عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده دوم

اعضاء مأموريت که تابعيت کشور پذيرنده را ندارند و بستگان آنها که اهل خانه آنها مي‌باشند تابعيت کشور پذيرنده را صرفاً به سبب مقررات قانوني آن کشور به دست نخواهند آورد.