عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/10780 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/10/13

ترک انفاق و پرداخت نفقه پس از تحقق بزه

پرداخت نفقه پس از تحقيق بزه موجب صدور قرار موقوفي تعقيب نيست 0