عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 3 ـ

بار مالي ناشي از اجراي اين قانون صرفاً از محل سه درصد 3%) حق بيمه سهم دولت تأمين مي‌شود و سازمان برنامه و بودجه موظف است حق‌بيمه‌هاي سهم دولت را همه ساله و به طور علي‌الحساب در بودجه كل كشور منظور و به حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز كند.