عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20750
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/3/13
  • تعداد مواد:5
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1395/2/28
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1395/2/29

قانون الزام دولت به پيگيري جبران خسارات ناشي از اقدامات و جنايات آمريكا عليه ايران و اتباع ايراني


روابــــط صریـــــــــح