عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

سئوال

با توجه به اينکه نفقه زمان حال داراي وصف جزائي است منظور از زمان حال چه زماني است و درصورتيکه زوج مدتي پس از طرح شکايت زوجه مبلغي بعنوان نفقه پرد اخت نمايد آيا با پرداخت نفقه ميتوان قرار موقوفي تعقيب متهم را صادر نمود يا خير؟