عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك

‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك كه از اين پس "‌طرفهاي متعاهد" ناميده مي‌شوند، با تمايل به توسعه و تنوع بيشتر روابط‌تجاري و ترغيب همكاري اقتصادي و بازرگاني بر پايه برابري و عدم تبعيض و حفظ منافع دو طرف تصميم به انعقاد اين موافقتنامه به شرح زير گرفتندـ

‌ماده 1ـ طرفهاي متعاهد برابر قوانين و مقررات داخلي خود، كليه اقدامات مناسب را در [...ادامه]

‌ماده 2ـ طرفهاي متعاهد از كالاهاي وارداتي و صادراتي، حقوق گمركي و ساير هزينه‌ها، بيشتر [...ادامه]

‌ماده 3ـ طرفهاي متعاهد موافقت مي‌نمايند كه مجوزهاي واردات و صادرات را براي آن دسته [...ادامه]

‌ماده 4ـ در چهارچوب اين موافقتنامه سازمانهاي صلاحيتدار دو كشور برحسب شرايطي كه براي محصولات [...ادامه]

‌ماده 5ـ واردات و صادرات كالا و خدمات براساس اين موافقتنامه و برابر قوانين و [...ادامه]

‌ماده 6ـ طرفهاي متعاهد براساس قوانين و مقررات داخلي جاري خود، واردات و صادرات كالاهاي [...ادامه]

‌ماده 7ـ كليه پرداختهاي ناشي از اين موافقتنامه با ارز آزاد قابل تبديل براساس قوانين [...ادامه]

‌ماده 8ـ هريك از طرفهاي متعاهد، موسسات اقتصادي در كشور خويش را به شركت در [...ادامه]

‌ماده 9ـ طرفهاي متعاهد به منظور تسهيل اجراي اين موافقتنامه، در خصوص برگزاري كميسيون مشتركي [...ادامه]

‌ماده 10ـ مقررات اين موافقتنامه شامل كليه قراردادهايي كه در مدت اعتبار اين موافقتنامه منعقد [...ادامه]

‌ماده 11ـ مفاد اين موافقتنامه در حقوق طرفهاي متعاهد به منظور اعمال هر نوع ممنوعيت [...ادامه]

‌ماده 12ـ اين موافقتنامه از تاريخ مبادله يادداشتهاي سياسي به وسيله طرفهاي متعاهد مبني بر [...ادامه]