عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 1 ـ

همرهان بيمه‌شدگان متوفي كه مجدداً ازدواج دايم كرده‌اند و به تبع آن مستمري آنها قطع شده است، از تاريخ فوت شوهر دوم مجدداً و با رعايت‌مقررات مربوط از مستمري ياد شده برخوردار مي‌شوند.
‌تبصره ـ مستمري آن دسته از همسران بيمه‌شدگان متوفي كه مشمول قانون تأمين اجتماعي بوده و شوهر دوم آنها قبل از تاريخ اجراي اين قانون فوقت كرده‌است، در صورتي كه شوهر دايم ديگري اختيار نكرده باشند، از تاريخ مراجعه و ارايه درخواست كتبي پرداخت مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح