عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1378

قانون بودجه سال 1379 كل كشور

نظريه 6609/7 ـ 11/9/1378 اداره کل حقوقي قوه قضائيه

وقف عام از پرداخت هزينه دادرسي معاف است.

استرداد هزينه دادرسي زائد بر تعرفه قانوني اشکالي ندارد

دعوي ورشکستگي غير مالي بوده و هزينه دادرسي غير مالي به آن تعلق مي گيرد

دعوي ابطال اجراييه در صورتي که موضوع آن وجه نقد باشد مالي ايست و به آن هزينه دادرسي مالي تعلق مي گيرد

نفقه ايام گذشته مالي بوده و هزينه دادرسي مالي به آن تعلق مي گيرد

دعوي ابطال نقل و انتقالات مالي و دعوي ابطال دفترچه سند مالکيت به تنهايي غير مالي است

دعوي اعسار از پرداخت ديه يا محکوم به مالي است

اعتراض به قرارهاي صادره از ناحيه مديران دفاتر فاقد هزينه دادرسي است.

حکم صادره در مورد خلع يد عليه محکوم عليه که در زمان تقديم دادخواست متصرف ملک بوده عليه متصرف فعلي نيز که بعد از تقديم دادخواست متصرف ملک شده، قابل اجرا است .

در صورت عدم معرفي داور دادگاه رأساً از بين افراد واجد شرايط اقدام به تعيين داور خواهد کرد.

محاسبه مهريه براساس شاخص بانک مرکزي موکول به تقاضاي زوجه است .

مراجعه به دادگاه و ارجاع امر به داوري و صدور گواهي عدم امکان سازش از قوانين آمره بوده براي اقليتهاي مذهبي نيز لازم‌ الرعايه است .

نظريّه 936/7 ـ 10/3/1378 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

نظريه 1725/7 ـ 4/3/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه

رفع اجمال و ابهام از دادنامه با دادگاه است ولي نا معين بودن محکوم به مبتني بر اشتباه دادنامه است از طريق ماده (18) بايد رفع اشتباه شود.

قانون جديد عطف به ماسبق نمي شود ولي اجراي حکم بر مبناي قانون جديد صورت مي گيرد .

ماده (4) قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب 1377 ماده (218) قانون مدني را نسخ نکرده است .

اگر معامله به قصد فرار از دين صوري نباشد و معامله به نحو واقعي صورت گرفته باشد و انتقال گيرنده عالم به قصد انتقال دهنده نباشد مجرم نبوده و مسؤول پرداخت دين يا محکوم به نيست .

بازداشت محکوم عليه در ازاي ضرر و زيان ناشي از جرم شامل محکوم عليه احکام مدني نيز مي شود.

در صورت انتقال مورد اجاره به غير، مستأجر يا متصرف برحسب مورد مستحق نصف حق کسب و پيشه است .

طبق قانون سال 1476 مرجع قضايي تنها در صورت انقضاي مدت، حق صدور دستور مورد اجاره را دارد.

اسناد اجاره نامه تنظيم شده در ادارات دولتي، سند رسمي اجاره نامه تلقي نشده و قابليت صدور اجراييه را نيز در ادارات ثبت يا دفاتر اسناد رسمي ندارد.

نظريّه 2462/7 ـ 23/4/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه

گواهي شهرداري براي درخواست تخليه بايد کافي براي صدور پروانه ساختماني باشد.

دفاتر اتحاديه هاي صنفي که کار اداري انجام مي دهند از شمول مقررات قانون سال 1356 خارج است .

نظريّه 8740/7 ـ 17/12/1378 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

نظريّه 93/7 ـ 17/3/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه

نظريّه 6128/7 ـ 17/3/1378 اداره کل حقوقي قوه قضائيه

درخواست تخليه براساس قانون سال 1376 نياز به دادخواست ندارد هزينه دادرسي همانند دعاوي غير مالي است .

عدم امضاي قرارداد دعاوي توسط دو نفر شاهد موجب خروج موضوع از شمول قانون سال 1376 مي شود.

قراردادهاي شفا هي چه قبل از اجراي قانون سال 1376 و چه بعد از اجراي آن، تابع اين قانون نيست .

عدم رعايت شرايط ماده (2) قانون سال 1376 موجب خروج آن از شمول اين قانون مي شود

نظريه 4092/7 ـ 15/6/1378 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

زمينهايي که با توجه به لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي مصوب 1359 واگذار شده قابل انتقال نيست ولي اراضي دولتي که بر اثر اعمال مواد (147 و 148) قانون اصلاح قانون ثبت به متصرف داده شود قابل انتقال خواهد بود.

صدور سند مالکيت طبق بند "6" ماده (147) قانون اصلاح مواد (1، 2 و 3) قانون... قابل شکايت در دادگاه از ناحيه مالک قبلي است

قراردادهاي منعقده شهرداري چنانچه بدون رعايت تشريفات مقرر قانوني باشد بلا اثر است

مهلت پرداخت جريمه مقرر در آراي کميسيونهاي ماده (100) را شهرداري تعيين و به متخلف ساختماني اعلام ميکند

احداث بنا، بعد از انقضاي مهلت تعيين شده در پروانه ساختماني، در حکم احداث بناي بودن پروانه است

مقررات شهرداري و مقررات مربوط به قانون روابط موجر و مستأجر هر کدام در جاي خود معتبر و لازم الاجر است

شهرکهاي صنعتي تابع مقررات شهرداري نبوده و احداث بنا در آن نياز به صدور پروانه ساختماني از شهرداري ندارد

صلح دعاوي و يا ارجاع به داوري در مورد اموال شهرداري موکول به تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس است

رأي نصف به علاوه يک شوراي اسلامي شهر، رأي اکثريت مطلق بوده و قابل اجرا مي باشد

براي ورود به زمين محصور جهت جلوگيري از احداث بناي غير مجاز اجازه رئيس دادگستري لازم است

شهرداري تازماني که مصوبه از جهت جانشيني درآمد براي شهرداري تصويب نشده به روال سابق عوارض مربوطه را از کارگاهها و کارخانه ها دريافت ميکند

مستمري که بعد از فوت بيمه شده به مادران صغار متوفي داده مي شود از بودجه دولت که هرساله در قانون بودجه به آن اشاره مي شود نيست

ملاک تشخيص سن افراد بيمه شده شناسنامه اي است که در اختيار دارند هرچند تاريخ تولد در مراجع قانوني اصلاح شده باشد.

نظريّه 4430/7 ـ 14/7/1378 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

نظريّه 4965/7 ـ 8/8/1378 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

نظريّه 1842/7 ـ 9/3/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه

عدم تصويب آيين نامه موجب تأخير در اجراي قانون نيست، مگر اين که درخود قانون ذکر شده باشد

نظريّه 6963/7 ـ 21/11/1378 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

نظريّه 6011/7 ـ 22/8/1378 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

براي امکان طرح دعوي قيم عليه صغار تحت قيمومت خويش بايد از سمت خود استعفا بدهد

نظريه 6966/7 ـ 29/9/1378 اداره كل حقوقي قوه ‏قضائيه

نظريّه 9571/7 ـ 29/6/1378 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه

در صورت عدم تصريح واقف به نوع استفاده از موقوفه، متولي مي تواند به ترتيبي استفاده کندکه به مصلحت موقوفه باشد

نظريه 4698/7 - 16/11/1378 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

نظريه 6251/7 - 14/10/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه

جنگلها و مراتع کشور جز انفال بوده و از شمول مقررات قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه خارج است.

ماده (2) قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب سالي 1374، ماده (77) قانون وصول برخي از درآمدها را نسخ کرده است .

ملاک تعيين صلاحيت هيأت تعيين تکليف اراضي اختلاف تاريخ وصول اعتراض به کميسيون است نه تاريخ رسيدگي کميسيون .

مرجع رسيدگي به اعتراض پر نظريه کميسيون سابق ماده (56) قانون حفاظت از جنگلها و مراتع، هيأت ماده واحده است .

نظريّه 3821/7 ـ 7/6/1378 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

درخواست مهلت براي پرداخت جزاي نقدي با درخواست تقسيط در مقوله جدا و هريک در جاي خود قابل اعمال است.

پذيرش دعوي اعسار از جزاي نقدي مجوز قانوني نداشته و قانون محکوميتهاي مالي تعارضي با ماده )696) و ماده (303) قانون مجازات اسلامي ندارد .

نفقه و مهريه و امثال آن مشمول قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي است .

احکامي که تا تاريخ اجراي قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي هنوز اجرا نشده مشمول مقررات اين قانون است .

قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي شامل وجه لازم الاجراي اجراييه هاي ثبتي نمي شود 0

منظور از حکم در ماده (2) نحوه اجراي محکوميتهاي مالي حکم لازم الاجرا و منظور از دادگاه، دادگاهي است که دستور اجراي حکم را مي دهد 0

چنانچه محکوم به دين باشد مثل ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه، دادگاه در حکم خود مستثنيات دين را منظور خواهد کرد .

قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي فقط در مورد محکوميتهاي صادر از دادگاهها و تعزيرات حکومتي است شامل محکوميت هيأتهاي حل اختلاف و خميره نخواهد بود .

بازداشت ممتنع از پرداخت محکوم به موضوع رأي داور که مورد تأييد مراجع قضايي قرار گرفته است بلامانع است .

صلحنامه تنظيمي در دادگاه نيز مشمول ماده (2) قانون اجراي محکوميتهاي مالي است .

قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي فقط شامل اشخاص حقيقي مي شود، اشخاص حقوقي از شمول آن خارج است .

نظريّه 64/7 ـ 15/1/1378 اداره كلّ حقوقي قوّه‏قضائيه: i ـ با توجّه به قانون رشد متعاملين داشتن 18 سال تمام شمسي چه در مردان [...ادامه]

نظريه 333/7 - 21/1/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: موارد مندرج در تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداري‏ها مصوب سال 1345 و مقررات نوسازي و [...ادامه]

ـ نظريّه 804/7 ـ 2/2/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: چنانچه شهادت به‏نحوي باشد كه رجوع را اثبات کند و صرف گواهي بر رفت و آمد [...ادامه]

ـ نظريّه 804/7 ـ 2/2/1378 اداره کل حقوقي قوه قضاييه: پرداخت نحله ربطي به نوع طلاق ندارد و موردي است غير مورد اجرت‏المثل، كه دادگاه بنا [...ادامه]

بخشنامه 12975/78/1 - 8/2/1378 رياست قوّه‏قضائيه: نظر به اين كه مسؤوليت حفظ و نگهداري و بهره‏برداري مناسب از تأسيسات آب و برق [...ادامه]

نظريّه 1303/7 ـ 10/2/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:در صورت ثبوت تدليس، مدلس ضامن است.

ـ نظريه 828/7 ـ 14/2/1378 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: طبق ماده يك قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357، افراز املاك مشاعي كه جريان [...ادامه]

نظريّه 1064/7 ـ 14/2/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: كارمندان و شاغلين مذكور در ماده واحده در دعاوي كه از انجام وظيفه آنان ناشي مي‏شود [...ادامه]

ـ نظريه 249/7 - 15/2/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: I - لايحه قانوني ملي كردن جنگلها مصوب 1341 و قانون حفاظت و بهره‏برداري از جنگلها [...ادامه]

نظريه 8489/7 ـ 17/2/1378 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: به‏موجب ماده 92 از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات بعدي آن و [...ادامه]

نظريه 766/7 ـ 19/2/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: در دعوي تقسيم تركه بايد مطابق بند «8» ماده 375 ق.ا.ح.1319 و بند «10» تبصره 91 [...ادامه]

نظريه 324/7 ـ 21/2/1378اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: ماده 14 قانون تشكيل شركت‌هاي آب و فاضلاب مصوب 1369 براي اجراء طرحهاي عمراني اين شركت‌ها [...ادامه]

ـ نظريّه 1257/7 ـ 21/2/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: 1ـ هر شركت تجارتي داراي اساسنامه است و اعضاء هيأت‏مديره با توجه به مفاد اساسنامه توسط [...ادامه]

ـ نظريّه 1114/7 ـ 22/2/1378 مشورتي اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: نظر به اين‏كه تفكيك قسمت‏هاي اشتراكي و اختصاصي از همديگر امكان‏پذير نيست و از طرفي انتقال [...ادامه]

ـ نظريّه 797/7 ـ 25/2/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: نظر به اين‏كه شهر تهران مشمول آيين‏نامه تعديل مال‏الاجاره مصوّب 1324 و قانون روابط مالك و [...ادامه]

ـ نظريّه 1109/7 ـ 25/2/1378 اداره کل حقوقي قوه قضاييه: چنانچه دادگاه با توجّه به مقرّرات قانوني استحقاق زوجه را براي دريافت اجرت‏المثل احراز نمايد، مي‏تواند [...ادامه]

نظريّه 146/7 ـ 25/2/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: ادارات و سازمانهاي دولتي به استناد ماده 587 ق.ت.1311 به محض ايجاد، شخصيت حقوقي پيدا مي‏كنند [...ادامه]

ـ نظريّه 2075/7 ـ 31/2/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با انقضاء مدت در نكاح منقطع عقد منحل مي‏شود و رابطه زوجيت قطع مي‏شود و چون [...ادامه]

ـ نظريّه 615/7 ـ 5/3/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به بند «3» ماده 2 ق.ت.1311 و ماده 335 همان قانون قانونگذار مطلق عمليات [...ادامه]

نظريه 615/7 ـ 5/3/1378 اداره كل حقوقي قوه قضاييه: باتوجه به بند3 ماده1 ق.ت.1311 و ماده 335 همان قانون، قانونگذار مطلق عمليات دلالي را قطع [...ادامه]

نظريّه 1743/7 ـ 5/3/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: در صورت فوت وصي منصوب از طرف موصي، دادگاه مي‏تواند شخص ديگري را به جاي وي [...ادامه]

ـ نظريه 1794/7 ـ 9/3/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: نظر به اين‏كه ديه در حكم ماترك مقتول است چنانچه گواهي حصر وراثت صادره كمتر از [...ادامه]

ـ نظريّه 405/7 ـ 10/3/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با عنايت به مقررات ق.م. و قانون تأمين اجتماعي، حضانت فرزندان ربطي به نفقه آنان و [...ادامه]

ـ نظريه 1368/7 ـ 11/3/1378 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: مستفاد از قانون صدور چك آن است كه (جز در مورد تبصره 3 ماده 14 آن [...ادامه]

نظريّه 932/7 ـ 16/3/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: طفل ناشي از زنا از جهات ارث و ولايت به زاني و زانيه مُلحق نمي‏شود يعني [...ادامه]

ـ نظريّه 1735/7 ـ 18/3/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: اصولاً دفاتر اتحاديه‏هاي صنفي كه محل انجام امور اداري اصناف مربوط است و در اين دفاتر [...ادامه]

ـ نظريّه 2114/7 ـ 19/3/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به ماده 125 قانون اصلاح قسمتي از ق.ت. و ماده 674 ق.م.، موكّل در [...ادامه]

ـ نظريّه 2114/7 ـ 19/3/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به ماده 125 ل.ق.ا.ق.ت.1347 و ماده 674 ق.م.، موكّل در حدود وكالت (نمايندگي) بايد [...ادامه]

ـ نظريه 2010/7 ـ 30/3/1378 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: با توجه به ماده يك قانون صدور چك بلامحل مصوب 1355 مقررات آن قانون فقط شامل [...ادامه]

ـ نظريّه 3486/7 ـ 2/4/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: شرط پشيماني از مصاديق خيار شرط موضوع ماده 401 ق.م. نيست، بلكه ضمن تحكيم مباني معامله [...ادامه]

ـ نظريّه 1821/7 ـ 2/4/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: حق شفعه از حقوق ناشي از مالكيت بر اموال غيرمنقول است، نه از حقوق راجع به [...ادامه]

ـ نظريّه 1488/7 ـ 2/4/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: مديرعامل شركت نماينده شركت است و در سمت نمايندگي شركت درصورتي‏كه طبق قوانين و مقرّرات و [...ادامه]

نظريه 2483/7 - 2/4/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: دعوي چه به وسيله اداره اوقاف طرح شود و چه به وسيله متولي، از نظر پرداخت [...ادامه]

نظريّه 2542/7 ـ 3/4/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: تعيين وارث واحد از بين چند وارث در وصيت‏نامه اگر به معني محروميت ساير وراث از [...ادامه]

ـ رأي وحدت رويه 636 ـ 5/4/1378 هيات عمومي ديوان‌عالي كشور رديف 77/39: لايحه قانوني احداث ترمينال‏هاي مسافربري و ممنوع بودن تردد اتومبيل‏هاي مسافربري بين شهري در داخل شهر [...ادامه]

نظريّه 2578/7 ـ 6/4/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به عنوان و مفاد ل.ق.ا.ق.ت.1347 بالاخص ماده 299، به نظر مي‏رسد اين قانون از [...ادامه]

ـ نظريّه 2249/7 ـ 6/4/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: اگر حكمي كه از دادگاه صادر شده است، حكم بر تحقق شرط وكالت در طلاق باشد [...ادامه]

ـ نظريّه 2338/7 ـ 14/4/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: اسنادي كه در ادارات دولتي در مورد قراردادهاي اجاره تنظيم مي‏شود از جمله اسناد رسمي موضوع [...ادامه]

ـ نظريّه 2325/7 ـ 16/4/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: كارگشايان فقط در دادگاه‏هاي صلح و بخش سابق با نصاب قليل آنها دخالت داشته‏اند و اكنون [...ادامه]

ـ نظريّه 2454/7 ـ 16/4/1378 نظريات اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: مقررات ماده 55 مذكور ناظر به تظاهر و مداخله در عمل وكالت و داشتن عناويني از [...ادامه]

ـ نظريّه 1512/7 ـ 16/4/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: مطالبات كارمند از سازمان متبوع تا زمان فوت، از جمله حقوق مالي و جزئي از تركه [...ادامه]

ـ نظريه 2239/7 - 16/4/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با حدوث تخلفات مستأجر و انقضاء مدت اجاره تخليه ملك از طرف اوقاف قابل پذيرش است. [...ادامه]

نظريّه 2092/7 ـ 19/4/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: وكالتي كه صاحب مال بعداً به فروشنده فضولي بدهد كاشف از تنفيذ معامله فضولي نيست و [...ادامه]

ـ نظريّه 2733/7 ـ 23/4/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: صرف گواهي شهرداري مبني بر اين‏كه مغازه مورد اجاره به علّت فرسودگي و قدمت نياز به [...ادامه]

ـ نظريه 2854/7 ـ 23/4/1378 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: قانون الحاق يك تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك شامل چكهايي [...ادامه]

نظريه 164/7 ـ 29/4/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: اختيارات قيّم، محدودتر از اختيارات ولي خاص است و به لحاظ بقاء مقرّرات نظارت مقام قضائي [...ادامه]

ـ نظريّه 164/7 ـ 29/4/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با عنايت به مقررات باب سوم از كتاب هشتم ق.م. (مواد 1180 تا 1194) و فصل [...ادامه]

نظريّه 2643/7 ـ 2/5/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: در ماده 504 ق.م. به وضوح عدم جواز اجبار مستأجر به خرابي بنا قيد شده است. [...ادامه]

نظريّه 1658/7 ـ 2/5/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: قطع نظر از اين‏كه قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك و اراضي مورد نياز شهرداري مصوب [...ادامه]

ـ نظريه 1823/7 ـ 3/5/1378 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: در مورد ملكي كه سه دانگ آن ثبت نشده، موضوع از شمول قانون بالا خارج است [...ادامه]

نظريه 3164/7 ـ 5/5/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: «رد پورسانت يا معادل آن به دولت» كه در ماده واحده قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در [...ادامه]

ـ نظريّه 2568/7 ـ 7/5/1378 اداره کل حقوقي قوه قضائيه: چنانچه محل كسب يا پيشه يا تجارت (سابق)، بعد از لازم‏الاجراء شدن قانون روابط موجر و [...ادامه]

ـ نظريه 1697/7 - 7/5/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: هر چند قانونگذار در يك حكم كلي اسناد مربوط به فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه [...ادامه]

ـ نظريّه 428/7 ـ 9/5/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: مجوز قانوني براي مطالبه و دريافت هزينه انتقال جسد از خارج به ايران از ساير وراث [...ادامه]

ـ نظريّه 2333/7 ـ 11/5/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: در ماده 1174 ق.م.، حق ملاقات قيد شده و حق هم قابل اسقاط است. بنابراين اسقاط [...ادامه]

ـ نظريّه 2566/7 ـ 11/5/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب سال 1370 با توجه به [...ادامه]

ـ نظريّه 2581/7 ـ 13/5/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: تفويض حق انتفاع به صورت عمري به موصي له از مصاديق ماده 838 همان قانون راجع [...ادامه]

نظريّه 1230/7 ـ 14/5/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: در صورتي كه زوجه مطلقه مدعي انقضاء سه طهر باشد و زوج مطلّق مخالف آن نباشد، [...ادامه]

ـ نظريّه 1230/7 ـ 14/5/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با عنايت به تعريف طلاق خلع در ماده 1146 ق.م.، مادام كه بين زوجين درباره نوع [...ادامه]

ـ نظريه 2634/7 ـ 20/5/1378 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: با توجه به اين‏كه مطابق بند «6» ماده 147 اصلاحي قانون اصلاح و حذف موادي از [...ادامه]

نظريه 2255/7 - 24/5/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: ماده 4 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، در تعريف متولي [...ادامه]

نظريه 2255/7 ـ 24/5/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: تعيين متولي با دادگاه نيست. سازمان اوقاف طبق ماده 9 قانون تشكيلات مصوب 1363 حق اقامه [...ادامه]

نظريّه 2255/7 ـ 24/5/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: همان‏گونه كه رأي وحدت رويه 3561 ـ 26/12/1342 هيأت عمومي ديوان‏عالي كشور نيز صراحت دارد: «مستفاد [...ادامه]

نظريّه 3615/7 ـ 27/5/1378 اداره کل حقوقي قوه قضائيه: با توجّه به ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 و ماده 3 آيين‏نامه [...ادامه]

ـ نظريه 3615/7 ـ 27/5/1378 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: زمين‏هايي كه مطابق لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي [...ادامه]

نظريه 3218/7 ـ 1/6/1378 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: طبق ماده 2 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسنادرسمي مصوب 27/6/1322 [...ادامه]

ـ نظريه 2234/7 - 1/6/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: هرگاه تبديل موقوفه با اجازه سازمان حج و اوقاف و امور خيريه صورت گرفته باشد طبعاً [...ادامه]

نظريّه 2234/7 ـ 1/6/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به ماده 3 و 33 آيين‏نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و [...ادامه]

نظريّه 2234/7 ـ 1/6/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: كسي كه قَسَم مي‏خورد كافي است در زمان اداء سوگند عاقل و بالغ بوده و متوجه [...ادامه]

ـ نظريّه 4283/7 ـ 3/6/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: چنانچه حكم طلاق صادر نشده باشد و گواهي عدم امكان سازش منحصراً به لحاظ بذل مهريه [...ادامه]

نظريّه 3816/7 ـ 8/6/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: چنانچه زوج در اثر توافق به عمل آمده نفقه مقرره را پرداخت مي‏كند، در اثر گذشت [...ادامه]

نظريه 2248/7 ـ 8/6/1378 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: منظور از فتاواي معتبر در اصل يکصدو شصت و هفتم قانون اساسي‌، فتاوي مشهور يا فتاوي [...ادامه]

نظريّه 4388/7 ـ 10/6/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: طرح دعوي صاحب سند، عليه شركت به خواسته الزام به انجام تعهد وجاهت قانوني دارد به‏لحاظ [...ادامه]

نظريه 3820/7 ـ 14/6/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: تبصره ماده 361 اصلاحي ق.ا.ح.1319 مربوط به نقاطي است كه داراي روزنامه نباشد و ماده 361 [...ادامه]

نظريّه 4551/7 ـ 17/6/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: آنچه در سند مهر ذكر شده زيارت حج است نه پرداخت هزينه آن، بنابر چنين تعهدي [...ادامه]

ـ نظريّه 4506/7 ـ 20/6/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: به محض رسيدن اطفال به سن بلوغ حضانت منتفي مي‏شود زيرا حضانت مخصوص اطفال است و [...ادامه]

ـ نظريّه 4806/7 ـ 20/6/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: در مواردي كه عسر و حرج زوجه بر دادگاه ثابت است، صدور حكم طلاق و اجبار [...ادامه]

نظريّه 4247/7 ـ 29/6/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: قانون تشكيل محاكم شرع با تصويب قوانين مغاير بعدي منسوخ است و نظامنامه آن نيز قابل [...ادامه]

ـ نظريّه 4822/7 ـ 4/7/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: اساسنامه‌هاي شركت‌هاي خصوصي مثل قراردادهاي خصوصي برطبق ماده ده قانون مدني درصورتي اعتبار دارد كه مخالفت [...ادامه]

ـ نظريّه 4822/7 ـ 4/7/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: اساسنامه‌هاي شركت‌هاي خصوصي مثل قراردادهاي خصوصي بر طبق ماده ده قانون مدني در صورتي اعتبار دارد [...ادامه]

ـ نظريّه 3836/7 ـ 7/7/1378 اداره کل حقوقي قوه قضائيه: طبق ماده (2) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، اجاره‏نامه عادي بايد به امضاء دو [...ادامه]

نظريّه 4865/7 ـ 11/7/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: مواد 986 به بعد ق.م. صرفاً ناظر به مالكيت اموال غيرمنقول است و شامل سرقفلي و [...ادامه]

ـ نظريّه 4527/7 ـ 14/7/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: در مورد چكهايي كه بر عهده بانك‌هاي ايراني صادر شده يا مي‏شوند درصورتي‏كه دعوي عليه صادركننده [...ادامه]

نظريّه 5037/7 ـ 14/7/1378 مشورتي اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: باتوجّه به مادتين 3 و 4 قانون نحوه استفاده از خانه‏هاي سازماني مصوّب 1346 و ماده [...ادامه]

نظريه 5059/7 مورخ 16/7/1378 اداره کل حقوقي قوه قضائيه: چنانچه سند مالكيت در اجراء بند «6» ماده 147 قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3 [...ادامه]

ـ نظريّه 3227/7 ـ 18/7/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: چون شرط راجع است به اموالي كه در زمان زوجيت يعني از تاريخ تحقق عقد نكاح [...ادامه]

ـ نظريه 409/7 ـ 20/7/1378 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: مورد مذكور در تبصره 3 الحاقي به ماده 14 قانون صدور چك مصوب 14/10/1378 ناظر به [...ادامه]

ـ نظريّه 9906/7 ـ 24/7/1378 اداره کل حقوقي قوه قضاييه: با توجّه به قانون تفسير تبصره‌هاي 3 و 6 قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق مصوّب [...ادامه]

ـ نظريه 4847/7 ـ 27/7/1378 اداره کل حقوقي قوه قضائيه: دعاوي مربوط به ابطال سند ثبتي اگر بر اين اساس باشد كه ثبت ملك موافق مقررات [...ادامه]

نظريه 4637/7 ـ 1/8/1378 اداره کل امور حقوقي قوه قضائيه: با توجه به اصل 171 قانون اساسي در هر حال تشخيص تقصيرات اعضاي محکمه و قضات [...ادامه]

نظريه 4637/7 ـ 1/8/1378 اداره کل امور حقوقي قوه قضائيه: با توجه به اصل 171 قانون اساسي در هر حال تشخيص تقصيرات اعضاي محکمه و قضات [...ادامه]

ـ نظريّه 5689/7 ـ 2/8/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: عدم تصويب آيين‏نامه مانع اجراء قانون مصوب نيست مگر اين كه در خود قانون اجراء آن [...ادامه]

ـ نظريّه 1769/7 ـ 3/8/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: طبق ماده 1169 ق.م.[*4] نگهداري پسر از بدو تولد تا دو سال و دختر تا هفت [...ادامه]

نظريّه 5044/7 ـ 9/8/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: در مواردي كه حاكميت قانون خارجي حسب مواد 964 تا 968 ق.م. براي رفع اختلاف متداعيين [...ادامه]

نظريّه 4231/7 ـ 18/8/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به قانون راجع به رشد متعاملين داشتن 18 سال تمام شمسي چه در مردان [...ادامه]

نظريّه 6021/7 ـ 19/8/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با عنايت به مقررات وكالت، هر كس مي‏تواند براي انجام تمام امور مربوط به خود، به [...ادامه]

رأي 294 ـ 20/8/1378 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: در ماده (49) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 مجلس شوراي اسلامي تصريح شده است «وجوهي [...ادامه]

نظريه 6019/7 ـ 22/8/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با استفاده از ملاك مواد 48 و 51 ق.ا.ح.1319 كه امور قيمومت و تعيين قيم براي [...ادامه]

نظريّه 6109/7 ـ 25/8/1378 مشورتي اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: بازرس بازرسي كل كشور در صورتي مي‏تواند مدلول تبصره 2 ماده 5 را اعمال کند كه [...ادامه]

نظريّه 6236/7 ـ 29/8/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: در خريد اراضي مورد نياز شهرداري‌ها به مقررات تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه [...ادامه]

1. نظريه 4511/7 ـ 29/8/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: I ـ اگر پرونده از طريق سرپرستي به دادگاه ارسال و ثبت نتيجه در واحد سرپرستي [...ادامه]

ـ نظريه 4511/7 ـ 29/8/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: به طور كلي، وظائف اداري دادستان ـ طبق ماده 16 قانون اصلاح قسمتي از قانون تشكيلات [...ادامه]

ـ نظريّه 6489/7 ـ 1/9/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: طبق سوابق اين اداره از تاريخ اوّل آذر ماه 1335 مقرّرات آيين‏نامه تعديل مال‏الاجاره در قراء [...ادامه]

نظريّه 6233/7 ـ 4/9/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: ممنوعيت انتخاب مديرتصفيه موضوع ماده يك نظامنامه امور ورشكستگي ق.ت.1311 مصوب خرداد ماه 1311، شامل شخص [...ادامه]

نظريه 6233/7 ـ 4/9/1378 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: در بعضي از مواد قانوني كه درجه قرابت بدون ذكر طبقه آمده است، مانند ماده 53 [...ادامه]

نظريه 6233/7 ـ 4/9/1378 اداره کل حقوقي قوه قضائيه: در بعضي از مواد قانوني كه درجه قرابت بدون ذكر طبقه آمده است، مانند ماده 53 [...ادامه]

نظريّه 6233/7 ـ 4/9/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: در بعضي از مواد قانوني كه درجه قرابت بدون ذكر طبقه آمده است، مانند ماده 53 [...ادامه]

ـ نظريّه 6018/7 ـ 6/9/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: ارجاع امر به داوري چه ناشي از روابط بين دو سهامدار باشد كه در اساسنامه شركت [...ادامه]

نظريّه 6018/7 ـ 6/9/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: ارجاع امر به داوري چه ناشي از روابط بين دو سهامدار باشد كه در اساسنامه شركت [...ادامه]

از بخشنامه 8691/78/1 ـ 7/9/1378 رئيس قوّه‏قضائيه: نظر به اين‏كه حفظ احترام وكلاء دادگستري كه در جهت ايجاد زمينه براي احقاق حق و [...ادامه]

نظريه 5209/7 ـ 10/9/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: پس از صدور گواهي انحصار وراثت، در مورد وصيّت‏نامه تمليكي قابل قبول نسبت به مال غيرمنقول [...ادامه]

ـ نظريه 5787/7 ـ 13/9/1378 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: با توجه به ماده 5 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357 و ماده 6 [...ادامه]

نظريّه 6300/7 ـ 13/9/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: افراد فاقد پروانه وكالت دادگستري نمي‏توانند به استناد قانون انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي‌ا مصوب 1370 [...ادامه]

ـ نظريّه 6462/7 ـ 14/9/1378 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: حق مذكور در ماده 1085 ق.م. با علم و توجه به عدم توانايي زوج هم براي [...ادامه]

نظريه 6733/7 ـ 15/9/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: اختيارات اميني كه از طرف دادگاه طبق ماده 131 ق.ا.ح.1319 و ماده 1012 ق.م. تعيين مي‏شود [...ادامه]

ـ نظريّه 6484/7 ـ 17/9/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: شكايت كيفري و دعوي جزائي نيز مشمول قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي [...ادامه]

نظريه 5599/7 ـ 25/9/1378 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: با توجه به ملاك ماده 131 قانون ثبت، صدور اجرائيه از طريق اجراء ثبت، حقي است [...ادامه]

ـ نظريه 6825/7 ـ 29/9/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: ديون متوفي طبق ماده 255 ق.ا.ح.1319 از تركه داده مي‏شود و براساس ماده 248 همين قانون [...ادامه]

ـ نظريّه 6800/7 ـ 1/10/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: اگر كسي به ميل خود محل كسب و پيشه‏اش را تخليه و به موجر تحويل دهد [...ادامه]

ـ نظريّه 3386/7 ـ 2/10/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به ماده واحده مورخ 19/7/1373 مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام كه كليه امور تعزيرات [...ادامه]

نظريّه 5294/7 ـ 4/10/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: آنچه در حافظه و ديسكهاي كامپيوتري ضبط يا به عبارت ديگر نوشته شده است و در [...ادامه]

ـ نظريّه 2347/7 ـ 4/10/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: طبق صراحت ماده 1206 ق.م. نفقه اقارب براي آينده قابل مطالبه است. بالغ شدن فرزند موجب [...ادامه]

نظريّه 7246/7 ـ 6/10/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 و آيين‏نامه اجرايي آن [...ادامه]

ـ نظريّه 3838/7 ـ 13/10/1378 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: ماده 1107 ق.م. [*1] در مورد نفقه مقرر داشته كه «نفقه عبارت است از مسكن و [...ادامه]

ـ نظريّه 794/7 ـ 16/10/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: اولاً طبق ماده 1 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب سال 1350، اين شركت وابسته به [...ادامه]

ـ نظريّه 7494/7 ـ 20/10/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: چون حق حضانت و نگهداري توسط ابوين، قائم به شخص و اين حق و تكليف با [...ادامه]

ـ نظريّه 7430/7 ـ 21/10/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: بنابر اصل سيزدهم قانون اساسي و قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه به احوال شخصيه و تعلمات [...ادامه]

ـ نظريّه 7160/7 ـ 22/10/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: چنانچه زوجه از دادگاه تقاضاي طلاق كرده باشد و در دادگاه طرفين به طلاق مثلاً طلاق [...ادامه]

نظريّه 7636/7 ـ 23/10/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: خواهان دعوي حقوقي بايد اهلّيت قانوني داشته باشد و طبق ماده 958 قانوني مدني اعمال حقّ [...ادامه]

ـ نظريّه 6036/7 ـ 25/10/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: مسؤوليت‌هاي شخص حقوقي كه ناظر به مديرعامل است با تغيير مديرعامل منتفي نخواهد شد يعني تعهدات [...ادامه]

نظريه 7937/7 ـ 28/10/1378 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: در مورد اراضي مشمول ماده 1 (اصلاح ماده 147) قانون اصلاح مواد 1 و 2 و [...ادامه]

نظريّه 749/7 ـ 30/10/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: مستثنيات دين در ماده 65 ق.ا.ا.م.1356 (ماده 524 ق.آ.د.م. نسخ و ماده 24 قانون نحوه اجراي [...ادامه]

ـ نظريّه 5280/7 ـ 2/11/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: از تبصره و آيين‏نامه اجرائي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 ق.م. مصوب 1376 مستفاد [...ادامه]

ـ نظريّه 7820/7 ـ 2/11/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: احتساب مهر به نرخ روز در جايي است كه مهر وجه رائج باشد نه سكه بهار [...ادامه]

ـ نظريّه 6791/7 ـ 2/11/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: صدور چك از سوي مشتري طبق بند «4» ماده 362 ق.م. از آثار عقد بيع به [...ادامه]

ـ نظريّه 8004/7 ـ 5/11/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: طلاق‏هايي كه به استناد مواد 1129 و 1130 ق.م. داده مي‏شود باين است ولي طلاق موضوع [...ادامه]

نظريه 5884/7 ـ 7/11/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: قيّم مي‏تواند راساً با رعايت غبطه صغير و جلب نظر كارشناس نسبت به فروش اموال منقول [...ادامه]

ـ نظريه 8003/7 ـ 7/11/1378 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: برگه‌هاي پست بانك نه مشمول تعريف چك هستند و نه مشمول مقررات كيفري قانون صدور [...ادامه]

ـ از نظريّه 6791/7 ـ 16/11/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: صدور چك از سوي مشتري ... از آثار عقد بيع به اعتبار مالكيت ثمن براي بايع [...ادامه]

نظريّه 4698/7 ـ 16/11/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به قانون الحاق يك بند و يك تبصره به ماده يك قانون تشكيلات و [...ادامه]

نظريه 8858/7 ـ 23/11/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجّه به مادتين 261 و 294 ق.م.ا.1370[*1] و ماده 225 ق.ا.ح.1319 و اين كه ديه [...ادامه]

ـ نظريّه 8239/7 ـ 29/11/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجّه به اين كه محل مورد نظر هم براي سكونت و هم براي امور فرهنگي [...ادامه]

نظريه 6963/7 ـ 30/11/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: نظر به اين‏كه در صورت وجود دلائل و قرائن كافي بر احراز مالكيّت اشياء موجود در [...ادامه]

ـ نظريّه 8360/7 ـ 30/11/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: اگرچه طبق ماده 1082 ق.م.، به مجرد عقد، زن مالك مهر مي‏شود ليكن هنگامي كه صداق [...ادامه]

ـ نظريّه 6826/7 ـ 3/12/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: اجراء صيغه طلاق در قوانين و مقررات مقيد به داشتن تابعيت ايراني اجراءكننده صيغه آن نشده [...ادامه]

ـ نظريّه 6235/7 ـ 8/12/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: درخواست افراد تحت حمايت دفتر و قبول وكالت مشاراليهم از سوي دفتر حمايت حقوقي و قضائي [...ادامه]

نظريه 8392/7 ـ 8/12/1378 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: در مواردي كه متقاضي، طبق تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3 [...ادامه]

نظريّه 7207/7 ـ 8/12/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: از نظر مقررات كيفري، چنانچه عمل والدين مشمول قسمت دوم از ماده 633 قانون مجازات اسلامي [...ادامه]

ـ نظريه 7151/7 ـ 8/12/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: درخواست صدور حكم رشد از مصاديق رفع حجر موضوع ماده 102 ق.ا.ح.1319 است كه به محجور [...ادامه]

ـ نظريّه 7207/7 ـ 8/12/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: از نظر مقررات مدني، نظر به اين‏كه حضانت، طبق ماده 1168 ق.م.، تكليف والدين هم هست [...ادامه]

ـ نظريّه 9326/7 ـ 11/12/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: در موردي كه قيّم بخواهد عليه صغار تحت قيوميت خود اقامه دعوي كند براي حفظ حقوق [...ادامه]

ـ نظريّه 9031/7 ـ 16/12/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: اولاً وظيفه موضوع تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و... قائم به همان سمتهاي [...ادامه]

ـ نظريّه 3511/7 ـ 17/12/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: ايام زناشوئي مندرج در شرط اول شرائط ضمن عقد يا عقد خارج لازم، از تاريخ وقوع [...ادامه]

نظريّه 845/7 ـ 18/12/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: چون قدر متيقن از وصيت ثلث كل اموال و دارايي‏هاي موصي است و تصميم مرجع قانوني [...ادامه]

نظريّه 9330/7 ـ 18/12/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: چنانچه اقراري به عدم دخول نشده باشد و گواهي پزشكي قانوني نيز مثبت دخول يا نفي [...ادامه]

ـ نظريّه 7151/7 ـ 18/12/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به قانون رشد متعاملين و رأي وحدت‏رويه 30 ـ 3/10/1364 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور [...ادامه]

ـ نظريه 6034/7 - 22/12/1378 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: دعوي وقفيت بايد به طرفيت مالك اقامه شود و اگر ارث، بلاوارث است عليه مدير تركه [...ادامه]

آيين نامه اجرايي بند "‌د" تبصره 10 قانون بودجه سال 1378 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/1/1378 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/1/1378 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (94) [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي، امور مالي و وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهرك ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/1/1378 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (94) [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراي اسلامي بخش ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/1/1378 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (94) [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا و نحوه انتخاب دهيار ‌هيأت وزيران در جلسه مورخه 11/1/1378 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (94) [...ادامه]

‌ضوابط اجرايي بودجه جاري سال 1378 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/1/1378بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد [...ادامه]

تصويبنامه راجع به نحوه مصرف وصولي ها از محل حق التوليه اماکن مذهبي در سال 1378  ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/1/1378بنا به پيشنهاد شماره 1.38506 مورخ 26/12/1377 وزارت فرهنگ و ارشاد [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص الحاق تبصره‌ به ماده (27) آيين نامه استخدامي شهرداريهاي كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/1/1378بنا به پيشنهاد شماره 160.4417.36 مورخ 14/8/1376 وزارت كشور تصويب نمود:‌متن [...ادامه]

اصلاحيه تصويب نامه راجع به صادرات كالا در بازارچه‌هاي مرزي  ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/1/1378و به استناد ماده (11) قانون مقررات صادرات و واردات - [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌تبديل روستاي زرين آباد به شهر زرين رود ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/1/1378بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.6708 مورخ 5/7/1377 وزارت كشور و در [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌تبديل روستاي محمود آباد نمونه به شهر ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/1/1378بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.7237 مورخ 24/6/1377 وزارت كشور و در [...ادامه]

تصويب نامه راجع به تبديل روستاي گهرو به شهر ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/1/1378بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.10477 مورخ 18/7/1377وزارت كشور و در اجراي [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون تأمين اعتبار احداث، تكميل، توسعه و تجهيز اماكن ورزشي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/1/1378 بنا به پيشنهاد شماره 1.41749 مورخ 13/10/1377 سازمان تربيت بدني [...ادامه]

تصويب نامه راجع به تبديل روستاي مهرآباد به شهر مهردشت ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/1/1378بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.2277 مورخ 28/3/1377وزارت كشور و در اجراي [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص ‌تبديل روستاي هرابال به شهر ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/1/1378بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.12360 مورخ 5/10/1377 وزارت كشور و در [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌تعيين حق ثبت نام داوطلبان آزمون ورودي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داخلي و اعزام به خارج ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/1/1378بنا به پيشنهاد شماره 9750 . و مورخ 28/6/1377 وزارت فرهنگ [...ادامه]

‌اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره 35 قانون بودجه سال 1377 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/1/1378 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (‌موضوع [...ادامه]

‌قانون اجازه اختصاص سود ويژه عملكرد شركتهاي برق منطقه‌اي تابعه وزارت نيرو، سازمان برق ايران ، سازمان آب و‌برق خوزستان و توانير براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي در سال 1373

اجازه استخدام 448 نفر در مشاغل تخصصي و فني به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 1378.01.11 - .1157ت 21079‌هـ - 1378.01.21 - 117 هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/1/378 به استناد بند [...ادامه]

‌اجازه ايجاد سي و دو شهرك صنعتي جديد در هفده استان و تعداد شهرك صنعتي فن‌آوري تخصصي در چند شهر به‌شركت شهركهاي صنعتي ايران 1378.01.11 - .1566ت 20612 هـ 1378.01.23 ـ 117 هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/1/1378بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌اجازه اشتغال به كار افرادي در وزارت نيرو، فرهنگ و آموزش عالي سازمان برنامه و بودجه و وزارت كار و امور اجتماعي 1378.01.15 - 79474 .ت 21001 ك - 1378.02.12 - 140 ‌وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت [...ادامه]

‌اجازه دويست و سي و شش پست سازماني در تشكيلات نمايندگيهاي مركز آموزش مديريت دولتي 1378.01.22 - .4584 ت 18557 هـ - 1378.02.09 - 144 هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/1/1378بنا به [...ادامه]

‌افزوده شدن ايامي كه در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي حسب تصميم يا تصويب هيأت وزيران تعطيل عمومي‌اعلام گرديده و از مرخصي استحقاقي مستخدمان دولت كسر شده به ذخيره مرخصي استحقاقي آنان 1378.01.22 - 4618 .ت 19000 هـ - 1378.02.09 - 144 هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/1/1378بنا به [...ادامه]

‌اجازه استخدام افرادي در مشاغل فني و تخصصي در وزارت صنايع، صندوق ضمانت صادرات ايران، سازمان ميراث‌فرهنگي كشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1378.01.22 - 81455 .ت 20702 ك - 1378.02.15 - 146 ‌وزراي عضوي كميسيون امور اجتماعي هيأت [...ادامه]

‌اجازه اشتغال به كار افرادي در سازمان نقشه برداري كشور و بيمارستان دادگستري 1378.01.22 - 67363 .ت 20614 ك - 1378.02.15 - 147 ‌وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت [...ادامه]

‌اجازه تضمين باز پرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدت اخذ شده از مؤسسات خارجي و بين المللي توسط‌وزارت امور اقتصادي و دارايي 1378.01.25 - 4437 .ت 21146 هـ - 1378.02.08 - 150 هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/1/1378به استناد [...ادامه]

‌اجازه اقدام نسبت به شماره گذاري اتومبيلهاي خارجي مدل 1378 ميلادي و پايين‌تر و اتومبيلهاي ساخت داخل مدل1357 شمسي و پايين‌تر كه در اختيار نهاد رياست جمهور مي‌باشد به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 1378.01.25 - 2831 .ت 20447 هـ - 1378.01.30 - 149 هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/1/1378بنا به [...ادامه]

‌اصلاح تبصره ماده (42) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1378.01.25 - 74380 . ت 20882 هـ - 1378.01.30 - 149 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/1/1378بنا [...ادامه]

‌اجازه ايجاد چند پست سازماني در فرمانداري نيرو بخشداريهاي سرعين و كورائيم از توابع استان اردبيل و بخشداريهاي‌سامان و لاران از توابع استان چهار محال و بختياري 1378.01.25 - 77720 .ت 20331 هـ - 1378.02.09 - 152 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/1/1378بنا به [...ادامه]

‌اجازه برگزاري دوره آموزشي - منطقه‌اي مدرسه تابستاني مقياس بندي و سيستمهاي بي‌نظم توسط مركز تحصيلات‌تكميلي علوم پايه زنجان 1378.01.25 - 74084 .ت 20865 هـ - 1378.02.09 - 152 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/1/1378بنا به [...ادامه]

‌اجازه ايجاد چند پست سازماني در ادارات كل آموزش و پرورش استانهاي قزوين و گلستان 1378.01.25 - 80496 .ت 18810 هـ - 1378.02.09 - 152 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/1/1378بنا به [...ادامه]

‌سياستهاي حمايتي دولت در زمينه كالا و خدمات ضروري (‌سبد حمايتي) 1378.01.25 - 82671 .ت 20920 هـ - 1378.02.11 - 153 هيأت وزيران د ر جلسه مورخ [...ادامه]

‌اجازه فروش ملك پلاك ثبتي شماره 2419 فرعي از 3267 اصلي واقع در بخش 11 تهران (‌ساختمان مشاوران) توسط‌نهاد رياست جمهوري و واريز وجوه حاصل از فروش به حساب درآمد عمومي كشور 1378.01.25 - .1905ت 21148 هـ - 1378.02.12 - 155 هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/1/1378بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌تفويض اختيار تصميم‌گيري در مورد تبديل روستا به شهر موضوع ماده (4) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري‌مصوب 1362 به وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت 1378.01.25 - 5453 .ت 21162 هـ - 1378.02.13 - 156 هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/1/1378و [...ادامه]

‌اجازه اقدام وارد كنندگان ماشين آلات توليدي و قطعات مربوط به توليد نسبت به خريد ماشين آلات از طريق افتتاح‌اعتبارات اسنادي در هريك از شعب بانكهاي ايراني در خارج از كشور كه ليست آن توسط بانك مركزي تعيين مي‌گردد 1378.01.28 - 6928 .ت 21255 هـ - 1378.03.10 - 158 تصميم ستاد اقتصادي دولت كه بر اساس [...ادامه]

‌بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانه‌هاي ورود موقت بعضي كالاها 1378.01.30 - .13178ت 21383 هـ - 1378.03.29 - 158 تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي قانون الزام به پذيرش افراد واجد شرايط استفاده از سهميه ايثارگران در دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/2/1378 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي جزء 1 بند "ب " تبصره 13 قانون بودجه سال 1378 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/2/1378 بنا به پيشنهاد شماره 42.127 -102.243 مورخ 22/1/1378 سازمان برنامه [...ادامه]

‌اصلاحيه تصويب نامه راجع به مهلت واريز تعهدات ارزي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/1/1378 بنا به پيشنهاد گمرگ جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: [...ادامه]

تصويبنامه راجع به بند "‌الف"‌ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/1/1378بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و به استناد اصل يكصد و [...ادامه]

‌قانون اصلاح موادي از قانون ديوان عدالت اداري - مصوب 1360

‌قانون موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان

قانون استفساريه بند (ب) تبصره (52) قانون بودجه سال 1378 كل كشور

قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان

‌تعيين ضريب حقوق قضات و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/1/1378بنا به پيشنهاد مشترك شماره 11.269 مورخ 25/1/1378 وزارتخانه‌هاي فرهنگ و [...ادامه]

‌تنفيذ آيين نامه اجرايي بند "ط" تبصره 9 قانون بودجه سال 1377 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/1/1378بنا به پيشنهاد شماره 102.335 مورخ 25/1/1378 سازمان برنامه و بودجه، [...ادامه]

‌مستثني بودن فوق العاده‌هاي مخصوص، مديريت و محروميت اعضاي هيأت علمي شاغل در دانشگاهها و مؤسسات و‌مراكز آموزش عالي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/1/1378به استناد تبصره (2) الحاقي به ماده (1) لايحه قانوني مربوط [...ادامه]

‌اصلاح بند (1) اصلاحيه آيين نامه حقوق و مزاياي شهرداران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/2/1378 بنا به پيشنهاد شماره 2357.1.3.34.1452 مورخ 3/10/1376 وزارت كشور تصويب [...ادامه]

آئين‎نامه اجرايي امور خودكفايي سازمان زندان‎ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور در اجراي بند هـ – ماده 2 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‎ها و اقدامات [...ادامه]

آيين‌نامه مراكز مراقبت بعد از خروج

‌قانون نحوه تأمين بودجه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران

‌الحاق متني به انتهاي تبصره 3 ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب‌بسيجي به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/2/1378به استناد ماده (4) قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و [...ادامه]

‌چگونگي تبديل وضعيت استخدامي مستخدمان خريد خدمت به پيماني

‌اصلاحيه آيين نامه قانون يك مرحله‌اي نمودن آزمون سراسري و نحوه ورود به دوره پيش دانشگاهي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/2/1378بنا به پيشنهاد شماره 140.2134 مورخ 18/2/1378 وزارت آموزش و [...ادامه]

‌ضوابط پرداخت فوق‌العاده جذب كاركنان عمليات پرواز و خلبانان شركت هواپيمايي خدمات ويژه ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/2/1378بنا به پيشنهاد شماره 11.4558 مورخ 5/7/1377 سازمان امور اداري و [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص زمان برگزاري امتحانات مناطق گرمسيري ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/2/1378بنا به پيشنهاد شماره 400.10.672 مورخ 20/10/1377وزارت آموزش و پرورش و [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به واردات شكر ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه براساس اصل يكصد و [...ادامه]

‌تعيين استاندارد گازهاي خروجي از اگزوز خودروهاي سواري و وانت ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/2/1378بنا به پيشنهاد مشترك شماره 887-22 مورخ 4/8/1377 وزارتخانه‌هاي صنايع، نفت [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/2/1378بنا به پيشنهاد مشترك شماره 102.756 مورخ 18/2/1378 سازمان برنامه و [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به يارانه پنير و پودرهاي شوينده ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد [...ادامه]

قانون اساسنامه شركت سهامي نمايشگاههاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران

‌باز پرداخت سهام بخش خصوصي در شركت ملي انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/2/1378بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و در [...ادامه]

مصوبه شوراي‎عالي اداري شوراي‎عالي اداري در هشتاد و دومين جلسه مورخ 15/2/1378 خود به‎منظور ارتقاء سطح پاسخگويي [...ادامه]

مصوبه شوراي ‎عالي اداري شوراي‎عالي اداري در هشتاد و دومين جلسه مورخ 15/2/1378 بنا به‎پيشنهاد مشترک سازمان امور اداري و [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي بند "ط"‌تبصره 9 قانون بودجه سال 1378 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/2/1378بنا به پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح و به استناد [...ادامه]

‌اجازه مشاركت شركت سوفا مقيم جمهوري خلق چين با شركت صنايع تجهيزات نفت و ساير سرمايه گذاران ايراني در‌طرح توليد شيرآلات صنعتي 1378.02.01 - 74080 .ت 20872 هـ - 1378.02.09 - 161 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/2/1378بنا به [...ادامه]

‌اجازه برگزاري اولين همايش ملي صنايع دريايي توسط سازمان برنامه و بودجه 1378.02.01 - 75450 .ت 20901 هـ - 1378.02.09 - 161 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/2/1378 بنا [...ادامه]

‌تعيين معاون امور بانكي و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت حضور در شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور‌در غياب وزير امور اقتصادي و دارايي 1378.02.01 - 76987 . ت 20929 هـ - 1378.02.09 - 162 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/2/1378 [...ادامه]

‌اجازه فروش كتب و نشريات اقتصادي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و واريز وجوه حاصل به حساب در آمد‌عمومي كشور 1378.02.01 - 57076 .ت 20364 هـ - 1378.02.14 - 162 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/2/1378بنا به [...ادامه]

‌آيين نامه كميته ملي حقوق بشر دوستانه جمهوري اسلامي ايران 1378.02.01 - 77125 .ت 19651 هـ - 1378.02.27 - 164 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/2/1378 بنا [...ادامه]

‌اجازه برگزاري هم انديشي توسعه زير ساختهاي روستايي توسط وزارت جهاد سازندگي 1378.02.01 - 10715 .ت 20902 هـ - 1378.03.10 - 166 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/2/1378بنا به [...ادامه]

‌تطبيق وضع مؤسسه انستيتو پاستور ايران بر اساس ضوابط و مقررات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي‌توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش عالي 1378.02.01 - 14504 .ت 20520 هـ - 1378.04.05 - 167 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/2/1378‌بنا به [...ادامه]

‌تعيين بودجه سال 1378 سازمانهاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي 1378.02.04 - 9866 .ت 21321 ك - 1378.03.29 - 167 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري [...ادامه]

‌اجازه فروش تمامي ششدانگ پلاك ثبتي 382 مجزا شده از 19 فرعي از 13 اصلي بخش 4 كرمان به مساحت 177912‌متر مربع توسط سازمان تربيت بدني و واريز وجوه حاصل از فروش به حساب در آمد عمومي كشور 1378.02.05 - 80874 .ت 21040 هـ - 1378.02.11 - 172 هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/2/1378 بنا [...ادامه]

‌اجازه برگزاري هشتادمين اجلاسيه كار گروه جهاني معدن توسط وزارت معادن و فلزات 1378.02.05 - 82511 .ت 21088 هـ - 1378.02.11 - 172 هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/2/1378 بنا [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي تبصره 53 قانون بودجه سال 1378 كل كشور 1378.02.05 - 82771 .ت 21090 هـ - 1378.02.11 - 172  ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/2/1378 [...ادامه]

‌اجازه فروش تعداد هفتاد و نه دستگاه تريلر و پنجاه و هشت دستگاه خود روي سنگين كمپرسي مربوط به طرح مجتمع‌فولاد مباركه به رانندگان ذي نفع 1378.02.05 - .5815ت 21129 هـ - 1378.02.14 - 174 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/2/1378 بنا به [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي بند "ب " تبصره 47 قانون بودجه سال 1378 كل كشور 1378.02.05 - 884 .ت 21118 هـ - 1378.02.15 - 175 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/2/1378بنا [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي بند "‌الف " تبصره 8 قانون بودجه سال 1378 كل كشور 1378.02.05 - 837 .ت 21119 هـ - 1378.03.01 - 176 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/2/1378 [...ادامه]

‌موظف بودن مركز آمار ايران به تمهيدات لازم براي استقرار نظام آمارهاي ثبتي در دستگاههاي دولتي 1378.02.12 - .79956ت 19208‌هـ - 1378.02.21 - 191 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/2/1378بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اجازه انتقال مالكيت يك قطعه زمين واقع در بخش 3 تهران توسط شركت خدمات حمايتي كشاورزي به دانشگاه تهران 1378.02.13 - .81117ت 20845 ك - 1378.03.08 - 192 ‌وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

‌انتقال مالكيت دو دانگ و يك ربع دانگ مشاع از ملك واقع در بخش 3 تهران به سازمان ملي زمين و مسكن توسط وزارت‌مسكن و شهرسازي 1378.02.13 - .80624ت 20440 ك - 1378.03.17 - 192 ‌وزراي عضوي كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هشتصد ميليون ريال به منظور تأمين باقي مانده هزينه‌هاي چهارمين اجلاس آمبود زمان‌آسيايي به سازمان بازرسي كل كشور 1378.02.15 - .4902ت 21207‌هـ - 1378.02.19 - 193 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/2/1378بنا به پيشنهاد سازمان [...ادامه]

‌اجازه ايجاد هشت پست سازماني در وزارت كشور براي سازماندهي دبيرخانه كميسيون ماده (10) قانون فعاليت احزاب 1378.02.15 - .7178ت 21219‌هـ - 1378.02.21 - 194 هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/2/1378بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌اصلاح تبصره 2 ماده (4) آيين نامه اجرايي قانون تحويل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي 1378.02.15 .3405ت 21217‌هـ - 1378.02.21 - 194 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/2/1378تصويب نمود: ‌مدت [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي بند "ج " تبصره 52 قانون بودجه سال 1378 كل كشور 1378.02.15 - .6708ت 21220‌هـ - 1378.02.21 - 196 ‌ ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/2/1378بنا به [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي بند "‌د " تبصره 13 قانون بودجه سال 1378 كل كشور 1378.02.15 - .1088ت 21128‌هـ - 1378.02.21 - 197 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/12/1378در اجراي بند د [...ادامه]

‌اجازه امضاي موقت موافقت‌نامه همكاري معاضدت قضايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوريه‌به وزارت دادگستري 1378.02.15 .7779ت 21226‌هـ - 1378.02.22 - 197 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/2/1378بنا به پيشنهاد شماره 15.575 [...ادامه]

‌افزودن چند نفر به تركيب ستاد موضوع تصويب نامه تفويض اختيارات رئيس جمهور و هيأت وزيران در رسيدگي،‌بررسي و اتخاذ تصميمات فوري در عرصه مسائل حاد اقتصادي كشور به ستاد مركب از نمايندگان ويژه رييس جمهوري 1378.02.15 - .2540ت 21206‌هـ - 1378.02.22 - 198 هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/2/1378بنا به پيشنهاد رييس [...ادامه]

‌مجاز بودن ترخيص مواد اوليه كارخانه توليد دارو و كارخانه لوازم پزشكي يكبار مصرف متعلق به جمعيت هلال احمر‌جمهوري اسلامي ايران با معافيت كامل از پرداخت حقوق گمركي و پرداخت نيم درصد سود بازرگاني 1378.02.15 - .10084ت 21264‌هـ - 1378.03.04 - 198 هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/2/1378بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌اتخاذ تصميماتي در مورد تأمين دارو و گندم مورد نياز و جلوگيري از كمبود در سال جاري 1378.02.18 - .9295ت 21284‌هـ - 1378.03.09 - 198 ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد [...ادامه]

‌بلامانع بودن ورود ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانه‌هاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست 1378.02.18 - 22826 .ت 21624‌هـ - 1378.05.16 - 200 ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور كه در [...ادامه]

‌اجازه واگذاري اموال غيرمنقول مازاد به ميزان دو ميليارد ريال از طريق مزايده عمومي به بخش غير دولتي به وزارت‌تعاون و استفاده از وجوه واريزي جهت تكميل طرحهاي نيمه تمام ادارات كل و ادارات تعاون شهرستانها 1378.02.19 - .2074ت 21155‌هـ - 1378.02.21 - 201 هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/2/1378بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اجازه برگزاري هم نشست "‌نقش زنان در انتقال ميراث معنوي " توسط كميسيون ملي يونسكو در ايران با همكاري معاونت‌فرهنگي و اجتماعي وزارت فرهنگ و آموزش عالي 1378.02.19 - .80466ت 21000‌هـ - 1378.02.25 - 201 هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/2/1378بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اجازه برگزاري دومين همايش بين‌المللي ساختمانهاي بلند، توسط دانشگاه علم و صنعت ايران 1378.02.19 - .2169ت 21149‌هـ - 1378.02.25 - 201 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/2/1378بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌بلامانع بودن ترخيص مواد اوليه ساخت كيتهاي الايزا به ارزش 8500 دلار به نام شركت پخش فرآورده‌هاي پزشكي ايران‌به صورت بدون انتقال ارز 1378.02.19 - .8189ت 21250‌هـ - 1378.02.25 - 202 ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و [...ادامه]

‌اجازه برگزاري هفتمين همايش بين المللي انجمن جراحان ارتوپدي ايران توسط انجمن جراحان ارتوپدي ايران 1378.02.19 - 881 .ت 21114 ه - 1378.02.25 - 202 هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/2/1378بنا به [...ادامه]

‌اجازه برگزاري هم انديشي و همكاريهاي علمي دريايي في‌مابين كشورهاي حاشيه درياي خزر توسط مركز ملي اقيانوس‌شناسي با همكاري كميسيون ملي يونسكو 1378.02.19 - .79564ت 20984‌هـ - 1378.02.25 - 202 هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/2/1378بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اجازه برگزاري دهمين همايش بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي و سومين جشنواره بين المللي علمي - صنعتي نفت، گاز‌و پتروشيمي توسط وزارت نفت 1378.02.19 - 82773 .ت 21091 ه - 1378.02.25 - 202 هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/2/1378بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد و هشتصد ميليون ريال به منظور هزينه‌هاي ضروري استانداران به وزارت كشور 1378.02.19 - .8803ت 21261‌هـ - 1378.02.27 - 203 هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/2/1378 بنا به درخواست [...ادامه]

‌اصلاح مواد (6‌و7) آيين نامه اجرايي قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني 1378.02.19 - .10042ت 18783‌هـ - 1378.03.03 - 204 هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/2/1378بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اجازه برگزاري دومين فرا همايي مديريت آب و فاضلاب در كشورهاي آسيايي توسط وزارت نيرو 1378.02.19 - .9671ت 21057‌هـ - 1378.03.05 - 204 هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/2/1378بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اجازه واگذاري حق استفاده از املاك موضوع واقع در بخش (36) كرمان توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به وزارت‌دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 1378.02.20 - 80438 .ت 20730 ك - 1378.03.08 - 209 وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در [...ادامه]

بلامانع بودن ورود و ترخيص اقلام مورد نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به صورت بدون انتقال ارز تا‌سقف ده ميليون دلار طي سال 1378 1378.02.21 - 7001 .ت 21251 هـ - 1378.02.25 - 209 ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد [...ادامه]

‌تصويب مواردي در خصوص حل مشكلات شركتهاي فوكا، ايران جيكا، گروه صنايع پوشش ايران و آكام فلز 1378.02.21 - 9000 .ت 21278 ك - 1378.03.13 - 210 ‌كميسيون مأمور رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد و پنجاه ميليون ريال به نهاد رياست جمهوري جهت تأمين بخشي از هزينه‌هاي‌ضروري شش ماهه اول سال 1378 1378.02.22 - 7886 .ت 21249 هـ - 1378.02.25 - 210 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/2/1378بنابه پيشنهاد [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال به منظور تعمير و تكميل و تجهيز ساختمان بنياد ايران‌شناسي به بنياد مذكور 1378.02.22 - 7669 .ت 21260 هـ - 1378.02.27 - 210 هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/2/1378بنا [...ادامه]

‌اجازه ايجاد سي پست در وزارت بازرگاني جهت رايزنيهاي بازرگاني در خارج از كشور 1378.02.22 - .17ت 20569 هـ - 1378.03.01 - 211 هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/2/1378بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌منظور نمودن مابه التفاوت سود حاصل با سود پرداخت شده يا كل سود پرداخت شده و ماليات متعلقه جزو هزينه‌هاي‌قابل قبول شركتهايي كه سود آنها از سود علي الحساب پرداخت شده كمتر باشد يا زيان داشته باشند 1378.02.22 - 10868 .ت 18920 هـ - 1378.03.06 - 215 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/2/1378با توجه [...ادامه]

‌جاري و قابل عمل بودن بند 45 مصوبه اتخاذ تصميماتي در خصوص سياستهاي مصوب طرح ساماندهي اقتصادي‌جمهوري اسلامي ايران در سال 1378 1378.02.22 - 11245 .ت 21358 هـ - 1378.03.29 - 215 ‌تصميم ستاد اقتصادي دولت كه بر [...ادامه]

‌افزايش اعتبار طرح آب رساني به يزد، اردكان، ميبد از زاينده رود به ميزان شصت ميليارد ريال 1378.02.26 - 8843 .ت 21276 هـ - 1378.03.01 - 216 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/2/1378 بنا [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي بند 3 تبصره 24 قانون بودجه كل كشور 1378.02.26 9416 .ت 21252 هـ - 1378.03.01 - 216  ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/2/1378بنا به [...ادامه]

‌اجازه ورود و ترخيص 47 دستگاه خودرو بدون رعايت شرط سال ساخت و داشتن نمايندگي رسمي 1378.02.26 - .75890ت 20569 هـ - 1378.03.01 - 219 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/2/1378بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌معاف بودن تعداد پنج دستگاه اتومبيل تويوتا هايس اهدايي از سوز صندوق جمعيت سازمان ملل متحد از شمول تبصره17 ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو... 1378.02.26 - .81512ت 21058 هـ - 1378.03.02 - 219 هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/2/1378بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي جزء (1)، (2) و (3) بندهاي "‌الف "، "ج" تبصره (4) قانون سال 1378 بودجه كل كشور 1378.02.26 - .9939ت 21253‌هـ - 1378.03.03 - 219  ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/2/1378بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي بند "ج " تبصره 28 قانون بودجه سال 1378 كل كشور 1378.02.26 - .5746ت 21211‌هـ - 1378.03.05 - 221  ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/2/1378بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌اجازه ايجاد 35 پست سازماني در سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران 1378.02.26 - .5797ت 21005‌هـ - 1378.03.08 - 225 هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/2/1378بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اجازه ايجاد شصت پست سازماني ثابت و موقت در دانشگاه سمنان 1378.02.26 - .11269ت 20806‌هـ - 1378.03.08 - 225 هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/2/1378بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اجازه شركت معاونان رياست سازمان برنامه و بودجه در غياب رييس سازمان ياد شده در بعضي شوراها و شوراهاي عالي 1378.02.26 - .79957ت 20996‌هـ - 1378.03.10 - 225 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/2/1378بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي بند "‌هـ" تبصره 10 قانون بودجه سال 1378 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/3/1378 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و در اجراي [...ادامه]

اجازه امضاي موقت موافقت‌نامه حمل و نقل هوايي دو جانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ژاپن هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/3/1378 بنا به پيشنهاد شماره 11/11616 مورخ 16/8/1378 وزارت راه و [...ادامه]

تصميم ستاد اقتصادي دولت راجع به واردات 29 قلم كالا دولت ژاپن تصميم ستاد اقتصادي دولت که بر اساس اصل يک‎صد و بيست و هفتم قانون [...ادامه]

تصميم ستاد اقتصادي دولت در خصوص واگذاي امتياز واردات در مقابل صادرات به كشورهاي مشترك‎المنافع تصميم ستاد اقتصادي دولت که بر اساس اصل يک‎صد و بيست و هفتم قانون اساسي [...ادامه]

تصميم ستاد اقتصادي دولت راجع به افتتاح اعتبار اسنادي توسط بانك‎هاي بين‎المللي مورد قبول بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، توسط صادر كنددگان كالا تصميم ستاد اقتصادي دولت که بر اساس اصل يک‎صد و بيست و هفتم قانون اساسي [...ادامه]

جرائم مربوط به قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي در صلاحيت دادگاه هاي عمومي است. ‌رياست محترم ديوان عالي كشور دامت افاضاته ‌سلام عليكم، ‌احتراماً: [...ادامه]

‌اجازه امضاي موقت موافقت نامه همكاري و كمك متقابل ادارات گمرك بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت‌ازبكستان توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/3/1378بنا به پيشنهاد شماره 5677 مورخ 5/3/1378 وزارت امور اقتصادي و [...ادامه]

تصويبنامه راجع به ميزان فوق العاده كار با اشعه ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/3/1378 بنا به پيشنهاد شماره 11.2324 مورخ 15/4/1377سازمان امور اداري [...ادامه]

تصويبنامه راجع به مأموريت مستخدمان رسمي وزارت آموزش و پرورش به انجمن اسلامي معلمان ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در تعيين وزارتخانه‌ها و مؤسسات مشمول بند (ب) ماده (11) [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص درآمد ارزي كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/3/1378 و به استناد ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/2/1378 بنا به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي و به استناد [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي بند "خ " تبصره 29 قانون بودجه سال 1378 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/3/1378بنا به پيشنهاد مشترك شماره 504 . ش - 102.427 مورخ [...ادامه]

‌تعيين نماينده ويژه رييس جمهور‌در انجام جابجايي اعتبارات سال 1378 طرحهاي عمراني ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/3/1378بنا به پيشنهاد رييس جمهور و براساس اصل يكصدو بيست [...ادامه]

آيين نامه اجرايي ماده (4) قانون اعطاي امتيازات ايثارگري و اشتغال در مناطق جنگي و جنگزده به كارگران مشمول ‌قانون كار ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/3/1378 بنا به پيشنهاد شماره 53062 مورخ 9/3/1377 وزارت كار و [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/3/1378 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 102.756 مورخ 18/2/1378 سازمان برنامه [...ادامه]

آئين‎نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركت‎هاي خارجي هيات وزيران در جلسه مورخ 11/1/1378 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به [...ادامه]

‌تبديل روستاي نهاوند به شهر خرم دشت ‌وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 29/2/1378بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.7236 مورخ [...ادامه]

‌تبديل روستاي خروين به شهر خرو ‌وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 29/2/1378بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.15914 [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي تبصره 52 قانون بودجه سال 1378 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/3/1378 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 719.10002 مورخ 15/2/1378 سازمان برنامه [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهوري در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص سم فرموله نشده آميتراز ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهوري در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص سهميه ‌كنجاله استحصالي دانه هاي وارداتي مرغدلريها ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد كميته [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به هزينه جابجايي سبوس گندم بين استانهاي كشور ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد [...ادامه]

آيين‎نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17/8/1376 اين آيين‎نامه در اجراي ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با [...ادامه]

تصويبنامه راجع به تعيين استاندار آذربايجان غربي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/3/1378بنا به پيشنهاد شماره 3110.1 مورخ 30/3/1378وزارت كشور و به استناد [...ادامه]

تصويبنامه راجع به تعيين استاندار سمنان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/3/1378بنا به پيشنهاد شماره 3110.1 مورخ 30/3/1378 وزارت كشور و [...ادامه]

رأي وحدت رويه 633 ـ 14/2/1378 هيأت عمومي ديوان‌ عالي کشور ‌حضرت آيت الله محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور دامت بركاته ‌با عرض [...ادامه]

مستفاد از ماده 47 قانون مجازات اسلامي هرگاه بعد از صدور حكم مشخص شود محكوم عليه داراي محكوميت هاي كيفري ديگري نيز بوده به منظور اعمال و اجراي مقررات مربوط به تعدد جرم در صورت مختلف بودن مجازات ها دادگاه صادر كننده حكم اشد و در صورت تساوي مجازات ها دادگاهي كه آخرين حكم را صادر كرده صالح به رسيدگي و اصدار حكم است. ‌نقل از شماره 15832-1378.4.17‌روزنامه رسمي ‌رياست معظم ديوان عالي كشور ‌با عرض سلام و [...ادامه]

تنفيذ ‌تصويب نامه‌هاي شماره .47400ت 15640 ك مورخ 9/8/1374، .30889ت 15640 مورخ 9/8/1374، .47383ت 16948 ك مورخ 2/5/1375و .51026ت 17869ك مورخ 9/2/1376 ‌وزراي عضوي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي در جلسه مورخ 7/2/1377 با توجه به [...ادامه]

قانون تسريع در برقي كردن موتور چاههاي كشاورزي

‌اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/4/1378 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (‌موضوع [...ادامه]

‌انتزاع روستاي گوجهر از دهستان جور و الحاق آن به دهستان راور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/4/1378بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.3226 مورخ 1/3/1378 وزارت كشور و [...ادامه]

‌انتزاع دهستان حتكن از بخش كوهساران و الحاق آن به بخش مركزي شهرستان زرند ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/4/1378 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.3226 مورخ 1/3/1378 وزارت كشور و [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي قانون ممنوعيت بكار گيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/2/1378بنا به پيشنهاد كميسيون فرهنگي هيأت دولت و به استناد تبصره [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي تبصره 3 قانون بودجه سال 1378 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/3/1378 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 42.352- 102.762 مورخ 19/2/1378سازمان برنامه [...ادامه]

مصوبه شوراي‎عالي اداري شوراي‎عالي اداري در هشتاد و دومين جلسه مورخ 15/2/1378 بنا به پيشنهاد مشترک معاونت حقوقي [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي روابط موجر و مستأجر ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/2/1378بنا به پيشنهاد شماره 932.110.05 مورخ 28/2/1378 وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي [...ادامه]

‌بلامانع بودن ورود و ترخيص يك دستگاه خودرو هايس مخصوص معلولين توسط آقاي محمد لايجي 1378.03.01 - .2212ت 21237‌هـ - 1378.03.01 - 231 تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و [...ادامه]

‌معافيت از سود بازرگاني كليه كالاهاي مربوط به راه آهن شهري اعم از هر نوع واگن، لوكوموتيو برقي و... كل به كشور وارد‌شده يا مي‌شوند با تشخيص و تأييد وزير كشور 1378.03.02 - .8624ت 21282 هـ- 1378.03.08 - 234 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/3/1378بند (ب) ماده [...ادامه]

‌اجازه تضمين باز پرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط شركت پتروشيمي بابت بخش الماني طرح‌اتيلن از الفين ششم اخذ گرديده به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1378.03.02 - .11525ت 21315 هـ- 1378.03.09 - 234 هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/3/1378 به استناد تبصره [...ادامه]

‌آيين نامه اجراي بند "‌الف " تبصره 48 قانون بودجه سال 1378 كل كشور 1378.03.02 - .5783 ت 21212 هـ- 1378.03.10 - 244  ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/3/1378بنا به [...ادامه]

‌آيين نامه اجراي بند "ج " تبصره 43 قانون بودجه سال 1378 كل كشور 1378.03.02 - 6967 . ت 21073 هـ- 1378.03.10 - 246 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/3/1378 بنا [...ادامه]

‌اجازه تضمين باز پرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدت اخذ شده از مؤسسات خارجي و بين المللي به‌وزارت امور اقتصادي و دارايي 1378.03.02 - 12998 .ت 21313 هـ- 1378.03.16 - 247 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/3/1378 به استناد [...ادامه]

‌اجازه تضمين باز پرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدت اخذ شده از مؤسسات خارجي و بين المللي به‌وزارت امور اقتصادي و دارايي 1378.03.02 - 12992 . ت 21314 هـ- 1378.03.16 - 248 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/3/1378 به [...ادامه]

‌اجازه ورود و ترخيص 12 دستگاه خودرو هيونداي مدل استاركس متعلق به شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران 1378.03.04 - 2120 .ت 20964 ك - 1378.03.08 - 248 ‌وزراي عضوي كميسيون اقتصادي هيأت دولت بنا [...ادامه]

‌تعيين نحوه توزيع و مصرف اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت و‌دستگاههاي اجرايي 1378.03.05 - 11835 .ت 21328 هـ- 1378.03.10 - 248 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/3/1378 بنا به [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي بند "ي" تبصره 13 قانون بودجه سال 1378 كل كشور 1378.03.05 - .6940ت 21245 هـ - 1378.03.11 - 249 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/3/1378 بنابه پيشنهاد [...ادامه]

‌اجازه اشتغال به كار فردي در وزارت امور اقتصادي و دارايي (‌سازمان سرمايه‌گذاري و كمك اقتصادي و فني ايران) به‌مدت ده سال 1378.03.05 - .10766ت 21329 هـ - 1378.03.16 - 251 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/3/1378 به استناد [...ادامه]

‌اجازه اشتغال به كار فردي در وزارت امور اقتصادي و دارايي (‌سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران) 1378.03.05 - 16697 .ت 21329 هـ - 1378.04.05 ـ256 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/3/1378 به [...ادامه]

‌بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانه‌هاي ورود موقت 1378.03.08 - 25574 .ت 21674 هـ - 1378.05.25 - 256 ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور كه در [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليون و دويست و پنجاه هزار ريال بابت كسري ايجاد شده در ابواب جمعي نقدي‌آقاي سيد جواد حسيني عامل وقت پرداخت منطقه عملياتي به ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران 1378.03.09 - 10179 .ت 21327 هـ - 1378.03.10 - 256 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/3/1378بنا به [...ادامه]

‌انتقال سهام به نام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در شركت آلومينيوم اراك به دولت (‌وزارت معادن و فلزات) 1378.03.09 - 8465 .ت 20326 هـ - 1378.03.16 - 257 هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/3/1378بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص عوارض ويژه موضوع ماده 20 قانون مقررات صادرات و واردات به مركز توسعه صادرات ايران،‌صندوق ضمانت صادرات ايران و شركت سهامي فرش ايران و وزارت بازرگاني 1378.03.09 - .12989ت 21185 هـ - 1378.03.16 - 257 هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/3/1378 بنا به [...ادامه]

‌اجازه استخدام چند نفر در مشاغل فني و تخصصي در وزارت فرهنگ و آموزش عالي، دبيرخانه هيأت عالي گزينش و‌كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران 1378.03.09 - 82759 .ت 21205 ك - 1378.03.31 - 257 ‌وزراي عضوي كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت [...ادامه]

‌اجازه اشتغال به كار افرادي در سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور، شركت دخانيات، معاونت حقوقي و امور مجلس‌رياست جمهوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه فردوسي مشهد، وزارت كشور و 1378.03.09 - 75558 .ت 21103 ك - 1378.04.07 - 260 ‌وزراي عضوي كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت [...ادامه]

‌تعيين بهاي بليط پروازهاي داخلي كليه شركتهاي هواپيمايي (‌اعم از دولتي و غير دولتي) 1378.03.11 - 8370 . ت21445 هـ - 1378.04.12 - 273 تصميمات نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد [...ادامه]

‌اصلاح قسمت اخير بند "‌الف "‌تصويب نامه اجازه تضمين باز پرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدت اخذ‌شده از مؤسسات خارجي و بين المللي به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1378.03.12 - 8460 .ت 21359 هـ - 1378.03.16 - 273 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/3/1378تصويب نمود: [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست ميليون ريال به منظور افزايش بودجه جاري سال 1378 شوراي فرهنگي -‌اجتماعي زنان به شوراي مذكور 1378.03.12 - 11007 .ت 21345 هـ - 1378.03.16 - 273 هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/3/1378بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دوميليارد و دويست ميليون ريال جهت پروژه‌هاي كوچك جديد و تكميل پروژه نيمه تمام‌استاني به سازمان برنامه و بودجه استان يزد 1378.03.12 - 10995 .ت 21346 هـ - 1378.03.16 - 274 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/3/1378بنا به [...ادامه]

‌اعطاي نشان دولتي درجه سوم كار و توليد به آقاي منوچهر غروي 1378.03.12 - 81789 .ت 21067 هـ - 1378.03.19 - 274 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/3/1378بنا [...ادامه]

‌اعطاي نشان دولتي درجه سوم كار و توليد به آقاي سيف ا... ابراهيمي 1378.03.12 - 13784 .ت 21067 هـ - 1378.03.19 - 275 هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/3/1378بنا به [...ادامه]

‌اعطاي نشان دولتي درجه سوم كار و توليد به آقاي محمد عليپور 1378.03.12 - 51618 .ت 21067 هـ - 1378.03.19 - 275 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/3/1378بنا به [...ادامه]

‌اعطاي نشان دولتي درجه دوم ايثار به آقاي ابوالفتح لامعي 1378.03.12 - 13782 .ت 21067 هـ - 1378.03.19 - 275 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/3/1378 بنا [...ادامه]

‌اعطاي نشان دولتي درجه سوم سازندگي به آقاي مسعود فانيان 1378.03.12 - 71555 .ت 21067 هـ - 1378.03.19 - 275 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/3/1378بنا به [...ادامه]

‌اجازه امضاي مقدماتي موافقت نامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي‌پاكستان 1378.03.16 - 10241 .ت 20889 هـ - 1378.03.17 - 277 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/3/1378بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست و بيست و نه ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون ريال به منظور باز سازي و نوسازي‌مناطق آسيب ديده از زلزله و پيشگيري از حوادث غير مترقبه به استانها 1378.03.16 - 13335 .ت 21374 هـ - 1378.03.19 - 277 هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/3/1378بنا [...ادامه]

‌اجازه پرداخت حق عضويت و سهميه و تعداد تعهدات سالانه مربوط در سازمانها و مجامع بين المللي براي سال 1377 و‌اختصاص ارز مورد نياز بر اساس معادل ريالي هر دلار (1750) ريال 1378.03.16 - 14745 .ت 20514 هـ - 1378.03.26 - 278 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/3/1378بنا [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي بند "‌الف" تبصره 11 قانون بودجه سال 1378 كل كشور 1378.03.16 - 10097 .ت 21332 هـ - 1378.03.26 - 279 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/3/1378بنا به [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي بند "ب" تبصره 11 قانون بودجه سال 1378 كل كشور 1378.03.16 - 10152 .ت 21332 هـ - 1378.03.26 - 279 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/3/1378بنا [...ادامه]

‌پرداخت حق عضويت و سهميه و تعهدات سالانه مربوط در سازمانها و مجامع بين المللي 1378.03.26 - 14750 . ت 20514 هـ - 1378.03.26 - 280 هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/3/1378بنا [...ادامه]

‌عضويت سازمان امور اداري و استخدامي كشور، شركت سهامي بيمه ايران و صندوق ضمانت ايران و سازمان آموزش فني‌و حرفه‌اي به ترتيب در سازمان بهره وري آسيايي، فدراسيون بيمه گران اتكايي آسيا و آفريقا و مركز اسلامي آموزش و‌پژوهش فني و حرفه‌اي (‌داكا) 1378.03.26 - 12903 . ت 20514 هـ - 1378.03.26 - 281 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/3/1378با [...ادامه]

‌تخصيص حق عضويت و سهميه و تعهدات سالانه مربوط در سازمان ملل متحد و ساير سازمانها و مجامع بين المللي بر‌اساس معادل ريالي هر دلار يك هزار و هفتصدو پنجاه ريال 1378.03.16 - 14747 .ت 20514 هـ - 1378.03.26 - 281 هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/3/1378تصويب نمود: [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي بند "ب " تبصره 32 قانون بودجه سال 1378 كل كشور 1378.03.16 - 10139 .ت 21330 هـ - 1378.03.29 - 282 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/3/1378بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سي هزار ميليون ريال به استانداريهاي خوزستان، كرمانشاه، ايلام، كردستان و آذربايجان‌غربي جهت انجام پروژه‌هاي اشتغال‌زا در مناطق جنگزده 1378.03.17 - 12987 .ت 21351 هـ - 1378.03.17 - 283 تصميم شوراي عالي مناطق جنگزده كه بر [...ادامه]

‌اجازه واگذاري حق استفاده از عرصه و اعيان دو دستگاه ساختمان در بخش يك خرم آباد توسط وزارت كشور به وزارت‌دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 1378.03.17 - 5835 .ت 20631 ك - 1378.04.30 - 283 وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در [...ادامه]

‌اجازه ترخيص يك دستگاه خودرو وانت دو كابين متعلق به وزارت نفت 1378.03.17 - 69623 . ت 20550 ك - 1378.04.30 - 284 وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت [...ادامه]

‌تعيين آقاي محمد علي نجفي معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور‌جهت اعمال اختيار هيأت وزيران مندرج در بند "ج "‌تبصره 13 قانون بودجه سال 1378 كل كشور 1378.03.19 - .15289ت 19865 هـ - 1378.03.29 - 284 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/3/1378بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌اجازه تضمين باز پرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور از مؤسسات خارجي‌و بين المللي اخذ مي‌شود توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي 1378.03.19 - 15282 .ت 21409 هـ - 1378.03.29 - 284 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/3/1378به استناد [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي نحوه جلوگيري از آلودگي صوتي 1378.03.19 - 60742 .ت 16525 هـ - 1378.04.01 - 285  ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/3/1378بنا [...ادامه]

‌اتخاذ تصميماتي به منظور حل مشكلات برخي از رايانه‌ها و سيستمهاي صنعتي در آغاز سال 200 ميلادي 1378.03.26 - 16271 .ت 21431 - 1378.04.01 - 295 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/3/1378بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌انتقال ورزشگاه شهيد سليمي كيا واقع در شهر كرمان از سازمان تربيت بدني به شركت تجهيز و نگهداري تأسيسات‌ساختمانهاي ورزشي 1378.03.26 - 16847 .ت 20298 هـ - 1378.04.05 - 295 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/3/1378بنا به [...ادامه]

‌بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاها و تمديد پروانه‌هاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست 1378.03.29 - 32753 .ت 21841 هـ - 1378.06.27 - 302 ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور كه [...ادامه]

‌اجازه امضاي موقت سه موافقت نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدراتيو روسيه در زمينه دفاع‌غير نظامي و مبارزه با مواد مخدر 1378.03.30 - 14552 .ت 21423 هـ - 1378.04.01 - 302 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/3/1378بنا به [...ادامه]

‌اجازه تضمين باز پرداخت به تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط شركت مجتمع كشتي سازي خليج‌فارس از مؤسسات خارجي و بين المللي اخذ گرديده به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1378.03.30 - 14733 .ت 21443 هـ - 1378.04.09 - 303 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/3/1378به استناد [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي بند "ي "‌تبصره 44 قانون بودجه سال 1378 كل كشور 1378.03.30 - 14533 .ت 21426 هـ - 1378.04.12 - 303  ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/3/1378بنا [...ادامه]

‌الحاق ماده‌اي به عنوان ماده 4 به آيين نامه اجرايي بند "‌د" تبصره 13 قانون بودجه سال 1378 كل كشور 1378.03.30 - 11747 .ت 21433 هـ - 1378.04.28 - 306 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/3/1378به استناد [...ادامه]

‌بلامانع بودن ورود و ترخيص يك دستگاه خودرو سواري استيشن تويوتا و يك دستگاه بنز E220 متعلق به سازمان‌صنايع دستي ايران و وزارت صنايع 1378.03.31 - 8515 .ت 21081 ك - 1378.05.05 - 306 ‌وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در [...ادامه]

‌حذف كاغذهاي الوان و كاغذهاي با گراماژ 50 تا 70 گرمي از فهرست كالاهاي مشمول طرح تنظيم بازار ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنابه پيشنهاد وزارت صنايع، [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به ‌تعيين بهاي فروش پودرهاي شوينده ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌اصلاح تصويب نامه راجع به مقررات مربوط به اخذ تضمين انجام تعهدات ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/4/1378 بنا به پيشنهاد شماره 42.715 - 102.1408 مورخ 18/3/1378 سازمان [...ادامه]

‌قانون جبران و پيشگيري عوارض ناشي از خشكسالي

‌تبديل روستاي چلگرد به شهر ‌وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 29/2/1378 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.13066 [...ادامه]

مصوبه شوراي‎عالي اداري شوراي‎عالي اداري در هشتاد و دومين جلسه مورخ 15/2/1378 بنا به پيشنهاد وزارت پست و تلگراف [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي تبصره 30 قانون بودجه سال 1378 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/4/1378بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، كشور و [...ادامه]

اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون و مقررات صادرات و واردات ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/4/1378 بنا به پيشنهاد شماره 325.1 مورخ 12/1/1378استانداري اردبيل تصويب [...ادامه]

‌آيين نامه تعيين تعرفه ارائه خدمات علمي، فني و كارشناسي سازمان ميراث فرهنگي كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/3/1378بنا به پيشنهاد شماره 1.9233 مورخ 12/5/1376وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي [...ادامه]

آيين‎نامه اجرايي بند(ك) تبصره (2) قانون بودجه سال 1378 كل كشور هيات وزيران در جلسه مورخ 12/12/1377 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به استناد [...ادامه]

اصلاحيه تبصره بند (2) ماده (38) آيين‎نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات هيات وزيران در جلسه مورخ 25/11/1377 بنا به پيشنهاد شماره 12486/1 مورخ 16/8/1377 وزارت بازرگاني، [...ادامه]

اصلاحيه بند (ب) ماده (12) آيين‎نامه تعيين تعرفه خدمات حقوق كنسولي هيات وزيران در جلسه مورخ 25/11/1377 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع [...ادامه]

آيين‎نامه پيشگيري از اعتياد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمايت از افراد در معرض خطر اعتياد بسمه تعاليبا توجه به رشد فزاينده و نگران کننده ميزان مصرف و اعتياد به مواد مخدر [...ادامه]

آيين‎نامه تعرفه حق‎الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري بسمه تعالي با توجه به ماده 19 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري و پيشنهاد کانون‎هاي وکلاي [...ادامه]

آيين‎نامه صدور جواز وكالت اتفاقي (موقت) در اجراي ماده 2 قانون وکالت مصوب سال 1315 و به تجويز ماده 22 لايحه استقلال [...ادامه]

مقرري تحصيلي دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/4/1378‌بنا به پيشنهاد مشترك شماره .3062‌و مورخ 17/3/1378وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش [...ادامه]

فوق العاده جذب پزشكان شاغل در سازمان پزشكي قانوني كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/4/1378بنا به پيشنهاد شماره 11.7920 مورخ 13/10/1376 سازمان امور اداري و [...ادامه]

‌آيين نامه تعيين ميزان حق الزحمه متصديان ايستگاههاي اقليم شناسي و باران سنجي سازمان هواشناسي كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/4/1378بنا به پيشنهاد شماره 16394.11 مورخ 22/9/1376 وزارت راه و ترابري [...ادامه]

‌اساسنامه فدراسيونهاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/3/1378 بنا به پيشنهاد شماره 1.41294 مورخ 6/10/1376سازمان تربيت بدني و [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص اصلاح مواد (13) و (15) اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/5/1378 بنا به پيشنهاد شماره 2328.110.05 مورخ 30/3/1377و شماره 8228.100.1 مورخ [...ادامه]

اصلاح آيين نامه اجرايي ‌ماده 4 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در‌موارد معين ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/4/1378بنا به پيشنهاد شماره 56.12718.31993 مورخ 22/10/1376 وزارت امور اقتصادي و [...ادامه]

احتساب بنياد اميد صالحان از مؤسسات موضوع ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1378 بنا به استناد بند(4) اصلاحي ماده (2) قانون مالياتهاي مستقيم [...ادامه]

‌اصلاح آيين نامه استخدامي پيماني ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/4/1378 بنا به پيشنهاد شماره 11.3916 مورخ 16/6/1377 سازمان امور اداري [...ادامه]

قانون تفسير تبصره (10) قانون بودجه سال 1378 كل كشور

قانون تأمين داروهاي خاص

‌تبديل روستاي بازار جمعه به شهر ‌وزراي عضوي كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 29/2/1378بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.18447 مورخ [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي چگونگي پرداخت كارمزد تسهيلات بانكي موضوع تبصره (1) قانون تحويل خودرو به جانبازان‌انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/4/1378بنا به پيشنهاد شماره 10.4890.1580 مورخ 31/3/1378‌بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب [...ادامه]

قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

اصلاح موادي از آئين دادرسي ديوان عدالت اداري

رأي 42 ـ 25/2/1378 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ‌نقل از شماره 15875-1378.6.6 روزنامه رسمي ‌تاريخ 25/2/1378شماره دادنامه 42 [...ادامه]

‌رأي ديوان عدالت اداري در خصوص اخراج از خدمت به علت فاقد بودن تخصيص كافي (239) ‌نقل از شماره 15875-1378.6.6 روزنامه رسمي ‌شماره هـ . 256.76 [...ادامه]

قانون تغيير عنوان اعضاء شوراهاي اسلامي روستاهائي كه به شهر تبديل شده‌اند

رأي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشهائي از مصوبه جلسه هشتاد شوراي ‌عالي اداري در خصوص تعيين مديران و مسئولان صدا و سيما (241) ‌نقل از شماره 15875-1378.6.6 روزنامه رسمي ‌تاريخ 11/2/1378 شماره دادنامه 22 [...ادامه]

‌رأي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري (244) ‌نقل از شماره 15876-1378.6.7 روزنامه رسمي ‌تاريخ: 25/2/1378شماره دادنامه: 48 كلاسه پرونده: 155.76 ‌مرجع رسيدگي: هيأت [...ادامه]

‌رأي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه مالياتي واحدهاي توليدي و معدني (246) ‌نقل از شماره 15876-1378.6.7 روزنامه رسمي ‌تاريخ 21/6/1377 شماره دادنامه: 132 كلاسه پرونده: 17.77 ‌مرجع رسيدگي: هيأت [...ادامه]

‌رأي ديوان عدالت اداري در مورد اعتبار مالكيت اشخاص و تكليف شهرداري به صدور پروانه ساختمان (248) ‌نقل از شماره 15876-1378.6.7 روزنامه رسمي ‌تاريخ :25/2/1378شماره دادنامه: 47 كلاسه پرونده :277.77 ‌مرجع رسيدگي: هيأت [...ادامه]

‌انتصاب استاندار كهكيلويه و بوير احمد ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/5/1378 ‌بنا به پيشنهاد شماره 9305.4.1 مورخ 27/5/1378 وزارت كشور و [...ادامه]

‌تعيين نماينده ويژه رييس جمهور جهت افزايش نرخ خدمات مربوط به‌حق توقف واگنهاي باري و مسافري ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/4/1378بنا به پيشنهاد رييس جمهور و براساس اصل يكصد و بيست [...ادامه]

‌اجازه تضمين باز پرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه از مؤسسات خارجي و بين المللي اخذ مي‌شود‌توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي 1378.04.01 - 16497 . ت 21451 هـ - 1378.04.02 - 309 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/4/1378به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پنج ميليارد ريال براي هزينه‌هاي ضروري مبارزه با بيماريهاي دامي ناشي از خشكسالي به‌سازمان دامپزشكي كشور 1378.04.01 - .16240ت 21444 هـ - 1378.04.05 - 309 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/4/1378بنابه پيشنهاد وزارت [...ادامه]

‌اجازه اجاره هواپيما براي برقراري پروازهاي منظم و دوره‌اي به مقصد فرودگاه اختصاصي طرح توليد آلوميناي جاجرم 1378.04.01 - .2743ت 21418‌هـ - 1378.04.08 - 310 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/4/1378بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اجازه تضمين باز پرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدت اخذ شده از مؤسسات خارجي و بين المللي به‌وزارت امور اقتصادي و دارايي 1378.04.01 - .18695ت 21450‌هـ - 1378.04.14 - 310 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/4/1378به استناد تبصره (22) [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور تأمين تجهيزات مربوط به سيستم صوت و نور تالار حافظ شيراز‌به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان فارس 1378.04.02 - .15474ت 21438 هـ- 1378.04.06 - 311 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/4/1378 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌افزايش فوق العاده جذب و فوق العاده شغل مستخدمين اداري دادگستري جمهوري اسلامي ايران 1378.04.02 - .55756ت 20125‌هـ - 1378.04.31 - 311 هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/4/1378 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌اصلاح بند 1ـ3 تصويب نامه اتخاذ تصميماتي در خصوص سياستهاي مصوب طرح ساماندهي اقتصادي جمهوري‌اسلامي ايران 1378.04.05 - 20012 .ت 21522‌هـ - 1378.04.31 - 312 تصميم ستاد اقتصادي دولت كه بر اساس اصل [...ادامه]

‌اضافه شدن مقدار يك ميليون تن گندم وارداتي به ميزان مذكور در تصويب نامه اتخاذ تصميماتي در مورد تأمين دارو و‌گندم مورد نياز و جلوگيري از كمبود در سال جاري 1378.04.05 - .21872ت 21522‌هـ - 1378.04.28 - 312 تصميم ستاد اقتصادي دولت كه براساس اصل يكصد و [...ادامه]

‌اجازه فروش 18 قطعه زمين شهرك كارشناسان واقع در بخش (3) اردبيل و ساختمانهاي مازاد مراكز آموزش مديريت‌دولتي در ساير استانها به مركز آموزش مديريت دولتي 1378.04.06 - .11679ت 20736‌هـ - 1378.04.12 - 313 هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/4/1378 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌اجازه برگزاري همايش تربيت بدني و علوم ورزشي توسط پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 1378.04.06 - .1564ت 21202‌هـ - 1378.04.12 - 313 هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/4/1378 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌اجازه برگزاري اولين گردهمايي بين المللي راديولوژي توسط انجمن راديولوژي ايران 1378.04.06 - .8258ت 21268‌هـ - 1378.04.12 - 313 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/4/1378 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌اجازه برگزاري چهل و يكمين اجلاس فدراسيون بيمه گران و بيمه گران اتكايي آسيا - آفريقا (‌فير) 1378.04.06 - .7734ت 21266‌هـ - 1378.04.12 - 313 هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/4/1378 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌معافيت ارسال غير تجاري كليه آثار صوتي ،‌انواع آلات و ادوات موسيقي ايراني و خارجي از سپردن تعهد ارزي 1378.04.06 - .1148ت 21117‌هـ - 1378.04.12 - 314 هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/4/1378بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اجازه برگزاري سومين همايش بين المللي بيماري‌هاي ريوي و سل توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي -‌درماني ايران 1378.04.06 - .6711ت 21241‌هـ - 1378.04.12 - 314 هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/4/1378 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌اجازه برگزاري پنجمين همايش بين المللي جراحي قاعده جمجمه توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي -‌درماني مشهد 1378.04.06 - 9600 .ت 21323 هـ - 1378.04.12 - 314 هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/4/1378 بنا [...ادامه]

‌اصلاح ماده (2) آيين نامه اجرايي تبصره 82 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران 1378.04.06 - 79566 .ت 21051 هـ - 1378.04.12 - 315 هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/4/1378بنا به [...ادامه]

‌اجازه سرمايه گذاري و مشاركت شركت سنور مقيم تركيه با شركت پارس توشه و شركت كوشا پيشه در طرح توليد جارو‌برقي دستي و غذا ساز در شهرك صنعتي ليا (‌استان قزوين) 1378.04.06 - 18451 .ت 20927 هـ - 1378.04.13 - 315 هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/4/1378 بنابه [...ادامه]

‌اجازه مشاركت به شركت فيبردور مقيم ايتاليا با سرمايه گزاران ايراني براي توليد لوله و مخازن فشار قوي از الياف شيشه‌در شركت آب آفرين 1378.04.06 - 20822 .ت 20923 هـ - 1378.04.24 - 316 هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/4/1378بنا به [...ادامه]

‌اتخاذ تصميماتي در خصوص مسائل و مشكلات خاص شركت فرآورده‌هاي ساختماني و شركتهاي كفش وين 1378.04.09 - 20466 .ت 21536 ك - 1378.05.05 - 318 وزراي عضو كميسيون مأمور رسيدگي به مشكلات [...ادامه]

‌الحاق طرح قلع اندود فولاد مباركه، به طرحهاي مندرج در جزء 1 بند "‌الف " تصويب نامه تضمين باز پرداخت تسهيلات‌اعتباري اخذ شده از مؤسسات خارجي و بين المللي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي 1378.04.13 - 20785 .ت 21481 هـ - 1378.04.24 - 319 هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/4/1378به استناد [...ادامه]

‌هم ترازي معاونان مركز ملي جوانان كشور با مقامات موضوع بند "‌الف "‌تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت‌كاركنان دولت 1378.04.13 - 15192 .ت 21390 هـ - 1378.04.26 - 319 هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/4/1378بنا به [...ادامه]

‌پرداخت مطالبات مهندسان مشاور از كارفرمايان دولتي از محل ده درصدهاي حسن انجام كار 1378.04.13 - 3812 .ت 21170 هـ - 1378.04.29 - 320 هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/4/1378بنا به [...ادامه]

‌اجازه اشتغال به كار فردي به مدت يك سال در سازمان امور اداري و استخدامي كشور 1378.04.13 - 11432 .ت 21579 ك - 1378.05.09 - 320 وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت [...ادامه]

‌اجازه استخدام چهارصد نفر در وزارت مسكن و شهرسازي در مشاغل فني و تخصصي 1378.04.13 - .19496ت 19085 ك - 1378.06.24 - 320 وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در [...ادامه]

‌اجازه تضمين باز پرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدت اخذ شده از مؤسسات خارجي و بين المللي براي‌شركت نساجي قائم 1378.04.16 - .20835ت 21531‌هـ - 1378.04.24 - 320 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/4/1378به استناد تبصره [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد و پانصدميليون ريال به منظور پرداخت هزينه خريد ساختمان آموزشي به‌دانشگاه مذاهب اسلامي 1378.04.16 - .17857ت 21503‌هـ - 1378.04.24 - 321 هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/4/1378بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌تضمين باز پرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدت اخذ شده از مؤسسات خارجي و بين المللي براي شركت‌سهامي سازمان آب و برق خوزستان توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي 1378.04.16 - .21033ت 21532‌هـ - 1378.04.26 - 321 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/4/1378به استناد تبصره(22) [...ادامه]

‌اجازه تضمين باز پرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه جهت اجراي طرح اسيد ترفتاليك خالص - اول(ATP-1) شركت پتروشيمي شهيد تند گويان از مؤسسات خارجي و بين المللي اخذ گرديده توسط وزارت امور اقتصادي‌و دارايي 1378.04.20 - .20590ت 21535‌هـ - 1378.04.22 - 322 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/4/1378به استناد تبصره (22) [...ادامه]

‌اجازه ايجاد 78 پست سازماني در دانشگاه محقق اردبيلي 1378.04.20 - .21870ت 19029‌هـ - 1378.04.29 - 322 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/4/1378بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اجازه انتقال حق استفاده از اراضي قسمت غرب زندان اوين از سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به‌دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري 1378.04.22 - .67822ت 20449 ك - 1378.04.27 - 322 ‌وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت بنا [...ادامه]

‌تغيير دستگاه اجرايي طرح عمراني توسعه مجتمع معدني سنگ آهن چغارت از شركت ملي فولاد ايران به شركت سنگ‌آهن مركزي ايران 1378.04.24 - .883ت 21116‌هـ - 1378.04.24 - 326 تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در مورد تغيير دستگاه [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ شش ميليارد ريال براي پرداخت خسارات مردمي مناطق جنگزده واقع در شهرستانهاي‌مرزي استان كرمانشاه 1378.04.27 - .17849ت 21504‌هـ - 1378.04.28 - 326 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/4/1378بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

‌بلامانع بودن ترخيص قطعي تعداد شانزده (16)‌دستگاه خودروي نيسان پاترول متعلق به وزارت نفت 1378.04.27 - .15388ت 21002‌هـ - 1378.05.02 - 327 هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/4/1378بنا به پيشنهاد شماره3480-17.8 [...ادامه]

‌اجازه برگزاري اولين همايش بين المللي باستان شناسي توسط سازمان ميراث فرهنگي كشور 1378.04.27 - .13889ت 21404‌هـ - 1378.05.03 - 327 هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/4/1378 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌اجازه برگزاري گردهمايي كارگاه آموزشي پيشرفته بين المللي نجوم و خورشيد گرفتگي 1378.04.27 - 11861 21367‌هـ - 1378.05.03 - 327 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/4/1378بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌اصلاح بندهاي 1 و 6 جدول پيوست تصويب نامه تعيين جدول فهرست نهايي دستگاههاي مسؤول كميسيونهاي مشترك‌ايران و دولت هاي خارجي 1378.04.27 - .22626ت 21574‌هـ - 1378.05.03 - 327 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/7/1378بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

‌اجازه برگزاري اجلاس منطقه‌اي مديران سازمان انتقال خون كشورهاي مديترانه شرقي توسط جمهوري اسلامي ايران 1378.04.27 - .12921ت 21380‌هـ - 1378.05.03 - 328 هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/4/1378بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد و بيست ميليون ريال به منظور تكميل دو پروژه سلف سرويس دانشگاههاي‌علوم پزشكي سمنان و يزد به وزارت مسكن و شهرسازي 1378.04.27 - .17198ت 21487‌هـ - 1378.05.03 - 328 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/4/1378براساس پيشنهاد شماره 459.100.02 [...ادامه]

‌اجازه برگزاري اجلاس نيازها و ملزومات كشورهاي در حال توسعه با پوشش كم جنگل 1378.04.27 - .22618ت 21435‌هـ - 1378.05.03 - 328 هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/4/1378بنا به پيشنهاد و [...ادامه]

‌اجازه برگزاري همايش بين المللي گراميداشت سالگرد ارتحال علامه محمد تقي جعفري 1378.04.27 - .14228ت 21416‌هـ - 1378.05.03 - 329 هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/4/1378بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌بلامانع بودن ترخيص قطعي ده دستگاه خودرو تويوتا لندكروز به صورت بدون انتقال ارز 1378.04.27 - .18507ت 21240‌هـ - 1378.05.03 - 329 هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/4/1378بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اجازه تضمين باز پرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدت اخذ شده از مؤسسات خارجي و بين المللي براي‌شركت پر تكميل به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1378.04.27 - .22621ت 21575‌هـ - 1378.05.03 - 329 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/4/1378به استناد تبصره (22) [...ادامه]

‌ناظر بودن عبارت شركتهاي وابسته مندرج در بند "ح " تبصره 58 قانون بودجه سال 1378 كل كشور به شركتهايي كه بيش‌از پنجاه درصد سرمايه آنها متعلق به دستگاههاي دولتي مشمول مقررات بند "ح "‌مي‌باشد 1378.04.27 - .6921ت 21244‌هـ - 1378.05.03 - 330 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/4/1378بنا به پيشنهاد شماره56.1148.3587 [...ادامه]

‌اجازه فروش ساختمان فعلي اداره راه شهرستان دليجان و هزينه نمودن آن جهت ايجاد ساختمان جديد 1378.04.27 - .7820ت 21265‌هـ - 1378.05.06 - 330 هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/4/1378بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌شمول يك درصد (1%) سود بازرگاني به توربينهاي بخار و تجهيزات و قطعات مربوط به ساخت، تجهيز و يا تعمير‌نيروگاههاي كشور كه توسط وزارت نيرو و شركتهاي تابع و...‌وارد مي‌شود 1378.04.27 - .23561ت 21590‌هـ - 1378.05.06 - 330 هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/4/1378بنا به پيشنهاد مشترك [...ادامه]

‌اجازه امضاي موقت موافقت نامه همكاري علمي و فن آوري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه‌به وزارت فرهنگ و آموزش عالي 1378.04.27 - .17847ت 21505‌هـ - 1378.05.06 - 330 هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/4/1378بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اجازه دريافت مبلغ 1500 ريال از هر نفر توزيع شهري و از هر خانوار روستايي، به منظور تهيه و توزيع كالا برگ مرحله‌يازدهم شهري، روستايي و عشايري توسط وزارت بازرگاني 1378.04.27 - .11240ت 21354‌هـ - 1378.05.23 - 331 هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/4/1378بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌تغيير دستگاه اجرايي پروژه‌هاي شبكه اصلي و فرعي روستاهاي سيستان و پروژه شبكه اصلي و فرعي روستاهاي شرق‌گيلان از شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان سيستان و بلوچستان و گيلان به وزارت جهاد سازندگي 1378.04.30 - .20855ت 21540‌هـ - 1378.05.03 - 332 تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در مورد تغيير دستگاه [...ادامه]

‌تغيير دستگاه اجرايي طرح عمراني مطالعه و احداث مراكز آموزش جنگل و مرتع از سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز‌مدارس كشور به وزارت جهاد سازندگي 1378.04.30 - .21173ت 21555 ك - 1378.05.03 - 332 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در مورد تغيير [...ادامه]

‌اجازه واردات 499 تن بذر سيب زميني با نرخ شناور توسط سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي با پرداخت يك‌درصد (1%) سود بازرگاني 1378.04.30 - .13297ت 21387 هـ - 1378.05.06 - 332 هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/4/1378بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌اجازه امضاي موقت موافقت نامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي‌استراليا، ايرلند، آرژانتين، اسلووني، آلباني و اتيوپي 1378.04.30 - .20860ت 21546‌هـ - 1378.05.10 - 333 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/4/1378بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌اجازه تضمين باز پرداخت تسهيلات اعتباري ميان و بلند مدتي كه جهت خريد تجهيزات مكانيكي نيرو گاه مارون يكي از‌مؤسسات خارجي و بين المللي اخذ گرديده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي 1378.04.30 - .24231ت 21607‌هـ - 1378.05.11 - 339 هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/4/1378به استناد تبصره (22) [...ادامه]

‌اجازه تضمين باز پرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه جهت خريد ماشين آلات توليد كاشي از‌مؤسسات خارجي و بين المللي اخذ گرديده توسط وزارت اقتصادي و دارايي 1378.04.30 - .24213ت 21608‌هـ - 1378.05.11 - 340 هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/4/1378به استناد تبصره (22) [...ادامه]

‌اصلاح ماده (15) اساسنامه صندوق رفاه دانشجويان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1377 بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و [...ادامه]

رأي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال تصويبنامه هيأت وزيران در خصوص اصلاح آيين نامهاجرايي قانون نحوه تعديل‌نيروي انساني (250) ‌نقل ازشماره 15878-1378.6.9 روزنامه رسمي ‌تاريخ 5/4/1378 شماره دادنامه 93 الي 96 [...ادامه]

‌رأي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه سپاه پاسداران در خصوص احتساب سابقه خدمت مستخدمان‌رسمي (253) ‌نقل از شماره 15878-1378.6.9 روزنامه رسمي ‌تاريخ 28/1/1378 شماره دادنامه 7 [...ادامه]

‌رأي ديوان عدالت اداري در خصوص‌ابطال دستورالعمل وزارت دادگستري در مورد زمان اعتراض نسبت به رأي هيأت‌نظارت ثبت (255) ‌نقل از شماره 15878-1378.6.9 روزنامه رسمي ‌تاريخ 28/1/1378 شماره دادنامه 13 [...ادامه]

‌رأي ديوان عدالت اداري در خصوص صلاحيت كميسيون ماده 77 قانون شهرداري جهت رسيدگي به هر گونه اختلاف‌بين شهرداري و اشخاص در مورد مطالبه عوارض (257) ‌نقل از شماره 15880-1378.6.11 روزنامه رسمي ‌تاريخ 15/12/1377شماره دادنامه 266 كلاسه پرونده 114.77 ‌مرجع [...ادامه]

‌رأي ديوان عدالت اداري در خصوص جواز تملك اراضي واقع در محدوده شهرها (258) ‌نقل از شماره 15880-1378.6.11 روزنامه رسمي ‌تاريخ 24/11/1377 شماره دادنامه 251 كلاسه پرونده 84.77 ‌مرجع رسيدگي: [...ادامه]

‌آيين نامه اجراي بند "ي" تبصره (5) قانون بودجه سال 1378 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/2/1378بنا به پيشنهاد مشترك شماره 84.110 - 102.413 مورخ 29/1/1373سازمان برنامه [...ادامه]

‌تعيين عضو علي البدل هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/6/1378بنا به پيشنهاد شماره 5967 مورخ 19/5/1378وزارت بهداشت، درمان و آموزش [...ادامه]

مصوبه شوراي‎عالي اداري شوراي عالي اداري در هشتاد و سومين جلسه مورخ 13/5/1378 بنا به پيشنهاد سازمان امور [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي قانون جبران و پيشگيري عوارض ناشي از خشكسالي هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/5/1378 بنا به پيشنهاد شماره ب/31/2386 مورخ 27/5/1378 وزارا كشور، آيين [...ادامه]

قانون اصلاح لايحه قانوني تعيين تعطيلات رسمي كشور

قرارهاي مذكور در ذيل بند ب ماده 19 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ناظر به دعاوي حقوقي است و ارتباطي به امور اجرائي ندارد و قرارهاي قابل تجديد نظر در آئين دادرسي كيفري كماكان قابل تجديد نظر است. ‌حضرت آيت ا...‌محمد گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور دامت افاضاته ‌با عرض سلام: [...ادامه]

شروع به جرم در صورتي جرم و قابل مجازات است كه در قانون پيش بيني و به آن اشاره شده باشد، و عدم تصريح آن در قوانين مربوط به جرم نبوده و قابل مجازات نمي باشد. ‌حضرت آيت ا... محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور ‌احتراماًبه استحضار مي‌رساند :‌آقاي [...ادامه]

‌اجازه ورود انواع بذر، قلمه و نهال ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/6/1378 بنا به پيشنهاد شماره 1737-825.340.22 مورخ 19/4/1378وزارت كشاورزي و [...ادامه]

اصلاحيه تصويب نامه شماره .19023ت 19796 هـ مورخ27/3/1377 وزيران در جلسه مورخ 10/6/1378با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (‌موضوع نامه شماره [...ادامه]

اصلاح آئين‎نامه اجرايي تبصره (30) قانون بودجه سال 1377 كل كشور هيات وزيران در جلسه مورخ 10/6/1378 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي [...ادامه]

‌لغو ماده (7) آيين نامه اجرايي قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/6/1378با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (‌موضوع نامه [...ادامه]

اصلاحيه تصويب نامه شماره .80604ت 19438 هـ مورخ 27/12/1376 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/6/1378با توجه به نظريه شماره 1920 هـ. مورخ 3/3/1377 رياست محترم [...ادامه]

رأي وحدت رويه 636 ـ 15/4/1378 هيأت عمومي ديوان‌ عالي کشور ‌نقل از شماره 15890-1378.6.24 روزنامه رسمي ‌پرونده وحدت رويه رديف :39.77 هيات عمومي ‌حضرت آيت [...ادامه]

‌تبديل روستاي زاغه و معمولان به شهر‌ ‌وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 29/2/1378 بنا به پيشنهاد شماره 1.42.15708 [...ادامه]

‌آيين نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلان حرفه‌هاي پزشكي و وابسته ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/4/1378بنا به پيشنهاد شماره 7800 مورخ 28/10/1376 وزارت بهداشت، درمان و [...ادامه]

‌قانون پذيرش اصلاحيه كنوانسيون بين‌المللي اينمارست، ضميمه و موافقتنامه عملياتي آن

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص قيمتهاي داروهاي دامي توليد كارخانه‌هاي داخلي ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه براساس اصل يكصد و [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي انتشار يكصد و پنجاه ميليارد ريال اوراق مشاركت موضوع بخشي از مشاركت بند "ب" تبصره 48 قانون‌بودجه سال 1378 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/6/1378بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نيرو و امور اقتصادي و دارايي [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در خصوص ورود و ترخيص كالا و تمديد پروانه‌هاي ورود موقت ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور كه در جلسه مورخ 12/4/1378به استناد تصويب نامه شماره 64543 . [...ادامه]

تصويبنامه راجع به يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي مورد نياز اجراي طرحهاي توليد دانه‌هاي روغني ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/6/1378بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي و [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه براساس اصل يكصد [...ادامه]

‌اصلاح ماده 5 آيين نامه اجرايي جزء 1 بند "ب "‌تبصره 13 قانون بودجه سال 1378 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/6/1378بنا به پيشنهاد شماره 102.3403 مورخ 15/6/1378 سازمان برنامه و بودجه [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي قانون نحوه تأديه مطالبات صندوق تأمين معذوريت از كار و از كار افتادگي جهاد سازندگي از دولت‌مصوب 1376.09.09 ‌هيأت وزيران در جلسه 10/6/1378 بنابه پيشنهاد مشترك شماره .3877‌و مورخ 19/2/1378وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، [...ادامه]

‌اساسنامه شركت پخش فرآورده‌هاي پزشكي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/3/1378بنا به پيشنهاد شماره 9563 مورخ 19/7/1377 وزارت بهداشت، درمان و [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي تبصره 57 قانون بودجه سال 1378 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/6/1378بنابه پيشنهاد شماره 3271.100.02 مورخ 21/6/1378وزارت مسكن و شهرسازي و به [...ادامه]

‌اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره 57 قانون بودجه سال 1378 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/8/1378 بنابه پيشنهاد شماره 102.4912 مورخ 12/8/1378 سازمان برنامه و بودجه [...ادامه]

‌اصلاح فهرست تصويب نامه شماره .74652ت 19038 هـ مورخ 10/10/1376 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/6/1378تصويب نمود: ‌فهرست تصويب نامه شماره .74652ت 19038 هـ [...ادامه]

‌رأي ديوان عدالت اداري درمورد معافيت مالياتي شركتها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوي (321) ‌نقل ازشماره 15912-1378.7.19 روزنامه رسمي ‌تاريخ 11/2/1378شماره دادنامه 24 كلاسه پرونده 227.77 ‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. [...ادامه]

‌رأي ديوان عدالت اداري در خصوص تشخيص ارزش تحصيلي دوره آموزش خاص (322) ‌نقل از شماره 15912-1378.7.19 روزنامه رسمي ‌تاريخ 2/3/1378 شماره دادنامه 65 كلاسه پرونده 98.77 [...ادامه]

‌تبديل روستاي امام حسن و دالكي به شهر ‌وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 25/5/1378 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.17490 مورخ14/1/1378وزارت‌كشور [...ادامه]

اصلاحيه آيين‎نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان نظر به‎اين‎که در بند (28) ماده (73)آيين‎نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان – [...ادامه]

‌اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/6/1378بنا به پيشنهاد شماره 25897 مورخ 30/7/1375وزارت امور اقتصادي و دارايي [...ادامه]

قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب(در امور كيفري)

قانون آيين‌نامه رسيدگي به لايحه برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در مجلس شوراي اسلامي

تبديل روستاي مصيري و ايزد خواست به شهر ‌وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/5/1378 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌تبديل روستاهاي فيروز آباد و مؤمن آباد به شهر ‌وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/5/1378 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌تبديل روستاي عشق آباد به شهر ‌وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/5/1378 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.14332 [...ادامه]

‌تبديل روستاهاي زابلي به شهر ‌وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/5/1378 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌رأي ديوان عدالت اداري در مورد هيأتهاي بدوي و تجديد نظر جهت رسيدگي به تخلفات اداري (393) ‌نقل از شماره 15914-1378.7.21 روزنامه رسمي ‌تاريخ 21/1/1378 شماره دادنامه 1 [...ادامه]

‌رأي ديوان عدالت اداري در خصوص استخدام كارمندان قراردادي وزارت امور اقتصادي و دارئي (394) ‌نقل از شماره 15914-1378.7.21 روزنامه رسمي تاريخ 10/11/1377 شماره دادنامه 240 كلاسه پرونده [...ادامه]

‌رأي ديوان عدالت اداري در مورد تسري مقررات مزاياي پايان خدمت كاركنان مشمول قانون تأمين اجتماعي به ساير‌كاركنان در شركت سهامي داروئي كشور (396) ‌نقل از شماره 15914-1378.7.21 روزنامه رسمي ‌تاريخ 8/3/1378 شماره 76-77 [...ادامه]

‌بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانه‌هاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست 1378.05.02 - 41608 . ت 22032‌هـ - 1378.08.10 - 351 تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال به منظور تأسيس يك باب كانون فرهنگي تربيتي در شهر خمين به‌وزارت آموزش و پرورش 1378.05.03 - 20863 .ت 21539‌هـ - 1378.05.06 - 351 هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/5/1378 بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست ميليون ريال به منظور تجهيز و راه اندازي فرمانداري آران و بيدگل به سازمان‌برنامه و بودجه استان اصفهان 1378.05.03 - 21186 .ت 21554 هـ - 1378.05.06 - 351 هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/5/1378 بنا [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد و پانصدميليون ريال به منظور انجام عمليات مجتمع فرهنگي سينمايي تبريز و‌طرح جامع مقبره شعراء به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1378.05.03 - 21561 .ت 21561 هـ - 1378.05.06 - 352 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/5/1378بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سه ميليارد ريال به منظور پرداخت هزينه برقي كردن 66 حلقه چاه كشاورزي منطقه كهنوج‌به وزارت جهاد سازندگي 1378.05.03 - .22417ت 21616‌هـ - 1378.05.10 - 352 هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/5/1378 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌اجازه انتقال حق استفاده از اراضي قسمت غرب زندان اوين از سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به‌وزارت دادگستري 1378.05.05 - .25247ت 21650‌هـ - 1378.05.16 - 353 هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1378بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

‌اجازه ترخيص قطعي مركز تلفن 2500 شماره‌اي با پرداخت نيم درصد سود بازرگاني متعلقه 1378.05.10 - .4425ت 21188‌هـ - 1378.05.11 - 354 هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/5/1378 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي بند و تبصره 33 قانون بودجه سال 1378 كل كشور 1378.05.10 - .22918ت 21622‌هـ - 1378.05.20 - 354  ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/5/1378بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌اجازه استخدامي افرادي در مشاغل فني و تخصصي در وزارت پست و تلگراف و تلفن و وزارت فرهنگ و آموزش عالي 1378.05.10 - 20542 .ت 20074 ك - 1378.06.24 - 355 وزراي عضوي كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت [...ادامه]

‌اجازه اشتغال به كار افرادي در وزارتخانه‌هاي كشور، مسكن و شهرسازي، فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي 1378.05.10 - .16570ت 20372 ك - 1378.06.24 - 355 ‌وزراي عضوي كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست ميليون ريال جهت برگزاري مسابقات منطقه‌اي برنامه سازي تهران، اعزام‌گروههاي دانشجويي به مسابقات ربات فوتباليست در استكهلم و رياضي در بوداپست به دانشگاه صنعتي شريف 1378.05.13 - .23605ت 21630 هـ - 1378.05.16 - 356 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/5/1378بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد ميليون ريال به منظور اعزام دو نفر از اعضاي هيأت علمي دانشكده علوم قضايي و‌اداري جهت ادامه تحصيل در خارج از كشور به دانشكده ياد شده 1378.05.13 - 23617 .ت 21633 هـ - 1378.05.16 - 356 هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/5/1378بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبالغي به منظور رفع مشكلات عمراني و جاري به دانشگاه الزاهرا 1378.05.13 - .23621ت 21634‌هـ - 1378.05.16 - 357 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/5/1378 بنا به [...ادامه]

‌الحاق متني به عنوان تبصره 4 به ماده (51) آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي 1378.05.13 - .26670ت 21686‌هـ - 1378.05.23 - 357 هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/5/1378 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌اجازه صدور اوراق ثبت سفارش در وزارت بازرگاني با مهلت زمان دو ماهه در خصوص عدم دريافت وجوه از مشتريان‌براي مسدود كردن، قبل از زمان گشايش اعتبار اسنادي 1378.05.16 - .32600ت 21726‌هـ - 1378.06.29 - 358 ‌تصميم ستاد اقتصادي دولت كه براساس اصل يكصد و [...ادامه]

‌اصلاح ماده(46) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1378.05.17 - .26676ت 21688‌هـ - 1378.05.22 - 358 هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/5/1378 تصويب نمود: [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصدميليون ريال جهت تكميل عمليات پروژه فرودگاه شاهرود به وزارت راه و ترابري 1378.05.17 - .24048ت 21642‌هـ - 1378.05.19 - 359 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/5/1378 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد و پانصدميليون ريال به منظور تكميل و بهره برداري ساختمان استانداري‌همدان به استانداري ياد شده 1378.05.17 - .25327ت 21660‌هـ - 1378.05.18 - 359 هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/5/1378 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد و پانصدميليون ريال به منظور جبران خسارتهاي وارد شده به دانشجويان به نهاد‌رياست جمهوري 1378.05.17 - .27957ت 21711‌هـ - 1378.05.28 - 360 هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/5/1378 بنا به دستور [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد و پانصدميليون ريال جهت بازسازي خوابگاههاي دانشجويان و ديگر عمليات‌مرتبط به شهرداري تهران 1378.05.17 - .27102ت 21710‌هـ - 1378.05.28 - 360 هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/5/1378 بنا به دستور [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ نهصدوپنجاه و دو ميليون ريال به منظور حفظ و بهره برداري از منابع زيست محيطي كشور‌به سازمان حفاظت محيط زيست كشور 1378.05.20 - .26169ت 21677‌هـ - 1378.05.23 - 360 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/5/1378 براساس نامه شماره [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور تكميل مجتمع ساختمان استانداري به استانداري كرمانشاه 1378.05.20 - .25315ت 21661‌هـ - 1378.05.23 - 361 هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/5/1378 براساس پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌تشكيل ستادي به منظور بررسي مسائل و مشكلات سيستمهاي رايانه‌اي در سال 2000 1378.05.20 - .24986ت 20431‌هـ - 1378.05.25 - 361 هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/5/1378 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌تكليف كليه دستگاههاي اجرايي، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي به انعكاس اقدامات و برنامه‌هاي دستگاه‌مطبوع خود براي پيشگيري از مشكلات رايانه‌ها در سال 2000 به سازمان برنامه و بودجه 1378.05.20 - .27074ت 20431 هـ - 1378.05.25 - 361 هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/5/1378 مقرر نمود: [...ادامه]

‌تعيين مبالغ قابل دريافت از شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت جمعاً در سقف 2038 ميليارد ريال 1378.05.20 - .31380ت 21610 هـ - 1378.06.25 - 362 هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/5/1378 بنا به [...ادامه]

‌بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانه‌هاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست 1378.05.23 - 41631 .ت 22033 هـ - 1378.08.10 - 362 تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور انجام تعميرات اساسي ساختمان و تأسيسات ساختمان مركزي‌سازمان ميراث فرهنگي كشور به دستگاه مزبور 1378.05.23 - .26198ت 21693‌هـ - 1378.05.28 ـ263 هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/5/1378 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

‌اجازه برگزاري هم انديشي فن آوري اطلاعات براي حل مسأله توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور 1378.05.24 - .27264ت 21709‌هـ - 1378.05.28 - 363 هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/5/1378 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌اجازه برگزاري فرا همايي و منابع گاز خليج فارس - بازارهاي صادراتي و چشم‌انداز قرن بيست و يكم توسط مؤسسه‌مطالعات بين المللي انرژي 1378.05.31 - .30207ت 21742‌هـ - 1378.06.07 - 367 هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/5/1378 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌اجازه تضمين باز پرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه براي شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران اخذ‌گرديده به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1378.05.31 - .30507ت 21738‌هـ - 1378.06.08 - 367 هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/5/1378 ‌استناد تبصره (22) [...ادامه]

‌اجازه تضمين باز پرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه براي شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران اخذ‌گرديده به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1378.05.31 - .30509ت 21740‌هـ - 1378.06.08 - 367 هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/5/1378 استناد تبصره (22) [...ادامه]

‌اجازه تضمين باز پرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه از مؤسسات خارجي و بين المللي براي شركت‌نساجي اردبيل اخذ گرديده به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1378.05.31 - .30511ت 21739‌هـ - 1378.06.08 - 368 هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/5/1378 استناد تبصره (22) [...ادامه]

‌اجازه تضمين باز پرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور براي شركت توسعه‌ابزارهاي طبرستان اخذ گرديده به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1378.05.31 - .30512ت 21741‌هـ - 1378.06.08 - 368 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/5/1378 استناد تبصره (22) [...ادامه]

‌توزيع تعداد نود و يك دستگاه خودرو بين دستگاههاي اجرايي 1378.06.02 - .26444ت 21713‌هـ - 1378.06.02 - 371 تصميم نماينده ويژه رييس جمهور جهت اعمال اختيار هيأت [...ادامه]

‌توزيع تعداد چهار صد و چهل و هشت دستگاه خودرو بين وزارت بهداشت دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و‌نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها 1378.06.02 - .26446ت 21713‌هـ - 1378.06.02 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور جهت اعمال اختيار هيأت وزيران مندرج [...ادامه]

‌توزيع تعداد چهار صد و هجده دستگاه خودرو بين دستگاههاي اجرايي 1378.06.02 - .26447ت 21713‌هـ - 1378.06.02 - 372 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور جهت اعمال اختيار هيأت [...ادامه]

‌توزيع تعداد يك هزار و سيصد و شصت و هفت دستگاه خودرو بين دستگاههاي اجرايي 1378.06.02 - .26448ت 21713‌هـ - 1378.06.02 - 372 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور جهت اعمال اختيار هيأت [...ادامه]

‌توزيع تعداد يك صد و سيزده دستگاه خودرو بين دستگاههاي اجرايي 1378.06.02 - .26449ت 21713‌هـ - 1378.06.02 - 372 تصميم نماينده ويژه رييس جمهور جهت اعمال اختيار هيأت [...ادامه]

‌اجازه خروج ماشين آلات، ادوات و لوازم داشت و برداشت محصول چغندر قند از جمهوري اسلامي ايران به جمهوري‌آذربايجان با معافيت از شمول قوانين و مقررات گمرك، حمل و نقل و كليه عوارض 1378.06.03 - .32305ت 21796‌هـ - 1378.06.17 - 373 هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/6/1378 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌انعقاد قرار دادي به مبلغ شانزده ميليارد و پانصد و بيست و يك ميليون ريال براي اجراي سريع طرح فرودگاه بين المللي‌امام خميني (‌ره) با شركت توسار 1378.06.03 - .50191ت 20438 هـ - 1378.06.07 - 373 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در امور مربوط [...ادامه]

‌تحويل اموال و اجناس ستاد مركزي بازسازي مناطق جنگزده كشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي(‌موضوع فهرست پيوست) 1378.06.07 - .30728ت 21726 هـ - 1378.06.09 - 373 تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور [...ادامه]

‌هم ترازي دبيران كميسيونهاي هيأت دولت و دو نفر از معاونان رييس دفتر هيأت دولت كه در مشاغل تخصصي اشتغال‌دارند با مقامات موضوع بند "‌الف "‌تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 1378.06.07 - .30707ت 21549‌هـ - 1378.06.13 - 374 هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/6/1378 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌اجازه تضمين باز پرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور جهت خريد ليسانس‌و خدمات مهندسي اصولي و تجهيزات مورد نياز اجراي طرح پليمرهاي مهندسي شركت پتروشيمي خوزستان اخذ شده‌به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1378.06.07 - .31960ت 21777‌هـ - 1378.06.16 - 374 هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/6/1378 و به استناد [...ادامه]

‌اجازه تضمين باز پرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور جهت اجراي‌طرحهاي مختلف الفين ششم و هفتم شركت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي (‌مجتمع پتروشيمي امير كبير)‌اخذ شده به‌وزارت امور اقتصادي و دارايي 1378.06.07 -.31963ت 21778‌هـ - 1378.06.16 - 375 هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/6/1378 و به استناد تبصره [...ادامه]

‌اضافه شدن يك رديف به فهرست پيوست تصويب نامه پرداخت حق عضويت و سهميه و تعهدات سالانه مربوط در‌سازمانها و مجامع بين المللي از محل اعتبار دستگاههاي ذيربط شركتهاي دولتي 1378.06.10 -.28820ت 21770 هـ - 1378.06.14 - 377 هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/6/1378 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌اجازه برگزاري بيست و دومين اجلاس كميسيون كنترل ملخ صحرايي منطقه شرقي و جنوب غربي آسيا 1378.06.10 - 22258 .ت 21606 هـ - 1378.06.16 - 378 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/6/1378 [...ادامه]

‌اجازه برگزاري چهارمين اجلاس بين المللي سواحل، بنادر و سازه‌هاي دريايي 1378.06.10 - 17850 .ت 21501 هـ - 1378.06.16 - 378 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/6/1378 بنا [...ادامه]

‌اجراي برگزاري ششمين هم انديشي بين المللي مهندسي رودخانه 1378.06.10 - 21184 .ت 21556 هـ - 1378.06.16 - 379 هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/6/1378 بنا [...ادامه]

‌اجازه برگزاري پنجمين اجلاس وزراي اطلاع رساني كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي (‌كومياك 5) 1378.06.10 - .22253ت 21598 هـ - 1378.06.16 - 379 هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/6/1378 بنا به [...ادامه]

‌اجازه برگزاري همايش بين المللي بزرگداشت غياث الدين جمشيد كاشاني 1378.06.10 - 22011 .ت 21592 هـ - 1378.06.16 - 379 هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/6/1378 بنا [...ادامه]

‌اجازه برگزاري دوازدهمين همايش بين‌المللي پزشكي جغرافيايي و اولين همايش بين المللي بيماريهاي دستگاه گوارش و‌كبد 1378.06.10 - 16192 .ت 21457 هـ - 1378.06.16 - 379 هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/6/1378 بنا [...ادامه]

‌اجازه مشاركت در سرمايه گذاري طرح توليد انواع چراغ خودرو به شركت آروبا مقيم تايوان با سرمايه گذاران ايراني 1378.06.10 - .16182ت 21459 هـ - 1378.06.16 - 380 هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/6/1378 بنا به [...ادامه]

‌اجازه برگزاري هم انديشي بين المللي رويكردهاي فرهنگي در جغرافيا توسط دانشگاه فردوسي مشهد 1378.06.10 - .16172ت 21456 هـ - 1378.06.16 - 380 هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/6/1378 بنا به [...ادامه]

‌اجازه برگزاري سيزدهمين جشنواره خوارزمي 1378.06.10 -17195 .ت 21486 هـ - 1378.06.16 - 380 هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/6/1378 بنا به [...ادامه]

‌اجازه برگزاري پنجمين اجلاس بين المللي مهندسي عمران توسط دانشگاه فردوسي مشهد 1378.06.10 - .16263ت 21455 هـ - 1378.06.16 - 381 هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/6/1378 بنا به [...ادامه]

‌اجازه برگزاري اجلاس گروه كاري كميسيون هواشناسي كشاورزي آسيا در ايران 1378.06.10 - .16170ت 21454 هـ - 1378.06.17 - 381 هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/6/1378 بنا به [...ادامه]

‌اجازه مشاركت شركت آسكوم مقيم اسلووني با سرمايه گذاران خصوصي ايراني در طرح توليد انواع كلكتور 1378.06.10 - .16184ت 21461 هـ - 1378.06.20 - 381 هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/6/1378 بنا به [...ادامه]

‌اجازه مشاركت شركت سيستاش مقيم تركيه با سرمايه گذاران خصوصي ايراني در طرح توليد شير لاستيك (‌والف تيوپ) 1378.06.10 - 16257 .ت 21463 هـ - 1378.06.20 - 382 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/6/1378 بنا [...ادامه]

‌اصلاح تصويب نامه اجازه تضمين باز پرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده از مؤسسات خارجي و بين المللي توسط‌وزارت امور اقتصادي و دارايي (‌در ارتباط با چند طرح) 1378.06.10 - 33162 .ت 21802 هـ - 1378.06.22 - 382 هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/6/1378 به [...ادامه]

‌اصلاح تصويب نامه تنظيم اعتبار عمراني طرح توسعه معدن گل گهر به عنوان سهم دولت براي سرمايه گذاري در طرح ياد‌شده 1378.06.10 - 60488 .ت 19348 هـ - 1378.06.22 - 383 هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/6/1378 با [...ادامه]

‌اجازه فروش ساختمانهاي قديمي ادارات كل راه و ترابري استانهاي لرستان، ايلام، قم، كرمانشاه، گلستان، ساختمان‌سنايي تهران، ساختمانهاي ملكي و پانزده دستگاه آپارتمان تفكيكي با كاربري اداري به وزارت راه و ترابري 1378.06.10 - 32369 .ت 21552 هـ - 1378.06.25 - 384 هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/6/1378 بنا [...ادامه]

‌اجازه ورود و ترخيص 5 دستگاه خودروي سواري كار (‌استيشن واگن) اهدايي شركت كوروپ آلمان به فدراسيون‌بسكتبال جمهوري اسلامي ايران 1378.06.10 - .34394ت 21845 هـ - 1378.06.29 - 384 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/6/1378 بنا [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پنج ميليارد ريال وام به شركت ريسندگي و بافندگي كاشان از محل اعتبارات تبصره 3 قانون‌بودجه سال 1378 كل كشور 1378.06.10 - .41696ت .21951ك - 1378.08.02 ـ386 وزراي عضوي كميسيون رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي به [...ادامه]

‌بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانه‌هاي ورود موقت به شهر فهرست پيوست 1378.06.13 - 41604 .ت 22034 هـ -1378.08.10 - 387 ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص [...ادامه]

‌اجازه مسافرت وزير فرهنگ و آموزش عالي به كشور تاجيكستان با هواپيماي اختصاصي 1378.06.14 - 32512 .ت 21804 هـ - 1378.06.20 - 389 هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/6/1378 به [...ادامه]

‌اصلاح تصويب نامه تشكيل شوراي هماهنگي پروژه شهرهاي سالم كشور 1378.06.14 - 9813 .ت 21194 هـ - 1378.06.22 - 389 هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/6/1378 بنا [...ادامه]

‌انتقال حق استفاده از ساختمان اداري و قديمي واحد امور اقتصادي و دارايي سنگسر از بخش 12 رشت به وزارت كشور(‌اداره ثبت احوال بخش سنگسر) 1378.06.15 - .38334ت 21567 ك - 1378.07.17ـ 389 وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

‌تغيير دستگاه اجرايي طرح عمراني مطالعه و احداث كتابخانه مركزي در شيراز از وزارت مسكن و شهرسازي به وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامي 1378.06.17 - 30709 .ت 21783 هـ - 1378.06.20 - 390 تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در مورد [...ادامه]

‌تمديد مهلت تعيين شده در تصويب نامه بلامانع بودن ورود و ترخيص ماشين آلات، تجهيزات، قطعات يدكي، مواد اوليه‌و ساير اقلام تكميلي طرحهاي مورد نياز وزارت صنايع تا سقف بيست ميليون دلار 1378.06.17 - .11850ت 21363 هـ - 1378.06.20 - 390 تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور كه به استناد [...ادامه]

‌اجازه اقدام بانك ملي نسبت به تأمين و پرداخت مبلغ بيست و سه ميليارد و نهصد و چهل و يك ميليون و سيصد و پنجاه و‌پنج هزار و يكصد و هفتاد و يك ريال از محل منابع داخلي خود بابت تصويه بدهي ناشي از تعهدات دولت جمهوري‌اسلامي ايران به صندوق بين المللي پول 1378.06.21 -16187 .ت 21458 هـ - 1378.06.24 - 390 هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/6/1378 بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار. اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور توسعه تحقيقات بيوتكنولوژي به سازمان تحقيقات، آموزش و‌ترويج كشاورزي 1378.06.21 - 29226 .ت 21746 هـ - 1378.06.24 - 390 هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/6/1378 بنا [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد و نود ميليون ريال به منظور مقاوم سازي ساختمان اداري بنياد ايران شناسي در‌مقابل زلزله و برخي تعميرات آن به بنياد مذكور 1378.06.21 - .32416ت 21822 هـ - 1378.06.24 - 391 هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/6/1378 بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ نهصد و سي هزار ريال بابت جبران كسري مربوط به عامل پرداخت گردان 765 لشكر 88‌زرهي زاهدان - ستوان دوم علي رحمتي به ارتش جمهوري اسلامي ايران 1378.06.21 - 29450 .ت 21763 هـ - 1378.06.24 - 391 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/6/1378 بنا [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور ادامه عمليات مجتمع فرهنگي، ورزشي رفسنجان به دانشگاه‌وليعصر (‌عج) رفسنجان 1378.06.21 - 30044 .ت 21772 هـ - 1378.06.24 - 391 هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/6/1378 بنا [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هشتصد ميليون ريال به منظور تعميرات ساختمانها و خريد تجهيزات مورد نياز به دانشگاه‌صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 1378.06.21 - 32053 .ت 21818 هـ - 1378.06.24 - 392 هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/6/1378 بنا [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد ريال براي پروژه‌هاي كوچك كشاورزي، عمران شهري، فرهنگي و ورزشي استان‌ايلام 1378.06.21 - 31386 .ت 21809 هـ - 1378.06.24 - 393 هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/6/1378 بنا [...ادامه]

‌اجازه برگزاري اولين همايش بين المللي جلب سرمايه گذاريهاي خارجي در طرحهاي معادن و فلزات 1378.06.21 - 33787 .ت 21819 هـ - 1378.06.27 - 394 هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/6/1378 بنا [...ادامه]

‌انتقال دو هزار متر مربع از ملك واقع در بخش يك همدان، از وزارت راه و ترابري اداره كل راه و ترابري همدان به شركت‌آزمايشگاه فني و مكانيك خاك استان ياد شده 1378.06.22 - 22385 .ت 18688 ك - 1378.07.19 - 395 وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت [...ادامه]

‌افزايش يك ميليون تن علاوه بر ميزان خريد گندم پيش بيني شده بر سهميه خريد گندم وارداتي در سال 1378 1378.06.27 - 36732 .ت 21913 هـ - 1378.07.19 - 395 تصميم ستاد اقتصادي دولت كه براساس اصل [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد ريال جهت ادامه عمليات پروژه‌هاي بيمارستاني ميبد و اردكان به دانشگاه علوم‌پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد صدوقي استان يزد 1378.06.28 - 32611 .ت 21831 هـ - 1378.06.29 - 395 هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/6/1378 بنا [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور پرداخت هزينه‌هاي تحقيقات در خصوص تعيين خسارات‌زيست محيطي ناشي از جنگ خليج فارس به جمهوري اسلامي ايران به وزارت جهاد سازندگي - تحقيقات منابع طبيعي‌و امور دام 1378.06.28 - 32533 .ت 21834 هـ - 1378.06.30 - 396 هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/6/1378 بنا [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور كمك به اجراي عمليات ساختماني مجموعه آموزشي مجتمع‌علمي و آموزشي علوم اسلامي خواهران حوزه علميه قم (‌جامعه الزهرا) 1378.06.28 - .32752ت 21834 هـ - 1378.06.29 - 396 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/6/1378 بنا به [...ادامه]

‌واگذاري حق استفاده از عرصه و اعيان پلاكهاي ثبتي واقع در خيابان وليعصر از مجمع تشخيص مصلحت نظام به نهاد‌رياست جمهوري (‌فرهنگستان هنر ) 1378.06.28 - 34746 .ت 21869 هـ - 1378.06.30 - 407 هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/6/1378 بنا [...ادامه]

‌تعيين آقاي محسن نوربخش به عنوان رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1378.06.28 - 35353 .ت 21875 هـ - 1378.07.03 - 408 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/6/1378 به [...ادامه]

‌اجازه اقدام نسبت به فروش 28 متر مربع از عرصه زمين واقع در بخش 3 آمل به وزارت كشاورزي 1378.06.29 - 30644 .ت 20740 ك - 1378.07.19 - 409 وزراي عضوي كميسيون اقتصاد هيأت دولت در [...ادامه]

آئين نامه اجرايي تبصره (82) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص رعايت ملاحظه زيست ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/6/1378 به به پيشنهاد شماره 13920-65-101 مورخ 14/10/1377 سازمان حفاظت محيط [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي تبصره (36) قانون بودجه سال 1378 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/7/1378 بنابه پيشنهاد شماره 1.12989 مورخ 9/5/1378 وزارت فرهنگ و ارشاد [...ادامه]

تعيين استاندار بوشهر ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/7/1378 بنابه پيشنهاد شماره 7176.1 مورخ 7/7/1378 وزارت كشور و به [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي بند (1) تبصره (24) قانون بودجه سال 1378 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/7/1378 بنابه پيشنهاد مشترك شماره 42.568-102.1116 مورخ 5/3/1378 سازمان برنامه و [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي تبصره 1 ماده واحده قانون تمديد مدت ممنوعيت تخليه مقرر در قانون ممنوعيت تخليه اماكن و‌واحدهاي آموزشي و پرورشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/6/1378 بنا به پيشنهاد شماره 810.14390 مورخ 28/11/1377 وزارت آموزش و [...ادامه]

‌تبديل روستاي بايك به شهر ‌وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/5/1378 بنا به پيشنهاد شمار [...ادامه]

توزيع مرحله يازدهم كالا برگ روستايي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/6/1378 بنا به پيشنهاد شماره .8340 و مورخ 25/3/1378 وزارت [...ادامه]

تأسيس شركت‌كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي سنگاپور، بلژيك، كره جنوبي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/7/1378 بنابه پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد بند (‌د) تبصره [...ادامه]

اصلاح تصويبنامه بيمه حادثه و فوت كاركنان دولت و سازمانهاي وابسته ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/7/1378 بنابه پيشنهاد شماره 10.12017.6180 مورخ 5/11/1376 بنياد مستضعفان و [...ادامه]

اصلاحيه ضوابط اجرايي بودجه سال 1378 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/7/1378 بنابه پيشنهاد شماره 2905 مورخ 21/4/1378 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

واگذاري كارگاههاي آموزش و اشتغال به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي ‌وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 9/6/1378 بنا به پيشنهاد شماره 64738 مورخ [...ادامه]

تصميم ستاد اقتصادي دولت در خصوص ضوابط و نحوه فعاليت بازارچه‌هاي مرزي ‌تصميم ستاد اقتصادي دولت كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي [...ادامه]

افزايش فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب كاركنان وزارت آموزش و پرورش ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/7/1378 بنابه پيشنهاد شماره 760.4173 مورخ 1/4/1378 وزارت آموزش [...ادامه]

‌تعيين فهرست آفات و بيماريهاي عمومي و قرنطينه داخلي و همگاني در سال 1378 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/7/1378 بنابه پيشنهاد شماره 753-3242.730.52.2420.22 مورخ 25/2/1378 وزارت كشاورزي و [...ادامه]

ماده 718 قانون مجازات اسلامي ناظر به مواد 714 الي 717 همان قانون از مصاديق بارز تعدد معنوي جرم مي باشد. ‌حضرت ايت اله محمد ي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور ‌احتراماًبه استحضارعالي مي‌رساند، [...ادامه]

به موجب بند 4 ماده 171 قانون آئين دادرسي كيفري متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (توقيف احتياطي) اعتراض كند. ‌حضرت آيت اله محمد گيلاني رياست محترم ديوانعالي كشور ‌احتراماًباستحضار مي‌رساند: جناب آقاي سلطاني [...ادامه]

تصويبنامه راجع به تبديل روستاي ريوش به شهر ‌وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 12/3/1378 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اصلاح اساسنامه شركت عمران و بهسازي شهري ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/7/1378 با توجه به نظريه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (‌موضوع [...ادامه]

‌اصلاح آيين نامه اجرايي رديف 1 بند ج تبصره 25 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/7/1378 با توجه به نظريه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (‌موضوع [...ادامه]

‌تبديل روستاهاي گوراب زرميخ به ‌شهر ‌وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/5/1378 بنا به پيشنهاد شمار1.4.42.3929 [...ادامه]

اصلاحيه اساسنامه شركت پالايش و پژوهش خون ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/7/1378 با توجه به نظريه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (‌موضوع [...ادامه]

‌تبديل روستاي ليكك به شهر ‌وزراي عضوي كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/5/1378 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اصلاح تصويب نامه شماره .26385 ت 15405 هـ مورخ 13/6/1374 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/7/1378 بنا به پيشنهاد شماره 11.2792 مورخ 30/4/1378 سازمان امور اداري [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد (147 و 148) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/7/1378 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي دادگستري و مسكن و شهرسازي [...ادامه]

‌آيين نامه شرايط متقاضيان اجاره واحدهاي استيجاري ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/7/1378 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 10751.1001 مورخ 1/11/1377 وزارتخانه‌هاي مسكن [...ادامه]

‌تنفيذ آيين نامه مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري بنياد شهيد انقلاب اسلامي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/7/1378 بنا به پيشنهاد شماره 330.82.48 مورخ 17/4/1378 بنياد [...ادامه]

‌اصلاح آئين نامه موضوع تبصره 12 قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و‌ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/7/1378 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 10751.1001 مورخ 1/11/1377 وزارتخانه‌هاي مسكن [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي بند "‌و" تبصره 34 قانون بودجه سال 1378 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/7/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.12986.10.2399 مورخ 9/5/1378 وزارت فرهنگ و [...ادامه]

تصويبنامه راجع به تبديل روستاي آيسك به شهر ‌وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/5/1378 بنا به پيشنهاد شمار1.4.42.1909 مورخ12/2/1378 [...ادامه]

‌مستثني شدن سازمان بهزيستي كشور از شمول بند 9 ضوابط اجرايي بودجه سال 1378 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/7/1378 بنابه پيشنهاد شماره 2905 مورخ 21/4/1378 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

‌اصلاح تصويب نامه شماره .27644ت 19564 هـ مورخ 2/10/1377 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/7/1378 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ـ [...ادامه]

‌رأي ديوان عدالت اداري در مورد لغو مصوبه وزارت نيرو در سال 77 در خصوص افزايش ديماند برق (429) ‌نقل از شماره 15932-1378.8.13 روزنامه رسمي ‌شماره 307.77. [...ادامه]

‌رأي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه دفتر تنظيم و نظارت روابط كار در مورد روابط كارگرو كارفرما(431) ‌نقل ازشماره 15932-1378.8.13 روزنامه رسمي ‌تاريخ: 16/5/1378 شماره دادنامه 238 كلاسه پرونده: [...ادامه]

‌رأي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بندهاي 1 و 4 ماده 5 و ماده 6 و تبصره يك ماده 6 مصوبه شماره 310.335‌شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (433) ‌نقل از شماره 15932-1378.8.13 روزنامه رسمي [...ادامه]

‌اصلاح آيين نامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/7/1378 بنا به پيشنهاد شماره 40703 مورخ 29/11/1376 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

‌اصلاح تصويب نامه مقررات منع تغيير وضعيت وسايل نقليه باربري قبل از اخذ مجوز لازم ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/7/1378 بنا به پيشنهاد شماره 1081.1.6 مورخ 7/2/1376 وزارت كشور و [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به قيمت فروش روغن موتور ‌تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي ماده 12 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/8/1378 بنا به پيشنهاد شماره 10.1063.494 مورخ 7/2/1376 بنياد مستضعفان و [...ادامه]

‌تعيين فوق العاده جذب كاركنان مشاغل تخصصي وزارت كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/8/1378 بنا به پيشنهاد شماره 11.7726 مورخ 7/11/1377 سازمان امور اداري [...ادامه]

‌تعيين مشاغل سخت وزيان آور در واحدهاي توانبخشي و بازپروري سازمان بهزيستي‌كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/8/1378 بنا به پيشنهاد شماره 11.267 مورخ 23/1/1377 سازمان امور اداري [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به جوجه اجداد ‌تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

‌اصلاح ‌تصويبنامه شماره .15345ت 16440 هـ مورخ 21/1/1375 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/8/1378 بنا به پيشنهاد شماره 1.32873 مورخ 6/11/1377 وزارت فرهنگ [...ادامه]

اصلاح تصويب نامه فوق العاده جذب مديران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/7/1378 بنا به پيشنهاد شماره .1919م . 1.15 مورخ 23/12/1376 سازمان [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك موضوع قانون تشكيلات،‌وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/7/1378 بنابه پيشنهاد وزارت كشور و به استناد مواد (94) و [...ادامه]

قانون الحاق يك تبصره به ماده (203) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن

ساماندهي و برنامه ريزي حمل و نقل اتوبوسراني درون شهري و برون شهري ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/8/1378 بنا به پيشنهاد شماره 106672 مورخ 5/8/1377 وزارت صنايع و [...ادامه]

‌دستورالعمل اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شهرداري تهران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/8/1378 بنا به پيشنهادشماره 11.8000 مورخ 17/11/1377 سازمان امور اداري و [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص ‌تغيير نام شهر و روستا در استان بوشهر ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/8/1378 بنا به پيشنهاد شماره 4.42.4293 مورخ 31/4/1377 وزارت كشور و [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص ‌تغيير نام بخش ذاليان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/8/1378 بنا به پيشنهاد شماره 4.42.5687 مورخ 27/4/1377 وزارت كشور [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص ‌تغيير نام روستاهاي بدل ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/8/1378 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.5401 مورخ 15/6/1377 وزارت كشور و [...ادامه]

تصويبنامه راجع به ‌تغيير نام بخش گركن شمالي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/8/1378 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.9386 مورخ 19/7/1377 وزارت كشور و [...ادامه]

‌اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره ماده 3 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/7/1378 بنا به پيشنهاد شماره 4058 مورخ 30/3/1377 وزارت بهداشت و [...ادامه]

اصلاح آيين نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/8/1378 بنا به پيشنهاد شماره 1.9778.10.1254 مورخ 11/4/1377 وزارت فرهنگ [...ادامه]

اصلاحيه آيين نامه فوق العاده‌هاي بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي و محل‌خدمت موضوع بندهاي ب، پ، ت ماده 39 قانون استخدام كشوري ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/8/1378 بنابه پيشنهاد شماره 11.3307 مورخ 24/5/1377 سازمان امور اداري و [...ادامه]

تصويبنامه راجع به اصلاحات و تشكيلات تقسيماتي در استان گيلان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/8/1378 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.16263 مورخ 1/12/1377 وزارت كشور [...ادامه]

اصلاح ‌تصويبنامه شماره .52068 ت 106 ك مورخ 12/8/1372 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/8/1378 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.18448 مورخ 1/12/1377 وزارت كشور و [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص امور ورزشي شوراي عالي اداري در جلسه مورخ 13/5/1378 ، به منظور ايجاد تجانس و رعايت پيوستگي [...ادامه]

‌تعيين قيمت خريد تضميني محصولات زراعي ‌وزراي عضو شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 3/7/1378 براساس اصل يكصد و سي و هشتم قانون [...ادامه]

‌قانون الحاق يك جزء به بند (‌الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1378 كل كشور

‌اصلاح تصويبنامه تعيين فهرست آفات و بيماريهاي عمومي و قرنطينه داخلي و همگاني در سال 1378 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/8/1378 بنابه پيشنهاد شماره 3412 ـ 15482.730.11568.22 مورخ 13/7/1378 وزارت كشاورزي [...ادامه]

تصويبنامه درخصوص الحاق يك تبصره به ماده 15 اساسنامه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/9/1377 و بنا به پيشنهاد شماره 1774/18/58/145 مورخ 29/4/1377 وزارت [...ادامه]

‌اصلاح بند (1) اصلاحيه آيين نامه اجرايي تبصره 27 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/8/1378 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (‌موضوع [...ادامه]

‌اصلاح ماده (8) آيين نامه تشويق صادر كنندگان نمونه ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/8/1378 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي [...ادامه]

‌ضوابط پذيرش سرمايه گذاري خارجي تحت پوشش قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/7/1378 به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري [...ادامه]

‌الحاق تبصره 2 به ماده (3) آيين نامه اجرايي چگونگي يك مرحله‌اي نمودن آزمون سراسري و نحوه‌ورود به دوره پيش دانشگاهي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/8/1378 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي [...ادامه]

قانون تفسير قانون تسريع در برقي كردن موتور چاههاي كشاورزي مصوب 19/3/1378 و بند (ج) تبصره (27) قانون‌بودجه سال 1378 كل كشور

قانون تمديد مدت مواد اصلاحي (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاك كشور

قانون راجع به تعطيل روز ملي شدن صنعت نفت

قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي

‌اصلاحيه اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/7/1378 بنابه پيشنهاد شماره 106132 مورخ 10/5/1378 وزارت صنايع و به [...ادامه]

‌اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه 1377 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/8/1378 با توجه به نظريه رياست محترم مجلس شوراي‌اسلامي (‌موضوع [...ادامه]

‌اصلاح تصويبنامه شماره .71512 ت 231 هـ مورخ 22/6/1369 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/8/1378 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (‌موضوع [...ادامه]

قانون اصلاح جدول حوزه‌هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي و تعداد نمايندگان آنها

تمديد مهلت اجرايي مصوبه واگذاري بخشي از فعاليتهاي اجرائي دستگاههاي دولتي به بخشهاي غير دولتي شوراي عالي اداري در هشتاد و سومين جلسة مورخ 13/5/1378بنا به پيشنهاد سازمان اموراداري و [...ادامه]

‌اصلاح آيين نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/8/1378 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 100.18251 مورخ 29/9/1376 وزارتخانه‌هاي مسكن [...ادامه]

‌اصلاح ماده 3 آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/8/1378 با توجه به نظريه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (‌موضوع [...ادامه]

اصلاح تصويب نامه شماره .56387 ت 19731 هـ مورخ 17/7/1378 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/7/1378 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد بند (‌د) [...ادامه]

‌اصلاح ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ‌تصميم ستاد اقتصادي دولت كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري [...ادامه]

‌آيين نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعاليت وتعطيلي مؤسسات حمل ونقل جاده‌اي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/8/1378 بنابه پيشنهاد شماره 6316.11 مورخ 5/5/1377 وزارت راه وترابري وبه [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي كنترل و نظارت بهداشتي بر سموم و مواد شيميايي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/6/1378 بنا به پيشنهاد شماره 12867 مورخ 14/11/1376 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

تشكيل ستاد برنامه ريزي تحول اداري استان شوراي عالي اداري درهشتادوسومين جلسة مورخ13/5/1378،دراجراي بند (2) بخشنامة شمارة 5645 مورخ 14/2/1378 رئيس جمهورمبني بر [...ادامه]

اضافه شدن افرادي به تركيب شوراي تحول اداري وزارت آموزش وپرورش شوراي عالي اداري در هشتاد و سومين جلسة مورخ 13/5/1378با توجه به ابعاد گستردة فعاليت وزارت [...ادامه]

قانون ضوابط پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غير دولتي موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومي كشور

مصوبة شوراي عالي اداري شوراي عالي اداري درهشتاد و چهارمين جلسة مورخ19/8/1378بنا به پيشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد [...ادامه]