عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه اداره حقوقي

1- هرچند از کلمه حال، زمان حاضر مستفاد ميگردد، اما در مسائل مربوط بترک انفاق زمان حال را ميتوان از زمان طرح شکايت کيفري محسوب نمود و بهرحال تشخيص موضوع با مرجع رسيدگي کننده است 0
2- بنا به صراحت ماده 22 قانون حمايت خانواده تعقيب زوج، متهم به ترک انفاق زوجه، فقط با استرداد شکايت يا وقوع طلاق موقوف ميشود. بنابر اين پس از تحقق ترک انفاق پرداخت نفقه موجب موقوفي تعقيب نخواهد بود مگر آنکه زوجه از شکايت خود اعلام انصراف نمايد. جدا از مراتب فوق رأي وحدت رويه شماره 525 مورخ 29/1/68 نيز عدم تعقيب کيفري را موکول به احراز گذشت زوجه نموده است.


روابــــط صریـــــــــح