عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 2 ـ

شركت سرمايه‌گذاري شاهد به ازاي هر يك هزار نفر عضو ايثارگران ‌فرزندان شهدا) مي‌تواند يك بار از تسهيلات موضوع اين آيين‌نامه بهره‌مند گردد.