عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده سوم

اين پروتکل براي امضاي کليه کشورهائي که به «قرارداد» مي‌پيوندند به طريق زير مفتوح خواهد بود:
تا 31 اکتبر 1961 در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتريش و پس از آن تا 31 مارس 1962 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورک.