عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

سؤال

آيا بين رأي وحدت رويه ديوان عالي کشور به شماره 544 مورخ 1369/11/30 در موضوع ابطال اسناد مالکيت و ضرورت رسيدگي مقدم ديوان عدالت اداري و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 44/63 مورخ 1368/8/3 ناظر بر عدم رسيدگي ديوان عدالت اداري بر شکايات و ترافعات واحدهاي دولتي، تناقض و مغايرت وجود ندارد؟


روابــــط صریـــــــــح