عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

[امضاء]

تفسير فوق مشتمل برماده واحده درجلسه روز پنجشنبه مورخ بيست وهفتم ديماه يکهزار وسيصدوهفتاد وپنج مجمع مصلحت نظام به تصويب رسيده است.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام –اکبرهاشمي رفسنجاني