عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14970
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/5/7
  • تعداد مواد:8
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/4/24

‌اصلاحيه آيين‌نامه اصلاحي تبصره ( 69) قانون بودجه سال 1355 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.24 بنا به پيشنهاد شماره .10485‌د1. مورخ 1374.11.14 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، و به استناد تبصره 69) قانون بودجه سال 1355 كل كشور تصويب نمودـ
‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي تبصره 69) قانون بودجه سال 1355 كل كشور ـ موضوع تصويب‌نامه شماره 17134 مورخ 1364.5.30 ـ به شرح زير اصلاح‌مي‌شود:


روابط زیرمجموعه