عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 18 ـ

فسخ
‌هر طرف متعاهد مي‌تواند در هر زمان قصد خود را مبني بر فسخ اين موافقت‌نامه به طور كتبي به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد. ‌اين اعلام همان زمان به اطلاع‌سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري خواهد رسيد.)
‌در اين صورت موافقت‌نامه دوازده ماه پس از دريافت اعلام فسخ توسط طرف متعاهد ديگر فسخ خواهد شد، مگر آن كه اعلام فسخ پيش از پايان اين مدت با‌تراضي طرفين پس گرفته شود. ‌در صورت عدم اعلام و وصول از سوي طرف متعاهد ديگر، اعلام فسخ چهارده روز پس از وصول آن به سازمان بين‌المللي‌هواپيمايي كشوري دريافت شده تلقي خواهد شد.)