عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مورخ 1348/8/29

‌ماده واحده ـ

ماده 2 قانون مدني به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 2 ـ قوانين پانزده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم‌الاجرا است مگر آن كه در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.

روابــــط صریـــــــــح
روابط تنقیحی