عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 19 ـ

مطابقت با كنوانسيون‌هاي چند جانبه
‌چنانچه موافقت‌نامه يا كنوانسيون چند جانبه حمل و نقل هوايي در مورد هر دو طرف متعاهد لازم‌الاجرا شود، اين موافقت‌نامه به گونه‌اي اصلاح خواهد شد تا با‌مقررات چنين كنوانسيون يا موافقت‌نامه‌اي تطبيق نمايد.