عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15021
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/07/5
  • تعداد مواد:13
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/6/25

‌آيين‌نامه اجرايي قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.25 بنا به پيشنهاد شماره 2887 مورخ 1375.3.28 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده 16)‌قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان ـ مصوب 1375 ـ آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

‌ماده 1 ـ مشمولان قانون عبارتند از:

‌ماده 2 ـ مناطق مورد نياز ماده 1) قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان ـ [...ادامه]

‌ماد 3 ـ توزيع فارغ‌التحصيلان گروه‌هاي پزشكي و پيراپزشكي در مناطق مورد نياز با اولويت مناطق [...ادامه]

‌ماده 4 ـ كاردانهاي مبارزه با بيماريها و بهداشت خانواده و بهداشتكار دهان و دندان بر [...ادامه]

‌ماده 5 ـ در مورد بانوان مشمول قانون، ملاك احراز ازدواج و تاريخ آن، مندرجات شناسنامه [...ادامه]

‌ماده 6 ـ مراجع صدور گواهي پايان خدمات مشمولان قانون، توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش [...ادامه]

‌ماده 7 ـ با مشمولان بيمار طبق نظر شوراي عالي پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش [...ادامه]

‌ماده 8 ـ در جهت اعمال ضوابط ماده 4) قانون، مراكز آموزش موظفند تاريخ فراغت [...ادامه]

‌ماد 9 ـ خدمات بانوان متأهل فارغ‌التحصيل بعد از تاريخ 1360.3.4 كه به تبعيت از همسر [...ادامه]

‌ماده 10 ـ ملاك احراز استخدام رسمي معرفي‌نامه دستگاه ذيربط و آخرين حكم استخدامي رسمي كارمند [...ادامه]

‌ماده 11 ـ در اجراي ماده 2) قانون، مرجع صدور گواهي براي خانواده شهدا، بنياد [...ادامه]

‌ماده 12 ـ دستياراني كه به استناد ضوابط قانون متعهد خدمت مي‌شوند با انجام تعهدات قانوني [...ادامه]

‌ماده 13 ـ در مورد اعمال ضرايب مناطق محروم، جداول موضوع تصويب‌نامه شماره .8477ت .14732ه مورخ [...ادامه]

[امضاء] حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه