عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :15157
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1375/12/21
  • شماره ابلاغ :126674/ت17748ه
  • تاریخ ابلاغ :1375/12/8
  • تعداد مواد:8
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1375/11/28

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره( 38) قانون بودجه سال 1376 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه مورخه 1375/11/28 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه ‌در اجراي تبصره(38) قانون بودجه سال 1376 كل كشور با توجه به ماده(8) قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران ـ ‌مصوب 1373 ـ آيين‌نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

روابــــط صریـــــــــح