عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 13 ـ

در مورد اعمال ضرايب مناطق محروم، جداول موضوع تصويب‌نامه شماره .8477ت .14732ه مورخ 1374.7.10 ملاك عمل خواهد بود.


روابــــط صریـــــــــح