عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 9 ـ

عوارض تأسيساتي و فرودگاهي
‌هر يك از طرف‌هاي متعاهد مي‌تواند براي استفاده از فرودگاه‌ها و ساير تأسيسات تحت كنترل خود هزينه‌هاي عادلانه و مناسبي را وضع نمايد يا اجازه وضع آن‌را بدهد.
‌با وجود اين، هر يك از طرف‌هاي متعاهد موافقت دارد كه اين هزينه‌ها بر اساس عمل متقابل از آنچه هواپيماهاي ملي آن طرف متعاهد كه در سرويس‌هاي مشابه‌بين‌المللي تردد مي‌نمايد و براي استفاده از اين فرودگاه‌ها و تأسيسات ميپ‌ردازند، تجاوز نكند.