عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14902
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/2/12
  • تعداد مواد:4
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/1/29

آيين نامه اجرايي بند«الف» تبصره (13)قانون بودجه سال 1375 كل كشور

هيئت وزيران درجلسه مورخ 1375/1/29 بنا به پيشنهاد شماره 48777 مورخ 1374/12/27 وزارت امور اقتصادي ودارايي وبه استناد بند «الف» تبصره 13)قانون بودجه سال 1375 کل کشور،آئيننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه