جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1378 > قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب(در امور كيفري)( داراي تمديد / تنفيذ, مرتبط, ناسخ, نظريه اداره کل حقوقي)
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
15911 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1378/8/18  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
36639 شماره دستور اجرا
[وزارت دادگستري]
دستگاه مجري
308 تعداد مواد
1378/6/28 تاريخ تصويب
مجلس شوراي اسلامي ، كميسيون امور قضائي و حقوقي مرجع تصويب
توضيحات تصويب
1378/6/31 تاريخ تاييد
شوراي نگهبان مرجع تاييد
توضيحات تاييد
   

 
كتاب دوم - در امور كيفري   
‌باب اول ـ ‌كشف جرم و تحقيقات مقدماتي  
‌باب دوم ـ ‌كيفيت محاكمه  
‌باب سوم ـ تجديدنظر احكام  
‌باب چهارم ـ ‌اعاده دادرسي  
‌باب پنجم ـ ‌اجراي احكام  
‌باب ششم ـ ‌هزينه دادرسي  
[امضا] قانون فوق مشتمل بر سيصدو هشت ماده و هشتاد و چهار تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي در [...ادامه]  
روابط صر یــح
داراي ناسخ ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1393 > قانون آيين دادرسي كيفري > بخش هفتم ـ ساير مقررات > ماده570 ـ
داراي تمديد / تنفيذ ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1384 > قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري
داراي تمديد / تنفيذ ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1384 > قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري > ماده واحده ـ
داراي تمديد / تنفيذ ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1382 > قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري)
داراي تمديد / تنفيذ ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1381 > ‌قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون آئين دادرسي ‌دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب (‌در امور كيفري) > ‌ماده واحده ـ
داراي تمديد / تنفيذ ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1387 > قانون تمديد مدت اجراء آزمايشي قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378
داراي تمديد / تنفيذ ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1388 > تمديد مدت آزمايشي قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378
داراي تمديد / تنفيذ ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1389 > تمديد مدت آزمايشي قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1312 > ‌قانون مجازات مرتكبين قاچاق > باب اول ـ قاچاق اموال موضوع عايدات دولت > فصل دوم ـ وظايف و اختيارات مأمورين كشف و تعقيب قاچاق و پاداش كاشفين و غيره > ‌ماده 12 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1361 > ‌قانون توزيع عادلانه آب > ‌فصل چهارم ـ وظايف و اختيارات > ‌صدور پروانه مصرف معقول > ‌ماده 30 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1380 > آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در اجراي ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها اقدامات تأميني و تربيتي كشور (مصوب 6/11/1364) > بخش سه: رابطه زنداني با خارج از زندان > فصل سوم ـ مرخصي > ماده 214 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1384 > آيين‌نامه موضوع ماده (189) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (134) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران > ماده 10 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1384 > آئين‎نامه موضوع ماده16 قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي (7/11/1383) > فصل چهارم ـ دادخواهي و مقررات مختلفه: > ماده 25ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1372 > ‌قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها > ‌ماده 3 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1381 > آئين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب مصوب 15/3/1373 و اصلاحات بعدي > ماده 29 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1381 > ‌قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب > ‌ماده واحده ـ > 1 ـ ماده (3) و تبصره‌هاي (2) و (3) آن به شرح زير اصلاح و سه تبصره به‌عنوان تبصره‌هاي (4)، (5) و (6) به آن الحاق مي‌گردد: > ح ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1381 > ‌قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب > ‌ماده واحده ـ > 10 ـ تبصره ذيل ماده (20) حذف و هفت تبصره به شرح زير به آن ماده الحاق‌مي‌گردد: > ‌تبصره 1 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1381 > ‌قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب > ‌ماده واحده ـ > 10 ـ تبصره ذيل ماده (20) حذف و هفت تبصره به شرح زير به آن ماده الحاق‌مي‌گردد: > ‌تبصره 4 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1382 > ‌قانون هيأت منصفه > ‌ماده 9 -
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1382 > ‌قانون هيأت منصفه > ‌ماده 11 -
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1356 > قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري > ‌فصل پنجم ـ تعليق تعقيب و اعاده دادرسي در مراجع دادگستري: > ‌ماده 23 – > ‌تبصره ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1384 > دستورالعمل ساماندهي نظارت بر تردد مراجعين و ارتقاء رفتار سازماني در قوه قضائيه > طرح جامع رفع اطاله دادرسي > دستورالعمل شماره 2 > فصل دوم ـ ساماندهي دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهاي استاندارد > ب‌ ـ استفاده از فرمهاي جديد و اصلاح فرمهاي سابق (استاندارد شده) در جريان دادرسي > (ب ـ 5) ـ فرم دادخواست تجديد نظر
داراي نظريه اداره کل حقوقي ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1393 > نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 2040/93/7 ـ 28/8/1393
نسخ ضمني براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1359 > لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها > ‌ماده 6 ـ  
جايگزين براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1373 > ‌قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب > ‌ماده 23 ـ  
جايگزين براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1373 > ‌قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب > ‌ماده 24 ـ  
جايگزين براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1373 > ‌قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب > ‌ماده 25 ـ  
جايگزين براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1373 > ‌قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب > ‌ماده 28 ـ  
جايگزين براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1373 > ‌قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب > ‌ماده 29 ـ  
جايگزين براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1373 > ‌قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب > ‌ماده 30 ـ  
جايگزين براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1373 > ‌قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب > ‌ماده 32 ـ  
جايگزين براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1373 > ‌قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب > ‌ماده 33 ـ  
جايگزين براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1373 > ‌قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب > ‌ماده 28 ـ > ‌تبصره 2 ـ 
جايگزين براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1373 > ‌قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب > ‌ماده 28 ـ > ‌تبصره 3 ـ 
روابط صریح زیرمجموعه
> ‌باب ششم ـ ‌هزينه دادرسي > ‌ماده 308 - ناسخ برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1290 > ‌قوانين موقتي محاكمات جزايي (‌آيين دادرسي كيفري)
 

> ‌باب ششم ـ ‌هزينه دادرسي > ‌ماده 308 - ناسخ برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1311 > ‌قانون اصلاح اصول محاكمات جزايي
 

> ‌باب ششم ـ ‌هزينه دادرسي > ‌ماده 308 - ناسخ برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1361 > ‌قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري
 

> ‌باب ششم ـ ‌هزينه دادرسي > ‌ماده 308 - ناسخ برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1337 > ‌لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد قانون آيين‌نامه دادرسي كيفري‌
 

> ‌باب سوم ـ تجديدنظر احكام > ‌فصل سوم - ديوان عالي كشور و هيأت عمومي > ‌ماده 270 - نسخ ضمني برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1319 > قانون امور حسبي > ‌باب اول ـ در كليات > ‌ماده 43 ـ