عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه اداره حقوقي

اولاً بدون صدور حکم از دادگاه صالح و صدور اجراييه، کسر هر مبلغي از حقوق کارمند توجيه قانوني ندارد، ثانياً مطابق تبصره 1 ماده (96) قانون اجراي احکام مدني حقوق وظيفه هنگامي قابل توقيف و کسر خواهد بود که دين مربوط به شخص وظيفه بگير باشد.


روابــــط صریـــــــــح