عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌فصل چهارم ـ شرايط حمايت از شركتهاي تعاوني توليد مسكن و شركتهاي تعاوني پس‌انداز و تأمين مسكن.