عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/7858 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/12/18

بدون صدور حکم از دادگاه صالح و صدور اجراييه، کسر حقوق کارمند توجيه قانوني ندارد.