عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1348

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 15/9/1348

نظر اداره حقوقي مورخ 25/3/1348

نظر اداره حقوقي مورخ 22/2/1348

نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي مورخ 10/4/1348

نظريّه ب. ش. ـ 14/4/1348 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

عدم تعقيب در دعاوي خانوادگي، عدم حضور در دعاوي خانوادگي

خسارت تأخير تأديه

توقيف حقوق وظيفه ورثه در قبال دين يا محكوميت مورث

بخشنامه 4994/7 ـ 27/9/1348 وزير دادگستري به كليه دادگاه‌ها و دادسراها و ثبت كل: چون وزارت دادگستري در هر نقطه‌اي كه لازم بداند ضرورت اجراي قانون مالك و مستأجر[*1] را [...ادامه]

‌قانون اصلاح بعضي از مواد قانون تشكيل شوراي داوري

‌قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع

‌قانون كمك هواشناسي ايران به صندوق كمكهاي داوطلبانه سازمان هواشناسي جهاني

‌قانون انبارهاي اختصاصي ذخيره واردات مورد احتياج صنعت نفت

‌قانون اصلاح ماده 56 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي

قانون افزايش سرمايه بانك سپه

‌قانون اجازه خريد يك فروند كشتي بيمارستاني به جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران

‌قانون نحوه پرداخت عوائد املاك واگذاري

‌قانون اجازه ضرب و انتشار سكه‌هاي مخصوصي به نام جشن فرخنده تاجگذاري اعليحضرتين

‌قانون اجازه عضويت ايران در كميته مشورتي بين‌المللي پنبه

اصلاح تبصره ماده 473 اصلاحي قانون آئين دادرسي كيفري طبق نامه شماره 981/ق اداره قوانين مجلس شوراي ملي تبصره ماده 473 اصلاحي قانون آئين دادرسي [...ادامه]

‌قانون اصلاح قسمت هفتم قانون الحاق دولت ايران به‌هفت قرارداد بين‌المللي دريايي (‌در مورد حفظ جان اشخاص در‌درياها)

قانون لغو عوارض دروازه‌اي

‌قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به دارايي وزراء و كارمندان دولت اعم از لشگري و كشوري و شهرداريها و مؤسسات‌وابسته به آنها

قانون موافقتنامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري چين مربوط به‌همكاري فني كشاورزي براي كاشت برنج

‌قانون اصلاح قانون پرداخت كمك كرايه مسكن به درجه‌داران و افراد كادر ثابت و همرديفان آنان مشمول قانون استخدام‌نيروهاي مسلح شاهنشاهي

‌قانون پيشگيري و مبارزه با خطرات سيل

‌قانون موافقتنامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فدرال‌المان درباره‌همكاري فني

قانون اصلاح ماده 19 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي

قانون حق ارشد گماشته امراء نيروهاي مسلح شاهنشاهي

قانون تشديد مجازات مرتكبين اصلي جرايم مندرج در قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش و اجازه موقوفي تعقيب و‌اجراي مجازات ساير مرتكبين جرايم مذكور

قانون امور تشكيلاتي و استخدامي‌وزارت امور خارجه

قانون برقراري مستمري درباره بازماندگان عده‌اي از كارمندان غير رسمي‌دولت كه قبل از تصويب لايحه قانون استخدام‌كشوري (31/3/1335) فوت شده‌اند و 8 نفر ديگر

قانون فارغ‌التحصيلان آموزشگاه خلباني هواپيماهاي سبك و هليكوپتر ارتش شاهنشاهي

‌قانون مصونيت سياسي دبيرخانه‌همكاريهاي عمران منطقه‌اي و كارمندان آن

‌قانون پرداخت فوق‌العاده افسران و افراد پليس راه

‌قانون اجازه پرداخت هزينه‌هاي اضافي عمليات نظامي‌فوق‌العاده نيروهاي مسلح شاهنشاهي

قانون مجازات تباني در معاملات دولتي

‌قانون بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان

‌قانون اجازه امضاء اسناد فروش و قبوض مربوط به انتقال املاك مشمول مرحله اول قانون اصلاحات ارضي به وسيله‌وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي به قائم‌مقامي‌زارعين مستنكف

‌قانون معافيت سيمانهاي صادر از كشور از حقوق و عوارض گمركي

‌قانون راجع به وجوه حاصله از شركت در امتحانات ورودي دانشگاه‌ها و مدارس عالي

‌قانون اجازه پرداخت كمك سالانه به مركز آموزش حرفه‌اي دفتر بين‌المللي كار و سهميه دولت ايران در طرح آسيايي‌بررسي نيروي انساني

‌قانون پروتكل‌الحاقي به عهدنامه مودت و اقامت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري اتريش

‌قانون اجازه تأسيس مؤسسات بخت‌آزمايي در مراكز جهانگردي براي سياحان

قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 كل كشور

‌قانون الحاق بند (‌د) به ماده 4 قانون اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها

‌قانون اصلاح بند الف و ب ماده 3 قانون استخدام موقت و بازنشستگي و بازخريد سوابق خدمتي درجه‌داران ارتش و‌ژاندارمري

‌قانون موافقتنامه فرهنگي بين دولتين شاهنشاهي ايران و جمهوري دموكراتيك الجزاير

‌قانون خريد اراضي كشاورزي براي تأمين نيازمنديهاي صنعتي و معدني

‌قانون تشكيل بانك تعاون كشاورزي ايران

قانون تأمين كادر پزشكي مورد نياز نيروهاي مسلح شاهنشاهي

‌قانون سلب عناوين و ضبط اموال تيمور بختيار (‌سپهبد بازنشسته)

‌قانون اجازه پرداخت سهميه دولت شاهنشاهي ايران در مؤسسه آسيايي توسعه اقتصادي

‌قانون اختيارات مالي و استخدامي‌سازمان بنادر و كشتيراني و تشكيل گارد بنادر و گمركات

‌قانون شركت سهامي‌تأسيسات ساختمان

‌قانون اجازه پرداخت سهميه ايران در سازمان عمران منطقه‌اي

‌قانون اصلاحيه موافقتنامه‌همكاري بين دولت ايران و دولت ممالك متحده آمريكا راجع به استفاده‌هاي غير نظامي‌از انرژي‌اتمي

‌قانون موافقتنامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت ممالك متحده آمريكا و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي‌براي اعمال‌اقدامات تأميني

‌قانون قرارداد بين ايران و جمهوري فدرال‌المان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف از درآمد و ثروت

‌قانون قرارداد پيمانكاري اكتشاف و توليد بين شركت ملي نفت ايران و شركتهاي اروپايي

قانون تخفيف كارمزد باربري گمركي و استفاده از انبارهاي اختصاصي

قانون اصلاح قانون مربوط به اعطاي درجات موقت به افسران نيروهاي هوايي و دريايي ارتش

‌قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه

قانون اجازه مبادله قرارداد نفت با شركت كنتينانتال

‌قانون عهدنامه مودت بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري كره

‌قانون اصلاح ماده 2 قانون مدني

‌قانون تأمين هزينه خدمات قرنطينه‌اي كشور

‌قانون معافيت گمركي و عوارض غير گمركي كالاهايي كه تحت رژيم كابوتاژ حمل مي‌شود

‌قانون تحصيل اعتبار جهت تقويت نيروهاي دفاعي كشور

‌قانون تكميلي قانون سهيم كردن كارگران در منافع كارگاههاي صنعتي و توليدي

‌قانون تأمين كسري سال 1348 صندوق بازنشستگي ژاندارمري كل كشور

‌قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به موافقتنامه گمركي مربوط به وسائل رفاه مختص دريانوردان

‌قانون اصلاح بعضي از مواد موافقتنامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي بلژيك راجع به سرويسهاي حمل و‌نقل هوايي مابين قلمرو دو دولت و ماوراء آنها

قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به موافقتنامه گمركي ورود موقت وسائل علمي

‌قانون اجازه واگذاري اراضي وزارت جنگ به كانون بازنشستگان نيروهاي مسلح شاهنشاهي

‌متن مصوب كميسيون دارايي مجلسين دائر به اجازه تأمين هزينه عمليات مربوط به احداث پل مشترك راه‌آهن بر روي‌رودخانه مرزي آستارا و ساختمان خطوط راه‌آهن در آستاراي ايران

‌قانون افزايش اعتبارات عمراني برنامه چهارم

‌قانون تشكيل مؤسسه تحقيقات منابع طبيعي

‌قانون پيمان بين‌المللي منع گسترش سلاحهاي هسته‌اي

‌قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

قانون عهدنامه مودت و موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تونس

‌قانون بودجه سال 1349 مجلس شوراي ملي

‌قانون اعتبارات اضافي سال 1348

‌قانون تفريغ بودجه سال 1346 مجلس شوراي ملي

‌قانون الحاق يك تبصره به ماده اول قانون تأسيس كتابخانه عمومي‌در تمام شهرها

‌قانون تشكيل شوراي آموزش و پرورش منطقه‌اي

قانون تكميل‌نامه‌هاي مبادله شده بر اساس قانون جلب سرمايه‌هاي خصوصي كشورهاي متحده آمريكا (‌مصوب20/4/1336)

قانون اصلاح ماده 977 و تبصره ماده 988 قانون مدني (‌كتاب تابعيت)

‌قانون تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

‌قانون موافقت‌نامه راجع به خط مرزي حد فاصل فلات قاره بين ايران و قطر

‌قانون اصلاح پاره‌اي مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب (1345.12.28) و الحاق موادي به قانون مذكور

‌قانون بودجه سال 1349 كل كشور

بودجه اداري و استخدامي سال 1349 سازمان برنامه

قرارداد پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي كه در ليسبون مورد تجديد نظر واقع شده است بر اساس قانون اجازه الحاق دولت ايران به اتحاديه عمومي‌بين المللي معروف به پاريس براي حمليت [...ادامه]

تغيير نام شركت سهامي‌برق منطقه‌اي كرمان به شركت سهامي‌برق منطقه‌اي جنوب شرقي ايران

- رونوشت نامه شماره 4802 مورخ 30/7/1348 مجلس سنا جناب آقاي هويدا نخست وزير [...ادامه]

بودجه سازمان غله كشور در شش‌ماهه دوم سال 1348 از محل در آمد عمومي‌   بودجه سازمان غله كشور در شش‌ماهه دوم سال 1348 از محل در آمد عمومي‌ برآورد هزيه دستگاه [...ادامه]

اصلاح بودجه سال 1348 وزارت علوم و آموزش عالي كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در قبال تقاضاي دولت، اصلاح بودجه سال 1348 وزارت علوم [...ادامه]

اصلاح بودجه سال 1348 مركز تحقيقات و آموزش پزشكي فيروزگر كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در قبال تقاضاي دولت اصلاح بودجه سال1348 مركز تحقيقات و [...ادامه]

بودجه كارخانه شير پاستوريزه تهران در شش‌ماهه دوم سال 1348 از محل درآمد عمومي برآورد هزينه دستگاه بر حسب مواد هزينه جمع كل 13000000 ريال فصل اول هزينه‌هاي جاري 13000000 ريال ماده 7 ـ مواد [...ادامه]

اصلاح بودجه سال 1348 ژاندارمري كل كشور كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در قبال تقاضاي دولت، اصلاح بودجه سال 1348 ژاندارمري كل كشور [...ادامه]

آئين‌نامه مالي و حسابداري انجمن توانبخشي

آئين‌نامه و مقررات حفاظتي ماشينهاي بهم زن و مخلوط كنندهماشينهاي بهم زن ماشينهاي مخلوط كننده بشكه‌هاي مخلوط كننده

‌آيين‌نامه اجرايي ماده «1» قانون اجازه كشت محدود خشخاش و صدور ترياك

آئين‌نامه حداقل مزد شورايعالي كار در جلسه مورخ 15/12/1347 آئين‌نامه حداقل مزد كارگر عادي را به استناد ماده 22 [...ادامه]

آئين‌نامه و مقررات حفاظت در ريخته گري ـ آهنگري ـ جوشكاري

آئين‌نامه و مقررات حفاظتي پرسها

آئين‌نامه انتخاب نمايندگان كارگران و كارفرمايان در شوراي كارگاه و هيأت حل اختلاف شورايعالي كار در جلسه مورخ 7/12/1347 آئين‌نامه انتخاب نمايندگان كارگران و كارفرمايان در شوراي كارگاه و [...ادامه]

آئين‌نامه تنظيم امور اعلانات هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/1/1348 بنا به پيشنهاد شماره 3328/ط م 5349/م د مورخ 4/12/1347 [...ادامه]

تغييرات و اصلاحات آئين‌نامه استخدام پيماني هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1347 بنا به پيشنهاد شماره 45042/ط م 22/11/1347 سازمان امور اداري [...ادامه]

آئين‌نامه داروخانه‌ها

آئين‌نامه مترجمان رسمي نظر بماده سوم قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي ‌مصوب [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي قانون استرداد اراضي واگذاري از زارعين معتاد به مواد مخدر

‌آيين‌نامه استخدامي‌سازمان بيمه‌هاي اجتماعي

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (1) قانون اجازه كشت محدود خشخاش و صدور ترياك

تغييرات و اصلاحات آئين‌نامه فوق‌العاده روزانه مستخدمين هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1347 بنا به پيشنهاد شماره 46731/ط م مورخ 11/12/1347 سازمان امور [...ادامه]

دو تبصره اضافي به مواد 22 و 160 آئين‌نامه راهنمائي و رانندگي مصوب 1347 نظر به ماده 276 قانون مجازات عمومي دو تبصره به شرح زير به آيين نامه راهنمائي [...ادامه]

آيئن نامه قبوض مخصوص پرداخت اقساط بهاي املاك موضوع تبصره1 ماده 20 قانون نوسازي و عمران شهري هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/4/1348 بنا به پيشنهاد شماره 1802/1 مورخ 8/3/1348 وزارت كشور آئين‌نامه [...ادامه]

- جناب آقاي نخست وزير پيرو نامه شماره 3113/91 ل ق مورخ 19/10/1346 در مورد [...ادامه]

آئين‌نامه نحوه تعيين و تشخيص و پرداخت حق كسب و پيشه يا تجارت هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/4/1348 بنا به پيشنهاد شماره 1802/1 مورخ 8/2/1348 وزارت كشور و [...ادامه]

آئين‌نامه اجراي تبصره «2» ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/4/1348 بنا به پيشنهاد شماره 1802/1 مورخ 8/2/48 وزارت كشور و [...ادامه]

‌آيين‌نامه انتظامي‌پزشكي

آئين‌نامه ترتيب مميزي و تشخيص و طرز وصول عوارض(‌موضوع تبصره 1 ماده 2‌) هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/4/1348 بنا به پيشنهاد شماره 1802/1 مورخ 8/2/1348 وزارت كشور در [...ادامه]

آئين‌نامه راجع به گواهينامه رانندگي قايقها هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/4/1348 بنا به پيشنهاد شماره 9/101 مورخ 20/3/1348 وزارت دارائي و [...ادامه]

آئين‌نامه و مقررات حفاظتي در ماشينهاي كنكاسور ـ خردكن ـ آسياب

‌آيين‌نامه اجرايي ماده 16 قانون بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان در مورد بيمه‌هاي درماني روستاييان

آئين‌نامه اجرائي ماده 50 قانون آب و نحوه ملي شدن آن هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/4/48 به استناد ماده 66 قانون آب و نحوه ملي شدن [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي ماده 96 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي

‌متمم آيين‌نامه فوق‌العاده سختي خدمت كادر تخصصي نيروي هوايي شاهنشاهي ‌با توجه به ماده 7 قانون مربوط به الحاق موادي به قانون استخدام نيروهاي مسلح [...ادامه]

آئين‌نامه و مقررات حفاظتي ماشينهاي افزار(ماشين مته‌، ماشين توتراش‌، ماشين تراش)

آئين‌نامه طرز اجراي تصميمات شوراي داوري در امور مدني در اجراي ماده 18 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون تشكيل شوراي داوري (مصوب فروردين 1348 )آئين‌نامه طرز اجراي تصميمات شوراي داوري در امور مدني بشرح زير تصويب مي‌شود:

آئين‌نامه اجرائي فصل سوم قانون آب و نحوه ملي شدن آن هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/6/1348 بنا به پيشنهاد شماره 450/142/3066 مورخ 9/2/48 وزارت آب و [...ادامه]

آئين نامه هاي اجرايي مواد 3 و4 و5 و6 و7 و9 قانون اجازه كشت محدود خشخاش و صدور ترياك مصوب اسفند ماه 1347

‌آيين‌نامه حق مرغوبيت موضوع ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري

‌آيين‌نامه اجرايي ماده 31 قانون نوسازي و عمران شهري

آئين‌نامه معاملات سازمان غله كشور

‌آيين‌نامه اجراي ماليات اراضي باير موضوع تبصره 4 ماده 214 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28/12/1345

آئين‌نامه اجرائي تبصره 3 ماده 6 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/11/48 بنا به پيشنهاد شماره 29100 مورخ 18/9/48 وزارت اصلاحات ارضي [...ادامه]

نظر به ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب اسفندماه 1310تبصره زير به عنوان تبصره 3 بذيل ماده 120 آئين‌نامه قانون ثبت املاك اضافه مي‌شود‌: عطف بنامه شماره 14004/3 ـ 17/9/48 اشعار مي‌دارد. نظر به ماده 26 قانون ثبت اسناد و [...ادامه]

آئين‌نامه حفاظت حمل و نقل‌.ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

آئين‌نامه طرز اجراي بازرسي سازمان بازرسي شاهنشاهي

‌آيين‌نامه سازمان بنادر و كشتيراني

‌آيين‌نامه منابع درآمد صندوق تأمين خسارتهاي بدني موضوع ماده 11 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث

‌اساسنامه بانك تعاون كشاورزي ايران

‌اساسنامه سازمان مركزي تعاون روستايي ايران

‌اساسنامه شركت سهامي‌توليد و انتقال نيروي برق ايران (‌توانير) ‌با توجه به ماده 3 قانون تأسيس وزارت آب و برق شركتي به نام شركت [...ادامه]

‌اساسنامه سازمان عمران قزوين

‌اساسنامه شركت سهامي‌سازمان آب منطقه‌اي تهران

‌اساسنامه مركز تحقيقات روستايي

‌اساسنامه شركت سهامي‌سازمان آب منطقه‌اي جنوب شرقي

‌اساسنامه شركت سهامي‌نمايشگاه‌هاي بين‌المللي ايران ‌در اجراي تبصره 1 ماده واحده قانون تشكيل شركت سهامي ‌نمايشگاه‌هاي بين‌المللي ايراني اساسنامه شركت مزبور [...ادامه]

‌اساسنامه شركت سهامي‌سازمان آب و برق آذربايجان

‌اساسنامه شركت سهامي‌كشت و صنعت جيرفت

‌اساسنامه شركت سهامي‌عمران منطقه غرب ايران

‌اساسنامه شركت سهامي‌برق منطقه‌اي غرب ‌در اجراي بند (‌و) از ماده يك و ماده 3 قانون تأسيس وزارت آب و برق [...ادامه]

‌اساسنامه شركت سهامي‌خدمات مهندسي آب و برق

تصميم متخذه كميسيون بودجه دائر به اصلاح بودجه سال 1347 وزارت آب و برق كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در قبال تقاضاي دولت‌، اصلاح بودجه سال 1347 در تاريخ [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بودجه دائر به اصلاح بودجه سال 1347 انستيتو خواروبار و تغذيه ايران كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در قبال تقاضاي دولت‌، اصلاح بودجه سال 1347 انستيتو خواروبار [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بودجه دائر باصلاح بودجه سال 1347 وزارت پست و تلگراف و تلفن كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در قبال تقاضاي دولت‌، اصلاح بودجه سال 1347 وزارت پست و [...ادامه]

تصميم‌متخذه كميسيون بودجه دائر به اصلاح بودجه سال 1347 دادسراي ديوان محاسبات كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در قبال تقاضاي دولت‌، اصلاح بودجه سال 1347 دادسراي ديوان [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بودجه دائر باصلاح بودجه سال 1347 وزارت فرهنگ و هنر كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در قبال تقاضاي دولت‌، اصلاح بودجه سال 1347 وزارت فرهنگ [...ادامه]

تصميم كميسيون بودجه دائر به اصلاح بودجه سال 1347 وزارت كار و امور اجتماعي كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در قبال تقاضاي دولت‌، اصلاح بودجه سال 1347 وزارت كار [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بوجه دائر به اصلاح بودجه سال 1347 وزارت منابع طبيعي كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در قبال تقاضاي دولت‌، اصلاح بودجه سال 1347 وزارت منابع طبيعي [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بوجه دائر به اصلاح بودجه سال 1347 وزارت كشاورزي كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در قبال تقاضاي دولت‌، اصلاح بودجه سال 1347 وزارت كشاورزي را [...ادامه]

تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسكناس تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسكناس كه طي نامه شماره 938 مورخ [...ادامه]

‌تصميم قانوني داير به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسكناس تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسكناس كه از طرف مجلس شوراي ملي [...ادامه]

‌تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين شوراي ملي و سنا در مورد مقاوله‌نامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت‌ جمهوري فرانسه

تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين شوراي ملي و سنا در مورد موافقتنامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت‌جمهوري فدرال‌المان درباره كمك مالي

‌تصميم متخذه كميسيون مشترك دارايي مجلسين داير به الحاق بند 8 به ماده 5 الحاقي به آيين‌نامه اجرايي قسمت اول‌تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 كل كشور تصميمه متخذه كميسيون مشترك دارائي مجلسين دائر به الحاق بند 8 به ماده 5 الحاقي به [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بودجه دائر باجازه استفاده از اعتبار هزينه‌هاي پيش بيني نشده موضوع رديف 5901 قانون بودجه سال 1348 كل كشور كمسيون بودجه در جلسه 14 تير ماه 1348 تقاضاي وزارت دارائي را مورد رسيدگي قرار [...ادامه]

تصميم قانوني دائر به انتخاب يكنفر ناظر جهت شركت در هيئت نظارت بيمه هاي اجتماعي كارگران تصميم قانوني دائر به انتخاب يكنفر ناظر جهت شركت در هيئت نظارت بيمه هاي اجتماعي كارگران [...ادامه]

تصميم قانوني دائر به انتخاب يك نفر ناظر جهت شركت در هيئت نظارت بيمه‌هاي اجتماعي كارگران تصميم قانوني دائر به انتخاب يكنفر ناظر جهت شركت در هيئت نظارت بيمههاي اجتماعي كارگران كه [...ادامه]

‌تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين راجع به موافقتنامه‌همكاري اقتصادي و فني بين دولت شاهنشاهي ايران و‌دولت جمهوري سوسياليستي چكسلواكي

‌تصميم قانوني دائر به اصلاح مواد 13 و 155 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي ملي«مصوب 22/8/1348»

تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به اجازه استفاده از اعتبار هزينه‌هاي پيش بيني نشده موضوع رديف 5901 قانون بودجه سال 1348 كل كشور تصميم متخذه كميسيون بوجه مجلس شوراي ملي دائر به اجازه استفاده از اعتبار هزينه‌هاي پيش بيني [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به اصلاح و بودجه سال 1348 وزارت كار و امور اجتماعي تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر باصلاع بودجه سال 1348 وزارت كار و امور [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر باصلاح بودجه سال 1348 وزارت اطلاعات تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر باصلاح بودجه سال 1348 وزارت اطلاعات كه طي [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بودجه دائر به اجازه استفاده از اعتبار هزينه‌هاي پيش بيني نشده موضوع رديف 5901 قانون بودجه سال 1348 كل كشور تصميم متخذه كميسيون بودجه دائر به اجازه استفاده از اعتبار هزينه‌هاي پيش بيني نشده موضوع رديف [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به اصلاح بودجه سال 1348 سازمان همكاريهاي عمران منطقه اي تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر باصلاح بودجه سال 1348 سازمان همكاريهاي عمران منطقه [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر باصلاح بودجه سال 1348 وزارت جنگ كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در قبال تقاضاي دولت‌، اصلاح بودجه سال 1348 وزارت جنگ [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به اصلاح بودجه سال 1348 وزارت اقتصاد تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به اصلاح بودجه سال 1348 وزارت اقتصاد كه [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي راجع به‌‌بودجه سازمان مركزي شركتها در شش‌ماهه دوم سال 1348 از محل درآمد عمومي تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي راجع به بودجه سازمان مركزي شركتها در شش ‌ماهه [...ادامه]

‌تصميم متخذه كميسيون امور خارجه مجلسين دائر به اجازه استخدام يك نفر گوينده زبان عربي جهت وزارت اطلاعات

‌تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين در مورد موافقتنامه‌ همكاري اقتصادي و فني بين دولت شاهنشاهي ايران و‌دولت جمهوري سوسياليستي روماني

‌تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين در مورد مقاوله‌نامه مالي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه‌جهت تأمين اعتبار سد رضا شاه كبير

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/4/1348 بنا به پبشنهاد شماره 4551/1 مورخ 3/4/1348 وزارت كشور و [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/4/1348 بنا به پيشنهاد شماره 5958 مورخ 4/3/1348 وزارت اصلاحات ارضي [...ادامه]

- هيئت وزيران د رجلسه مورخ 15/6/1348 بنا به پيشنهاد شماره 588/م مورخ 18/4/1348 وزارت اقتصاد و [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/6/1348 بنا به پيشنهاد شماره 19180 مورخ 15/6/1348 وزارت اصلاحات ارضي [...ادامه]

- هيئت وزيران د رجلسه مورخ 6/10/1348 بنا به پيشنهاد شماره 5603/7 مورخ 5/9/1348 وزارت دادگستري ماده9 [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/10/1348 بنا به پيشنهاد شماره 30764 مورخ 6/10/1348 وزارت اصلاحات ارضي [...ادامه]

تصويبنامه كميسيون برنامه مجلسين دائر باجازه افزايش سطح اعتبارات عمراني سال 1348

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/11/1348 تصويب نمودند ماده 25 تصويبنامه شماره 8124 مورخ 21/4/1348 بشرح [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/11/1348 بنابر پيشنهاد شماره 24/12449 مورخ 7/11/1348 وزارت دارائي و باستناد [...ادامه]

اصلاح تصويبنامه شماره 3844 ـ 1/5/1346 مربوط به آئين‌نامه اجرائي قانون مؤسسات حمل و نقل و تعمير گاهها و گاراژهاي عمومي هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1347 بنا به پيشنهاد شماره 23603 ـ 18/9/1347 وزارت كشور و [...ادامه]

تعرفه

عدم پرداخت خسارت تأخير تأديه ايام بعد از تاريخ توقف به‌طلبكاران وثيقه‌دار تاجر ورشكسته رأي وحدت رويه شماره 155 مورخ 14/12/1347 راجع به اختلاف نظر بين دو شعبه اول [...ادامه]

مابه‌التفاوت ناشي از اشتباه محاسبه در حقوق و خسارت ناشي از تأخير تأديه مابه‌التفاوت مزبورآراي سال 1348 رأي وحدت رويه شماره 156 مورخ 20/1/1348 وزارت دارايي با ارسال رونوشت آراي شماره 226/455/5 [...ادامه]

ارجاع امر حقوقي پس از نقص حكم در مرحله فرجام به شعبه دادگاه استان همان حوزه كه به امور جنايي رسيدگي مي‌كند رأي وحدت رويه شماره 169 مورخ 28/3/1348 رئيس دادگاه جنايي و قائم مقام دادگاه‌هاي استان كرمان [...ادامه]

مرجع صالح در رسيدگي به دعاوي مطروحه بين مالك و زارع رأي وحدت رويه شماره 190 مورخ 1/11/1348 وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي اشعار داشته‌اند [...ادامه]

‌لايحه قانوني تشكيل هيأت امناي مؤسسه تحقيقات و برنامه‌ريزي عملي و آموزشي

‌لايحه قانوني اجازه انتقال مروجين دستگاه ترويج خانه‌داري از وزارت آباداني و مسكن به وزارت اصلاحات ارضي و‌تعاون روستايي

‌آيين‌نامه‌ الغاء اجازه تأسيس مدارس غير دولتي

در مواردي كه شعب ديگر دادگاه استان به علت سابقه اظهار نظر ممنوع از رسيدگي باشند ارجاع امر حقوقي پس از نقض حكم در مرحله فرجامي به شعبه دادگاه استان همان حوزه كه به امور جنائي رسيدگي مي كند خالي از اشكال است. ارجاع امر حقوقي پس از نقص حكم در مرحله فرجام به شعبه دادگاه استان همان حوزه [...ادامه]

طلبكاران ورشكسته اعم از اينكه وثيقه داشته باشند يا نه، حق مطالبه خسارت تأخير تأديه ايام بعد از توقف را ندارند عدم پرداخت خسارت تأخير تأديه ايام بعد از تاريخ توقف به طلبكاران وثيقه‌دار تاجر ورشكسته رأي [...ادامه]

مطالبه كاركنان دولت از باب اشتباه محاسبه احتياج به اقامه دعوي براي اثبات استحقاق ندارد و خسارت تأخير به آن تعلق نمي گيرد. مابه‌التفاوت ناشي از اشتباه محاسبه در حقوق و خسارت ناشي از تأخير تأديه مابه‌التفاوت مزبور آراي [...ادامه]

صلاحيت سازمان اصلاحات ارضي در اختلاف ناشيه بين مالك و زارع / رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور مرجع صالح در رسيدگي به دعاوي مطروحه بين مالك و زارع رأي وحدت رويه شماره 190 [...ادامه]

شرط فعل از مواد مربوطه به احكام شرط فعل اثباتاً يا نفياً استفاده نمي شود كه تخلف از [...ادامه]

مطالبه خسارت حق الوكاله چون خواسته دعوي كه به عنوان خسارت حق الوكاله عمل اجرايي از ناحيه فرجام خوانده مورد [...ادامه]

- شورايعالي كار در جلسه مورخ 15/12/1347 جدول تقسيم بندي مناطق كشور را به استناد مواد 2 [...ادامه]

- شورايعالي كار در جلسه مورخ 15/12/1347 ماده 55 آئين‌نامه سازمانهاي كارگري و كارفرمائي [...ادامه]

آئين‌نامه نحوه واگذاري املاك به شركتها و مؤسسات و شرايط فسخ قراردادها هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/4/1348 بنا به پيشنهاد شماره 1802/1 مورخ 8/2/1348 وزارت كشور و [...ادامه]