عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1343/11/25

موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي

‌نظر به اين كه دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي علاقمند به تحكيم روابط دوستي فيمابين و خواهان بسط و توسعه‌ همكاري‌فرهنگي بين دو كشور مي‌باشند تصميم به انعقاد موافقتنامه فرهنگي گرفته و براي اين منظور نمايندگان مختار خود را به ترتيب زير تعيين نمودند:
‌از طرف دولت شاهنشاهي ايران. جناب آقاي عباس آرام وزير امور خارجه.
‌از طرف دولت پادشاهي اردن هاشمي. جناب آقاي سعد جمعه سفير كبير دولت پادشاهي اردن هاشمي در ايران.
‌كه پس از مبادله اختيارنامه‌هاي خود و اطمينان به صحت آنها به شرح زير موافقت حاصل نمودند:

‌ماده 1 ـ هر يك از طرفين متعاهدين كوشش خواهد نمود كه روابط فرهنگي بين [...ادامه]

‌ماده 2 ـ طرفين متعاهدين مبادلات فرهنگي ميان افراد دو كشور در مسائل علمي و ادبي [...ادامه]

‌ماده 3 ـ طرفين متعاهدين موافقت مي‌كنند كه بازديد استادان و سخنرانان و نويسندگان و هنرمندان [...ادامه]

‌ماده 4 ـ سعي خواهد شد كه كرسيهاي تدريس زبان فارسي در دانشگاههاي اردن هاشمي [...ادامه]

‌ماده 5 ـ طرفين متعاهدين تعهد مي‌كنند كه در كتب تحصيلي و ساير تشريفات رسمي احترام [...ادامه]

‌ماده 6 ـ طرفين متعاهدين با وسايلي كه در اختيار دارند موجبات تسهيل مسافرت و سياحت [...ادامه]

‌ماده 7 ـ طرفين متعاهدين براي تعيين ارزش گواهينامه و ديپلم و دانشنامه‌هايي كه از طرف [...ادامه]

‌ماده 8 ـ دولتين متعاهدين موافقت مي‌نمايند كه دانشجويان آنها در مؤسسات فرهنگي هر يك [...ادامه]

‌ماده 9 ـ به منظور اجراي مفاد اين موافقتنامه در هر يك از دو كشور كميسيوني [...ادامه]

‌ماده 10 ـ طرفين متعاهدين به كشورهاي يكديگر رايزن و يا وابسته فرهنگي اعزام خواهند [...ادامه]

‌ماده 11 ـ دولتين متعاهدين مسابقات ورزشي و همكاري بين سازمانهاي ورزش و تربيت بدني و [...ادامه]

‌ماده 12 ـ طرفين متعاهدين تدابير لازم براي اجراي مفاد اين موافقتنامه اتخاذ خواهند نمود و [...ادامه]

‌ماده 13 ـ اين موافقتنامه به تصويب مقامات صلاحيتدار دو كشور رسيده و يك ماه پس [...ادامه]