عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ه ـ

ماده 3) به شرح زير اصلاح مي‌شودـ
‌ماده 3 ـ براي نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه شورايي به نام شوراي رفاه بازنشستگان و وظيفه‌بگيران كشور با تركيب زير تشكيل مي‌شودـ
1 ـ رييس سازمان بازنشستگي كشوري ‌به عنوان رييس شورا).
2 ـ معاون سازمان امور اداري و استخدامي كشور در امور نيروي انساني.
3 ـ نماينده شوراي سازمان بازنشستگي كشور.
4 دو نفر از بازنشستگان كشوري به انتخاب دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
‌تبصره ـ تصميمات شورا با اكثريت آرا معتبر است."


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه