عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :15146
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1375/12/7
  • شماره دستور اجرا :114232
  • تاریخ دستور اجرا :1375/11/16
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
مصوبه‌‌ مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران مورخ 1375/10/27

قانون تفسير«قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز» مصوب 1374/2/12 مجمع تشخيص مصلحت نظام

موضوع استفساريه:
آيا منظور از عبارت«جرايم ومجازاتهاي مقرر،درقوانين مربوط واين قانون »درماده( 2) ماده (4)قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا وارز اين است که مرتکبين جرايم قطع اشجار جنگلي وقاچاق چوب وهيزم وذغال مستحله بايدبه هردومجازات مقرر در ماده( 48)قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها ومراتع کشور وبندهاي «الف»و»ب» ماده (2) قانون راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374 حسب مورد محکوم گردند يا خير؟
مستدعي است نظريه مجمع تشخيص مصلحت نظام دراين خصوص اعلام شود.


روابــــط صریـــــــــح