عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20721
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/8
  • تعداد مواد:7
  • دستگاه مجری:[وزارت نيرو][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1394/12/24
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1395/1/25

قانون توسعه و بهينه‌سازي آب شرب شهري و روستايي در کشور


روابــــط صریـــــــــح