عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌موافقت‌نامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اسپانيا

‌مقدمه:
‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت دولت پادشاهي اسپانيا با تمايل يكسان به گسترش و توسعه حمل و نقل هوايي بين دو كشور و ادامه همكاري بين‌المللي‌در اين زمينه تا سرحد امكان و با تمايل بكارگيري اصول و مقررات كنوانسيون مربوط به هواپيمايي كشوري بين‌المللي كه در تاريخ شانزدهم آذر سال يكهزار و‌سيصد و بيست و سه هجري شمسي مطابق با هفتم دسامبر سال يكهزار و نهصد و چهل و چهار ميلادي در شيكاگو جهت امضا، مفتوح شده است، به شرح زير‌موافقت نمودند:

‌ماده 1 ـ تعاريف ‌به جز در مواردي كه فحواي عبارت، معني ديگري [...ادامه]

‌ماده 2 ـ حقوق حمل و نقل 1 ـ [...ادامه]

‌ماده 3 ـ تعيين و اجازه 1 ـ هر [...ادامه]

‌ماده 4 ـ تعليق و لغو 1 ـ هر [...ادامه]

‌ماده 5 ـ شمول قوانين و مقررات 1 ـ [...ادامه]

‌ماده 6 ـ معافيت از حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير عوارض 1 [...ادامه]

‌ماده 7 ـ انتقال درآمدهاي مازاد 1 ـ شركتهاي [...ادامه]

‌ماده 8 ـ سيستم مالياتي ‌هر يك از طرف‌هاي متعاهد، شركت هواپيمايي تعيين [...ادامه]

‌ماده 9 ـ عوارض تأسيساتي و فرودگاهي ‌هر يك از طرف‌هاي متعاهد مي‌تواند [...ادامه]

‌ماده 10 ـ مقررات ظرفيت 1 ـ شركت‌هاي هواپيمايي [...ادامه]

‌ماده 11 ـ شناسايي گواهي‌نامه‌ها و پروانه‌ها ‌گواهي‌نامه‌هاي قابليت پرواز و گواهي‌نامه‌هاي صلاحيت [...ادامه]

‌ماده 12 ـ امنيت هوانوردي 1 ـ طرف‌هاي متعاهد [...ادامه]

‌ماده 13 ـ تعرفه‌هاي حمل و نقل هوايي 1 ـ [...ادامه]

‌ماده 14 ـ پرسنل فني و بازرگاني 1 ـ [...ادامه]

‌ماده 15 ـ تسليم آمار ‌مقام‌ها هواپيمايي هر طرف متعاهد، اطلاعات و آمار [...ادامه]

‌ماده 16 ـ مشاوره و اصلاحات 1 ـ هر [...ادامه]

‌ماده 17 ـ حل اختلاف 1 ـ هر گاه [...ادامه]

‌ماده 18 ـ فسخ ‌هر طرف متعاهد مي‌تواند در هر زمان قصد خود [...ادامه]

‌ماده 19 ـ مطابقت با كنوانسيون‌هاي چند جانبه ‌چنانچه موافقت‌نامه يا كنوانسيون چند [...ادامه]

‌ماده 20 ـ ثبت ‌اين موافقت‌نامه و كليه اصلاحات آن نزد سازمان بين‌المللي [...ادامه]

‌ماده 21 ـ لازم‌الاجرا شدن ‌اين موافقت‌نامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر طرف [...ادامه]

‌پيوست ‌پيوست موافقت‌نامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي [...ادامه]