عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/8324 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/12/27

عدم مغايرت رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور