عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي ، كميسيون امور قضائي و حقوقي در تاریخ 1378/6/28

[امضا]

قانون فوق مشتمل بر سيصدو هشت ماده و هشتاد و چهار تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي در جلسه روز يكشنبه مورخ بيست و هشت شهريور يكهزار و سيصدو هفتاد و هشت كميسيون امور قضائي و حقوقي تصويب و در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هشت با سه سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت شده بود در تاريخ 1378/6/31 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري