عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/3/31

‌ماده 11 ـ

مأمورين دولتي كه يكي از جرمهاي مذكور در اين قانون يا قوانين مربوط به انحصار تجارت و اسعار خارجي را با علم به اينكه برخلاف واقع است به كسي نسبت دهند به مجازات مفتري و انفصال ابد از خدمات دولتي محكوم خواهند شد.