عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14956
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/20
  • تعداد مواد:3
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي][سازمان تامين اجتماعي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/4/6

‌آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به بند ( 1) ماده ( 81) قانون تأمين اجتماعي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.6 بنا به پيشنهاد شماره 51.20003 مورخ 1374.10.12 سازمان تأمين اجتماعي و به استناد تبصره 1) ماده واحده‌قانون الحاق يك تبصره به بند 1) ماده 81) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1374 ـ آيين‌نامه اجراي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه