عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15129
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/11/15
  • تعداد مواد:27
  • دستگاه مجری:[وزارت مسكن و شهرسازي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/10/26

‌سياستها و خط مشي‌هاي سازماندهي، حمايت و نظارت بر بازار توليد و عرضه مسكن

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.26 بنا به پيشنهاد شماره 100.7868 مورخ 1374.6.7 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و‌چهارم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و جز "ج" بند (3) ماده (3) و ماده( 8) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت‌مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن ـ مصوب 1353 ـ و قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374 ـ سياستها و خط مشيهاي سازماندهي،‌حمايت و نظارت بر بازار توليد و عرضه مسكن را به شرح زر تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح