عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

نظريه مجمع تشخيص مصلحت نظام:

ماده واحده ـ
قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374/2/12 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، شامل مرتکبين جرايم قطع اشجار جنگلي وقاچاق چوب وهيزم وذغال مستحصله نميشود،وبا مرتکبين اينگونه جرايم طبق قوانيين مربوط رفتار خواهدشد.