عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15085
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/09/22
  • تعداد مواد:2
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/8/20

‌اصلاح تصويب‌نامه راجع به فروش مجله كارمند

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.20 بنا به پيشنهاد شماره .5011‌د مورخ 1375.8.9 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده 70) قانون‌وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه