عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • یادداشت:موافقت نامه ضميمه داراي 21 ماده است.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/22

‌اجازه امضاي مقدماتي موافقت‌نامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اسپانيا به وزارت راه‌و ترابري

1375.07.22 ـ .4091ت17180ه ـ 1375.07.24 ـ 33 ‌
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.22 بنا به پيشنهاد شماره 4707.11 مورخ 1375.4.21 وزارت راه و ترابري و در اجراي ماده 2) آيين‌نامه چگونگي‌تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: ‌وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقت‌نامه "‌حمل و نقله هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اسپانيا" در‌چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.


روابــــط صریـــــــــح