عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ب ـ

در بند 3) ماده 2) بعد از كلمه "‌پرداخت" عبارت "‌قسمتي از" اضافه مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه