عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

پروتكل اختياري مربوط به تحصيل تابعيت قرارداد وين درباره روابط سياسي

18 آوريل 1961 (29 فروردين 1340)
دول طرف تعهد اين پروتکل و قرارداد وين درباره روابط سياسي مصوب کنفرانس ملل متحد منعقد در وين از دوم مارس تا چهاردهم آوريل 1961 که از اين پس «قرارداد» ناميده خواهد شد.
با اظهار تمايل نسبت برقراري اصول مربوط به تحصيل تابعيت از طرف اعضاء مأموريتهاي سياسي خود و بستگان آنها که اهل خانه او هستند درباره مقررات زير توافق نمودند: