عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده چهل و هشتم

اين قرارداد براي امضاي کليه دول عضو سازمان ملل متحد يا يک سازمان تخصصي و نيز هر کشور پيوسته به اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري و هر کشور ديگري که به اين منظور از طرف مجمع عمومي سازمان ملل متحد دعوت گردد به طريق زير مفتوح خواهد بود.
تا 31 اکتبر 1961 در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتريش و از آن پس تا 31 مارس 1962 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورک.