عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 10 ـ

ملاك احراز استخدام رسمي معرفي‌نامه دستگاه ذيربط و آخرين حكم استخدامي رسمي كارمند است.
‌تبصره ـ اين قبيل مستخدمان رسمي دولت، در صورتي مي‌توانند از تسهيلات پيش‌بيني شده در قانون استفاده كنند كه داراي مراكز بهداشتي و درماني مجاز‌باشند.