عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

سؤال

آيا بدهي کارمندان اداري که ناشي از خسارات وارده به دستگاه دولتي در مورد ابواب الجمعي که تحت اختيار او بوده را مي توان از حقوق وظيفه وراث کسر نمود يا خير؟