي

‌لايحه قانوني واگذاري انجام ترك مناقصه مربوط به طرحهاي خاص ناحيه‌اي و طرحهاي منطقه‌اي بيش از 100 ميليون‌ريال به استانداران

‌لايحه قانوني جلوگيري از هر گونه تجاوز و تصرف عدواني و غصب و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاك مزروعي ـ باغات و قلمستانها، منابع آب همچنين تأسيسات كشاورزي و دامداري و كشت و صنعت و جنگلها و اراضي ملي شده‌واقع در داخل يا خارج محدود شهرها و روستاها

‌لايحه قانوني اجازه فروش عرصه خانه‌ها و باغها در اراضي واقع در آبخور سد دز (‌خوزستان) به كارگران كشاورزي و‌خوش‌نشينان و صاحبان اعياني باغها

‌لايحه قانوني اصلاح بند ب ماده 2 قانون معادن مصوب 21/2/1336

‌لايحه قانوني احتساب سابقه خدمت محكومان سياسي 

‌لايحه قانوني تجويز نوع مسئوليت 35 نفر كارمند خريد خدمت در وزارت راه و ترابري

‌لايحه قانوني اجازه پرداخت معادل ريالي مبلغ يكصد ميليون دلار از حساب 6 خزانه به شهرداري تهران

‌لايحه قانوني واگذاري كشتارگاه تبريز به شهرداري آن شهر

‌لايحه قانوني منظور نمودن به حساب قطعي اسناد خريد و حمل كالاهاي مورد نياز عامه از قبيل گندم و قند و شكر، سيمان‌و برنج كه جنبه فوريت داشته

‌لايحه قانوني معافيت از پرداخت عوارض و حقوق گمركي و سود بازرگاني كليه وسائل آموزشي و كمك آموزشي مورد‌نياز مدارس كشور كه از محل طرحهاي عمراني وزارت آموزش و پرورش خريداري مي‌شود

ماده واحده اصلاحيه بدينوسيله ماده واحده 3048 مورخ 4/2/58 بطريق زيراصلاح ميگردد: امضاي دو نفر از آقايان مذکور در [...ادامه]

‌لايحه قانوني نحوه بازنشستگي و بازخريد خدمت كاركنان سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي سابق

‌لايحه قانوني اصلاح قانون مربوط به سررسيد سفته‌ها و تضمين‌نامه‌ها و بروات و چكها

‌لايحه قانوني استفاده از خدمت پزشكان بازنشسته به صورت خريد خدمت در روستاها و شهرستانهاي دور دست

‌لايحه قانوني اجازه پرداخت مزاياي ويژه‌اي به افسران و هم رديفان آنان، درجه‌داران و افراد شهرباني جمهوري اسلامي‌ايران

‌لايحه قانوني تعيين تكليف كاركنان دربار سابق

‌لايحه قانوني معافيت لوازم مخابراتي كه در كشور توليد نمي‌شود و به وسيله شركتهاي كارخانجات مخابراتي ايران و‌كارخانجات‌الكترونيك ايران و نيپون وارد مي‌شود از حقوق گمركي و سود بازرگاني

‌لايحه قانوني انتقال قسمتي از وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و بهداري و بهزيستي به وزارت كشاورزي و‌عمران روستايي و تشكيل شوراي هماهنگي عمران روستايي

‌اصلاحيه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن

‌لايحه قانوني اجازه انجام تعميرات جزئي و كلي مدارس استيجاري از محل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در سال‌جاري  

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي بخش‌«مصوب 9/4/1358»

‌لايحه قانوني مربوط به حقوق و مزاياي كاركنان و ساير هزينه‌هاي ضروري و جاري و سرمايه‌گذاري ثابت تير ماه 1358 از‌محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار‌«مصوب 20/4/1358»

‌لايحه قانوني پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و ساير هزينه‌هاي ضرور در مرداد ماه 1358‌«مصوب 18/5/1358»

‌لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد آيين‌نامه استخدامي بيمه مركزي ايران و‌الحاق مواد و تبصره‌هايي به آن

‌لايحه قانوني مربوط به معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني بيست دستگاه اتومبيل جيپ استيشن مدل چروكي 18‌مجهز به وسائل ايمني مخصوص‌«مصوب 16/8/1358»

‌لايحه قانوني راجع به اعطاي سي ميليارد ريال وام بدون بهره به صندوق‌هاي قرض‌الحسنه جهت توسعه فعاليتهاي‌كشاورزي و صنعتي و خدماتي‌«مصوب 6/9/1358»

‌لايحه قانوني معافيت دانش‌آموزان دبيرستانهاي دولتي شبانه از شهريه‌«مصوب 10/9/1358»

لايحه قانوني راجع به درآمدهاي اختصاصي‌«مصوب 14/9/1358»

لايحه قانوني اضافه نمودن يك تبصره به ماده 38 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 43.5.3 لايحه قانوني اضافه نمودن يك تبصره به ماده 38 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 43.5.3 كه در [...ادامه]

‌لايحه قانوني اجازه به وزير فعلي پست و تلگراف و تلفن براي سرپرستي موقت شركت مخابرات ايران‌«مصوب 21/9/1358»

‌لايحه قانوني راجع به بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اعتبار رديف 107004 قانون بودجه سال 1358 وسيله سازمان‌برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي‌«مصوب 21/9/1358»

‌لايحه قانوني راجع به معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و حق انبارداري نه هزار كيلو چاي‌اهدايي دولت بنگلادش به دولت ايران‌«مصوب 21/9/1358»

‌لايحه قانوني اصلاح بند ب و تبصره يك و دو ماده 6 قانون تشويق صادرات و‌الحاق يك تبصره به آن و اصلاح مواد 7 و8 قانون مذكور‌«مصوب 21/9/1358»

لايحه قانوني برابري ساعت كار كارگران و كارمندان و تعيين تعطيلات رسمي كشور ‌«مصوب 2/10/1358» 1 ـ تعطيلات كارمندي و كارگري برابر اعلام مي‌گردد. 2 ـ ساعات [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به واگذاري اراضي و خانه‌هاي ساخته شده در باقرآباد تنباكويي بلوك غار به پرسنل شاغل يا بازنشسته‌سازمان صنايع دفاعي ملي‌«مصوب 5/10/1358»

‌لايحه قانوني‌الحاق يك تبصره به لايحه قانوني اجازه فروش خانه‌هاي سازماني مصوب 58.7.17 ‌لايحه قانوني‌الحاق يك تبصره به لايحه قانوني اجازه فروش خانه‌هاي سازماني مصوب 58.7.17 كه در جلسه [...ادامه]

‌لايحه قانوني مطبوعات

‌لايحه بودجه سال 1358   

‌لايحه قانوني تعيين بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي

‌لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مقررات قانون نوسازي و عمران شهري

‌لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزايي

‌لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون دادرسي و كيفر ارتش

‌لايحه قانوني اصلاح ماده 12 اساسنامه سازمان غله و قند و شكر و چاي مصوب 1352

‌لايحه اصلاح قانون وصول ماليات از اتومبيلهاي سواري براي بهبود امر عبور و مرور در تهران

لايحه قانوني مربوط به شمول مقررات شركتهاي آب منطقه‌اي تابعه وزارت نيرو در مورد كارمندان شهرداريها كه در‌اجراي قانون تشكيل شركتهاي تأمين و توزيع آب و تأسيسات فاضلاب شهرها مصوب 1354.4.29 به شركتهاي آب‌منطقه‌اي وزارت نير منتقل شده يا مي‌شوند

‌لايحه قانوني معافيت 40 دستگاه اتومبيل پژو 504 جي ـ‌ال از حقوق و عوارض گمركي

‌لايحه قانوني‌الغاء قانون اجازه استخدام هيأتي از افسران و درجه‌داران ارتش كشورهاي متحده آمريكا مصوب 1322 و‌قرارداد مربوط به قانون مذكور منعقده بين دولت ايران و دولت آمريكا مورخ 12 مهر ماه 1326

‌لايحه قانوني لغو معافيت حقوق و عوارض گمركي كالاهاي وارده به جزاير خليج فارس

‌لايحه قانوني اصلاح ماده 2 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك

‌لايحه قانوني پرداخت مستمري به وراث مرحوم محمد حسين كريمي

‌لايحه قانوني‌الغاء بند ب ماده 2 قانون تأسيس سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور

‌لايحه قانوني مربوط به استفاده از معافيتهاي مقرر در سومين جدول معافيتهاي صنعتي و دومين جدول معافيتهاي معدني‌مصوب 1353.12.27 موضوع ماده 98 قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره (2) ذيل آن

‌لايحه قانوني برقراري مستمري درباره ورثه سرگرد شهيد محمود سخايي كاشاني

‌لايحه قانوني معافيت كليه دارو و وسائل پزشكي و مصرف‌شدني بيمارستانهاي وزارت دفاع ملي از پرداخت حقوق گمركي

‌لايحه قانوني ترخيص پرسنل هوانيروز نيروي زميني ارتش ملي جمهوري اسلامي ايران

‌لايحه قانوني مربوط به پاكسازي و ايجاد محيط مساعد براي رشد نهادهاي انقلاب در وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌ها و بانكها‌و مؤسسات و شركتهاي دولتي

‌لايحه قانوني مواد 2 و 3 و 5 قانون تشكيل دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش و بعضي از اختيارات مندرج در قانون مذكور ‌مواد 2 و 3 و 5 قانون تشكيل دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش مصوب بهمن ماه [...ادامه]

‌لايحه قانوني واگذاري اداره امور زندانها به وزارت دادگستري

‌لايحه قانوني تصفيه سردفتران و دفترياران

‌لايحه قانوني شمول مقررات قانون استخدام كشوري درباره كاركنان مجلسين سابق ‌در اجراي تصميم كلي دولت در مورد يكسان نمودن وضع استخدامي كاركنان دولت ماده 4 و [...ادامه]

‌لايحه قانوني اصلاح ماده 14 قانون رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 1350.4.14

‌لايحه قانوني اصلاح جدول شماره 2 ماده يك حقوق و مزاياي پرسنل نيروهاي انتظامي

‌لايحه قانوني معافيت 1200 كارتن محتوي 30000 باراني سبك از حقوق گمركي

‌لايحه قانوني معافيت كالاهاي مورد مصرف ارتش جمهوري اسلامي ايران از حقوق گمركي

‌لايحه قانوني راجع به ترتيب پيشنهاد عفو خصوصي

‌لايحه قانوني اصلاح سازمان اداري وزارت دادگستري

‌لايحه قانوني اصلاح قانون بخشودگي بهاي برق مشتركين خانگي كم مصرف

‌لايحه قانوني اصلاح قانون بخشودگي آب‌بهاي مشتركين كم مصرف

‌لايحه قانوني اصلاح ماده 281 قانون دادرسي و كيفر ارتش

‌لايحه قانوني اصلاح ماده 3 قانون شمول قانون استخدام نيروهاي مسلح دفاع ملي به افسران درجه‌داران و افراد شهرباني‌كل كشور  

اصلاح ‌لايحه قانوني عفو متهمان و محكومان جزايي ‌«مصوب 26/6/1358» ‌پيرو نامه شماره 54786 مورخ 1358.6.20 راجع به ابلاغ لايحه قانوني عفو عمومي متهمان [...ادامه]

‌لايحه قانوني برقراري مستمري براي ورثه شهيد ساسان صميمي بهبهاني

لايحه قانوني برقراري مستمري براي افراد تحت تكفل مرحوم پرويز انكشافي

‌لايحه قانوني اصلاح ماده 205 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345

‌لايحه قانوني اعاده به خدمت ستوان دوم مستعفي ژاندارمري امين‌جعفري با درجه قبلي

‌لايحه قانوني ترميم حقوق وظيفه وراث مرحوم حسين توكلي

‌لايحه قانوني معافيت واگذاري واحدهاي مسكوني متعلق به شهرداري تهران واقع در اراضي شمس‌آباد شمال 45 متري‌سيدخندان به كاركنان شهرداري مزبور از شمول مقررات قانون منع مداخله كاركنان دولت و آيين‌نامه معاملات شهرداري‌مصوب 1346

‌لايحه قانوني اصلاح تبصره ذيل ماده 2 قانون‌الحاق موادي به قانون استخدام نيروهاي مسلح مربوط به ايجاد طبقه‌همافران مصوب سوم بهمن ماه 1347

‌لايحه قانوني تشكيل دانشگاه مازندران

‌لايحه قانوني اصلاح بند ب قانون تعيين تكليف كاركنان سازمان آب و برق خوزستان كه به وزارت كشاورزي و عمران‌روستايي منتقل شده‌اند ب ـ ساير كاركنان منتقل تابع قانون استخدام كشوري مي‌باشند و گروه آنان با توجه به [...ادامه]

‌لايحه قانوني‌الحاق يك تبصره به قانون شمول ماده 80 و 84 قانون استخدام كشوري درباره كارمندان وزارتخانه‌ها و‌شركتها و سازمانهاي دولتي كه در جريان انقلاب اخير دچار نقض عضو شده و يا ازكارافتاده گرديده و يا به درجه شهادت‌رسيده‌اند. ‌تبصره ـ كاركنان شهرداريها و شركتها و مؤسسات دولتي كه حكم درباره آنها مستلزم ذكر نام [...ادامه]

‌لايحه قانوني اداره امور جلسات و نظامنامه داخلي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي

‌لايحه قانوني مربوط به شرايط اخذ تخصص در بيمارهاي عفوني

لايحه قانوني اصلاح تبصره 3 ماده واحده لايحه قانوني اصلاح ماده 60 قانون استخدام كشوري و‌الغاء مواد 61 و 62 و63 قانون مذكور

‌لايحه قانوني شمول قانون راجع به بيمه افراد كادر ثابت ارتش و ژاندارمري كل كشور در مقابل حوادث ناشيه كه به‌مناسبت انجام وظيفه رخ مي‌دهد به پرسنل شهرباني كل كشور

‌لايحه قانوني اعاده به خدمت قضات و كارمندان بازنشسته

‌لايحه قانوني اصلاح ماده پنج قانون تأمين اجتماعي

‌لايحه قانوني اصلاح تبصره‌هاي ماده 100 قانون شهرداري

‌لايحه قانوني معافيت ماشين‌آلات حمل زباله شهرداري شيراز از پرداخت حقوق و عوارض گمركي

‌لايحه قانوني مالكيت و بهره‌برداري از اراضي واقع در آبخور سد دز و‌ الغاء قراردادهاي كشت و صنعت

‌لايحه قانوني واگذاري مبلغ بيست ميليارد ريال به عنوان تنخواه‌گردان براي خريد مواد اوليه و لوازم يدكي مورد نياز‌صنايع كشور در اختيار وزارت بازرگاني

‌لايحه قانوني ترتيب رسيدگي به اختلافات و دعاوي مربوط به اراضي گنبد و دشت گرگان

‌لايحه قانوني قانوني شمول مواد 60 ـ 70 ـ 72 ـ 73 ـ 74 ـ 80 ـ 81 ـ 82 ـ 83 قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه1354 درباره كليه بيمه‌شدگاني كه در جريان انقلاب اخير دچار نقص عضو، ازكارافتادگي جزئي يا ازكارافتادگي كلي‌گرديده يا به درجه شهادت رسيده‌اند

‌لايحه قانوني مربوط به شمول مفاد تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 كل كشور نسبت به بازنشستگان و وظيفه‌بگيران‌مشمول قانون استخدام كشور در ژاندارمري كل كشور ‌مستخدمين رسمي بازنشسته مشمول قانون استخدام كشوري وظيفه‌بگيران آنان در ژاندارمري كل كشور كه حقوق بازنشستگي [...ادامه]

‌لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري

‌لايحه قانوني اصلاح مقررات مربوط به تحصيل افسران و همافران و درجه‌داران و محصلين در نيروهاي مسلح مصوب1357.2.22

‌لايحه قانوني شمول قانون استخدام كشوري (‌غير از شهرداري پايتخت) درباره كاركنان شهرداريهاي سراسر كشور

‌لايحه قانوني برقراري مستمري درباره ورثه قانوني مرحوم مهندس ولي‌الله نيكبخت

‌لايحه قانوني معافيت حقوق گمركي و سود بازرگاني ماشين‌آلات و ادوات كشاورزي و لوازم يدكي مربوط

‌لايحه قانوني اصلاح ماده 3 قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني مصوب آذر ماه1347

‌لايحه قانوني شمول حكم تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 كل كشور و آيين‌نامه اجرايي آن در مورد كاركنان‌مستمري‌بگير و وراث مستمري‌بگير كاركنان متوفي وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي كه مستمري آنان به‌موجب مجوزهاي قانوني از محل اعتبار وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مذكور پرداخت مي‌گردد 

لايحه قانوني اصلاح ماده 3 قانون شمول قانون استخدام نيروهاي مسلح به افسران، درجه‌داران و افراد شهرباني كل كشور

‌لايحه قانوني اصلاح قانون خدمتگزاري پزشكان مصوب هفتم مرداد ماه 1318 و قانون اصلاح قانون استخدام پزشكان‌مصوب 29 ارديبهشت ماه 1328

‌لايحه قانوني و واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاه‌هاي كشور

‌لايحه قانوني فروش اراضي شهرداري كرج در تپه مرادآب به صاحبان اعياني خانه‌هاي ساخته شده در اراضي مذكور

‌لايحه قانوني اجازه خروج دولت جمهوري اسلامي ايران از عضويت انستيتوي بين‌المللي پنبه

‌لايحه قانوني اصلاح ماده 55 قانون تأمين اجتماعي

‌لايحه قانوني باز پرداخت وجوه مربوط به بخشودگي مالياتي سود ويژه پرداختي به كارگران موضوع بند 9 ماده 95 قانون‌مالياتهاي مستقيم و تبصره آن ‌وزارت كار و امور اجتماعي مي‌تواند در مورد كليه وجوهي كه بابت بخشودگي مالياتي به سود [...ادامه]

‌لايحه قانوني اصلاح قانون بخشودگي بهاي برق مشتركين خانگي كم مصرف

‌تأمين اعتبار براي اجراي طرحها و فعاليت‌هاي جهاد سازندگي از محل اعتبار هزينه‌هاي ضرور عمراني و عمليات‌اضطراري در روستاها

‌لايحه قانوني راجع به تفسير ماده 16 قانون امور گمركي مصوب 30 خرداد 1350

‌لايحه قانوني ارزيابي سهام شركت ماختيشم اسراييل

‌لايحه قانوني ‌الغاء قانون تشكيل سازمان غله و قند و شكر و چاي كشور مصوب 1352.2.25

‌لايحه قانوني دادگاه مدني خاص

‌لايحه قانوني اداره امور بانكها

‌لايحه قانوني نحوه تأمين حقوق گمركي و سود بازرگاني و تمديد ضمانتنامه‌هاي وصولي

‌لايحه قانوني تمديد قراردادهاي داخلي ارتش جمهوري اسلامي ايران

‌لايحه قانوني راجع به اصلاح قسمت اخير ماده 5 قانون مقررات مرزنشينان مصوب 1344.12.8

"‌قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران" ‌با توجه به اصول و موازين شرع مقدس اسلام مبني بر تعلق اراضي و منابع طبيعي [...ادامه]

‌لايحه قانوني تأمين اعتبار براي اجراي طرح‌ها و فعاليتهاي جهاد سازندگي

‌لايحه قانوني اجازه انتقال اراضي ملي شده سياه‌دشتك پايين واقع در غرب تهران به مالكين اصلي اراضي ملي شده واقع‌در جنب كارخانه سيمان ري

‌لايحه قانوني تأسيس وزارت نفت

‌لايحه قانوني واگذاري سازمان ورزشي و فرهنگي تاج به سازمان تربيت بدني ايران

‌لايحه قانوني معافيت مبلغ پنجاه ميليون ريال هزينه بقيه پروژه فونيكس از شمول قانون محاسبات عمومي و مقررات‌آيين‌نامه معاملات دولتي

‌لايحه قانوني تعميم درجات موقت درجه‌داري به نيروي زميني ارتش

‌لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي

‌لايحه قانوني مربوط به تعديل سازمانهاي ارتش ملي اسلامي ايران و بازنشستگي پرسنل و بازخريد سوابق خدمتي آنان

‌لايحه بخشودگي جرائم معوقه راهنمايي و رانندگي تا تاريخ 22/11/1357

‌لايحه قانوني‌الغاء مقررات مخالف با قانون مدني راجع به ولايت و قيموميت

‌لايحه قانوني انتقال مطالبات اشخاص از بابت اراضي موات شهري

‌لايحه قانوني انتخابات شوراهاي شهر و طريقه اداره آن

‌لايحه قانوني راجع به تخصيص معادل يك روز درآمد حاصل از صادرات‌ نفت براي فعاليتهاي عمراني استانها

‌لايحه قانوني اجازه فروش و اجازه تأسيسات و تجهيزات كشاورزي و دامپروري

‌لايحه قانوني مربوط به تغيير مأمور اجراي ماده 15 مكرر قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب‌فروردين ماه 1348

‌لايحه قانوني راجع به عدم اخذ وجوه مربوط به‌هزينه تمبر اعلاميه‌هاي ازدواج و طلاق

‌لايحه قانوني راجع به نحوه وصول حقوق دريافتي كساني كه از تاريخ 15/3/1343 لغايت 22/11/1357 به نمايندگي مجلسين‌منصوب شده‌اند

‌لايحه قانوني اجازه‌هزينه انجام انتخابات شوراهاي شهر در 156 شهر مركز شهرستان از مانده اعتبار صرفه‌جويي شده‌انتخابات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي

‌لايحه قانوني اعاده به خدمت ستوان سوم پياده مستعفي مهدي حسيني چاله زميني با درجه ستوان سومي يك‌ساله

‌لايحه قانوني معافيت حقوق گمركي روغن نباتي

‌لايحه قانوني واگذاري اختيارات و وظايف و اداره كليه واحدهايي كه تا كنون از طريق شوراي انقلاب اسلامي ايران يا‌هيأت دولت و يا تصميمات نخست‌وزير به وزارتخانه‌ها و يا مؤسسات وابسته به دولت منتقل يا واگذار شده يا مي‌شوند به‌مؤسسات مذكور

‌لايحه قانوني اجازه فروش خانه‌هاي سازماني

‌لايحه قانوني معافيت وسائل و لوازم ورزشي سفارشي مورد نياز فدراسيون‌ها و باشگاه‌هاي ورزشي وابسته به سازمان‌تربيت بدني ايران از پرداخت حقوق و عوارض گمركي

‌لايحه قانوني اصلاح ماده يك قانون تأسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و اصلاح ماده 3 اساسنامه سازمان‌مزبور

‌لايحه قانوني اجازه پرداخت پاداش شش ماهه اول سال 58 به كليه پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

‌لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني اجازه پرداخت معادل ريالي يك صد ميليون دلار از حساب 6 خزانه به شهرداري تهران

‌لايحه قانوني اصلاح تبصره ذيل ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري

‌لايحه قانوني اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني

‌لايحه قانوني اجازه صدور پروانه دامداري براي دامداراني كه تا شهريور ماه 1358 بدون اخذ پروانه دامداري ايجاد‌نموده‌اند.

‌لايحه قانوني اصلاح قانون استخدام قضات ‌چون به لحاظ انحلال دادگاه عالي انتظامي قضات تجديد سازمان ديوان عالي كشور و دادسراي آن [...ادامه]

‌لايحه قانوني ادغام برخي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مستقر در مركز

‌لايحه قانوني تمديد مهلت‌هاي مقرر در مواد 146 و 147 و تبصره يك ماده 148 قانون ثبت

لايحه قانوني اجازه پرداخت پاداش ششماهه اول سال 58 به كليه پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

‌لايحه قانوني تعيين تكليف كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي مستثني شده از قانون استخدام كشوري

‌لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي

‌لايحه قانوني همه‌پرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

‌لايحه قانوني مربوط به استقلال كانون كارشناسان رسمي

‌لايحه قانوني تقليل اجاره بهاي واحدهاي مسكوني

لايحه قانوني‌الحاق يك تبصره به لايحه قانوني "‌نحوه تخليه ساختمانهاي استيجاري به وسيله وزارتخانه‌ها و شركتها و‌سازمانهاي دولتي مصوب 1358.4.31" ‌تبصره 1 ـ آراء صادره از محاكم دادگستري كه به استناد ماده 4 قانون روابط موجر [...ادامه]

‌لايحه قانوني اصلاح ماده 4 قانون موجر و مستأجر

‌لايحه قانوني توقف اجراي كليه احكام صادره از دادگاههاي شهرستان در مورد تخليه محلهاي مسكوني

‌لايحه قانوني حذف كميسيون مقدماتي ترفيع قضات ‌لايحه قانوني حذف كميسيون مقدماتي ترفيع قضات که درجلسه مورخ 3/9/58 بتصويب شوراي انقلاب اسلامي ايران [...ادامه]

‌لايحه قانوني خريد اراضي و املاك مورد احتياج دولت و شهرداريها ‌لايحه قانوني خريد اراضي و املاك مورد احتياج دولت و شهرداريها که درجلسه مورخ 2/9/58 بتصويب [...ادامه]

‌لايحه قانوني مربوط به اعتبارات استاني سال 58 وزارت آموزش و پرورش ‌لايحه قانوني مربوط به اعتبارات استاني سال 58 وزارت آموزش و پرورش که درجلسه مورخ 29/8/58 [...ادامه]

‌لايحه قانوني ‌الحاق يك تبصره به ماده واحده "‌قانون اعاده صلاحيت مراجع قضايي دادگستري". ‌لايحه قانوني‌ الحاق يك تبصره به ماده واحده ‌قانون اعاده صلاحيت مراجع قضايي دادگستري که در [...ادامه]

لايحه قانوني راجع به واگذاري اراضي تملك شده به مستضعفين ‌ماده واحده مربوط به اراضي تملك شده به موجب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و [...ادامه]

‌لايحه قانوني مربوط به پرداخت تعهدات و هزينه‌هاي پروژه بندرعباس و تكميل بندر موقت چاه‌بهار و هزينه‌هاي خاص‌عمراني و اضطراري استانها ‌لايحه قانوني مربوط به پرداخت تعهدات و هزينه‌هاي پروژه بندرعباس و تكميل بندر موقت چاه‌بهار و [...ادامه]

‌لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني اصلاح سازمان اداري وزارت دادگستري و لغو لايحه قانوني اصلاح قانون استخدام‌قضات ‌لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني اصلاح سازمان اداري وزارت دادگستري و لغو لايحه قانوني اصلاح قانون [...ادامه]

‌لايحه قانوني انتزاع شركت رهگستر (‌شركت سهامي خاص) از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و انضمام آن به‌وزارت راه و ترابري ‌لايحه قانوني انتزاع شركت رهگستر (‌شركت سهامي خاص) از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و [...ادامه]

‌لايحه قانوني بخشودگي مانده بدهي وام مسكن در شهرستان طبس ‌لايحه قانوني بخشودگي مانده بدهي وام مسكن در شهرستان طبس كه در جلسه مورخ 29/8/58 بتصويب [...ادامه]

‌لايحه قانوني افزايش هزينه خدمات درماني مذكور در قانون تأسيس سازمان تأمين خدمات درماني عائله درجه يك‌افسران و همافران و كارمندان ارتش و ژاندارمري و شهرباني كل كشور مصوب بيست و هفتم اسفند ماه 1351 ‌لايحه قانوني افزايش هزينه خدمات درماني مذكور در قانون تأسيس سازمان تأمين خدمات درماني عائله درجه [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به اجازه تأسيس فرستنده راديو تلويزيوني در بوشهر با استفاده از ساختمان ساواك منحله بوشهر ‌لايحه قانوني راجع به اجازه تأسيس فرستنده راديو تلويزيوني در بوشهر با استفاده از ساختمان ساواك [...ادامه]

‌لايحه قانوني‌الحاق يك تبصره به لايحه قانوني مربوط به پاكسازي و ايجاد محيط مساعد براي رشد نهادهاي انقلاب در‌وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌ها و بانكها و مؤسسات و شركتهاي دولتي ‌لايحه قانوني‌ الحاق يك تبصره به لايحه قانوني مربوط به پاكسازي و ايجاد محيط مساعد براي [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به اجازه بازنشسته كردن آن عده از كاركنان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كه بيش از ده سال‌سابقه خدمت دارند ‌لايحه قانوني‌ راجع به اجازه بازنشسته كردن آن عده از كاركنان صدا و سيماي جمهوري اسلامي [...ادامه]

‌لايحه نحوه واگذاري ساختمانهاي احداث شده در شهرستان زلزله زده طبس و توابع آن ‌لايحه قانوني‌ نحوه واگذاري ساختمانهاي احداث شده در شهرستان زلزله زده طبس و توابع آن كه [...ادامه]

‌لايحه قانوني لغو قانون مربوط به اجراي موافقت‌نامه‌همكاري بين ايران و ايالات متحده آمريكا ‌لايحه قانوني‌ لغو قانون مربوط به اجراي موافقت‌نامه‌همكاري بين ايران و ايالات متحده آمريكا كه در [...ادامه]

‌لايحه قانوني مربوط به تعيين حقوق وظيفه و مستمري پرسنل معلول نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ‌لايحه قانوني‌ مربوط به تعيين حقوق وظيفه و مستمري پرسنل معلول نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به بخشودگي عوارض نوسازي شهر طبس براي مدت يك سال ‌لايحه قانوني‌ راجع به بخشودگي عوارض نوسازي شهر طبس براي مدت يك سال كه در جلسه [...ادامه]

‌لايحه قانوني حذف ماده 42 قانون استخدام نيروهاي مسلح ‌لايحه قانوني‌ حذف ماده 42 قانون استخدام نيروهاي مسلح كه در جلسه مورخ 29/8/58 به تصويب [...ادامه]

‌لايحه قانوني لغو حكم بازخريدي آقاي عبدالرضا نظري‌زاده كرماني و بخشودگي وجوه پرداختي به نامبرده ‌لايحه قانوني‌ لغو حكم بازخريدي آقاي عبدالرضا نظري‌زاده كرماني و بخشودگي وجوه پرداختي به نامبرده كه [...ادامه]

‌لايحه قانوني فسخ فصول پنجم و ششم عهدنامه مودت ما بين ايران و روسيه ‌لايحه قانوني‌ فسخ فصول پنجم و ششم عهدنامه مودت مابين ايران و روسيه كه در جلسه [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به واگذاري سهام شركت هواپيمايي خدمات ويژه به وزارت كشاورزي و عمران روستايي ‌لايحه قانوني ‌راجع به واگذاري سهام شركت هواپيمايي خدمات ويژه به وزارت كشاورزي و عمران روستايي [...ادامه]

‌لايحه قانوني اصلاح آيين‌نامه پرداخت حق صف به درجه‌داران كادر ثابت نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران آيين‌نامه پرداخت حق صف به درجه‌داران كادر ثابت نيروي زميني مصوب دي ماه 1352 (‌موضوع قانون [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به منع استخدام كساني كه متدين به يكي از اديان اسلام، زرتشتي كليمي و عيسوي نيستند در نيروهاي‌مسلح جمهوري اسلامي ايران ‌لايحه قانوني راجع به منع استخدام كساني كه متدين به يكي از اديان اسلام، زرتشتي كليمي [...ادامه]

‌لايحه قانوني مربوط به تبديل وضع استخدامي درجه‌داران ديپلمه ارتش جمهوري اسلامي ايران به كارمندي ‌لايحه قانوني مربوط به تبديل وضع استخدامي درجه‌داران ديپلمه ارتش جمهوري اسلامي ايران به كارمندي كه [...ادامه]

‌لايحه قانوني اصلاح آيين‌نامه پرداخت حق فني به درجه‌داران كادر ثابت نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران ‌آيين‌نامه پرداخت حق فني به درجه‌داران كادر ثابت نيروي زميني مصوب دي ماه 1352 (‌موضوع قانون [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به رفع مشكلات شركت سهامي شيلات جنوب ايران ‌لايحه قانوني راجع به رفع مشكلات شركت سهامي شيلات جنوب ايران كه در جلسه مورخ 3/9/1358 [...ادامه]

‌لايحه قانوني تشكيل شوراي فني موضوع ماده 4 قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت و انحلال سازمان تأمين‌خدمات درماني ‌لايحه قانوني تشكيل شوراي فني موضوع ماده 4 قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت و انحلال [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به شمول مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشور به مستخدمين شركتهاي دولتي مشمول‌قانون تأمين اجتماعي ‌لايحه قانوني راجع به شمول مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشور به مستخدمين شركتهاي دولتي [...ادامه]

‌لايحه قانوني تأمين رفاه وراث شهداء نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ‌لايحه قانوني تأمين رفاه وراث شهداء نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه مورخ 29/8/1358 [...ادامه]

لايحه قانوني حذف ماده 42 قانون استخدام نيروهاي مسلح لايحه قانوني راجع به حذف ماده 42 قانون استخدام نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه درجلسه [...ادامه]

‌قانون تشكيل دادگاه انقلابي ارتش لايحه قانوني راجع به تشكيل دادگاه انقلابي ارتش كه در جلسه مورخ 29/8/1358 بتصويب شوراي انقلاب [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به بخشودگي بدهي برق مصرفي كاخ سابق شمس پهلوي واقع در مهرشهر كرج كه در اختيار بنياد‌مستضعفان مي‌باشد ‌لايحه قانوني راجع به بخشودگي بدهي برق مصرفي كاخ سابق شمس پهلوي واقع در مهرشهر كرج [...ادامه]

‌لايحه قانوني اصلاح قانون اصلاح قانون تأسيس هواپيمايي ملي ايران و مقررات بهره‌برداري هواپيمايي كشوري ‌لايحه قانوني اصلاح قانون اصلاح قانون تأسيس هواپيمايي ملي ايران و مقررات بهره‌برداري هواپيمايي كشوري [...ادامه]

‌لايحه اصلاح موادي از آيين‌نامه استخدام كارمندان غير نظامي ارتش ‌لايحه اصلاح موادي از آيين‌نامه استخدام كارمندان غير نظامي ارتش كه در جلسه مورخ 3/9/1358 بتصويب [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به تفويض وظايف و اختيارات هيأت امناي صندوقهاي رفاه دانشجويان به وزير فرهنگ و آموزش‌عالي ‌لايحه قانوني راجع به تفويض وظايف و اختيارات هيأت امناي صندوقهاي رفاه دانشجويان به وزير فرهنگ [...ادامه]

‌لايحه قانوني واگذاري ماشين‌آلات و وسائل مورد نياز جهاد سازندگي از طرف وزارت راه و ترابري ‌لايحه قانوني واگذاري ماشين‌آلات و وسائل مورد نياز جهاد سازندگي از طرف وزارت راه و ترابري [...ادامه]

‌لايحه قانوني اصلاح تبصره 2 ماده 46 قانون خدمت وظيفه عمومي ‌لايحه قانوني اصلاح تبصره 2 ماده 46 قانون خدمت وظيفه عمومي كه در جلسه مورخ 27/8/1358 [...ادامه]

‌لايحه قانوني اصلاح مواد 21 و 32 قانون استخدام نيروهاي مسلح ‌لايحه قانوني اصلاح مواد 21 و 32 قانون استخدام نيروهاي مسلح ولايحه قانوني اصلاح جدول شماره [...ادامه]

‌لايحه قانوني پرداخت فوق‌العاده روزانه پرسنلي كه در عمليات نظامي داخل كشور شركت مي‌نمايند ‌لايحه قانوني پرداخت فوق‌العاده روزانه پرسنلي كه در عمليات نظامي داخل كشور شركت مي‌نمايند كه در [...ادامه]

‌لايحه قانوني‌الحاق يك تبصره به ماده واحده لايحه قانوني مشمول ماده 83 و 80 قانون استخدام كشوري درباره‌كارمندان وزارتخانه‌ها و شركتها و سازمانهاي دولتي كه در جريان انقلاب اخير دچار نقص عضو شده و يا ازكارافتاده‌گرديده‌اند و يا به درجه شهادت رسيده‌اند، مصوب شوراي انقلاب ‌لايحه قانوني‌الحاق يك تبصره به ماده واحده لايحه قانوني مشمول ماده 83 و 80 قانون استخدام [...ادامه]

‌لايحه قانوني انتزاع دانشگاه علوم و فنون ارتش از وزارت دفاع ملي ‌لايحه قانوني انتزاع دانشگاه علوم و فنون ارتش از وزارت دفاع ملي كه در جلسه مورخ [...ادامه]

‌لايحه قانوني مجازات اخلال در امر كشاورزي و دامداري ‌لايحه قانوني مجازات اخلال در امر كشاورزي و دامداري كه در جلسه مورخ 19/9/1358 بتصويب شوراي [...ادامه]

‌لايحه قانوني رفاه وراث خانواده شهداء قواي انتظامي و پاسداران ‌لايحه قانوني راجع به رفاه وراث خانواده شهداء قواي انتظامي و پاسداران كه در جلسه مورخ [...ادامه]

‌لايحه اصلاح بعضي از مواد قانون گسترش كشاورزي در قطبهاي كشاورزي ‌لايحه اصلاح بعضي از مواد قانون گسترش كشاورزي در قطبهاي كشاورزي كه در جلسه مورخ 17/9/1358 [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به‌الحاق چهار تبصره به لايحه قانوني احتساب سابقه محكومان سياسي مصوب 1358.5.18 ‌لايحه قانوني راجع به‌الحاق چهار تبصره به لايحه قانوني احتساب سابقه محكومان سياسي مصوب 1358.5.18 كه [...ادامه]

‌لايحه قانوني‌الحاقي به قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1350 ‌لايحه قانوني‌الحاقي به قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1350 كه در جلسه مورخ 14/9/1358 به تصويب [...ادامه]

‌لايحه قانوني انحلال گارد بنادر و گمركات ‌لايحه قانوني انحلال گارد بنادر و گمركات كه در جلسه مورخ 14/9/1358 به تصويب شوراي اننقلاب [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به اعتبار مربوط به قراردادهاي وزارت دفاع ملي ‌لايحه قانوني راجع به اعتبار مربوط به قراردادهاي وزارت دفاع ملي كه در جلسه مورخ 29/8/1358 [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به كارمزد پانصد ميليون ريالي كه وزارت مسكن و شهرسازي در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي‌قرار داده است ‌لايحه قانوني راجع به كارمزد پانصد ميليون ريالي كه وزارت مسكن و شهرسازي در اختيار بنياد [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به معافيت وزارت دفاع ملي و سازمانها و شركتهاي تابعه و وابسته به آن از پرداخت حقوق و‌هزينه‌هاي گمركي كالاهاي مورد مصرف ارتش ‌لايحه قانوني راجع به معافيت وزارت دفاع ملي و سازمانها و شركتهاي تابعه و وابسته به [...ادامه]

‌لايحه قانوني اضافه نمودن يك تبصره به ماده 38 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343.5.3

‌لايحه قانوني راجع به چاپ سري اول اسكناسهاي جديد دولت اسلامي ايران ‌لايحه قانوني راجع به چاپ سري اول اسكناسهاي جديد دولت اسلامي ايران كه در جلسه مورخ [...ادامه]

‌لايحه قانوني‌الحاق يك تبصره به ماده 37 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها ‌لايحه قانوني‌الحاق يك تبصره به ماده 37 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها كه در جلسه [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به متجاوزين به اموال عمومي و مردم، اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي ‌لايحه قانوني راجع به متجاوزين به اموال عمومي و مردم، اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي [...ادامه]

‌لايحه قانوني تأديه و تسويه بدهي مالياتي عملكرد سال 1357 ‌لايحه قانوني تأديه و تسويه بدهي مالياتي عملكرد سال 1357 كه در جلسه مورخ 14/9/1358 به [...ادامه]

‌لايحه قانوني بخشودگي زيان دير كرد وامهاي پرداختي به زارعين چغندركار ‌لايحه قانوني بخشودگي زيان دير كرد وامهاي پرداختي به زارعين چغندركار كه در جلسه مورخ 26/9/1358 [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به انتقال پژوهشگاه شاهنشاهي پزشكي و علمي سابق خراسان به دانشگاه فردوسي ‌لايحه قانوني راجع به انتقال پژوهشگاه شاهنشاهي پزشكي و علمي سابق خراسان به دانشگاه فردوسي كه [...ادامه]

‌لايحه اصلاح ماده 31‌الحاقي به قانون شكار و صيد مصوب دي ماه 1353 و تبصره 1 آن ‌لايحه اصلاح ماده 31‌الحاقي به قانون شكار و صيد مصوب دي ماه 1353 و تبصره 1 [...ادامه]

‌لايحه قانوني‌الحاق يك تبصره به ماده 6 لايحه قانوني دادگاه‌هاي عمومي لايحه قانوني‌الحاق يك تبصره به ماده 6 لايحه قانوني دادگاه‌هاي عمومي كه در جلسه مورخ 30/9/1358 [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به اصلاح بندهاي‌الف و ب ماده 3 لايحه قانوني تأديه و تسويه بدهي مالياتي مصوب 29/12/1357 ‌لايحه قانوني راجع به اصلاح بندهاي‌الف و ب ماده 3 لايحه قانوني تأديه و تسويه بدهي [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به نحوه استفاده از اعتبار رديف 501004 (‌نهادهاي انقلاب) در سال جاري ‌لايحه قانوني راجع به نحوه استفاده از اعتبار رديف 501004 (‌نهادهاي انقلاب) در سال جاري كه [...ادامه]

‌لايحه قانوني نحوه واگذاري يك هزار واحد مسكوني در شهر اهواز ‌لايحه قانوني نحوه واگذاري يك هزار واحد مسكوني در شهر اهواز كه در جلسه مورخ 21/9/1358 [...ادامه]

‌لايحه قانوني مربوط به تسريع در امر تصفيه شركت سهامي كارخانجات ايران ‌لايحه قانوني مربوط به تسريع در امر تصفيه شركت سهامي كارخانجات ايران كه در جلسه مورخ [...ادامه]

لايحه قانوني اجازه پرداخت معادل ريالي نود هزار دلار بمنظور كمك به پناهندگان هند و چين شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 21/9/58 بنابه پيشنهاد شماره 4688/2ـ1550/21 مورخ 15/8/58 [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به خريد محصولات صنايع و معادن كشور به منظور جلوگيري از تعطيل و يا ركود آنها ‌لايحه قانوني راجع به خريد محصولات صنايع و معادن كشور به منظور جلوگيري از تعطيل و [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به برقراري حقوق وظيفه درباره كاركنان دولت و مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه در جريان انقلاب‌اسلامي ايران ازكارافتاده يا به درجه شهادت نائل شده يا مي‌شوند ‌لايحه قانوني راجع به برقراري حقوق وظيفه درباره كاركنان دولت و مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه [...ادامه]

‌لايحه قانوني اجازه استرداد حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض وصولي از مشروبات‌الكلي كه منهدم مي‌شود ‌لايحه قانوني اجازه استرداد حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض وصولي از مشروبات‌الكلي كه منهدم [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به تبديل وضع استخدامي مستخدمين پيماني (‌موقت) شهرداري تهران به ثابت ‌لايحه قانوني راجع به تبديل وضع استخدامي مستخدمين پيماني (‌موقت) شهرداري تهران به ثابت كه در [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به مردمي كردن باشگاه‌هاي ورزشي عمومي در سراسر كشور ‌لايحه قانوني راجع به مردمي كردن باشگاه‌هاي ورزشي عمومي در سراسر كشور كه در جلسه مورخ [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به تفكيك و تخصيص اعتبارات رديف هزينه‌هاي خاص دستگاه‌هاي اجرايي قانون بودجه سال1358 ‌لايحه قانوني راجع به تفكيك و تخصيص اعتبارات رديف هزينه‌هاي خاص دستگاه‌هاي اجرايي قانون بودجه سال1358 [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به وضع كاركنان اتاق منحله اصناف تهران و شهرستانها ‌لايحه قانوني راجع به وضع كاركنان اتاق منحله اصناف تهران و شهرستانها كه در جلسه مورخ [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به تجديد نظر در آراء صادره از طرف هيأتهاي حل اختلاف موضوع ماده 43 قانون كار ‌لايحه قانوني راجع به تجديد نظر در آراء صادره از طرف هيأتهاي حل اختلاف موضوع ماده [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به‌الحاق يك تبصره به لايحه قانوني احتساب سابقه خدمت محكومان سياسي مصوب 58.5.18 ‌لايحه قانوني راجع به‌الحاق يك تبصره به لايحه قانوني احتساب سابقه خدمت محكومان سياسي مصوب 58.5.18 [...ادامه]

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانبسم الله الرحمن الرحيملقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنامعهم‌الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط

بسمه تعالي درپاسخ نامه شماره 529/د مورخ 4/10/58 شوراي انقلاب معروض ميدارد: نتيجه رسمي همه پرسي قانون اساسي [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به ارتقاء درجه سرهنگ پياده شهيد منوچهر شريفي فرمانده سابق ژاندارمري كردستان به درجه‌سرتيپي ‌لايحه قانوني راجع به ارتقاء درجه سرهنگ پياده شهيد منوچهر شريفي فرمانده سابق ژاندارمري كردستان به [...ادامه]

‌لايحه قانوني اصلاح بند ب ماده 2 قانون معادن مصوب 21/2/1336 ‌لايحه قانوني اصلاح بند ب ماده 2 قانون معادن مصوب 21/2/1336 كه در جلسه مورخ 6/9/1358 [...ادامه]

‌لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني تعيين تكليف كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي مستثني شده از قانون استخدام كشوري ‌لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني تعيين تكليف كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي مستثني شده از قانون استخدام كشوري [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به نحوه تأمين حقوق گمركي و سود بازرگاني و تمديد ضمانت‌نامه‌هاي وصولي ‌لايحه قانوني راجع به نحوه تأمين حقوق گمركي و سود بازرگاني و تمديد ضمانت‌نامه‌هاي وصولي كه [...ادامه]

‌لايحه قانوني تشكيل صندوق كمك به توليدگنندگان خسارت ديده محصولات كشاورزي و دامي و لغو قوانين بيمه‌كشاورزي و صندوق امداد روستاييان ‌لايحه قانوني تشكيل صندوق كمك به توليدگنندگان خسارت ديده محصولات كشاورزي و دامي و لغو قوانين [...ادامه]

‌لايحه قانوني مجازات واحدهاي توليدي داخلي و وارداتي متخلف ‌لايحه قانوني مجازات واحدهاي توليدي داخلي و وارداتي متخلف كه در جلسه مورخ 1/10/1358 به تصويب [...ادامه]

‌لايحه قانوني‌الغاء قانون رسيدگي به اعمال خلاف حيثيت و شئون شغلي و اداري كاركنان دولت و شهرداريها ‌‌لايحه قانوني‌الغاء قانون رسيدگي به اعمال خلاف حيثيت و شئون شغلي و اداري كاركنان دولت و [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاك ‌لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاك كه در جلسه مورخ [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به واگذاري شركت ملي شده يورانيا به شركت سهامي شيلات ايران ‌لايحه قانوني راجع به واگذاري شركت ملي شده يورانيا به شركت سهامي شيلات ايران كه در [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به انتزاع مؤسسات بهداري و درماني راه‌آهن از وزارت بهداري و بهزيستي و‌الحاق آنها به راه‌آهن‌دولتي ايران ‌لايحه قانوني راجع به انتزاع مؤسسات بهداري و درماني راه‌آهن از وزارت بهداري و بهزيستي و‌الحاق [...ادامه]

‌لايحه قانوني ماده واحده‌الحاقي به لايحه قانوني انحلال هيأتهاي امناي كليه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و‌پژوهشي اعم از دولتي و غير دولتي و خصوصي مصوب 1357.12.13 و تبصره 2 اصلاحي لايحه قانوني انحلال‌هيأتهاي امناء دانشگاه‌ها مصوب 1358.3.17 ‌لايحه قانوني ماده واحده‌الحاقي به لايحه قانوني انحلال هيأتهاي امناي كليه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به اصلاح بعضي از مواد اساسنامه شركت هواپيمايي ملي ايران مصوب 1347 ‌لايحه قانوني راجع به اصلاح بعضي از مواد اساسنامه شركت هواپيمايي ملي ايران مصوب 1347 كه [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به واگذاري بيمارستان ايران ناسيونال و آموزشگاه پرستاري وابسته و تكميل و اداره بيمارستان رضا‌واقع در مشهد توسط وزارت بهداري و بهزيستي ‌لايحه قانوني راجع به واگذاري بيمارستان ايران ناسيونال و آموزشگاه پرستاري وابسته و تكميل و اداره [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به تأمين ده ميليارد ريال اعتبار براي بانك رفاه كارگران توسط بانك مركزي ايران ‌لايحه قانوني راجع به تأمين ده ميليارد ريال اعتبار براي بانك رفاه كارگران توسط بانك مركزي [...ادامه]

‌لايحه قانوني اصلاح ماده اول آيين‌نامه اجرايي تبصره 82 قانون بودجه سال 1356 كل كشور ‌لايحه قانوني اصلاح ماده اول آيين‌نامه اجرايي تبصره 82 قانون بودجه سال 1356 كل كشور كه [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به استفاده كاركنان كادر اداري وزارت آموزش و پرورش كه براي خدمت معلمي استخدام شده‌اند از‌طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان كشور و احتساب سوابق تجربي آنان ‌لايحه قانوني راجع به استفاده كاركنان كادر اداري وزارت آموزش و پرورش كه براي خدمت معلمي [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره 2 ماده 96 قانون شهرداري ‌لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره 2 ماده 96 قانون شهرداري كه در جلسه مورخ 21/9/1358 [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به تنظيم و تصويب بودجه سال 1358 شهرداريهاي كشور بدون رعايت مقررات ماده 68 قانون‌شهرداري ‌لايحه قانوني راجع به تنظيم و تصويب بودجه سال 1358 شهرداريهاي كشور بدون رعايت مقررات ماده [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به واگذاري 378500 متر مربع از اراضي واقع در اهواز به كاركنان بومي و ايستگاه راه‌آهن اهواز به‌منظور ايجاد مجتمع مسكوني كاركنان مزبور ‌لايحه قانوني راجع به واگذاري 378500 متر مربع از اراضي واقع در اهواز به كاركنان بومي [...ادامه]

‌لايحه قانوني نحوه انتقال كسور بازنشستگي كاركنان سازمان انرژي اتمي ايران به سازمان تأمين اجتماعي ‌لايحه قانوني نحوه انتقال كسور بازنشستگي كاركنان سازمان انرژي اتمي ايران به سازمان تأمين اجتماعي كه [...ادامه]

‌لايحه قانوني مبداء و منتهاي ايام قهري و اضطراري در شهرستانهاي غرب كشور ‌لايحه قانوني مبداء و منتهاي ايام قهري و اضطراري در شهرستانهاي غرب كشور كه در جلسه [...ادامه]

‌لايحه قانوني اصلاح تبصره ذيل ماده 5 قانون گذرنامه ‌لايحه قانوني اصلاح تبصره ذيل ماده 5 قانون گذرنامهكه در جلسه مورخ 5/10/1358 به تصويب شوراي [...ادامه]

لايحه قانوني متمم لايحه قانوني اداره امور بانكها لايحه قانوني متمم لايحه قانوني اداره امور بانكها كه در جلسه مورخ 28/9/1358 به تصويب شوراي [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به تأمين لوازم مورد نياز نيروي هوايي جمهوري اسلامي ايران ‌لايحه قانوني راجع به تأمين لوازم مورد نياز نيروي هوايي جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به خريدهاي دولتي موضوع تهيه مواد اوليه و آذوقه عمومي از خارج كشور ‌لايحه قانوني راجع به خريدهاي دولتي موضوع تهيه مواد اوليه و آذوقه عمومي از خارج كشور [...ادامه]

‌لايحه اصلاح عنوان قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي و‌الحاق 3 تبصره به ماده 102 قانون و اصلاح تبصره‌همان ماده ‌لايحه اصلاح عنوان قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي و‌الحاق 3 تبصره به ماده 102 قانون و [...ادامه]

‌لايحه قانوني شمول معافيت‌هاي مندرج در لايحه قانوني معافيت كليه دارو و وسايل پزشكي و مصرف‌شدني ‌بيمارستانهاي وزارت دفاع ملي از پرداخت حقوق گمركي و لايحه قانوني معافيت كالاهاي مورد مصرف ارتش جمهوري‌اسلامي ايران از حقوق گمركي به شهرباني و ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران ‌لايحه قانوني شمول معافيت‌هاي مندرج در لايحه قانوني معافيت كليه دارو و وسايل پزشكي و مصرف‌شدني [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به لغو تعهد فارغ‌التحصيلان مراكز تربيت معلم و مؤسسات وابسته به آن و دانش‌آموزان فارغ‌التحصيل‌دبيرستانها كه از مزاياي آموزش رايگان بهره‌مند شده‌اند در صورت انصراف از استخدام آنان ‌لايحه قانوني راجع به لغو تعهد فارغ‌التحصيلان مراكز تربيت معلم و مؤسسات وابسته به آن و [...ادامه]

‌لايحه قانوني ادغام شركت ملي ذوب آهن ايران و شركت ملي صنايع فولاد ايران و تشكيل شركت ملي فولاد ايران ‌لايحه قانوني ادغام شركت ملي ذوب آهن ايران و شركت ملي صنايع فولاد ايران و تشكيل [...ادامه]

‌لايحه قانوني‌الحاق يك تبصره به ماده 16 قانون امور گمركي ‌لايحه قانوني‌الحاق يك تبصره به ماده 16 قانون امور گمركي كه در جلسه مورخ 17/9/1358 به [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به انتشار اوراق قرضه ‌لايحه قانوني راجع به انتشار اوراق قرضه كه در جلسه مورخ 12/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب [...ادامه]

‌لايحه قانوني‌الحاق يك تبصره به قانون منع استخدام كساني كه متدين به يكي از اديان رسمي نيستند ‌لايحه قانوني‌الحاق يك تبصره به قانون منع استخدام كساني كه متدين به يكي از اديان رسمي [...ادامه]

‌لايحه قانوني‌الحاقي به ماده 37 قانون محاسبات عمومي ‌لايحه قانوني‌الحاقي به ماده 37 قانون محاسبات عمومي كه در جلسه مورخ 24/9/1358 به تصويب شوراي [...ادامه]

‌لايحه قانوني تمديد مدت مقرر در ماده 15 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجازه به زارعان مستأجر مصوب بيست و‌سوم دي ماه 1347

‌لايحه قانوني راجع به معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني 1500 بسته اوركت وارداتي مورد نياز‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مركز ‌« ‌به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود كه مقدار يك هزار و پانصد [...ادامه]

‌لايحه قانوني معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني يك دستگاه آمبولانس بنز جهت استفاده درمانگاه شهدا ‌لايحه قانوني معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني يك دستگاه آمبولانس بنز جهت استفاده [...ادامه]

‌لايحه قانوني اصلاح لايحه قانون راجع به تخصيص 31 ميليارد ريال از محل درآمدهاي عمومي و معادل يك روز درآمد‌حاصل از صادرات نفت براي فعاليتهاي عمراني استانها ‌لايحه قانوني اصلاح لايحه قانون راجع به تخصيص 31 ميليارد ريال از محل درآمدهاي عمومي و [...ادامه]

‌لايحه قانوني معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني مربوط به دستگاه مكمل دستگاه‌هاي تلفن‌مركزي نخست‌وزيري ‌لايحه قانوني معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني مربوط به دستگاه مكمل [...ادامه]

‌لايحه قانوني‌الحاقي به تبصره 24 قانون بودجه سال 1358 ‌لايحه قانوني‌الحاقي به تبصره 24 قانون بودجه سال 1358 كه در جلسه مورخ 24/9/1358 به تصويب [...ادامه]

‌لايحه قانوني تمديد مدت تعيين شده در تبصره ذيل ماده 22 قانون خدمت وظيفه عمومي ‌لايحه قانوني تمديد مدت تعيين شده در تبصره ذيل ماده 22 قانون خدمت وظيفه عمومي كه [...ادامه]

‌لايحه قانوني تأمين خدمات درماني و بيمه پرسنل پاسداران انقلاب اسلامي ايران و عائله آنان ‌لايحه قانوني تأمين خدمات درماني و بيمه پرسنل پاسداران انقلاب اسلامي ايران و عائله آنان كه [...ادامه]

‌لايحه قانوني تمديد مدت تشكيل مجامع عمومي و تسليم اظهارنامه مالياتي بانكها و مؤسسات اعتباري ‌لايحه قانوني تمديد مدت تشكيل مجامع عمومي و تسليم اظهارنامه مالياتي بانكها و مؤسسات اعتباري كه [...ادامه]

‌لايحه قانوني معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهايي كه به نام دربار سابق و خاندان پهلوي در گذشته‌سفارش و بهاي آن پرداخت شده و وارد گمركات ايران شده است.

‌لايحه قانوني انتخاب اولين رييس جمهور كشور جمهوري اسلامي ايران ‌لايحه قانوني انتخاب اولين رييس جمهور كشور جمهوري اسلامي ايرانكه در جلسه مورخ 28/9/1358 به تصويب [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به تخصيص مبلغ يك ميليارد و دويست و پنجاه ميليون ريال به دفتر مركزي جهاد سازندگي و لغو مواد2 و 3 لايحه قانوني تأمين اعتبار براي اجراي طرحها و فعاليتهاي جهاد سازندگي مصوب 58.5.21 و لايحه قانوني تأمين‌اعتبار براي اجراي طرحها و فعاليتهاي از محل اعتبار هزينه‌هاي ضروي عمراني و عمليات اضطراري در روستاها مصوب58.7.5 ‌لايحه قانوني راجع به تخصيص مبلغ يك ميليارد و دويست و پنجاه ميليون ريال به دفتر [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به نحوه ايجاد گشايش در عمليات جاري شركتهاي مشمول لايحه قانوني حفاظت و توسعه صنايع‌ايران و لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير و يا مديران موقت براي سرپرستي واحدهاي توليدي و صنعتي و تجاري و‌كشاورزي و خدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي ‌لايحه قانوني راجع به نحوه ايجاد گشايش در عمليات جاري شركتهاي مشمول لايحه قانوني حفاظت و [...ادامه]

‌لايحه قانوني اصلاح بند 6 ماده 37 قانون امور گمركي و‌الحاق يك تبصره به آن ‌لايحه قانوني اصلاح بند 6 ماده 37 قانون امور گمركي و‌الحاق يك تبصره به آن كه [...ادامه]

‌لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه بيمه‌شدگان و كارفرمايان كارگاه‌هاي كوچك صنفي مشمول قانون تأمين‌اجتماعي ‌لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه بيمه‌شدگان و كارفرمايان كارگاه‌هاي كوچك صنفي مشمول قانون تأمين‌اجتماعي [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به افزايش يا كاهش يا اصلاح اعتبار در مواد هزينه يا برنامه‌هاي بودجه جاري دستگاه‌هاي اجرايي و‌لغو تبصره 5 قانون بودجه سال 58 ‌لايحه قانوني راجع به افزايش يا كاهش يا اصلاح اعتبار در مواد هزينه يا برنامه‌هاي بودجه [...ادامه]

‌لايحه قانوني خدمت نيروي انساني درماني و بهداشتي ‌لايحه قانوني خدمت نيروي انساني درماني و بهداشتي كه در جلسه مورخ 24/9/1358 به تصويب شوراي [...ادامه]

‌لايحه قانوني متمم بودجه سال 1358 ‌لايحه قانوني متمم بودجه سال 1358 كه در جلسه مورخ 5/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري [...ادامه]

‌لايحه قانوني تشكيل سازمان حج و زيارت وابسته به وزارت ارشاد ملي و انتزاع كليه امور مربوط به حج و زيارت از سازمان اوقاف به‌سازمان مذكور ‌لايحه قانوني تشكيل سازمان حج و زيارت وابسته به وزارت ارشاد ملي و انتزاع كليه [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه‌ها به منظور ايجاد تسهيل در تهيه و توزيع ميوه و تره‌بار‌فرآورده‌هاي كشاورزي ‌لايحه قانوني راجع به نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه‌ها به منظور ايجاد تسهيل در [...ادامه]

‌لايحه قانوني اجازه استخدام عده‌اي دبير و آموزگار براي تدريس در مدارس كشور ‌لايحه قانوني اجازه استخدام عده‌اي دبير و آموزگار براي تدريس در مدارس كشور كه در جلسه [...ادامه]

‌لايحه قانوني استفاده از خانه‌هاي خالي جهت اسكان فاقدين مسكن ‌لايحه قانوني استفاده از خانه‌هاي خالي جهت اسكان فاقدين مسكن كه در جلسه مورخ 1/10/1358 به [...ادامه]

‌لايحه قانوني حمايت از پيش خريداران واحدهاي مسكوني ‌لايحه قانوني حمايت از پيش خريداران واحدهاي مسكوني كه در جلسه مورخ 17/10/1358 به تصويب شوراي [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به واگذاري كليه وظايف و اختيارات شوراي عالي و مدير عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع‌ايران به‌هيأت عامل ‌لايحه قانوني راجع به واگذاري كليه وظايف و اختيارات شوراي عالي و مدير عامل سازمان گسترش [...ادامه]

لايحه ‌قانوني تسهيلات مالي براي كارآيي بيشتر واحدهاي صنعتي مشمول قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران

‌لايحه قانوني اجازه پرداخت اضافه كار كارمندان بنادر از محل ديماند وصولي ‌لايحه قانوني اجازه پرداخت اضافه كار كارمندان بنادر از محل ديماند وصولي كه در جلسه مورخ [...ادامه]

‌لايحه قانوني اخذ عوارض از وسائل نقليه جاده‌اي، مسافري و باري خارجي ‌لايحه قانوني اخذ عوارض از وسائل نقليه جاده‌اي، مسافري و باري خارجيكه در جلسه مورخ 12/10/1358 [...ادامه]

‌لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني ترتيب رسيدگي به اختلافات و دعاوي مربوط به اراضي گنبد و دشت گرگان مصوب1358.6.25 ‌لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني ترتيب رسيدگي به اختلافات و دعاوي مربوط به اراضي گنبد و [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به تفكيك و افراز اراضي مورد تصرف سازمانها عمران اراضي شهري استانها كشور ‌لايحه قانوني راجع به تفكيك و افراز اراضي مورد تصرف سازمانها عمران اراضي شهري استانها كشور [...ادامه]

لايحه قانوني تمديد مدت مذكور در لايحه قانوني راجع به استفاده از مترورهاي آزاد براي رسيدگي به صورت وضعيت بعضي از مقاطع هكاران دستگاههاي اجرايي«مصوب 25/4/1358»

‌لايحه قانوني راجع به منظور نمودن وجوه حاصل از وصول قبوض اقساطي اصلاحات ارضي به حساب افزايش سرمايه‌بانك تعاون كشاورزي ايران ‌لايحه قانوني راجع به منظور نمودن وجوه حاصل از وصول قبوض اقساطي اصلاحات ارضي به حساب [...ادامه]

‌الحاق يك تبصره به ماده 96 قانون استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب خرداد ماه 1347 ‌الحاق يك تبصره به ماده 96 قانون استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب خرداد ماه 1347 [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به چگونگي پرداخت حق‌السهم سال 1358 كارگران واحدهاي مشمول قانون سهيم كردن كارگران در‌منافع كارگاه‌هاي صنعتي و توليدي ‌لايحه قانوني راجع به چگونگي پرداخت حق‌السهم سال 1358 كارگران واحدهاي مشمول قانون سهيم كردن كارگران [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به تشكيل كميسيون خاص در مورد قراردادهاي نفتي ‌لايحه قانوني راجع به تشكيل كميسيون خاص در مورد قراردادهاي نفتي كه در جلسه مورخ 18/10/1358 [...ادامه]

‌لايحه قانوني اصلاح بند ب ماده 6 اساسنامه سازمان عمران اراضي شهري استان تهران ‌لايحه قانوني اصلاح بند ب ماده 6 اساسنامه سازمان عمران اراضي شهري استان تهران كه در [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به‌الحاق صندوق بازنشستگي كاركنان شركت سهامي شيلات ايران به صندوق بازنشستگي كشوري ‌لايحه قانوني راجع به‌الحاق صندوق بازنشستگي كاركنان شركت سهامي شيلات ايران به صندوق بازنشستگي كشوري كه [...ادامه]

لايحه قانوني اصلاح بند‌الف لايحه قانوني راجع به اصلاح بندهاي‌الف و ب ماده 3 لايحه قانوني تأديه و تسويه بدهي‌مالياتي مصوب 58.9.3‌«مصوب 12/10/1358»

‌لايحه قانوني راجع به تمديد مهلت براي ترخيص كالاهاي موجود در بنادر ايران ‌لايحه قانوني راجع به تمديد مهلت براي ترخيص كالاهاي موجود در بنادر ايران كه در جلسه [...ادامه]

‌لايحه قانوني نحوه اداره واحدهاي بهداشتي و درماني و آموزشي وزارت بهداري و بهزيستي ‌لايحه قانوني نحوه اداره واحدهاي بهداشتي و درماني و آموزشي وزارت بهداري و بهزيستي كه در [...ادامه]

‌لايحه قانوني اصلاح ماده 23 اساسنامه سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان مصوب ارديبهشت ماه 1357 ‌لايحه قانوني اصلاح ماده 23 اساسنامه سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان مصوب ارديبهشت ماه 1357كه در [...ادامه]

‌لايحه قانوني تصفيه سردفتران ازدواج و طلاق ‌لايحه قانوني تصفيه سردفتران ازدواج طلاق كه در جسله مورخ 22/10/1358 به تصويب شوراي عالي انقلاب [...ادامه]

‌لايحه قانوني پرداخت فوق‌العاده ارزي به كارداران موقت و سرپرستان سركنسولگريها و رايزنان فرهنگي و مطبوعاتي ‌لايحه قانوني پرداخت فوق‌العاده ارزي به كارداران موقت و سرپرستان سركنسولگريها و رايزنان فرهنگي و مطبوعاتي [...ادامه]

‌لايحه قانوني اصلاح قانون نحوه توزيع قند و شكر توليدي كارخانه‌هاي كشور مصوب ارديبهشت ماه 1353 ‌لايحه قانوني اصلاح قانون نحوه توزيع قند و شكر توليدي كارخانه‌هاي كشور مصوب ارديبهشت ماه 1353 [...ادامه]

‌قانون اجازه اعطاي وام كوتاه مدت به شركتهاي توليد كننده محصولات مختلف پودر لباسشويي از محل اعتبار كمك به‌صنايع كشور ‌شوراي انقلاب اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.10.19 كميسيون 2 به پيشنهاد شماره.93 م مورخ 58.10.19 [...ادامه]

‌لايحه قانوني مربوط به اجازه اعطاي وام بانك توسعه كشاورزي به شركتهاي دولتي ‌لايحه قانوني مربوط به اجازه اعطاي وام بانك توسعه كشاورزي به شركتهاي دولتي كه در جلسه [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به فروش فرشهاي دستگاه‌هاي دولتي ‌لايحه قانوني راجع به فروش فرشهاي دستگاه‌هاي دولتي كه در جلسه مورخ 29/10/1358 به تصويب شوراي [...ادامه]

‌لايحه قانوني‌الحاق يك تبصره به لايحه قانوني راجع به عدم صدور اجازه بهره‌برداري از معادن و تمديد مدت آنها تا‌تصويب قانون جديد معادن ‌لايحه قانوني‌الحاق يك تبصره به لايحه قانوني راجع به عدم صدور اجازه بهره‌برداري از معادن و [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به پرداخت پاداش به كاركنان دولت در سال 1358 ‌لايحه قانوني راجع به پرداخت پاداش به كاركنان دولت در سال 1358 كه در جلسه مورخ [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به اجازه در اختيار قرار دادن بيست و هشت ميليارد ريال به عنوان تنخواه‌گردان به شركت بازرگاني‌دولتي ايران به منظور ورود 600 هزار تن آهن ‌لايحه قانوني راجع به اجازه در اختيار قرار دادن بيست و هشت ميليارد ريال به عنوان [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به اجازه استخدام بيست و هفت نفر كادر مورد نياز وزارت بازرگاني بدون رعايت تاريخ تصويب ماده150‌الحاقي به قانون استخدام كشوري ‌لايحه قانوني راجع به اجازه استخدام بيست و هفت نفر كادر مورد نياز وزارت بازرگاني بدون [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به‌الحاق بند 11 به ماده 29 قانون امور گمركي ‌لايحه قانوني راجع به‌الحاق بند 11 به ماده 29 قانون امور گمركي كه در جلسه مورخ [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به دوره بهياري ‌لايحه قانوني راجع به دوره بهياري كه در جلسه مورخ 1/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري [...ادامه]

‌لايحه قانوني افزايش تعرفه حقوق و عوارض بندري ‌لايحه قانوني افزايش تعرفه حقوق و عوارض بندري كه در جلسه مورخ 16/11/1358 به تصويب شوراي [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به واگذاري خانه‌هاي سازماني اداره كل بندر و كشتيراني امام خميني ‌لايحه قانوني راجع به واگذاري خانه‌هاي سازماني اداره كل بندر و كشتيراني امام خميني كه در [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به بازنشستگي كارمندان مشمول تصفيه و پاكسازي سازمان اداري وزارت دادگستري و سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور و ساير سازمانها و مؤسسات دولتي ‌لايحه قانوني راجع به بازنشستگي كارمندان مشمول تصفيه و پاكسازي سازمان اداري وزارت دادگستري و سازمان [...ادامه]

‌لايحه قانوني تأسيس مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب ‌لايحه قانوني تأسيس مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب كه در جلسه مورخ 29/10/1358 به تصويب [...ادامه]

‌لايحه قانوني‌الحاق يك تبصره به لايحه قانوني معافيت حقوق گمركي روغن نباتي مصوب 11/7/1358 ‌لايحه قانوني‌الحاق يك تبصره به لايحه قانوني معافيت حقوق گمركي روغن نباتي مصوب 11/7/1358 كه در [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به تبديل عنوان "‌اداره كل هواشناسي" به "‌سازمان هواشناسي كشور" ‌لايحه قانوني راجع به تبديل عنوان "‌اداره كل هواشناسي" به "‌سازمان هواشناسي كشور" كه در جلسه [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به حفاظت ويژه از پلهاي حساس كشور وسيله ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران ‌لايحه قانوني راجع به حفاظت ويژه از پلهاي حساس كشور وسيله ژاندارمري جمهوري اسلامي ايرانكه در [...ادامه]

‌لايحه قانوني نحوه اعزام مستخدمين دولت به عنوان مأمور به نهادهايي كه در جريان انقلاب اسلامي ايران ايجاد شده يا‌مي‌شوند ‌لايحه قانوني نحوه اعزام مستخدمين دولت به عنوان مأمور به نهادهايي كه در جريان انقلاب اسلامي [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به بخشودگي باقيمانده اقساط آقاي پاشا جوانروح به دولت بابت اضافه دريافتي ايشان از محل انتقال‌ششدانگ قراء گلگاب و چايقوشان ‌لايحه قانوني راجع به بخشودگي باقيمانده اقساط آقاي پاشا جوانروح به دولت بابت اضافه دريافتي ايشان [...ادامه]

‌لايحه قانوني در مورد عدم امكان استفاده‌هيأت‌هاي علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي از فرصت هاي مطالعاتي و بورسهاي دانشگاهي ماده واحده اي كه در جلسه عمومي شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بتاريخ 23/10/1358 به تصويب [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به تمديد مهلت‌هاي مندرج در مواد 286 و 287 قانون تجارت مصوب ارديبهشت ماه 1311 ‌لايحه قانوني راجع به تمديد مهلت‌هاي مندرج در مواد 286 و 287 قانون تجارت مصوب ارديبهشت [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به بخشودگي خسارت تأخير اقساط خانه‌هاي سيزده آبان ‌لايحه قانوني راجع به بخشودگي خسارت تأخير اقساط خانه‌هاي سيزده آبان كه در جلسه مورخ 22/10/1358 [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به ترخيص و معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني 145 قلم لوازم يدكي‌خريداري شده وزارت پست و تلگراف و تلفن از شركت R.C.A. ‌لايحه قانوني راجع به ترخيص و معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به لغو تبصره 12 قانون بودجه سال 58 و اجازه تخصيص اعتبارات منظور شده در متمم بودجه سال58 به سازمان برنامه و بودجه جهت كمك به شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ‌لايحه قانوني راجع به لغو تبصره 12 قانون بودجه سال 58 و اجازه تخصيص اعتبارات منظور [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به واگذاري تأسيسات آبرساني رودخانه‌هاي دويرج، ميمه، گنجانچم و‌الوند به كشاورزان ‌لايحه قانوني راجع به واگذاري تأسيسات آبرساني رودخانه‌هاي دويرج، ميمه، گنجانچم و‌الوند به كشاورزان كه در [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به اداره شركت كشتيراني ملي آريا به صورت يكي از شركتهاي وابسته به وزارت بازرگاني ‌لايحه قانوني راجع به اداره شركت كشتيراني ملي آريا به صورت يكي از شركتهاي وابسته به [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به نحوه واگذاري اراضي ملكي آقاي هوشنگ صمصام بختيار واقع در قريه چيچك‌لو به كشاورزان ‌لايحه قانوني راجع به نحوه واگذاري اراضي ملكي آقاي هوشنگ صمصام بختيار واقع در قريه چيچك‌لو [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به تأمين هزينه‌هاي باشگاه‌هاي منتقل شده به سازمان تربيت بدني ايران ‌لايحه قانوني راجع به تأمين هزينه‌هاي باشگاه‌هاي منتقل شده به سازمان تربيت بدني ايران كه در [...ادامه]

لايحه قانوني راجع به در اختيار قرار دادن جمعاً چهار ميليارد ريال به عنوان تنخواه‌گردان به شركت‌بازرگاني دولتي به منظور ورود دارو و برنج ‌لايحه قانوني‌الحاقي به لايحه قانوني را به در اختيار قرار دادن جمعاً چهار ميليارد ريال به [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به معافيت فارغ‌التحصيلان آموزشگاه نوجوانان نيروي زميني از شرط سني مقرر در ماده 2 قانون‌استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران ‌لايحه قانوني راجع به معافيت فارغ‌التحصيلان آموزشگاه نوجوانان نيروي زميني از شرط سني مقرر در ماده [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به اتمام عمليات ساختماني شهرك‌ها و مجتمع‌هاي مسكوني نيمه‌تمام ‌لايحه قانوني راجع به اتمام عمليات ساختماني شهرك‌ها و مجتمع‌هاي مسكوني نيمه‌تمام كه در جلسه مورخ [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به ادغام شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي ايران و صندوق ضمانت صادرات در مركز توسعه‌صادرات ايران ‌لايحه قانوني راجع به ادغام شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي ايران و صندوق ضمانت صادرات در مركز [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به عضويت مؤسسه بررسيها و آزمايشگاه‌هاي منابع آب وزارت نيرو در مؤسسه تحقيقاتي B.H.R.A ‌لايحه قانوني راجع به عضويت مؤسسه بررسيها و آزمايشگاه‌هاي منابع آب وزارت نيرو در مؤسسه تحقيقاتي [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به‌الحاق يك تبصره به ماده يك لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين دولت‌مصوب 58.2.4 ‌لايحه قانوني راجع به‌الحاق يك تبصره به ماده يك لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل [...ادامه]

لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني اجازه پرداخت مبلغ هزار ميليون ريال بدون بهره و كارمزد به مدت شش ماه در مقابل‌وثيقه‌اي كه از اموال شاه سابق مي‌باشد به بانك مركزي ايران لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني اجازه پرداخت مبلغ هزار ميليون ريال بدون بهره و كارمزد به [...ادامه]

لايحه قانوني احتساب سوابق خدمت دولتي كارمندان قضايي وزارت دادگستري لايحه قانوني احتساب سوابق خدمت دولتي كارمندان قضايي وزارت دادگستري كه در جلسه مورخ 20/11/1358 به [...ادامه]

لايحه قانوني راجع به‌الحاق يك تبصره به ماده 74 قانون استخدام كشوري لايحه قانوني راجع به‌الحاق يك تبصره به ماده 74 قانون استخدام كشوري كه در جلسه مورخ [...ادامه]

لايحه قانوني راجع به استفاده موقت از اموال شركتهاي در حال تعطيل وابسته به شركت ملي نفت ايران در اهواز براي‌سازندگي كشور لايحه قانوني راجع به استفاده موقت از اموال شركتهاي در حال تعطيل وابسته به شركت ملي [...ادامه]

لايحه قانوني اصلاح ماده 24 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد ماه 1356 لايحه قانوني اصلاح ماده 24 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد ماه 1356 كه [...ادامه]

لايحه قانوني راجع به تأييد واگذاري‌هاي انجام شده وسيله بنياد مسكن انقلاب اسلامي ايران لايحه قانوني راجع به تأييد واگذاري‌هاي انجام شده وسيله بنياد مسكن انقلاب اسلامي ايران كه در [...ادامه]

لايحه قانوني راجع به خريد شيره خشخاش و ترياك از كميته‌هاي انقلاب لايحه قانوني راجع به خريد شيره خشخاش و ترياك از كميته‌هاي انقلاب كه در جلسه مورخ [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به صدور پروانه حفر چاه عميق بر طبق گواهي صادره از وزارت كشاورزي و عمران روستايي ‌لايحه قانوني راجع به صدور پروانه حفر چاه عميق بر طبق گواهي صادره از وزارت كشاورزي [...ادامه]

لايحه قانوني راجع به لغو قانون اجازه اخذ دو درصد بهاي واردات سموم به منظور تأمين هزينه‌هاي طرحهاي تحقيقات‌آفات و بيماريهاي گياهي لايحه قانوني راجع به لغو قانون اجازه اخذ دو درصد بهاي واردات سموم به منظور تأمين [...ادامه]

‌لايحه قانوني‌الحاق يك تبصره به قانون رفع آثار محكوميت‌هاي سياسي مصوب 7/1/1358 ‌لايحه قانوني‌الحاق يك تبصره به قانون رفع آثار محكوميت‌هاي سياسي مصوب 7/1/1358 كه در جلسه مورخ [...ادامه]

لايحه قانوني راجع به استفاده از خدمات پزشكان و دندانپزشكاني كه موفق به گذراندن امتحان نهايي در وزارت فرهنگ و‌آموزش عالي و اخذ مدارك لازم نشده‌اند لايحه قانوني راجع به استفاده از خدمات پزشكان و دندانپزشكاني كه موفق به گذراندن امتحان نهايي [...ادامه]

لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 كل كشور لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 كل كشور كه در جلسه [...ادامه]

لايحه قانوني راجع به تعيين هيأت پنج‌نفري جهت انجام وظايف سازمانهاي عمران اراضي شهري در استانها لايحه قانوني راجع به تعيين هيأت پنج‌نفري جهت انجام وظايف سازمانهاي عمران اراضي شهري در استانها [...ادامه]

لايحه قانوني راجع به املاك وراث مرحوم اسماعيل قشقايي و مرحوم سهراب بهادري قشقايي لايحه قانوني راجع به املاك وراث مرحوم اسماعيل قشقايي و مرحوم سهراب بهادري قشقايي كه در [...ادامه]

لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي [...ادامه]

لايحه قانوني واگذاري اختيارات فني به استانها لايحه قانوني واگذاري اختيارات فني به استانها كه در جلسه مورخ 17/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب [...ادامه]

لايحه قانوني راجع به اجازه خريد ترياك مورد نياز معتادان مجاز كشور لايحه قانوني راجع به اجازه خريد ترياك مورد نياز معتادان مجاز كشور كه در جلسه [...ادامه]

‌لايحه قانوني‌الغاء قوانين: متحدالشكل نمودن‌البسه اتباع ايران در داخله مملكت، تشديد مجازات اشخاص بدسابقه و‌شرور، شكاربانهاي شكارگاه‌ها و قرقهاي سلطنتي، حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درخت و ماده29 قانون ثبت احوال ‌لايحه قانوني‌الغاء قوانين: متحدالشكل نمودن‌البسه اتباع ايران در داخله مملكت، تشديد مجازات اشخاص بدسابقه و‌شرور، شكاربانهاي [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به فروش خاويار بر اساس آخرين نرخهاي فروش خاويار در بازارهاي بين‌المللي ‌لايحه قانوني راجع به فروش خاويار بر اساس آخرين نرخهاي فروش خاويار در بازارهاي بين‌المللي كه [...ادامه]

لايحه قانوني اجازه تملك و معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني 145 قلم لوازم يدكي مربوط به‌شركت R.C.A. به وزارت پست و تلگراف و تلفن لايحه قانوني اجازه تملك و معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني 145 [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به رفع مشكلات مربوط به تصفيه شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستايي ‌لايحه قانوني راجع به رفع مشكلات مربوط به تصفيه شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستايي [...ادامه]

لايحه قانوني راجع به تصرف ماشين‌آلات تبديل زباله به كود وسيله شهرداري تهران لايحه قانوني راجع به تصرف ماشين‌آلات تبديل زباله به كود وسيله شهرداري تهران كه در جلسه [...ادامه]

لايحه قانوني راجع به در اختيار قرار دادن كليه وسائط نقليه حمل و نقل عمومي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي وابسته به دولت‌به شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه لايحه قانوني راجع به در اختيار قرار دادن كليه وسائط نقليه حمل و نقل عمومي وزارتخانه‌ها [...ادامه]

لايحه قانوني راجع به معافيت بنياد مستضعفان از پرداخت هزينه دادرسي در تمام مراجع قضايي لايحه قانوني راجع به معافيت بنياد مستضعفان از پرداخت هزينه دادرسي در تمام مراجع قضايي كه [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به تعيين حداكثر مبلغ وام مسكن ‌لايحه قانوني راجع به تعيين حداكثر مبلغ وام مسكن كه در جلسه مورخ 17/11/1358 به تصويب [...ادامه]

‌لايحه قانوني تعيين تكليف استخدامي كاركنان طرحهاي عمراني نيروهاي سه‌گانه و ساير مؤسسات دولتي كه طبق‌مصوبات مربوطه اجراي طرحهاي مزبور به وزارت مسكن و شهرسازي واگذار شده است ‌لايحه قانوني تعيين تكليف استخدامي كاركنان طرحهاي عمراني نيروهاي سه‌گانه و ساير مؤسسات دولتي كه طبق‌مصوبات [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به خدمت مشمولين وظيفه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ‌لايحه قانوني راجع به خدمت مشمولين وظيفه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در جلسه مورخ [...ادامه]

لايحه قانوني راجع به اجازه بررسي و اتخاذ تصميم در مورد پرداخت مابه‌التفاوت حقوق وظيفه به وراث مرحوم اسمعيل‌قره‌باغي به وزارت كشاورزي و عمران روستايي لايحه قانوني راجع به اجازه بررسي و اتخاذ تصميم در مورد پرداخت مابه‌التفاوت حقوق وظيفه به [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به واگذاري واحدهاي مسكوني متعلق به شهرداري واقع در اراضي خزانه به درجه‌داران و افسران‌راهنمايي و رانندگي مأمور خدمت در شهرداري تهران ‌لايحه قانوني راجع به واگذاري واحدهاي مسكوني متعلق به شهرداري واقع در اراضي خزانه به درجه‌داران [...ادامه]

‌لايحه قانوني اجازه تبديل وضع استخدامي مستخدمين كانونهاي كارآموزي كشور كه با تصويب هيأت وزيران به وزارت‌كار و امور اجتماعي ملحق گرديده‌اند به رسمي ‌لايحه قانوني اجازه تبديل وضع استخدامي مستخدمين كانونهاي كارآموزي كشور كه با تصويب هيأت وزيران به [...ادامه]

لايحه قانوني راجع به شمول لايحه قانوني اصلاح بند ب ماده 6 اساسنامه سازمان عمران اراضي شهري استان تهران به‌كليه سازمانهاي عمران اراضي شهري ساير استانهاي كشور لايحه قانوني راجع به شمول لايحه قانوني اصلاح بند ب ماده 6 اساسنامه سازمان عمران اراضي [...ادامه]

لايحه قانوني‌الحاق يك تبصره به لايحه قانوني راجع به معافيت زنان متأهل پزشك و دندانپزشك و داروساز براي گرفتنپروانه دائم از رفتن به خارج از تهران«مصوب 25/4/1359»

‌لايحه قانوني راجع به افزايش مدت مندرج در ماده 38 قانون امور گمركي از پنج سال به ده سال و تغييرات آن ‌لايحه قانوني راجع به افزايش مدت مندرج در ماده 38 قانون امور گمركي از پنج سال [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به اصلاح ماده 51 قانون امور گمركي مصوب خرداد ماه 1350 ‌لايحه قانوني راجع به اصلاح ماده 51 قانون امور گمركي مصوب خرداد ماه 1350 كه در [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به‌هزينه‌هاي مربوط به پناهندگان، آوارگان و ايرانيان رانده شده از كشورهاي خارج و ايجاد اردوگاه‌براي آنان

‌لايحه قانوني راجع به نحوه استفاده از وجوه متعلق به ارتش جمهوري اسلامي ايران كه در بانكهاي مختلف ايالات متحده‌آمريكا جمع‌آوري و در حساب مخصوص نگهداري مي‌شود

‌لايحه قانوني انحلال شركت سهامي خدمات جنگلها و مراتع

- لايحه قانوني معافيت از پرداخت حقوق گمرکي و سود بازرگاني کالاهائيکه به نام دربار سابق وخاندان [...ادامه]

‌لايحه قانوني‌الغاء لايحه قانوني راجع به ادغام شركت سهامي فروشگاه مركز صنايع دستي در سازمان صنايع دستي ايران

‌لايحه قانوني راجع به لغو قانون تشكيل سپاه ترويج و آباداني مصوب 28 دي ماه 43

‌لايحه قانوني تأسيس دفتر رييس جمهوري اسلامي ايران

‌لايحه قانوني راجع به حق تقدم شركت‌كنندگان در امتحان كارآموزي قضايي براي استخدام در كادر اداري و دفتري‌وزارت دادگستري

‌لايحه قانوني‌الحاق ماده واحده به قانون استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران

‌لايحه قانوني راجع به عدم صدور اجازه بهره‌برداري از معادن و تمديد مدت آنها تا تصويب قانون جديد معادن

‌لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني محروميت وكلا مجلسين از حقوق اجتماعي ‌تبصره ـ به موجب اين تبصره لايحه قانوني مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي در [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به استفاده از مترورهاي آزاد براي رسيدگي به صورت وضعيت بعضي از مقاطعه‌كاران دستگاه‌هاي‌اجرايي ‌لايحه قانوني راجع به استفاده از مترورهاي آزاد براي رسيدگي به صورت وضعيت بعضي از مقاطعه‌كاران [...ادامه]

‌قانون انتخابات مجلس شوراي ملي

‌لايحه قانوني راجع به در اختيار قرار دادن مبلغ پانصد ميليون ريال به طور علي‌الحساب به وزير كشاورزي و عمران‌روستايي به منظور انجام امور ضروري كشاورزي

‌لايحه قانوني راجع به امور مديريت و عزل و نصب مديران كارخانه‌ها و معادن

‌لايحه قانوني مربوط به تلقي قاچاق اتومبيلهايي كه به نحو ترانزيت خارجي، به اتكاء كارنه دوپاساژ، به ترتيب ورود‌موقت و به استناد پروانه ترانزيت داخلي به كشور وارد و در موعد مقرر به گمرك تحويل و يا از كشور خارج نشده‌اند

‌تبصره‌هاي‌الحاقي به لايحه قانوني راجع به اعطاي سي‌ميليارد ريال وام بدون بهره به صندوقهاي قرض‌الحسنه جهت‌توسعه فعاليت‌هاي كشاورزي صنعتي، خدماتي مصوب جلسه مورخ 1358.9.6 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ‌تبصره 1 ـ بانك مركزي ايران مكلف است يك درصد كارمزد روي كل مبلغ اعتبار [...ادامه]

طرح ‌قانوني اجازه استخدام بيست نفر براي ايجاد نخستين مجتمع قضايي ناحيه در تهران كه در جلسه 58.11.10 كميسيون‌شماره (2) شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيد

‌لايحه قانوني بازسازي روستاهاي كشور ‌به منظور بازسازي خانه‌ها روستايي و همچنين ايجاد اشغال و درآمد در نقاط دورافتاده كه حاصلش [...ادامه]

‌لايحه قانوني تخفيف انبارداري كالاهاي وارده به گمركات ايران ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.11.10 بنا به پيشنهاد شماره 66581 مورخ [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش ‌مقدمه ـ نظر به ضرورت انقلاب فرهنگي در راه استقرار نظام جمهوري اسلامي و نظريه رسالتي [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به اجازه فروش چهل دستگاه اتومبيل پژو و تخصيص وجوه حاصله جهت خريد تعدادي اتومبيل‌صحرايي براي سازمانهاي تابعه وزارت كشور

‌لايحه قانوني راجع به اجازه به بانك مركزي ايران در مورد اعطاي سه ميليارد ريال وام به بانك مسكن

‌لايحه قانوني راجع به اعاده به خدمت عده‌اي از درجه‌داران شهرباني جمهوري اسلامي ايران كه در رژيم گذشته بنا به‌تقاضاي شخصي و يا به علل ناموجه از كار بركنار شده‌اند

‌لايحه قانوني راجع به نحوه اقدام در مورد اعتبارات وزارت دفاع ملي و عمليات مالي مربوط

‌لايحه قانوني راجع به‌الحاق جمعيت مبارزه با سل و حمايت مسلولين به وزارت بهداري و بهزيستي

‌لايحه قانوني راجع به معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني قسمت‌ها و قطعات و لوازمات يدكي مورد‌مصرف كشتي‌ها و ساير وسائط نقليه دريايي شركت كشتيراني آريا

‌لايحه قانوني مربوط به حق كشيك و اضافه كار و پول نهار و شام كشيك كاركنان گمرك ايران

‌لايحه قانوني‌الحاقي به لايحه قانوني راجع به در اختيار قرار دادن جمعاً چهار ميليارد ريال به عنوان تنخواه‌گردان به شركت‌بازرگاني دولتي به منظور ورود دارو و برنج

‌لايحه قانوني‌الحاق به لايحه قانوني مربوط به پاكسازي و ايجاد محيط مساعد براي رشد نهادهاي انقلاب در وزارتخانه‌ها‌و دانشگاه‌ها و بانكها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مصوب 58.6.7 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

‌لايحه قانوني راجع به اجازه بررسي و اتخاذ تصميم در مورد افزايش حقوق وظيفه بانو مرآت‌الملوك جهانسوزي همسر‌مرحوم استاد غلامرضا رشيد ياسمي به وزارت فرهنگ و آموزش عالي

‌لايحه قانوني راجع به اداره سازمان مركزي تعاون كشور

‌لايحه قانوني راجع به انتقال سهام و دارايي و تعهدات شركت سهامي تهيه و توزيع شير ايران به شركت سهامي صنايع شير‌ايران و اداره صنعت شير كشور زير نظر وزارت كشاورزي و عمران روستايي.

‌لايحه قانوني راجع به اجازه اعطاي پانصد ميليون ريال وام به صندوق تعاون صنفي

‌لايحه قانوني راجع به اداره واحدهاي آموزش غير دولتي به صورت دولتي

‌لايحه قانوني افزايش تعرفه حقوق و عوارض بندري

‌لايحه قانوني راجع به اصلاح لايحه قانوني اجازه فروش خانه‌هاي سازماني مصوب 1358.7.17 ماده واحده - ‌چنانچه كارمند دولت حداقل 4 سال در خانه سازماني ساكن بوده و در [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به واگذاري لوازم و كالاها و تجهيزاتي كه قبلاً وسيله حزب منحله رستاخيز سفارش داده شده به‌شهرداري تهران و معافيت كالاهاي مزبور از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني

‌لايحه قانوني راجع به تأسيس دفتر موقت در كشور سوييس براي خريد دارو و لوازم پزشكي مورد نياز فوري

‌لايحه قانوني اصلاح تبصره ماده 8 لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي

‌لايحه قانوني‌الحاق يك تبصره به لايحه قانوني راجع به تجديد نظر در آراء صادره از طرف هيأت‌هاي حل اختلاف‌موضوع ماده 43 قانون كار مصوب 21/9/1358

‌لايحه قانوني راجع به صدور احكام مربوط به حقوق و پرداخت حقوق و مزاياي استانداران و معاونان آنان و همچنين‌فرمانداران و بخشداران كه داراي سابقه خدمت دولتي نيستند.

‌لايحه قانوني راجع به اصلاح ماده‌هشت اساسنامه طرح جهاد سازندگي در روستاها

‌لايحه قانوني راجع به تأمين اعتبار جهت پرداخت به افراد بيكار در قبال انجام كار محوله

‌لايحه قانوني راجع به شمول مقررات قانون استخدام كشوري به سازمان ملي حفاظت آثار باستاني تالار رودكي ـ مركز‌اسناد فرهنگي آسيا ـ تأتر شهر

‌لايحه قانوني‌الحاق چند تبصره به لايحه قانوني راجع به پرداخت پاداش به كاركنان دولت در سال 1358 ‌تبصره‌هاي زير به لايحه قانوني راجع به پرداخت پاداش به كاركنان دولت در سال 1358 مصوب [...ادامه]

‌لايحه قانوني اصلاح ماده 16 قانون گذرنامه مصوب پانزدهم اسفند ماه 1351

‌لايحه قانوني راجع به پرداخت حق‌الزحمه كاركنان اجرايي كلاسهاي ابتدايي شبانه (‌سوادآموزي)

‌لايحه قانوني راجع به ترميم خرابيهاي ناشي از سيل و بازسازي و كمك به توسعه استان خوزستان

‌لايحه قانوني راجع به وصول عوارض شهرداري از كساني كه با هواپيما در خطوط داخلي مسافرت مي‌كنند

لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه بازنشستگي و بازخريد خدمت كاركنان سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي سابق الف ـ بندهاي زير بماده يک اضافه ميشود.4 ـ حداکثر پرداختي باين قبيل کارکنان بابت بازخريد [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به تعيين حقوق خدمت و حقوق وظيفه و مستمري كساني كه به صورت موقت در ارتش استخدام و به‌علت انجام وظيفه شهيد يا معلول شده‌اند

لايحه قانوني راجع به تبديل وضع استخدامي هشت نفر همرديفان شهرباني جمهوري اسلامي ايران به درجه افسري

‌لايحه قانوني راجع به لغو لايحه قانوني اصلاح جدول شماره 2 ماده يك قانون حقوق و مزاياي پرسنل نيروهاي انتظامي

‌لايحه قانوني راجع به تعقيب اشخاصي كه بدون مجوز قانوني به منظور بهره‌گيري از آب و برق تأسيسات وزارت نيرو و‌شركتها و سازمانهاي تابعه اقدام مي‌نمايند وسيله دادستاني كل انقلاب اسلامي ايران

‌لايحه قانوني راجع به شمول قانون استخدام كشوري به كاركنان سازمان ملي پيشاهنگي ايران و انجمن ملي اوليا و مربيان‌ايران

‌لايحه قانوني راجع به واگذاري سه باب از خانه‌هاي كوي سيزده آبان متعلق به سازمان تربيت بدني ايران به سه نفر از‌كارگران باشگاه استقلال

‌لايحه قانوني راجع به تشكيل شركت سهامي مطالعات و گسترش پرورش كرم ابريشم ايران

‌لايحه قانوني راجع به نحوه اقدام نسبت به كالاهاي متروكه

‌لايحه قانوني راجع به‌الحاق دو تبصره به لايحه قانوني مالكيت و بهره‌برداري از اراضي واقع در آبخور سد دز

‌لايحه قانوني تعيين تكليف كاركنان سازمان منحله اطلاعات و امنيت كشور (‌ساواك)

‌لايحه قانوني راجع به ادامه سال مالي 57 به كليه بانكها و مؤسسات اعتباري ملي شده تا 1358.3.17

‌لايحه قانوني راجع به افزايش يا كاهش اعتبار رديفهاي ذيل دستگاه‌هاي اجرايي و رديفهاي منظور در هزينه‌هاي متفرقه،‌بهره و كارمزد وامها و بازپرداخت ديون قسمت چهارم قانون بودجه سال 1358

‌لايحه قانوني راجع به نحوه واگذاري اموال شركت كارخانجات خانه‌سازي ايران در شيراز

‌لايحه قانوني مربوط به تعيين تاريخ اجراي لايحه قانوني راجع به تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش

‌لايحه قانوني اجازه واگذاري خانه‌هاي سازماني شهرباني جمهوري اسلامي ايران

‌لايحه قانوني‌الحاق يك تبصره به لايحه قانون انتخابات مجلس شوراي ملي مصوب 17/11/1358

‌لايحه قانوني راجع به معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي يك قطعه سالن بادي ورزشي

‌لايحه قانوني راجع به اجازه خريد دستگاه‌ها، تجهيزات، قطعات يدكي و ساير وسائل مربوط به دستگاه‌هاي ناوبري و‌ارتباطي و تجهيزات فرودگاهي وسيله سازمان هواپيمايي كشوري

‌لايحه قانوني مربوط به اجراي طرحهاي مشترك بنادر ماهيگيري چاه‌بهار و كنارك و بندر موقت چاه‌بهار (‌ماريناكو)

‌لايحه قانوني اصلاح قانون پولي و بانكي كشور

‌لايحه قانوني راجع به تأييد عمل دولت در مورد انحلال هيأت امناي صندوق رفاه دانشجويان و تفويض وظايف هيأت‌امناي صندوق آموزش عالي و شوراهاي اجرايي

‌لايحه قانوني راجع به انحلال مؤسسه گياه‌شناسي ايران

‌لايحه قانوني راجع به‌الحاق يك تبصره به ماده 13‌قانون معادن مصوب سال 1336 به منظور معافيت شركتها و مؤسسات‌دولتي از پرداخت حقوق دولتي و بهره مالكانه و يا حق‌الارض معادن تا پايان سال 1358

‌لايحه قانوني نحوه تأمين هزينه خدمات درماني مذكور در قانون تأسيس تأمين خدمات درماني عائله درجه يك افسران و‌همافران و كارمندان ارتش و ژاندارمري و شهرباني جمهوري اسلامي ايران مصوب بيست و هفتم اسفند ماه 51

‌لايحه قانوني راجع به تشكيل شوراي مركزي اوقاف

‌لايحه قانوني به پرداخت خسارت ناشي از آتش‌سوزي منزل ستوان يك نصرالله بهزادپور

‌لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني راجع به اعطاي سي ميليارد ريال وام بدون بهره به صندوقهاي قرض‌الحسنه جهت‌توسعه فعاليتهاي كشاورزي و صنعتي و خدماتي مصوب 1358.9.6

‌لايحه قانوني انحلال كانون بانكها

‌لايحه قانوني راجع به اداره و انجام امور استخدامي و پرسنلي و بهره‌برداري از كانونهاي ورزشي و فرهنگي اسلامي‌جوانان (‌كاخهاي جوانان سابق)

‌لايحه قانوني پرداخت تعهدات راجع به انتخابات از محل مانده اعتبارات مربوطه

‌لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني راجع به چگونگي پرداخت حق‌السهم سال 1358 كارگران واحدهاي مشمول قانون‌سهيم كردن كارگران در منافع كارگاه‌هاي صنعتي و توليدي

‌لايحه قانوني معافيت از حقوق و عوارض گمركي كالاهايي كه به منظور استفاده و مصرف و فروش وارد جزيره كيش‌مي‌شود

‌لايحه قانوني راجع به امور مالي و معاملاتي مؤسساتي كه به وزارت بهداري و بهزيستي واگذار گرديده و نحوه پرداخت‌مابه‌التفاوت ناشي از تبديل وضع استخدامي كاركنان مربوط و رفع محدوديت حداكثر حقوق و مزايا در مورد پزشكاني كه‌طبق ضوابط به تشخيص وزارت بهداري و بهزيستي به خدمت دعوت شده‌اند

‌لايحه قانوني راجع به خريداري هتلهاي بنياد علوي وابسته به بنياد مستضعفان توسط سازمان مراكز ايرانگردي و‌جهانگردي وابسته به وزارت ارشاد ملي

‌لايحه قانوني اصلاحي لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي مصوب 1358.6.25 ‌اراضي مورد نظر به سه قسمت تقسيم مي‌شوند: ‌الف ـ اراضي منابع طبيعي كه در [...ادامه]

لايحه قانوني اساسنامه كميته ملي‌المپيك ايران

‌لايحه قانوني راجع به ترخيص و معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي كالا و داروهايي كه از خارج كشور براي‌استفاده مراكز درماني و مستضعفين به وسيله نمايندگيهاي وزارت امور خارجه به تهران ارسال گرديده است

‌لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني انتزاع سازمان نقشه‌برداري از وزارت دفاع ملي و‌الحاق آن به سازمان برنامه و بودجه

‌لايحه قانوني راجع به اصلاح قانون تشكيل سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي

‌لايحه قانوني راجع به تمديد مهلت مقرر در ماده 3 لايحه قانوني تأسيس وزارت نفت

‌لايحه قانوني بازنشستگي پيش از موعد مشمولين قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 1354

‌لايحه قانوني مربوط به‌الغاء لايحه قانوني راجع به واگذاري شركت ملي شده يورانيا به شركت سهامي شيلات ايران

‌لايحه قانوني راجع به ادغام آموزشگاه نابينايان علوي (‌رضا پهلوي سابق) در وزارت آموزش و پرورش و شمول لايحه‌قانوني تعيين تكليف كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي مستثني شده از قانون استخدام كشوري در مورد كاركنان آموزشگاه‌مزبور

‌لايحه قانوني راجع به تعيين حدود مسئوليت شركت هواپيمايي ملي ايران در پروازهاي داخلي كشور

‌لايحه قانوني راجع به انتقال وسائط نقليه عمومي به شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه

لايحه قانوني‌الحاق يك بند به لايحه قانوني‌الحاق يك تبصره به لايحه قانوني اجازه فروش خانه‌هاي سازماني مصوب 5/10/1358

‌لايحه قانوني‌الحاق يك تبصره به لايحه قانوني راجع به برقراري حقوق وظيفه درباره كاركنان دولت و مشمولين قانون‌تأمين اجتماعي كه در جريان انقلاب اسلامي ايران ازكارافتاده يا به درجه شهادت نائل شده يا مي‌شوند

‌لايحه قانوني راجع به تأمين اعتبار جهت ترميم خسارات وارده در اثر بارندگي و برف به خانه‌هاي مستضعفين شهر‌اصفهان و حومه

‌لايحه قانوني راجع به تشكيل كميسيون به منظور رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد خسارت دير كرد (‌سورشارژ) يا جايزه‌تسريع در تخليه كالاها

‌لايحه قانوني راجع به انتقال مراكز دهگانه آموزش روستايي سازمان ملي سوادآموزي به وزارت كشاورزي و عمران‌روستايي

‌لايحه قانوني راجع به معافيت شركتهاي تعاون كه بر اساس آيين‌نامه اجرايي طرح اشتغال فارغ‌التحصيلان بيكار تشكيل‌مي‌شود از درج آگهي ثبت در روزنامه كثيرالانتشار

‌لايحه قانوني راجع به ادامه عمليات شهرك تعاوني دانشگاه و تصاحب آن وسيله وزارت مسكن و شهرسازي

‌لايحه قانوني راجع به تأمين مبلغ يكصد ميليون ريال جهت هزينه‌هاي تكميل و تعمير كاخ مجلس سناي سابق و تهيه‌مقدمات افتتاح اولين مجلس شوراي ملي جمهوري اسلامي ايران

‌لايحه قانوني راجع به‌الحاق يك تبصره به بند 1 قانون تسهيلات مالي براي كارآيي بيشتر واحدهاي صنعتي مشمول‌قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران

‌لايحه قانوني راجع به اصلاح مهلت مذكور در تبصره 1 ماده 3 لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي

‌لايحه قانوني راجع به واگذاري تونلها و تأسيسات معدن دهملا واقع در حوزه شاهرود به مدرسه عالي معدن شاهرود

‌لايحه قانوني راجع به پرداخت حق‌الزحمه كاركنان اجرايي دبيرستانهاي دولتي شبانه

‌لايحه قانوني راجع به اجازه اعطاي تا مبلغ يك ميليارد ريال وام به شركت چاپ و نشر ايران براي چاپ كتب درسي سال‌تحصيلي 1359 ـ 1360

‌لايحه قانوني راجع به تأمين تنخواه‌گردان جهت تقويت و گردش كار كارخانجات توليدكننده لوازم ساختماني

‌لايحه قانوني راجع به‌هزينه‌هاي انجام شده از محل مانده اعتبارات نيم درصد موضوع ماده 41 قانون بيمه‌هاي اجتماعي

‌لايحه قانوني راجع به مزايا و خسارت اخراج بازنشستگان وظيفه و مستمري‌بگيران و افراد آماده به خدمت كه در‌كارگاه‌هاي بخش خصوصي به كار اشتغال داشته و از ادامه خدمت معاف گرديده‌اند

‌لايحه قانوني راجع به احتساب مدت محكوميت سياسي بيمه‌شدگان مشمول قانون تأمين اجتماعي به عنوان سابقه‌پرداخت حق بيمه

‌لايحه قانوني‌الحاق يك تبصره به ماده 14 قانون‌الحاق موادي به قانون استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران مربوط به‌ايجاد طبقه‌همافران مصوب 3/11/1347

‌لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 58.6.25‌و لايحه قانوني مربوط به واگذاري زمين به كشاورزان مصوب 1358.12.8 ‌اراضي مورد نظر به سه قسمت تقسيم مي‌شوند. ‌الف ـ اراضي منابع طبيعي كه در [...ادامه]

‌لايحه قانوني تجديد نظر در اختيارات كميته موضوع تبصره 18 قانون بودجه سال 1358 و چگونگي ادامه فعاليت مديران‌تصفيه دستگاه‌هايي كه منحل شده‌اند.

‌لايحه قانوني راجع به استفاده از مانده اعتبارات سال 1358 وزارت كشور در سال 1359

‌لايحه قانوني راجع به تخصيص مبلغ يكصد ميليون ريال براي هزينه‌هاي تربيت معلم مركز و شهرستانها از محل‌صرفه‌جوييهاي سال 1358

‌لايحه قانوني راجع به معافيت كالاهاي وارداتي مورد نياز واحدهاي توليدي صنعتي مجاز كه منحصراً در خط توليد به كار‌برده مي‌شود از پرداخت تمام يا قسمتي از حقوق گمركي و سود بازرگاني در سال 1359

‌لايحه قانوني راجع به واگذاري اعياني و تأسيسات باغات احداثي سازمان عمران قزوين

‌لايحه قانوني اداره و تملك سهام شركتها و مؤسسات پيمانكاري و مهندسي مشاور

‌لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي طرح توسعه مجتمع آموزشي، پژوهشي، درماني وزارت بهداري و بهزيستي

‌لايحه قانوني راجع به اجازه از جريان خارج نمودن اسكناسهاي پنج و ده‌هزار ريالي

‌لايحه قانوني ملي شدن موسسات بيمه و مؤسسات اعتباري

‌لايحه قانوني اجازه خروج دولت جمهوري اسلامي ايران از كنوانسيون تأسيس سازمان حفظ نباتات مديترانه‌اي و‌اروپايي

‌لايحه قانوني راجع به مستثني نمودن خانه‌هاي سازماني سازمان آب و برق منطقه‌اي خوزستان از شمول حكم لايحه‌قانوني‌الحاق يك تبصره به لايحه قانوني اجازه فروش خانه‌هاي سازماني

استفاده ازوجود پرسنل فني متخصص كه بسن بازنشستگي رسيده‌اند

‌لايحه قانوني راجع به واگذاري مرغداريهاي احداثي سازمان عمران قزوين و مستحدثات مربوط به آن

لايحه قانوني راجع به اجازه ادامه خدمت آقاي دكتر حسين مير شمسي دروزارت كشاورزي و عمران روستائي

لايحه قانوني راجع به «كنوانسيون منطقه‌اي كويت براي همكاري درباره» حمايت و توسعه محيط زيست دريائي و نواحي ساحلي» و «پروتكل مربوط به مبارزه با‌الودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره درموارد اضطراري»

‌لايحه قانوني انحلال شركت سهامي سازمان شهرسازي خوزستان

‌لايحه قانوني راجع به تأمين اعتبار مربوط به امور آموزشي و اداري و دانشجويي (‌رفاهي) دانشكده پزشكي بوعلي همدان

‌لايحه قانوني نحوه مصرف اعتبارات مربوط به طرح اشتغال افراد بيكار

تصميم متخذه درباره خريد قطعات يدكي موردنياز كاترپيلار بوسيله‌هيئت دولتي مأمور خريد مواد اوليه وغذائي موردنياز كشور پيرو مصوبه شماره 1102/د مورخ 16/10/58 راجع به لايحه قانوني خريد هاي دولتي موضوع تهيه مواداوليه [...ادامه]

‌لايحه قانوني‌الحاق يك تبصره به ماده واحده مربوط به تخليه محلهاي مسكوني مصوب 58.8.29 شوراي انقلاب‌جمهوري اسلامي ايران ‌مصوب 1358.11.13 ‌تبصره ـ كليه دستورهاي اجرايي كه به علت عدم پرداخت اجاره‌بها يا فسخ [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به واگذاري لوازم و كالاها و تجهيزاتي كه قبلاً وسيله جز منحله رستاخيز سفارش داده شده به‌شهرداري تهران و معافيت كالاهاي مزبور از پرداخت سود بازرگاني و حقوق و عوارض گمركي

‌الحاق سه تبصره به ماده 10 آيين‌نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.11.13 و بنا به پيشنهاد شماره 1.13934 [...ادامه]

لايحه قانوني راجع به تأمين هزينه‌هاي برگزاري انتخابات

‌لايحه قانوني راجع به ادغام شركت سهامي فروشگاه مركزي صنايع دستي در سازمان صنايع دستي ايران

‌لايحه قانوني راجع به معافيت زنان متأهل پزشك و دندانپزشك و داروساز براي گرفتن پروانه دائم از رفتن به خارج از‌تهران ‌لايحه قانوني راجع به معافيت زنان متأهل پزشك و دندانپزشك و داروساز براي گرفتن پروانه دائم [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به پرداخت مابه‌التفاوت بهاي عرصه و اعياني و ازقلم‌افتادگان زارعين سدهاي سه‌گانه كارون و‌آماربرداري و مساحي مجدد رقبات قراء سوسن‌«مصوب 27/11/1358»

‌طرح نهضت سوادآموزي «29/11/1358» ‌به منظور تحقق بخشيدن به اصل سي‌ام و بند 3 از اصل قانون اساسي [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به‌الحاق يك تبصره به لايحه قانوني تصفيه سردفتران و دفترياران مصوب 1358.6.8

‌لايحه قانوني راجع به تمديد مدت مأموريت شش نفر كارشناس روماني و دو نفر كارشناس يوگسلاوي

‌لايحه قانوني راجع به تأمين درمان معلولين و افراد خانواده آنها و همچنين افراد خانواده شهداي انقلاب اسلامي ايران

آئين نامه مربوط به رانندگان آتش نشاني و كاردان هاي فني كه براساس ماده 82 لايحه قانوني شهرداري مصوب 11/8/1331 تصويب شده پس از الغاء لايحه قانوني مزبور فسخ نشده و در لايحه قانوني مصوب 1/4/1334 هم مقرراتي كه موجب نسخ ضمني آئين نامه مزبور باشد وضع نگرديده لذا آئين نامه مذكور كماكان لازم الاجراء است. آقاي عنايت‌اله ناظريان بازنشسته شهرداري پايتخت به موجب نامه‌اي كه به شماره 63259 مورخ 19/7/1354 ثبت [...ادامه]

كارمنداني كه در اجراء تبصره 4 ماده 5 قانون بودجه سالهاي 37 و 38 مجلس شوراي ملي و همچنين تبصره 19 قانون بودجه كل كشور به وزارت دادگستري منتقل شده اند مي توانند از مقررات اضافه حقوق و مزاياي كاركنان مجلس كه تا تصويب ماده سوم قانون بودجه سال 44 مجلس به تصويب رسيده است استفاده كنند. در مورد وضع استخدامي كساني كه در سال 1339 طبق تبصره (4) ماده (5) قانون بودجه [...ادامه]

با توجه به مفهوم مخالف ماده 137 اصلاحي قانون استخدام كشوري ملحوظ داشتن ارزش خدمات دفتري مستخدمين جزء كه در عمل به خدمات دفتري اشتغال دارند و جايگزين كردن آنهاا در گروه 2 مصاب و موجه است. درخصوص تعيين گروه استخدامي مستخدمين جزء وزارتخانه‌ها كه قبل از تصويب قانون استخدام كشوري عملاً به [...ادامه]

در مورد شمول مرور زمان قانوني و موقوفي تعقيب بودن قضات سابق دادگاههاي انتظامي آقاي اصغر يوسف‌زاده در تاريخ 13/7/1357 به استناد ماده (2) قانون اصول تشكيلات دادگستري [...ادامه]

بزه معاونت در قتل از مستثنيات لايحه عفو عمومي است. رأي وحدت رويه شماره 51 مورخ 17/11/1358 جناب آقاي دادستان كل كشور محترماً استحضار مي‌دهد: [...ادامه]

رأي وحدت رويه در مورد لايحه عفو و شروع به جرم 1 ـ به موجب رأي شماره 122 مورخ 12/10/1357 شعبه اول دادگاه استان سيستان و بلوچستان [...ادامه]

تصويب نامه راجع به برنامه تغذيه رايگان در برخي از نقاط كشور ‌هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 1358.1.6 بنا به پيشنهاد شماره 742 مورخ [...ادامه]

‌اعاده به خدمت آقاي كريم جعفري كارمند بازنشسته راه‌آهن دولتي ايران ‌هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 1358.1.15 بنا به پيشنهاد شماره 215.2 مورخ [...ادامه]

تصويبنامه راجع به اعزام 332 نفر كمك پزشكان پادگان عباس آباد بمناطق روستايي ‌هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 1358.1.15 تصويب نمودند به علت عدم آمادگي [...ادامه]

تصويبنامه راجع به تعيين اعضاي شوراي امور اداري و استخدامي كشور هيئت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي درجلسه مورخ 15/1/1358 بنابه پيشنهاد شماره 4 ـ [...ادامه]

تصويبنامه درباره انتزاع كانونهاي كار وآموزش كشور والحاق آن به وزارت كار و امور اجتماعي هيئت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي درجلسه مورخ 15/1/1358 بنابه پيشنهادشماره 4305 مورخ 15/1/1358 وزير کار [...ادامه]

تصويبنامه درباره تنظيم قرارداد كشت خشخاش و صدور پروانه كشت مجاز هيئت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي درجلسه مورخ 15/1/1358 بنا به پيشنهاد شماره 20251/900 [...ادامه]

تصويبنامه راجع به اعاده بخدمت آقاي جواد رئوفي بازنشسته راه آهن دولتي هيئت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي درجلسه مورخ 15/1/1358 بنابه پيشنهادشماره 2/13 مورخ 6/1/1358 [...ادامه]

تصويبنامه راجع به اعاده بخدمت آقايان غلامرضا دبيران استاندار فعلي يزد و قاسم خدادوست سرپرست فعلي سازمان ثبت احوال كشور هيئت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 15/1/1358 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويبنامه درباره انتصاب آقاي مرتضي شيخ‌الاسلامي بسمت رئيس كل بانك توسعه كشاورزي ايران هيئت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي درجلسه مورخ 18/1/1358 بنابه پيشنهاد شماره 21209/600 مورخ [...ادامه]

تصويبنامه درباره انتصاب آقاي رضا نخشب بسمت عضو هيئت مديره بانك رهني ايران بمدت سه سال هيئت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي درجلسه مورخ 18/1/1358 بنابه پيشنهادشماره 257/1 مورخ 18/1/1358 [...ادامه]

تصويبنامه درباره پرداختهاي ضرور وغير قابل اجتناب شركتهاي دولتي دوماهه فروردين و ارديبهشت برابر دو دوازدهم بودجه مصوب سال قبل هيئت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي درجلسه مورخ 15/1/1358 وبنابه پيشنهادشماره 260/1/62/3 مورخ 14/1/1358 سازمان برنامه [...ادامه]

تصويبنامه درباره انتخاب اعضاي شورايعالي كار هيئت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي درجلسه مورخ 11/1/1358 بنابه پيشنهاد شماره 3753 مورخ 11/1/1358 وزير [...ادامه]

تصويبنامه راجع بمعافيت از پرداخت حقوق گمركي اسلحه و مهمات و وسائط نقليه (باستثناي اتومبيل سواري) و لوازم مخابرات براي مصارف ارتش ملي و ژاندارمري و شهرباني ايران هيئت وزيران دولت موقت اقلاب اسلامي درجلسه مورخ 11/1/1358 بنابه پيشنهاد وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

تصويبنامه راجع به انتصاب آقاي سيروس شاه خليلي بسمت مديريت عامل سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران هيئت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي درجلسه مورخ 11/1/1358 بنابه پيشنهاد مورخ 11/1/1358 وزارت [...ادامه]

تصويبنامه راجع به معافيت از پرداخت حقوق گمركي داروها و لوازم طبي وارده شركت سهامي داروئي كشور هيئت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي درجلسه مورخ 11/1/1358 بنابه پيشنهاد مورخ 8/1/1358 وزارت [...ادامه]

تصويبنامه راجع بمعافيت از پرداخت حقوق گمركي و سودبازرگاني مواد داروئي وماشين‌الات داروسازي وارده بنگاه خيريه داروپخش هيئت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي درجلسه مورخ 11/1/1358 بنابه پيشنهاد مورخ 8/1/1358 وزارت [...ادامه]

تصويبنامه درباره تشكل شورايعالي دفاع در نخست وزيري هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 22/1/1358 بنا به پيشنهاد شماره 3ـ30ـ701/ [...ادامه]

تصويبنامه راجع به تعيين اعضاي شورايعالي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران هيئت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي درجلسه مورخ 11/1/1358 بنابه پيشنهاد مورخ 11/1/1358 وزارت [...ادامه]

تصويبنامه درباره تعيين مديران موقت جهت سرپرستي واداره مؤسسات و شركتها هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي درجلسه مورخ 27/1/1358 بنا به پيشنهاد وزير صنايع و معادن [...ادامه]

تصويبنامه درباره اجازه استفاده از محل موجوديهاي سنواتي تغذيه رايگان جهت چاپ كتب درسي هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 3/2/1358 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

تصويب نامه درباره اعاده بخدمت آقايان دكتر حسن قاسمي و سيد محمد سجادي در وزارت بهداري وبهزيستي هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 3/2/1358 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويبنامه در باره اعاده بخدمت آقاي رضا جواهرنشان در راه آهن دولتي ايران هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 3/2/1358 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويبنامه درباره واگذاري ساختمان آسايشگاه كودك بوزارت بهداري و بهزيستي هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 3/2/1358 بنابه پيشنهاد شماره 242 [...ادامه]

تصويبنامه درباره مقررات عمومي صادرات و واردات سال 1358 هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي درجلسه مورخ 29/1/1358 بنا بر پيشنهاد شماره 1764 [...ادامه]

تصويب نامه در مورد تعيين نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعي نسبت به تصفيه امور سازمان كارگران ايران هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 27/1/1358 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويب نامه درباره رسمي نمودن مستخدمين پيماني هيئت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي درجلسه مورخ 27/1/1358 بنا به پيشنهاد شماره 3027/6 مورخ 28/12/1357 [...ادامه]

تصويبنامه در باره انتصاب مديرعامل و قائم مقام مديرعامل شركت سهامي بيمه ايران هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 27/1/1358بنابه پيشنها شماره 1516 مورخ 27/1/1358 وزارت [...ادامه]

تصويبنامه درباره ترخيص اتومبيل مسافريتي كه با گذرنامه معتبر وارد ايران ميشوند هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه 13/2/1385 بنا بر پيشنهاد شماره 2392 مورخ 5/2/1358 [...ادامه]

تصويب نامه درباره فهرست آفات و بيماريهاي نباتي وعمومي و قرنظينه داخلي و نحوه مبارزه با آنها هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 10/2/1358بنابه پيشنهاد شماره 730/960/21719 مورخ [...ادامه]

تصويب نامه درباره دانشجويان ـ هنرآموزان وكارآموزان يكه ازكمك هزينه تحصيلي وزارت راه استفاده نموده‌اند هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 10/2/1358 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويبنامه درباره بازنشسته نمودن كار كنان دولت كه بيش از سي سال سابقه خدمت دارند هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 10/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويب نامه درباره صدور كالا هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 13/2/1358 بنا به پيشنهاد شماره 3145 مورخ [...ادامه]

تصويب نامه درباره انتصاب مديرعامل بانك فرهنگيان هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 17/2/1358 بنابه پيشنهاد وزير آموزش [...ادامه]

تصويب نامه درباره انتصاب معاون مدير كل بانك ملي ايران هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 3/2/1358 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويبنامه درمورد امحاء مواد افيوني ومخدر هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 10/2/1358 بنابه پيشنهاد شماره 367 مورخ 21/1/1358 [...ادامه]

تصويب نامه درباره تعيين مدير يامديران موقت براي اداره كارخانجات چيني ـ كاشي و سراميك حافظ واقع درشيراز هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 10/2/1358بنابه پيشنهاد شماره 6083 مورخ [...ادامه]

تصويبنامه دربارهتعيين مدير يا مديران موقت براي ادارهكارخانجات ماشين سازي فرهمند هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 10/2/1358 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويب نامه درباره انتصاب قائم مقام رئيس كل بيمه مركزي ايران هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 17/2/1358 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

تصويب نامه درباره واگذاري منابع ملي هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 17/2/1358 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويب نامه درباره انتصاب رئيس كل مركزبررسي قيمتها هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 17/2/1358 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويبنامه درباره تعيين مدير موقت براي اداره كارخانه قالي بافي كيميا هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 10/2/1358 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويبنامه درباره انتصاب رئيس واعضاء هيئت مديره راه آهن شهري و حومه تهران هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي درجلسه مورخ 10/2/1358 بنابه پيشنهاد شماره 34/1/455 مورخ [...ادامه]

تصويبنامه درباره اصلاح آئين نامه فوق‌العادهروزانه مستخدمين دولت هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 10/2/1358 بنابه پيشنهاد مورخ 10/2/1358 سازمان اموراداري [...ادامه]

تصويبنامه راجع به انحلال شوراهاي آموزش وپرورش منطقه‌اي در سراسر كشور وواگذاري وظايف شوراها به شوراهاي آموزش و پرورش استان هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 31/2/58 بنا به پيشنهاد شماره 2022/2 مورخ [...ادامه]

تصويبنامه راجع به انتخاب مدير عامل و عضو هيئت مديره شركت سهامي شيلات ايران هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 31/2/1358 وزير کشاورزي و عمران [...ادامه]

تصويبنامه دربارهتهيه صورت جامعي از كالاهاي وارداتي مورد نياز وزارتخانه‌هاو سازمانهاو شركتهاي دولتي هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 17/2/1358 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويب نامه درباره تعيين اعضاي شوراي عالي دفاع ملي وامنيت هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 10/2/1358 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اصلاح نام شورايعالي دفاع به شوراي عالي دفاع ملي وامنيت پيرو تصويب نامه شماره 1648 مورخ 23/1/58 مندرج درشماره 9948ـ3/2/58 روزنامه رسمي، دربند 1 [...ادامه]

تصويبنامه در باره اجازه صدور بذر ذرت وبذر منوژرم چغندر قند هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 17/2/1358 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويبنامه در باره ترخيص كليه كالاي موجود در گمركات هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 17/2/1358 بنا به پيشنهاد شماره 3479 مورخ [...ادامه]

تصويبنامه راجع به تمديد عضويت آقاي باقر موسوي درشورايعالي معادن هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 31/2/58 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويبنامه راجع به تعيين ناظر دولت دربانك ساختمان هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 31/2/58 بنا به تقاضاي وزارت [...ادامه]

تصويبنامه راجع به انتصاب رياست كل صندوق عمران مراتع هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 31/2/58 بنا به پشنهاد شماره [...ادامه]

تصويب نامه راجع به تشكيل نيروي ويژه تنظيم روابط كار دروزارت كار و امور اجتماعي هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلاميايران درجلسه مورخ 7/3/58 بنا به پيشنهاد شماره 7999 مورخ 31/2/1358 [...ادامه]

تصويب نامه راجع به محصولات عمده زراعي مشمول وام بدون بهره با كمك بلا عوض هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 7/3/58 بنا به پسشنهاد شماره [...ادامه]

تصويب نامه درباره پرداخت سيصد ميليون ريال وام بشركت استيودورينگ خرمشهر هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 7/3/58 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويب نامه راجع به دانش آموز فاقد شناسنامه هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 7/3/58 بنابه پيشنهاد شماره 4712/2 [...ادامه]

تصويب نامه درباره تعيين اعضاي اصلي هيئت تصفيه و اصلاح وزارت دادگستري هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجسه مورخ 24/2/58 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

تصويب نامه درباره اضافه كار ساعتي كاركنان دولت هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 24/2/58 بنابه پيشنهار شماره [...ادامه]

تصويب نامه راجع به استفاده وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي از وسايل شركتهاي دولتي حمل و نقل اعم از دريائي ـ هوائي ـ زميني و راه آهن هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 7/3/58 بنابه پيشنهاد شماره 2915 [...ادامه]

تصويب نامه در باره صرفه جوئي سنواتي تغذيه و اختصاص آن به احداث ساختمان هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 24/2/58 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويب نامه درباره اصلاح آئين نامه مربوط به گواهينامه رانندگي قايقها هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران مورخ 24/2/1358 بنا به پيشنهاد شماره 2/1313 [...ادامه]

تصويب نامه در باره فروش كالاهاي ضبطي و مشروط متروكه درانبارهاي گمرك هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 7/3/58 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويب نامه راجع به اجازه ورود يكصد تن بذر ذرت هيبريد هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 7/3/58 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويبنامه راجع به اعاده بخدمت آقاي حسن نامي دبير بازنشسته دبيرستانهاي تهران هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 29/2/1358 [...ادامه]

تصويبنامه راجع به انتصاب آقاي مهندس قاسم شكيب نيا بسمت مديرعامل شركت هواپيمائي ملي هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 31/2/1358 باتوجهبه مصوبه مورخ 29/2/58 [...ادامه]

تصويب نامه راجع به تفويض اختيار به وزير كشاورزي و عمران روستائي درباره انحلال شركتهاي سهامي زراعي هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 14/3/1358 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويب نامه راجع ب تعيين اعضاي شورايعالي شركت ملي صنايع فولاد ايران هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 14/3/58 بنابه پيشنهاد شماره 201465 [...ادامه]

تصويب نامه راجع به لغو تصويب نامه‌هاي موضوع حقوق و عوارض گمركي پوشاكهائي كه قبلا ترخيص شده است هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 14/3/58 بنا به پيشنهاد شمار [...ادامه]

تصويب نامه راجع به تمديد مهلت مقرر جهت كسب مجوز كشتكاران خشخاش غير مجاز هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 14/3/58 بنا به پيشنهاد شمار [...ادامه]

دستور‌العمل نحوه ارجاع كار و ضوابط تشخيص صلاحيت و تعيين پيمانكاران موردنياز مناقصه كارهاي استاني (طرحهاي خاص ناحيه‌اي)

تصويب نامه درباره انتخاب رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت مخابرات ايران هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 28/3/1358 بنا به پيشنهاد وزير [...ادامه]

تصويب نامه در باره خريداري ترياك هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 14/3/58 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب نامه راجع به تعيين اعضاء مجامع عمومي بانكها هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 19/3/1358 باستناد قانون ملي شدن بانکها [...ادامه]

تصويب نامه در باره تعيين مدير يا مديران موقت براي اداره كارخانجات وابسته به گروههاي صنعتي ملي و آذرين هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 28/3/1358 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب نامه در باره معافيت وسايل توان بخشي از حقوق گمركي و سود بازرگاني هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 14/3/1358 بنا به پيشهاد شماره [...ادامه]

تصويبنامه در باره واگذاري اداره امور « سازمان عمران كيش » به سازمان مراكز ايرانگردي وجهانگردي هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 11/4/1358 تصويب نمودند:

تصويبنامه درباره واگذاري ساختمان محل سازمان خدمات اجتماعي به وزارت آموزش و پرورش هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 4/4/1358 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويبنامه در باره تعيين مدير يا مديران جهت اداره كارخانه پلاستيك پرسپوليس هيئت وزيران دولت موقت جمهور ي اسلامي ايران در جلسه مورخ 4/4/1358 بنابه پيشنهاد [...ادامه]

تصويبنامه درباره استرداد حقوق و سودر و عوارض دريافتي مشروبات‌الكلي هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 4/4/1358 بنابه پيشنهاد شماره 5185 [...ادامه]

تصويبنامه در باره تعيين مدير يامديران جهت اداره شركت سهامي خاص ايرلن مالك ارخانه پشمينه نو واقع در تبريز هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 4/4/1358 بنابه پيشنهاد شماره 9063 [...ادامه]

تصويبنامه در باره تعيين مدير يا مديران جهت اداره كار خانه توليدي صنعتي و شركت لرد‌الكتريك هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 4/4/1358 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويبنامه در باره كالاهاي مشمول تعرفه‌هاي 01/71،02/71،03/71 هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 4/4/1358 بنابه پيشنهادشماره 8034 [...ادامه]

تصويبنامه در باره انتصاب اعضاء هيئت مديره صندوق تأمين اجتماعي هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 16/4/1358 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويبنامه در باره بازخريد خدمات كاركنان اتاقهاي اصناف هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 28/4/58 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويبنامه در باره فروش كالاهاي مجاز مشروط ترخيص نشده هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 16/4/58 بنابه پيشنهاد شماره 9209 مورخ 16/4/58 [...ادامه]

تصويبنامه در باره اعتبار پانصد ميليون ريال براي روستاهاي طبس هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 18/4/58 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويبنامه در باره ترخيص كالاي وارده هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 16/4/1358 بنا به پيشنهاد شماره 9207ـ16/4/58 وزارت [...ادامه]

تصويبنامه در باره تعطيل كارگري روز 15 شعبان هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 16 تيرماه 1358 بنا به [...ادامه]

تصويبنامه در باره معافيت كليه محصولات داروئي مجاز هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 11/4/58 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويبنامه درباره انتقال 9 مؤسسه به وزارت بهداري و بهزيستي هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 25/4/58 بنا به پيشنهادشماره 2657 [...ادامه]

تصويبنامه درباره واگذاري پرسنل، بودجه، ساختمان ووسائل مؤسسات بوزارت بهداري و بهزيستي هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 25/4/58 بنابه پيشنهاد شماره 2957 [...ادامه]

تصويبنامه درباره انتقال سازمان ملي انتقال خون بوزارت بهداري و بهزيستي هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 25/4/1358 بنابه پيشنهاد شماره 2450 [...ادامه]

تصويبنامه در باره انقال جمعيت ملي مبارزه با سرطان به وزارت بهداري و بهزيستي هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 25/4/58 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويبنامه در باره انتقال كليه مراكز رفاه خانواده بوزارت بهداري و بهزيستي هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 25/4/1358 بنابه پيشنهاد شماره 876 [...ادامه]

تصويبنامه در مورداصلاح ماده 9 آئيننامه اكتشاف معدن مصوب 5/4/1356 هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 25/4/58 بنا به پيشنهاد شماره 400709 [...ادامه]

تصويبنامه درمورد اصلاحات اساسنامه شركت سهامي كشاورزي هيئت وريران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 1/5/58 بنا به پيشنهاد شماره 327/3/730ـ1 مورخ [...ادامه]

تصويبنامه درمورداصلاح بند 2 ماده 4 آئين نامه اجرائي ماده 3 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات واخذ جرائم رانندگي هيئت وزران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 1/5/58 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويبنامه در مورد پرداخت فوق‌العاده به پزشكان در شهرستانهاي تابعه استان هاي بد آب وهوا هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 6/5/58 بنا به پيشنهاد مورخ [...ادامه]

تصويبنامه در موردتغيير نام سدها هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 6/5/58 بنابه پيشنهادشماره 450/486/3486 مورخ [...ادامه]

‌تصويبنامه هيأت وزيران وزارت امور اقتصادي و دارايي ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.23 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويبنامه درموردانحلال شركت سهامي قروين تك وماكس هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 6/5/58 بنا به پيشنهادشماره 171/310/26077 [...ادامه]

تصويبنامه در موردباز پرداخت وام احداث تأسيسات جهانگردي هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 6/5/58 بنا به پيشنهادشماره [...ادامه]

تصويبنامه راجع به معافيت فارغ‌التحيلان تربيت معلم از خدمت نظام وظيفه هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 6/5/58 بنا به پيشنهاد شماره 1/13144 مورخ [...ادامه]

تصويبنامه درمورد مشمولين ديپلمه و عادي هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 6/5/58 بنا به پيشنهاد شماره 127/705/ ب [...ادامه]

تصويبنامه در موردلغو قانون معافيت ورود و صدور اشياء عتيقه و آثار فرهنگي و هنري اصيل معتبر و آئننامه اجرائي آن هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 1/5/1358 بنا به پيشنهاد شماره 4277 مورخ [...ادامه]

تصويب نامه درباره اعلام غير قانوني بودن حزب دمكرات كردستان وجمعيت هاي وابسته بآن هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 27/5/58 مراتب زير را تصويب نمودند: [...ادامه]

تصويب نامه راجع به مستثني بودن برخي از قراردادهائي كه از طريق ترك مناقصه منعقد شده است هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 15/5/58 بنا به پيشنهاد شماره 4754/1 [...ادامه]

تصويب نام راجع به ترخيص اتومبيلهاي سواري هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 3/6/58 بنا به پيشنها شماره [...ادامه]

تصويب نامه در مورد ايجاديك محل معاونت جديد درامور انقال دروزارتدفاع ملي هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 8/5/58 بنا به پيشنهاد شماره 2ـ03/701/پ مورخ [...ادامه]

اصلاح تصويب نامه شماره 5268ـ23/5/1358 موضوع آئين نامه لغو مالكيت اراضي موات شهري هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 12/6/58 بنا به پيشنهاد شماره 5798/1 مورخ [...ادامه]

تصويب نامه راجع بپرداخت حق محروميت از مطب به پزشكان برخي از سازمانهاي منطقه‌اي بهداري و بهزيستي هيئت وزيران دولت موقت جمهورياسلاميايران درجلسه مورخ 6/5/58 بنابه پشنهاد مورخ 14/2/1358 وزارت بهداري [...ادامه]

تصويب نامه در باره تغيير نام بندر پهلوي به بندر انزلي هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 13/6/58 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويب نامه در باره تغير نام بندر شاه به بندر تركمن هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 12/6/58 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويب نامه درباره نحوه ارجاع كارو تشخيص صلاحيت و تعيين پيمانكاران موردنياز مناقصات كارهاي ساختماني و تأسيساتي هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 22/5/58 بنا به پيشنهاد شمار [...ادامه]

تصويبنامه هيأت وزيران وزارت بهداري و بهزيستي ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.6 بنا به پيشنهاد مورخ 58.2.14 [...ادامه]

تصويبنامه درمورد سرمايه گذاري بانك توسعه و كشاورزي در 23 شركت سهامي هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 3/6/58 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويبنامه درمورد صدور پروانه براي انجمنهاي علمي هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 3/6/58 بنا به پيشنهاد شماره 1903/24/4/1/7654 مورخ [...ادامه]

تصويبنامه در مورد تعين مديران بطور موقت براي اداره كارخانه‌البرز هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 3/6/58 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويبنامه فروش ترياك به معتادين هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 3/6/58 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويبنامه در مورد لغو تصويبنامه 3148 مورخ 18/2/1357 هيئت وزيران درجلسه مورخ 6/10/1357 بنا به پيشنهاد شماره 23569/1 مورخ 23/9/1357 وزارت دادگستري [...ادامه]

تصويبنامه درباره تغيير نام شهر و بخش بندر شاهپور به بندرخميني هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 26/6/1358 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويبنامه درباره تعيين كارشناس مسئول اقتصاد كشاورزي در دفتر نمايندگي ايران دررم هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 7/7/1358 بنابه پيشنهاد شماره 25570 [...ادامه]

تصويبنامه درباره تغيير نام بخش كهك قم به نوفل لوشاتو هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 2/7/1358 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويبنام درباره تغيير نام سه روستا از توابع بخش اسد آباد همدان هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 2/7/1358 بنابه پيشنهاد شماره 53/1/8149/4152 مورخ [...ادامه]

تصويبنامه در باره تغيير عبارت قسمت اخير ماده 11 آئيننامه تأسيس مؤسسات خبري ونمايندگي خبرگزاريهاي خارجي در ايران هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 7/7/1358 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويبنامه درباره تغيير نام روستاي شاه آباد قم به اسلام آباد هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 2/7/1358 بنابه پيشنهاد شماره 53/8158 [...ادامه]

تصويبنامه درباره واگذاري اراضي بمنظور ايجاد مسير كابل برق ايسگاه‌هاي حفاظت اززنگ خط لوله تهران ـ تبريز به شركت ملي نفت ايران هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 16/7/58 بنابه پيشنهاد شماره ح [...ادامه]

تصويبنامه درباره تغيير تاريخ مندرج درماده يك اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 14/7/1358 بنا به پيشنهاد شماره 1/4189 [...ادامه]

تصويبنامه در باره بهرهمندي داوطلبين شركت درجهاد سازندگي از مزاياي بيمه درماني مستقيم تأمين اجتماعي هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 7/7/58 تصويب نمودند: داوطلبين شرکت در جهاد سازندگي [...ادامه]

تصويبنامه در باره تغييرنام شهرستان شاهپور به سلماس هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 21/7/1358 بنابه پيشنهادشماره 3385/53/7567 مورخ 14/6/58 وزارت [...ادامه]

تصويبنامه درباره انتصاب آقاي مهندس نظام‌الدين موحدبسمت معاونت وزارت راه و ترابري و رئيس كل راه آهن دولتي ايران هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 16/7/1358 بنابه پيشنهاد شماره 2/9047 [...ادامه]

تصويب نامه در باره تغيير نام شهرستان رضائيه به اروميه هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 14/7/58 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويبنامه درباره تبديل رتبه قضائي بانوان به رتبه اداري هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 14/7/58 بنابه پيشنهادشماره 14555/1 مورخ [...ادامه]

تصويبنامه درباره فهرست كمك به شركت هاي دولتي و مؤسسات وابسته هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 2/7/58 بنابه پيشنهاد شماره3211ـ3/6527ـ1 مورخ 11/6/58 سازمان [...ادامه]

تصويبنامه در باره تغيير نام روستاي خانيك شاه از توابع شهرستان فردوس به خانيك هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 21/7/1358 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويبنامه در باره تغيير نام شهرستان دشت ميشان به دشت آزادگان هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 21/7/1358 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويبنامه در باره تغييرنام شهروايستگاه راه آهن خسروشاه به خسروشهر وزارعي هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 21/7/1358 بنا به پيشنهاد شماره 3386/53/7568 مورخ [...ادامه]

تصويب نامه در باره تغيير نام روستاي تل موشكاران از توابع استان بوير احمد و كهكيلويه به سيد آباد هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 21/7/1358 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويب نامه دربار عدم استرداد مازاد دريافتي تا پايان سال 1357 از افراديكه تبديل وضع يافته‌اند هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 14/7/58 بنا به پيشنهاد شماره 1612/6 [...ادامه]

اصلاح تاريخ تصويب آئين نامه درآئين نامه داخلي مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي منتشر درشماره 10088 ـ19/7/1358 [...ادامه]

تصويبنامه در باره آئيننامه واگذاري واحدهاي مسكوني به افراد هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 5/8/1358 بنا به پيشنهاد شماره 5849/1 مورخ [...ادامه]

تصويبنامه در باره اصلاح ماده 4 آئين نامه شورايعالي معادن هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 30/7/58 بنابه پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويبنامه درباره برقراري حق كشيك و پول نهار و شام افراد كشيك گمرك ايران هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 12/8/1358 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويبنامه در مورد رسيدگي واتخاذ تصميم نسبت بترخيص كالاهاي وارده مجاز هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 12/8/58 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب نامه در باره ادغام كارگران شركت خدمات دريائي وشركت فيصلي درشركت استيودورينگ هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 14/8/58 بنابه پيشنهادهاي شماره 2/8357 مورخ 15/7/1358 [...ادامه]

تصويب نامه راجع بواگذاري عمليات احداث سه كيلو متر راه فرعي ودو دستگاه پل شوراي انقلاب جمهوري اسلامي درجلسه مورخ 29/8/58 بنابه پيشنهاد شماره 2/10629 مورخ 17/8/58 وزارت [...ادامه]

تصويب نامه درباره واگذاري هشت دستگاه كمپ سيار به شهرداري تهران شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 6/9/1358 بنابه پيشنهاد شماره 9627/1 مورخ 20/8/1358 [...ادامه]

اصلاح تصويب نامه شماره 932 مورخ 20/12/57 هيأت وزيران درمورد‌الحاق تأسيسات بهداشتي و درماني سازمان ملي خدمات اجتماعي بوزارت بهداري و بهزيستي شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 3/9/58 بنا به پيشنهاد وزارت بهداري و بهزيستي تصويب [...ادامه]

تصويب نامه درباره پرداخت هم ارز ريالي مبلغ 500637 دلار اعتبار بوزارت كشاورزي بابت تعهدات دولت جمهوري اسلامي ايران به فائو شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 10/9/1358 بنابه پيشنهاد شماره 4588/3/8099ـ1 مورخ [...ادامه]

تصويبنامه راجع به اصلاح ماده 2 قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي مسكوني شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 21/9/58 بنابه پيشنهاد شماره 62606 مورخ 1/7/58 وزارت امور [...ادامه]

تصويبنامه راجع به تفويض اختيار صدور اجازه نامه تأسيس آموزشگاههاي رانندگي از وزارت كار وامور اجتماعي به اداره راهنمائي ورانندگي شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 21/9/1358 بنابه پيشنهاد شماره 6953/24/4/18534 مورخ 29/8/1358 [...ادامه]

- شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 21/9/58 بنابه پيشنهاد شماره 2308/6 مورخ [...ادامه]

تصويبنامه در باره اجازه تأمين 6% بهره تفاوت بهاي يكدانگ مزرعه پشتيجان شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 24/9/58 بنابه پيشنهاد شماره 4361ـ3/7748ـ1 مورخ 29/7/1358 [...ادامه]

تصويبنامه درمورد ترتيب استفاده از اعتبار رديفهاي 502011و502012 قانون بودجه سال جاري شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 21/9/1358 بنا به پيشنهاد شماره 6044/3 مورخ 20/9/1358 سازمان [...ادامه]

تصويبنامه در مورد مقررات مربوط به اعطاي وام مسكن به مستخدمين رسمي وزارتخانه‌هاو مؤسسات دولتي شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 5/10/58 بنابه پيشنهاد مشترک شماره 7005 مورخ 24/6/1358 ساسزمان [...ادامه]

تصويب نامه در موردتغيير نام روستاي قيقاچ به امام خميني شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 5/10/58 بنا به پيشنهاد شماره 842/53/10260 مورخ [...ادامه]

تصويبنامه درباره ادامه خدمت شصت و هفت نفر كاركنان دستمزد بگير اداره كل پست تهران شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 12/10/1358 بنا به پيشنهاد شماره 243/40617 [...ادامه]

تصويبنامه در موردانتخاب بازرس و كارشناس تحقيقات در وزارت پست و تلگراف و تلفن شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 12/10/1358 بنابه پيشنهاد شماره 10/228 مورخ 26/9/1358 [...ادامه]

تصويبنامه درباره تغيير نام روستاي كره گاو به فتح آباد شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 5/10/1358 بنا به پيشنهاد شماره 842/53/9727 مورخ [...ادامه]

- کميسيون مشترک شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و وزيران درجلسه مورخ 5/10/1358 بنا به [...ادامه]

تصويب نامه در مورد انتزاع بخش كاغذكنان از شهرستان خلخال به شهرستان ميانه شوراي‌انقلاب جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 15/10/1358 بنا به پيشنهاد شماره 9081/53/10388 مورخ 10/10/1358 [...ادامه]

تصويبنامه در باره تأمين يك ميليارد ريال كمك به نهضت‌هاي آزاد يبخش از اعبار دريف 501001 بورجه سال جاري كل كشور شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند يک ميليارد (1000000000) ريال جهت کمک به [...ادامه]

تصويبنامه در باره ترخيص سريع كالاهاي سازمانها و ادارات و شركتهائي كه صددرصدمالكيت آن متعلق به دولت است شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 13/11/1358 بنابه پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و [...ادامه]

تصويبنامه در باره تشكيل كميته رسيدگي به دعاوي مالي و حقوقي بين‌المللي شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 13/11/1358 به پيشنهاد شماره 35964 مورخ 3/11/1358 [...ادامه]

تصويبنامه درباره تغيير نام شه رو بخش سنگسر به مهدي شهر شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 17/11/58 بنابه پيشنهاد شماره 9998/53/11152 مورخ 3/11/58 [...ادامه]

تصويبنامه د رباره ممنوعيت صدور هر گونه اشياء عتيقه و هنري و زر و سيم شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 22/10/58 بنابه پيشنهادشماره 64434 مورخ 19/9/58 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

تصويب نامه در باره‌الحاق سه تبصره به ماده 10 آئين نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 13/11/58 و بنابه پيشنهاد شماره 13934/1 مورخ 10/11/58 [...ادامه]

‌اساسنامه شوراي عالي طرحهاي انقلاب

‌اساسنامه سازمان مسكن

اساسنامه بنياد مستضعفان ‌به منظور تمركز اموال خاندان پهلوي و همه كساني كه با وابستگي به اين خاندان [...ادامه]

‌اساسنامه سازمان صنايع ملي ايران ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.9.17 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و [...ادامه]

‌اساسنامه سازمان عمران شهري اراضي شهري استان

‌اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي ‌هيأت وزيران دولتي موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.6.10 بنا به پيشنهاد شماره 2296 [...ادامه]

‌اساسنامه سازمان عمران اراضي شهري استان تهران

‌اساسنامه طرح جهاد سازندگي روستاها ‌مقدمه: ‌با پيروزي مرحله اول انقلاب اسلامي ايران به رهبري قاطعانه امام خميني و شركت وسيع [...ادامه]

‌اصلاح ماده 1 اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي «14/7/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.7.14 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌اساسنامه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان

‌اصلاح ماده 11 اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي«22/10/1358»

‌اصلاح ماده 4 اساسنامه سازمانهاي منطقه‌اي بهداري و بهزيستي استان يا فرمانداري كل «13/11/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 8694 [...ادامه]

‌اساسنامه بانك مسكن«24/11/1358»

‌اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي كشاورزي و دامپروري سفيد رود «18/12/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.12.18 بنا به پيشنهاد شماره 310.1839.62043 مورخ [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي ماده 5 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظائف آن ‌هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 1358.1.6 بنا به پيشنهاد شماره 1.11562 مورخ [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده يك قانون قرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه و تجديد انتخاب متوليان اماكن متبركه مذهبي و مساجد ‌هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 1358.2.17 بنا به پيشنهاد وزارت اطلاعات و [...ادامه]

‌آيين‌نامه شوراهاي كشاورزي كشور

‌آيين‌نامه قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آذر ماه سال 1357

‌آيين‌نامه تأسيس و نظارت بر آژانسهاي مسافرتي و جهانگردي ‌هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 58.3.7 بنا به پيشنهاد شماره 14.1366 مورخ [...ادامه]

‌آيين‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب

‌اصلاح ماده 9 آيين‌نامه دستمزد كارشناسانماده 9 آيين‌نامه دستمزد كارشناسان به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌آيين‌نامه ترتيب تشكيل هيئتهاي بازرسي و طرز اجراي بازرسي و رسيدگي به شكايات در سازمان بازرسي كل كشور ‌هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 58.5.6 بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و [...ادامه]

آئين‌نامه اجرايي قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران ‌هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 1358.5.20 بنا به پيشنهاد شماره 304434 مورخ [...ادامه]

‌آيين‌نامه تأسيس مؤسسات خبري و نمايندگي خبرگزاريهاي خارجي در ايران ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.20 بنا به پيشنهاد شماره 3823.52.517 [...ادامه]

آئين نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 22/5/1358 بنابه پيشنهاد وزارت مسکن و شهرسازي [...ادامه]

آئين نامه داخلي مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/6/1358

آيين‌نامه اخذ تخصص پزشكان بهداشتي وزارت بهداري و بهزيستي ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.7.14 بنا به پيشنهاد شماره 3587 [...ادامه]

‌آيين‌نامه كيفيت هزينه و نحوه نگهداري حساب از درآمد موضوع ماده 39 اصلاحي قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين‌دادگستري مصوب 26 شهريور 1358 شوراي انقلاب اسلامي ايران

‌آيين‌نامه مصرف اعتبارات مربوط به تقويت بنيه دفاعي كشور و بازپرداخت اقساط اصل و بهره وامهاي وزارت دفاع ملي

‌آيين‌نامه اجرايي ماده 18 لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.9.26 بنا به پيشنهاد شماره 310.1317 مورخ 58.9.24 [...ادامه]

‌آيين‌نامه كميسيونهاي مشورتي اداره حقوقي

‌آيين‌نامه اجرايي ماده 14 لايحه قانوني تعيين بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.9.21 بنا به پيشنهاد شماره 10999.2 مورخ 1358.8.27 [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي ماده 14 لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.9.26 بنا به پيشنهاد شماره 310.1317 مورخ 58.9.24 [...ادامه]

‌آيين‌نامه موضوع بند "ب" تبصره 36 قانون بودجه سال 1358 كل كشور ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.9.21 بنا به پيشنهاد شماره 6.4716 مورخ 1358.8.14 [...ادامه]

آئين نامه حداكثر مساحت زمين قابل واگذاري به متقاضيان فعاليتهاي كشاورزي در نقاط مختلف كشور ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.9.24 بنا به پيشنهاد شماره 310.1135.37456 مورخ 58.8.22 [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد موضوع لايحه قانوني مصوب 1358.6.27

‌آيين‌نامه وامهاي كوچك توليدي و خدماتي كه اصل آن قبلاً به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي رسيده است. 1 ـ وام‌گيرنده: كساني كه بتوانند يك واحد كوچك كشاورزي، دامداري، صنعتي يا خدماتي را كه [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي طرح اشتغال فارغ‌التحصيلان بيكار شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 8/10/1358 آئيننامه اجرايي طرح اشتغال فارغ التحصيلان بيكار [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه معاملات سازمان بهسازي و عمران جنوب تهران به استناد ماده 6 اساسنامه سازمان به سازي و عمران‌جنوب تهران ‌فتوكپي نظر اداره كل حقوقي شهرداري تهران كه به استناد ماده 6 اساسنامه سازمان بهسازي [...ادامه]

‌آيين‌نامه واگذاري واحدهاي مسكوني به افراد ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.8.5 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران

‌آيين‌نامه نحوه تطبيق وضع مستخدمين شهرداريها با قانون استخدام كشوري ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.9.10 بنا به پيشنهاد شماره 10785.1.34.7500 مورخ [...ادامه]

آيين‌نامه مربوط به وظايف و نحوه كار شوراي هماهنگي عمران روستايي ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.9.21 بنا به پيشنهاد شماره 310.945.47786 مورخ [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني «21/9/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.9.21 بنا به پيشنهاد شماره 2606 [...ادامه]

اصلاح ماده 9 آيين‌نامه اكتشاف معادن «25/4/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 58.4.25 بنا به پيشنهاد شماره 400709 [...ادامه]

‌اصلاح بند 2 ماده 4 آيين‌نامه اجرايي ماده 3 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي ‌هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 58.5.1 بنا به پيشنهاد شماره 6306.1.4.24 [...ادامه]

‌آيين‌نامه پرداخت حق فني و حق صف به درجه‌داران و افراد كادر ثابت شهرباني جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.6.26 بنا به پيشنهاد 3727.12645.1.4.44 [...ادامه]

‌اصلاح ماده 4 آيين‌نامه شوراي عالي معادن «30/7/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.7.30 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌الحاق عبارتي به ماده 2 آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره مؤسسات كارآموزي «21/9/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.9.21 بنا به پيشنهاد شماره 18534.4.34.6953 [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي نحوه و شرايط اجاره و واگذاري اماكن و محلها در فرودگاه‌هاي كشور «21/9/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.9.21 بنا به پيشنهاد شماره 11101.2 مورخ [...ادامه]

‌آيين‌نامه مربوط به صدور كارت بازرگاني «24/9/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.9.24 بنا به پيشنهاد شماره 21008 مورخ [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي ماده 10 لايحه قانوني به نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران «24/9/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.9.24 بنا به پيشنهاد شماره 310.1317 مورخ [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي ماده 19 لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران «28/9/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.9.28 بنا به پيشنهاد شماره 310.1317 مورخ [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي ماده 20 لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران «28/9/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.9.28 بنا به پيشنهاد شماره 310.1317 مورخ [...ادامه]

‌اصلاح تبصره 2 اصلاحي ماده 9 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ نباتات «5/10/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.10.5 بنا به پيشنهاد شماره 13919.310.976 [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن «12/10/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.10.12 بنا به پيشنهاد شماره 1.12446 [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي ماده 3 لايحه قانوني مالكيت و بهره‌برداري از اراضي واقع در آبخور سد دز و‌الغاء قراردادهاي كشت و‌صنعت «22/10/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.10.22 بنا به پيشنهاد شماره 41434.500 مورخ [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي ماده 5 لايحه قانوني مالكيت و بهره‌برداري از اراضي واقع در آبخور سد دز ‌الغاء قراردادهاي كشت و‌صنعت«3/11/1358»

‌لغو محدوديت ماده 2 آيين‌نامه استفاده از كمكهاي غير نقدي «10/11/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.11.10 بنا به پيشنهاد شماره 6.2119 [...ادامه]

‌آيين‌نامه ارجايي تبصره 4 ماده واحده‌الحاق 4 تبصره به لايحه قانوني احتساب سابقه خدمت محكومان سياسي «10/11/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.11.10 بنا به پيشنهاد شماره.402.02.8.53پ مورخ 58.11.10 [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني تمديد مدت ترخيص كالاهاي موجود در بنادر ايران «17/11/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.11.17 بنا به پيشنهاد وزارت راه و [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده كارمندان دولت از خانه‌هاي سازماني «20/11/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.11.20 بنا به پيشنهاد شماره 1.12012 مورخ [...ادامه]

آيين‌نامه چاپ و صحافي مطبوعات دولتي «4/12/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.12.4 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌آيين‌نامه نمايندگي توزيع و فروش نشريات «8/12/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.12.8 بنا به پيشنهاد شماره 6161.45.1031 مورخ [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي لوايح قانوني راجع به تمديد مهلت براي ترخيص كالاهاي موجود در بنادر مصوب 15/10/1358 و‌تخفيف هزينه‌هاي انبارداري كالاهاي وارده مصوب 10/11/1358 «18/12/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.12.18 آيين‌نامه اجرايي لوايح قانوني راجع به. [...ادامه]

‌آيين‌نامه تأسيس چاپخانه و گراورسازي «27/12/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.12.27 بنا به پيشنهاد شماره.1031 ـ 6161.45 [...ادامه]

‌آيين‌نامه تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانونهاي آگهي و تبليغاتي «27/12/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.12.27 بنا به پيشنهاد شماره 6161.45.1031 مورخ [...ادامه]

‌اصلاح بند 1 اصلاحي ماده 1 آيين‌نامه فوق‌العاده روزانه به استناد ماده 42 قانون استخدام كشوري «10/2/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 1358.2.10 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت كشاورزي و عمران روستايي ـ شماره 1138 ـ تاريخ ابلاغ 16/1/1358 «15/1/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 1358.1.15 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌مرجع: وزارت كار و امور اجتماعي ـ شماره 1134 ـ تاريخ ابلاغ 16/1/1358 «15/1/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 1358.1.15 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

- ‌«مصوب 21/1/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 57.12.26 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

- ‌«مصوب 21/1/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 1358.1.21 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌لايحه قانوني مربوط به تبصره‌الحاقي به ماده 7 آيين‌نامه اكتشاف معادن مصوب 5/4/1358 ‌«مصوب 22/1/1358» ‌تبصره ـ در صورتي كه اكتشاف‌كننده ضمن انجام فعاليتهاي اكتشافي مدت اعتبار پروانه [...ادامه]

‌مرجع: وزارت دفاع ملي ـ شماره 1648 ـ تاريخ ابلاغ 23/1/1358 «22/1/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.1.22 بنا بر پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌مرجع: وزارت كار و امور اجتماعي ـ شماره 2418 ـ تاريخ ابلاغ 28/1/1358 «22/1/1358» ‌طرح وام شرافتي كار ‌از دارندگان كار به آمادگان براي كار ‌مصوب [...ادامه]

‌مرجع: وزارت كار و امور اجتماعي ـ شماره 2324 ـ تاريخ ابلاغ 28/1/1358 27/1/1358 ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.1.27 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

- ‌«مصوب 28/1/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي در جلسه مورخ 1358.1.27 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

- ‌«مصوب 28/1/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 1358.1.11 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

‌مرجع: وزارت بازرگاني ـ شماره 2580 ـ تاريخ ابلاغ 29/1/1358 «29/1/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي در جلسه مورخ 1358.1.29 بنا بر پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره 3634 ـ تاريخ ابلاغ 8/2/1358 «3/2/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.2.3 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت راه و ترابري ـ شماره 3844 ـ تاريخ ابلاغ 11/2/1358 «10/2/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.2.10 به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌مرجع: سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ شماره 3843 ـ تاريخ ابلاغ 11/2/1358 10/2/1358 ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.2.10 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت كشاورزي و عمران روستايي ـ شماره 3864 ـ تاريخ ابلاغ 11/2/1358 10/2/1358 ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.2.10 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت كار و امور اجتماعي ـ شماره 3682 ـ تاريخ ابلاغ 16/2/1358 10/2/1358 ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.2.10 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت كار و امور اجتماعي ـ شماره 3684 ـ تاريخ ابلاغ 16/2/1358 10/2/1358 ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.2.10 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت كار و امور اجتماعي ـ شماره 3686 ـ تاريخ ابلاغ 16/2/1358 10/2/1358 ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.2.10، بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره 3870 ـ تاريخ ابلاغ 15/2/1358 13/2/1358 ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.2.13 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌مرجع: وزارت بازرگاني ـ شماره 4142 ـ تاريخ ابلاغ 1358.2.15 «13/2/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه 1358.2.13 بنا به پيشنهاد شماره 2392 [...ادامه]

- ‌«مصوب 16/2/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 1357.12.28 بنا بر تقاضاي [...ادامه]

‌مرجع: وزارت امور خارجه ـ شماره 4146 ـ تاريخ ابلاغ 1358.2.18 «17/2/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.2.17 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره 4484 ـ تاريخ ابلاغ 18/2/1358 «17/2/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.2.17 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

- ‌«مصوب 21/1/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 1358.1.21 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

- ‌«مصوب 18/2/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 1358.1.11 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ شماره 3936 ـ تاريخ ابلاغ 25/2/1358 «24/2/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.2.24 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌مرجع: وزارت آموزش و پرورش ـ شماره 3950 ـ تاريخ ابلاغ 25/2/1358 «24/2/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.2.24 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت دادگستري ـ شماره 5096 ـ تاريخ ابلاغ 25/2/1358 «24/2/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.2.24 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌اصلاح بند د ماده 2 آيين‌نامه مربوط به رانندگي قايقها «مصوب 24/2/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.2.24 بنا به [...ادامه]

‌مرجع: وزارت راه و ترابري ـ شماره 5674 ـ تاريخ ابلاغ 1/3/1358 «31/2/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.2.31 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌آيين‌نامه چگونگي اداره امور باشگاه‌هاي مردمي شده«‌مصوب 6/3/1358»

‌مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره 6094 ـ تاريخ ابلاغ 8/3/1358 7/3/1358 ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.3.7 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره 3938 ـ تاريخ ابلاغ 8/3/1358 «7/3/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.3.7 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت كشاورزي و عمران روستايي ـ شماره 3978 ـ تاريخ ابلاغ 8/3/1358 7/3/1358 ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.3.7 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

- ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.3.24 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت كشاورزي و عمران روستايي ـ شماره 5542 ـ تاريخ ابلاغ 15/3/1358 «14/3/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.3.14 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره 1888 ـ تاريخ ابلاغ 15/3/1358 «14/3/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.3.14 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره 5544 ـ تاريخ ابلاغ 15/3/1358 «14/3/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.3.14 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌تفويض اختيارات موضوع بند ب ماده 36 اساسنامه شركتهاي سهامي زارعي به وزير كشاورزي راجع به انحلال شركتهاي‌مزبور ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.3.14 بنا به پيشنهاد شماره 6049.7 [...ادامه]

‌مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره 6740 ـ تاريخ ابلاغ 27/3/1358 «19/3/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.3.19 به استناد قانون ملي [...ادامه]

‌مرجع: وزارت دفاع ملي ـ شماره 6846 ـ تاريخ ابلاغ 21/3/1358 «19/3/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.3.19 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

- ‌«مصوب 24/3/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.3.14 بنا به [...ادامه]

‌مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره 6846 ـ تاريخ ابلاغ 27/3/1358 «26/3/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.3.26 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت صنايع و معادن ـ شماره 6098 ـ تاريخ ابلاغ 58.3.29 «28/3/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه 58.3.28 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌مرجع: وزارت بازرگاني ـ شماره 8772 ـ تاريخ ابلاغ 1358.4.16 «4/4/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.4.4 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ شماره 21276 ـ تاريخ ابلاغ 5/4/1358 «4/4/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.4.4 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت كشور ـ شماره 7978 ـ تاريخ ابلاغ 1358.4.5 «4/4/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.4.4 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت صنايع و معادن ـ شماره 7974 ـ تاريخ ابلاغ 58.4.5 «4/4/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.4.4 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت كار و امور اجتماعي ـ شماره 6568 ـ تاريخ ابلاغ 5/4/1358 «4/4/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.4.4 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

مرجع: وزارت صنايع و معادن ـ شماره 6096 ـ تاريخ ابلاغ 5/4/1358 «4/4/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.4.4 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت كشور ـ شماره 22624 ـ تاريخ ابلاغ 12/4/1358 «11/4/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.4.11 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره 8820 ـ تاريخ ابلاغ 17/4/1358 «16/4/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.4.16 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌مرجع: وزارت مسكن و شهرسازي ـ شماره 9060 ـ تاريخ ابلاغ 20/4/1358 «18/4/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.4.18 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌وزارت امور اقتصادي و دارايي هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.4.11 بنا به‌پيشنهاد شماره 3160 مورخ 1358.2.12 وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب نمودند. «‌مصوب 20/4/1358» ‌كليه محصولات دارويي مجاز تعرفه‌هاي فصل 30 و همچنين كليه وسائل رديفهاي 90.17 [...ادامه]

‌مرجع: وزارت بازرگاني ـ شماره 3942 ـ تاريخ ابلاغ 25/4/1358 «11/2/1358» ‌گزارش شماره 3096 مورخ 58.2.11 وزارت بازرگاني در مورد افزايش دستمزد تهيه شكر سفيد و قند [...ادامه]

‌مرجع: وزارت مسكن و شهرسازي ـ شماره 4680 ـ تاريخ ابلاغ 24/4/1358 «23/4/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.4.23 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره 7816 ـ تاريخ ابلاغ 26/4/1358 «25/4/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه 58.4.25 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره 8502 ـ تاريخ ابلاغ 26/4/1358 «25/4/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.4.25 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره 5638 ـ تاريخ ابلاغ 26/4/1358 «25/4/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.4.25 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره 5934 ـ تاريخ ابلاغ 26/4/1358 «25/4/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.4.25 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره 5268 ـ تاريخ ابلاغ 26/4/1358 «25/4/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.4.25 بنا به پيشنهاد شماره 1521 [...ادامه]

‌مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره 7818 ـ تاريخ ابلاغ 26/4/1358 «25/4/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.4.25 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت بازرگاني ـ شماره 8616 ـ تاريخ ابلاغ 30/4/1358 «28/4/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.4.28 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ شماره 21190 ـ تاريخ ابلاغ 30/4/1358 «28/4/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.4.28 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌مرجع: سازمان تربيت بدني ايران ـ شماره 18858 ـ تاريخ ابلاغ 30/4/1358 «28/4/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.4.28 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت ارشاد ملي ـ شماره 20678 ـ تاريخ ابلاغ 30/4/1358 «28/4/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.4.28 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت صنايع و معادن ـ شماره 5260 ـ تاريخ ابلاغ 1358.5.2 «1/5/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.5.1 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره 52304 ـ تاريخ ابلاغ 2/5/1358 «1/5/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.5.1 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌مرجع: وزارت راه و ترابري ـ شماره 6876 ـ تاريخ ابلاغ 1358.5.2 «1/5/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.5.1 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت دفاع ملي ـ شماره 51508 ـ تاريخ ابلاغ 1358.5.12 «8/5/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.5.8 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت كشاورزي و عمران روستايي ـ شماره 52060 ـ تاريخ ابلاغ «15/5/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.5.15 تصويب نموند كليه [...ادامه]

‌مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره 51542 ـ تاريخ ابلاغ 16/5/1358 «15/5/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.15 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت مسكن و شهرسازي ـ شماره 51524 ـ تاريخ ابلاغ 16/5/1358 «15/5/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.15 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌مرجع: سازمان برنامه و بودجه ـ شماره 50950 ـ تاريخ ابلاغ 23/5/1358 «22/5/3158»‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.5.22 بنا به پيشنهاد شماره 1952 [...ادامه]

‌مرجع: وزارت كار و امور اجتماعي ـ شماره 8506 ـ تاريخ ابلاغ 31/5/1358 «22/5/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.22 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت كار و امور اجتماعي ـ شماره 9080 ـ تاريخ ابلاغ 30/5/1358 «22/5/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.5.22 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت مسكن و شهرسازي ـ شماره 8836 ـ تاريخ ابلاغ 30/5/1358 «22/5/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.22 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت كار و امور اجتماعي ـ شماره 6976 ـ تاريخ ابلاغ 31/5/1358 «22/5/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.22 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت امور خارجه ـ شماره 7690 ـ تاريخ ابلاغ 30/5/1358 «22/5/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.22 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره 53192 ـ تاريخ ابلاغ 30/5/1358 «22/5/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.22 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت صنايع و معادن ـ شماره 8302 ـ تاريخ ابلاغ 31/5/1358 «22/5/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.22 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره 52030 ـ تاريخ ابلاغ 30/5/1358 «29/5/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.29 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره 5932 ـ تاريخ ابلاغ 5/6/1358 «3/6/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.6.3 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت كشاورزي و عمران روستايي ـ شماره 50592 ـ تاريخ ابلاغ 6/6/1358 «3/6/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.6.3 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت كشاورزي و عمران روستايي ـ شماره 52266 ـ تاريخ ابلاغ 5/6/1358 «3/6/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.6.3 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت صنايع و معادن ـ شماره 53638 ـ تاريخ ابلاغ 5/6/1358 «3/6/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.6.3 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت كشور ـ شماره 53882 ـ تاريخ ابلاغ 7/6/1358 «3/6/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.6.3 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت بازرگاني ـ شماره 51340 ـ تاريخ ابلاغ 5/6/1358 «3/6/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.6.3 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت كشاورزي و عمران روستايي ـ شماره 5382 ـ تاريخ ابلاغ 7/5/1358 «6/5/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.6 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره 4198 ـ تاريخ ابلاغ 7/5/1358 «6/5/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.6 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت دفاع ملي ـ شماره 7340 ـ تاريخ ابلاغ 7/5/1358 «6/5/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.6 بنا به پيشنهاد شماره.705.03.127ب [...ادامه]

‌مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره 3930 ـ تاريخ ابلاغ 7/5/1358 «6/5/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.5.6 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت نيرو ـ شماره 7568 ـ تاريخ ابلاغ 7/5/1358 «6/5/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.6 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت ارشاد ملي ـ شماره 8648 ـ تاريخ ابلاغ 7/5/1358 «6/5/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.6 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت فرهنگ و آموزش عالي ـ شماره 7330 ـ تاريخ ابلاغ 7/5/1358 «6/5/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.6 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت بازرگاني ـ شماره 4242 ـ تاريخ ابلاغ 7/5/1358 «6/5/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.6 بنا به تقاضاي [...ادامه]

‌مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره 52366 ـ تاريخ ابلاغ 7/6/1358 «5/6/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.6.5 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: سازمان برنامه و بودجه ـ شماره 28710 ـ تاريخ ابلاغ 15/6/1358 «12/6/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.6.12 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره 54072 ـ تاريخ ابلاغ 15/6/1358 12/6/1358 ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.6.12 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت كشور ـ شماره 54272 ـ تاريخ ابلاغ 20/6/1358 «12/6/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.6.12 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت كشور ـ شماره 54274 ـ تاريخ ابلاغ 20/6/1358 «12/6/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.6.12 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره 50316 ـ تاريخ ابلاغ 14/6/1358 «12/6/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.6.12 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت بازرگاني ـ شماره 54076 ـ تاريخ ابلاغ 15/6/1358 «12/6/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.6.12 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اصلاح بند 9 ماده 2 آيين‌نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري «12/6/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.6.12 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌اصلاح ماده 4 آيين‌نامه اجرايي ماده 5 قانون تغيير نام و وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي «26/6/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.6.26 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌مرجع: وزارت كشور ـ شماره 55146 ـ تاريخ ابلاغ 1/7/1358 «26/6/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.6.26 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت كشور ـ شماره 55796 ـ تاريخ ابلاغ 8/7/1358 «2/7/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.7.2 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت كشور ـ شماره 55802 ـ تاريخ ابلاغ 8/7/1358 «2/7/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.7.2 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت كشور ـ شماره 55798 ـ تاريخ ابلاغ 8/7/1358 «2/7/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.7.2 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت صنايع و معادن ـ شماره 56150 ـ تاريخ ابلاغ 15/7/1358 «7/7/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.7.7 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره 57006 ـ تاريخ ابلاغ 17/7/1358 «7/7/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.7.7 تصويب نمودند: داوطلبين [...ادامه]

‌مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره 56552 ـ تاريخ ابلاغ 17/7/1358 «7/7/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.7.7 تصويب نمودند: به [...ادامه]

‌مرجع: وزارت امور خارجه ـ شماره 55502 ـ تاريخ ابلاغ 17/7/1358 «14/7/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.7.14 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت كشور ـ شماره 54604 ـ تاريخ ابلاغ 23/7/1358 «14/7/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.7.14 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت صنايع و معادن ـ شماره 53440 ـ تاريخ ابلاغ 17/7/1358 «14/7/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.7.14 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت مسكن و شهرسازي ـ شماره 56976 ـ تاريخ ابلاغ 17/7/1358 «14/7/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.7.14 تصويب نمودند از [...ادامه]

‌مرجع: سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ شماره 26676 ـ تاريخ ابلاغ 17/7/1358 «14/7/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.7.14 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت كشور ـ شماره 54594 ـ تاريخ ابلاغ 1/8/1358 «21/7/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.7.21 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت كشور ـ شماره 54596 ـ تاريخ ابلاغ 3/8/1358 «21/7/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.7.21 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت كشور ـ شماره 54598 ـ تاريخ ابلاغ 1/8/1358 «21/7/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.7.21 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: وزارت كشور ـ شماره 54602 ـ تاريخ ابلاغ 1/8/1358 «21/7/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.7.21 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌مرجع: سازمان برنامه و بودجه ـ شماره 61524 ـ تاريخ ابلاغ 20/8/1358 «23/7/1358» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.7.23 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت آموزش و پرورش ـ شماره 55406 ـ تاريخ ابلاغ 3/8/1358 «23/7/1358» ‌هيأت [...ادامه]

‌-تعيين ميزان عوارض حق تردد وسائط‌نقليه در شاهراه كرج - قزوين و نحوه وصول آن مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره 53472 ـ تاريخ ابلاغ 14/8/1358 «30/7/1358» ‌هيأت وزيران [...ادامه]

‌- مرجع: راه و ترابري ـ شماره 56992 ـ تاريخ ابلاغ 14/8/1358 «5/8/1358» ‌هيأت وزيران [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت كشور ـ شماره 56756 ـ تاريخ ابلاغ 12/8/1358 «5/8/1358» ‌هيأت وزيران دولت [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت دادگستري ـ شماره 59184 ـ تاريخ ابلاغ 14/8/1358 «12/8/1358» ‌هيأت وزيران دولت [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت كشاورزي و عمران روستايي ـ شماره 56184 ـ تاريخ ابلاغ 22/8/1358 «12/8/1358» [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره 59792 ـ تاريخ ابلاغ 22/8/1358 «12/8/1358» [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت دفاع ملي ـ شماره.81‌د ـ تاريخ ابلاغ 17/9/1358 «23/8/1358» ‌گزارش شماره 85 [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به استفاده از منابع صرفه‌جويي شده بودجه تغذيه مدارس براي ايجاد بازسازي مدارس در روستاها‌«مصوب 29/8/1358»

‌در مورد دعوت به كار كارشناسان بازنشسته جهت تعمير و نگهداري وسائل و تجهيزات نظامي‌«مصوب 3/9/1358»

‌- مرجع: سازمان برنامه و بودجه ـ شماره.427‌د ـ تاريخ ابلاغ 2/10/1358 «3/9/1358» ‌شوراي انقلاب اسلامي ايران [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره.1533ب ـ تاريخ ابلاغ 10/9/1358 «3/9/1358» ‌شوراي انقلاب [...ادامه]

‌اصلاح تفاوت بهاي مندرج در مواد 2 و 4 آيين‌نامه اجرايي تبصره 12 قانون متمم بودجه سال 50 مربوط به وزارت دفاع «3/9/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.9.3 بنا به پيشنهاد شماره مورخ [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت راه و ترابري ـ شماره.43‌د ـ تاريخ ابلاغ 17/9/1358 «12/9/1358» ‌شوراي انقلاب [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت كشاورزي و عمران روستايي ـ شماره.151‌د ـ تاريخ ابلاغ 24/9/1358 «17/9/1358» ‌شوراي [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت امور خارجه ـ شماره.1092‌د ـ تاريخ ابلاغ 16/11/1358 «21/9/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت مسكن و شهرسازي ـ شماره.282‌د ـ تاريخ ابلاغ 2/10/1358 «21/9/1358» ‌شوراي انقلاب [...ادامه]

تصويب نامه در مورد اجازه استفاده سپاه پاسداران و دفاتر جهاد سازندگي از مستخدمين رسمي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.9.21 بنا به پيشنهاد شماره 6.2308 مورخ 1358.6.14 [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت صنايع و معادن ـ شماره 1185 د ـ تاريخ ابلاغ 18/10/1358 «24/9/1358» [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت راه و ترابري ـ شماره.618‌د ـ تاريخ ابلاغ 6/10/1358 «28/9/1358» ‌شوراي انقلاب [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت بازرگاني ـ شماره 1097 د ـ تاريخ ابلاغ 16/10/1358 «1/10/1358» ‌شوراي انقلاب [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت نيرو ـ شماره.609‌د ـ تاريخ ابلاغ 6/10/1358 «3/10/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت كار و امور اجتماعي ـ شماره 1921 د ـ تاريخ ابلاغ 13/11/1358 «5/10/1358» ‌شوراي [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت كشور ـ شماره.1081‌د ـ تاريخ ابلاغ 16/10/1358 «5/10/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي [...ادامه]

تصويب نامه درباره اجازه استخدام در وزارتخانه ها و سازمان ها و شركت هاي دولتي معادل يكصدم تعداد كل كارمندان ‌كميسيون مشترك شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و وزيران در جلسه مورخ 1358.10.5 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت كشور ـ شماره.1093‌د ـ تاريخ ابلاغ 16/10/1358 «5/10/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي [...ادامه]

‌اصلاح ماده 7 آيين‌نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات و كيفيت عمران آن «5/10/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.10.5 بنا به پيشنهاد شماره 1.11722 مورخ [...ادامه]

‌مقررات مربوط به اعطاي وام مسكن به مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.10.5 بنا به پيشنهاد شماره 7005 مورخ 1358.6.24 [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت نيرو ـ شماره.1392‌د ـ تاريخ ابلاغ 25/10/1358 «12/10/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي [...ادامه]

‌مرجع: وزارت كشور ـ شماره.1395‌د ـ تاريخ ابلاغ 25/10/1358 «15/10/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.10.15 بنا به پيشنهاد شماره 10388.53.9081 [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت كشور ـ شماره.1251‌د ـ تاريخ ابلاغ 20/10/1358 «15/10/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي [...ادامه]

‌وامهاي كوچك توليدي و خدماتي كه اصل آن قبلاً به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي رسيده است ‌«مصوب 19/10/1358» 1 ـ وام گيرنده: كساني كه بتوانند يك واحد كوچك كشاورزي، دامداري، صنعتي [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2466‌د ـ تاريخ ابلاغ 27/11/1358 «22/10/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2459‌د ـ تاريخ ابلاغ 27/11/1358 «22/10/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2458‌د ـ تاريخ ابلاغ 27/11/1358 «22/10/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت كار و امور اجتماعي ـ شماره.1969‌د ـ تاريخ ابلاغ 13/11/1358 «26/10/1358» ‌شوراي [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت پست و تلگراف و تلفن ـ شماره 1750 د ـ تاريخ ابلاغ [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره.2211‌د ـ تاريخ ابلاغ 23/11/1358 «29/10/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2451‌د ـ تاريخ ابلاغ 27/11/1358 «29/10/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2463‌د ـ تاريخ ابلاغ 27/11/1358 «29/10/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2450‌د ـ تاريخ ابلاغ 27/11/1358 «29/10/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2453‌د ـ تاريخ ابلاغ 27/11/1358 «29/10/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2454‌د ـ تاريخ ابلاغ 27/11/1358 «29/10/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در [...ادامه]

‌- مرجع: سازمان برنامه و بودجه ـ شماره.2419‌د ـ تاريخ ابلاغ 27/11/1358 «3/11/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2462‌د ـ تاريخ ابلاغ 27/11/1358 «10/11/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2464‌د ـ تاريخ ابلاغ 27/11/1358 «10/11/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2469‌د ـ تاريخ ابلاغ 27/11/1358 10/11/1358 ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت بازرگاني ـ شماره.2886‌د ـ تاريخ ابلاغ 6/12/1358 «10/11/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره 83196 ـ تاريخ ابلاغ 6/12/1358 «10/11/1358» [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2465‌د ـ تاريخ ابلاغ 27/11/1358 «10/11/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2452‌د ـ تاريخ ابلاغ 27/11/1358 «10/11/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2461‌د ـ تاريخ ابلاغ 27/11/1358 «10/11/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت بازرگاني ـ شماره.2832‌د ـ تاريخ ابلاغ 5/12/1358 «10/11/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در [...ادامه]

‌- مرجع: كميته امداد امام خميني ـ شماره.2204‌د ـ تاريخ ابلاغ 18/11/1358 «16/11/1358» ‌شوراي انقلاب [...ادامه]

‌- مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2557‌د ـ تاريخ ابلاغ 28/11/1358 «17/11/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي [...ادامه]

- ‌مرجع: وزارت آموزش و پرورش ـ شماره.2711‌د ـ تاريخ ابلاغ 1/12/1358 ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي [...ادامه]

- ‌مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2554‌د ـ تاريخ ابلاغ 28/11/1358 «17/11/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در [...ادامه]

- ‌مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره.2566‌د ـ تاريخ ابلاغ 28/11/1358 «13/11/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري [...ادامه]

- ‌مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره.2567‌د ـ تاريخ ابلاغ 28/11/1358 «13/11/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري [...ادامه]

- ‌مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2550‌د ـ تاريخ ابلاغ 28/11/1358 «17/11/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ [...ادامه]

- ‌مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2555‌د ـ تاريخ ابلاغ 28/11/1358 «17/11/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در [...ادامه]

- ‌مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2556‌د ـ تاريخ ابلاغ 28/11/1358 «17/11/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در [...ادامه]

- ‌مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره.2657‌د ـ تاريخ ابلاغ 1/12/1358 «20/11/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري [...ادامه]

- ‌مرجع: وزارت كار و امور اجتماعي ـ شماره 83220 ـ تاريخ ابلاغ 6/12/1358 «24/11/1358» ‌شوراي انقلاب [...ادامه]

- ‌مرجع: وزارت كشاورزي و عمران روستايي ـ شماره 83474 ـ تاريخ ابلاغ 14/12/1358 «27/11/1358» ‌شوراي انقلاب [...ادامه]

- ‌مرجع: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ـ شماره.2763‌د ـ تاريخ ابلاغ 2/12/1358 «2/12/1358» ‌بنا به [...ادامه]

- ‌مرجع: وزارت صنايع و معادن ـ شماره.3060‌د ـ تاريخ ابلاغ 20/12/1358 «4/12/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي [...ادامه]

- ‌مرجع: وزارت كشور ـ شماره.83768ش ـ تاريخ ابلاغ 18/12/1358 «4/12/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در [...ادامه]

- ‌مرجع: وزارت كشور ـ شماره.83770ش ـ تاريخ ابلاغ 18/12/1358 «4/12/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در [...ادامه]

- ‌مرجع: وزارت كشور ـ شماره 84346 ـ تاريخ ابلاغ 28/12/1358 «4/12/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

- ‌مرجع: وزارت كشور ـ شماره.83766ش ـ تاريخ ابلاغ 18/12/1358 «4/12/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در [...ادامه]

- ‌مرجع: وزارت كشور ـ شماره.83762ش ـ تاريخ ابلاغ 18/12/1358 «4/12/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در [...ادامه]

- ‌مرجع: وزارت صنايع و معادن ـ شماره.83750ش ـ تاريخ ابلاغ 18/12/1358 «8/12/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي [...ادامه]

- ‌مرجع: وزارت كشور ـ شماره 266 ـ تاريخ ابلاغ 11/1/1358 «8/12/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

- ‌مرجع: وزارت كشور ـ شماره 236 ـ تاريخ ابلاغ 10/1/1358 «8/12/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

- ‌مرجع: وزارت كشور ـ شماره 270 ـ تاريخ ابلاغ 11/1/1359 «8/12/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

- ‌مرجع: وزارت كشور ـ شماره 220 ـ تاريخ ابلاغ 10/1/1358 «8/12/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

- ‌مرجع: وزارت كشور ـ شماره 272 ـ تاريخ ابلاغ 11/1/1359 «8/12/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

- ‌مرجع: وزارت كشور ـ شماره 234 ـ تاريخ ابلاغ 10/1/1359 «8/12/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

- ‌مرجع: وزارت كشور ـ شماره 232 ـ تاريخ ابلاغ 10/1/1359 «8/12/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

- ‌مرجع: وزارت كشور ـ شماره 268 ـ تاريخ ابلاغ 11/1/1358 «8/12/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

- ‌مرجع: وزارت فرهنگ و آموزش عالي ـ شماره.83774ش ـ تاريخ ابلاغ 18/12/1358 «8/12/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري [...ادامه]

- ‌مرجع: وزارت كشور ـ شماره 84378 ـ تاريخ ابلاغ 28/12/1358 ذ ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

- ‌مرجع: وزارت فرهنگ و آموزش عالي ـ شماره 832 ـ تاريخ ابلاغ 22/1/1359 «22/12/1358» ‌شوراي انقلاب [...ادامه]

- ‌مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره 1096 ـ تاريخ ابلاغ 25/1/1359 «25/12/1358» ‌شوراي انقلاب [...ادامه]

- ‌مرجع: سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ شماره 826 ـ تاريخ ابلاغ 22/1/1359 «25/12/1358» ‌شوراي [...ادامه]

- ‌مرجع: وزارت بازرگاني ـ شماره 1124 ـ تاريخ ابلاغ 25/1/1359 «25/12/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

- ‌مرجع: وزارت كشور ـ شماره 83876 ـ تاريخ ابلاغ 28/12/1358 «25/12/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

- ‌مرجع: وزارت صنايع و معادن ـ شماره 83596 ـ تاريخ ابلاغ 25/1/1359 «27/12/1358» ‌شوراي انقلاب جمهوري [...ادامه]

‌لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد ‌«مصوب 27/6/1358»

- «23/12/1358» ‌تصميم متخذه در جلسه مورخ 58.12.23 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به شرح زير [...ادامه]

‌لايحه قانوني تغيير نام كانون جهانگردي و اتومبيل كلوپ شاهنشاهي و نظارت بر فعاليت آن «3/9/1358»

- «10/7/1358» ‌اصلاحات در قانون مطبوعات كه در جلسه مورخه 58.7.10 كميسيون لوايح شوراي انقلاب اسلامي [...ادامه]

- «5/10/1358» ‌عطف به نامه شماره 1.1199 مورخ 58.10.5 راجع به طرحهاي نيمه تمام ساواك منحله [...ادامه]

لايحه قانوني راجع به شرط سني رأي‌دهندگان رفراندم انقلاب اسلامي ايران.

لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بازرسي كل كشور

لايحه قانوني راجع به معافيت يكدستگاه اتومبيل سواري پژو و دو دستگاه اتومبيل استيشن پژو از حقوق و عوارض گمركي لايحه قانوني راجع به معافيت يكدستگاه اتومبيل سواري پژو و دو دستگاه اتومبيل استيشن پژو از [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به جلوگيري از انجام اعمال حفاريهاي غير مجاز و كاوش به قصد به دست‌آوردن اشياء عتيقه و آثار‌تاريخي كه بر اساس ضوابط بين‌المللي مدت يك صد سال يا بيشتر از تاريخ ايجاد يا ساخت آن گذشته باشد.

تصويبنامه درباره اجازه امضاي پروتكل‌الحاقي به عهد نامه استرداد مقصرين و تعاون قضائي در امور جزائي بين ايران و تركيه هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 14/7/58 بنابه پيشنهاد شماره 18/4720 مورخ 25/6/1358 [...ادامه]

تصويب نامه راجع به تعيين مديران موقت كارخانه پلي اكريل ايران هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 7/3/1358 بنا به پيشنهاد شماره 201766 [...ادامه]

لايحه قانوني اصلاح جدول شماره 1 ماده يك و ماده 10 قانون حقوق و مزاياي پرسنل نيروهاي مسلح ارتش جمهوري‌اسلامي ايران ‌«مصوب 29/8/1358»

‌ماده واحده درباره محروميت از مشاغل دولتي نمايندگان مجلسين و وزراي رژيم گذشته

‌انحلال هيأت امناي صندوق رفاه دانشجويان و تفويض كليه وظائف هيأت امناي صندوق مزبور به هيأت جانشيني هيأتها امناي‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و شوراهاي اجرايي ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.2.10 بنا به پيشنهاد شماره 731 [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به معافيت يك دستگاه اتومبيل سواري پژو و دو دستگاه اتومبيل استيشن پژو از حقوق و عوارض‌گمركي ‌ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران 000000000 شماره 908/د 12/10/1358


روابط زیرمجموعه