عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 1 ـ

كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي شامل سازمانها و شركتهايي كه مشمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است، ‌مانند‌شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران و...) و نهادهاي‌انقلابي و مؤسسات عمومي غير دولتي، دستگاه‌هاي قضايي، نظامي و انتظامي، مشمول اين آيين‌نامه هستند.