عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :7242
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1348/09/25
  • شماره دستور اجرا :27852
  • تاریخ دستور اجرا :1348/9/17
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
مصوبه‌‌ مجلس سنا مورخ 1348/8/26
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي مورخ 1348/8/29

‌قانون اصلاح ماده 2 قانون مدني